Goudsche Courant, zondag 1 augustus 1869

1869 VVmwdag 4 Augustus N 771 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VIÜJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlöke Nommers VIJF CENTEN De ineending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave De belasting op liet Gemaal Klein was het getal kiezers die bij de laatste verkiezing voor leden van den gemeenteraad hun stem uitbrachten Men moet dit belreuren de laatste verkiezing voor een lid van de tweede kamer had iets beters doen verwachteo Rekende men bepaald op Je herkiczing der aftredende leden en wil men dit als verschooning voor de trage opkomst opgeven dan had men wel mogen bedenken dat die vijf leden wel eenig bew g van sympathie van de zyde der kiezers hadden mogen ontvangen en hoe kan men beter bewgs jevea van belangstelling dan door getrouw ter stembus op te komen Het is niet geschied velen hebben zich onverschillig getoond men heeft geen andere kandidaten gesteld maar men heeft zich ook de moeite niet gegeven ter stembus op te gaan Van waar die onverschilligheid van waar die weinige belangstelling in zaken de gemeente betreiïende De discussien in de liberale kiesvereeniging gevoerd geven op die vraag misschien het antwoord De vijf aftredende leden van den gemeenteraad genieten aller achting de burger kent hen als rechtschapen mannen wien de belangen der gemeente ter haite gaan en die ten volle een plaats in den raad der gemeente verdienen nog veel goeds wordt van hen verwacht en toch een bezwaar heeft velen van de stembus verwijderd gehouden velen is de belasting op het gemaal een doorn in het uog die belasting ontneemt aan den gemeenteraad veler sympathie Door het geheels land zijn de toUinien verdwenen alle gemeente accijnsen op de eerste levensbehoeften zijn afgeschaft slechts enkele gemeenten die zoo het heet onmogelijk die bron van inkomsten konden missen hebben verlof gekregen om nog eenigen tijd die belasting te mogen hefi eu T jt die gemponteii behoort Gouda Onze stad behoort tot di hulpbehoevende gemeenten des lands Zoudo een vreemdeling die onze sttaten iloorwiuulclt die alom een belasting in dezen tgd in Nederland nog te verdedigen Geen der raadsleden heeft zich daaraan dan ook gewaagd Bijna eenstemmig heeft men zonder discussien die post van inkomst goedgekeurd alleen alt motief opgevende dat men de opbrengst niet konde missen Een treurig motief voorzeker Velen der raadsleden z n diep doordrongen van het verkeerde dier belasting w twijfelen daaraan niet maar nood breekt wet men behoudt het verkeerde omdat men bezwaar heeft daarvoor iets anders in de plaats te stellen waarvan de invordering misschien in de eerste tijden met eenige moeilijkheid zou gepaard gaan Een belasting op het gemaal wordt gemakkelijk geïnd ziedaar de eenige verdienste maar dio verdienste mag jeen raadslid bewegen om aan die belasting zijn stem te geven als hij het beginsel afkeurt waarop de belasting rust Dan is hjj veeleer verplicht om zjjn stem aan die belasting te weigeren en indien hij overtuigd is dat door bezuiniging de yalden niet bespaard kunnen worden maar de opbrengst noodzakelgk is om in de behoeften der gemeente te voorzien een anderebron van inkomsten op te sporen die de belasting op het gei al kan vervangen D at hebben de aftredende raadsleden evenmin geduan als de andere leden vun den raad ook zij hebben toegestemd in do heffing dier verkeerde Ijelasting de onverschilligheid der kieziers bij hun aitrediiig zij een waarschuwing voor den gehcelen gemeenteraad dat de burgerij die belasting afkeurt dat de inwoners van Gouda niet gaarne hun gemeente onder do hulpbehoevojide gcteki 7 ien dat zij indien hot noodzakelijk is een andere belasting in de plaats der belasting op het gemaal verlangen En zouue het zoo moeilijk zijn om zulk oen middel van inkomst te vinden Verkeeren andere gemeenten in een meer gunstigen toestand Is d toestand vaii Jii7e gemeente zoo ongunstig dat die een uitzondering wettigt ttrwijl de anilore gemeenten op geregelde wij e in haar lielioerten voorzien Veleji ontkennen dil en wa meer men enislig wil zal de lielastii g op liet genuial niet meer noodig zijn Spoedig is weder de tijd daar dat de begrooluig voor een volgenil jaar aan den gemeente raad zal worden aangeboden dan kunnen de raadsleden hun gevoelen omtrent de gemaalbelaf tiug uitspreken maar tevens heeft dan ook de burgerjj gelegenheid krachtig haar stem te verheffen tegen een belasting die in de mjeste gemeenten des lands tot het verledene behoort te meer daar waarschijnlijk nog inden loop van het volgende jaar de kiezers zullen worden opgeroepen om een nieuwen gemeenteraad te kiezen als de voorgenomen vergrooting der gemeente door de wetgevende macht is goedgekeurd Bij die verkiezing moet de belasting op het gemaal op den voorgrond treden dan moeten de kiezers beslissen of nog langer deze gemeente onder de hulpbehoevende gemeenten zal behooren of dat zij verlongen dat die belasting uit de rij der gemeente inkomsten moet verdwijnen Het antwoord op die vraag kan wel niet twijfelachtig zijn Algemeen Overzicht Gouda 3 Augustus Gisteren is werkelyk bij den franschen senaat ingekomen hot ontwerp van senatus consult strekkende om een aantal concessien te doen ter bevrediging van de lang verkropte doch bjj de laatste verkiezingen duidelijk uitgesproken algemeene onveigenoegdheid Het is een belangrijk feit maar men heeft zoo lang gewacht dat het eindelijk half toegeven hoogstens het antwoord zal uitlokken dankbaar maar onvoldaan De stellige oppositie zal slechts te heviger worden en het is bijna zeker dat het volk meer en meer den loop zal volgen der richting welke solirandere volksleiders inslaan De president Roulier heeft eene schitterende redevoering uitgesproken ter verheerlijking van den wijzen onvolprezen vrcdekeizer die Frankrijk met zoo groote weldaden zegent De houding des keizers geboren uit het besef vm den nood is een sch n van liberaliteit naar niemand kan gelooven dat de alleenheorscher veranderen kan van innerlijke gezindheid Het is het begin van een stryd waarvan het einde niet is te voorzien maar wier cindelyKe afloop niet twi l eladitig kan zijn Du ontevredenheid is na de eerste toezegging niet verniinderd omdat do regeering onzeker en weifelend vele misgrepen deed en onhandig