Goudsche Courant, vrijdag 6 augustus 1869

¥ Hi idi id I ll mill lii t fjfgevenedankeiiswaanl Do iioofilzatik if diitlii l wM soiiool kcizorlijkbeginsul vcrlinikcn if ii d Frankrijk woilcr doii park iiiondiircn W A oj S nlzoo verderen uioniitgniif ten goede in do toekoiust mftg voor ieii Ujj üocr velen blijft nog altijd de iiedeiikiiiK licstniiii of do toczogfjiugcn golieel iTiisti zijn geineend en eerlijk toegejiast zullen worden Togen do geregelde uitvooring blijven zeer ernstige bezwaren vooral ten aanzien van de saineihstelling en de houding van het wetgevoud licliaani De meerderheid toch bestaat uit vroegere iiHlcitVjlo canditaton in wie men vfoinig vertrouwen stelt Daarom is het verlangen naar ontbind iig algemeen en kan incu dit verkrijgon dan mocht men zeker verwachten dat al ware de mecning niet geheel zuiver een nieuwe kamer wel genoeg kracht zou bezitten om zelfs den ouwilligen keizer mede te slepen Het schandaal te Krakau zal gevolgen hebben Lang zuchtte Oostenrijk onder de hatelijke iieei schappij der priesters Algemeen was de volksmeeniug gericht tegen do overmoedige houding der geestelijken Het oumensoheliJK feit juist nu aan het licht gekomen verlioogt den onwil des volks en za de aanleiding zijn tot doortastende hervormingen Don Carlos schijnt niet de man om een opstand te leidon zijne aanhangers twijfelen aan hem en verlaten zijne zaak Het regentschap zal kracht scheppen uit deze mislukte poging het zal die behoeven in den naderenden strijd tegen de voorstanders der republiek BUITENLAND ENGELAND Pe bill tot bescherming der eigendommen van getrouwde vrouwen tegen verkwistende eohtgeiiooten is in het hoogerhuis voor de tweede maal gelezen Er was weiii g opposilie daar ïij aanstaande jaar op nieuw 7 1 moeten worden aangeboden Lord I eu aiice die üe wet voorslel le zeide niet de minste sympathie te gevoelen voor de f iiilastische nieuwerwetsehe leerstellingeM die de emunoipatie der vrouw villen Kcblcr vond hij het iccr billijk dat men de vrouw beschermde tegen haren eohtgenool indien dit noodig was Men verneeml dal het plan bestaat om ïiiiiitv College te Dublin voor belijders van alle godsdiensleli open te stellen Voor een dertig jaar geleden zouzulk een maatregel groot effect gem iakt hebben en met dankbaarheid aangenomen zijn maar nn is het daartoe te l iat De katholieke party wil nu een eigen universiteit die onder toezicht der bisschoppen staat en waar een pro estant zelfs geen mathesis leeren ma De zittingen van het lagerhuis duurden denlaatslen tijd tot zoo laat in dcu nacht dat de verslaggevers der dagbladen het niet meer konden uiihouden Zij zijn aterdag nacht om half drie naarhuis gegaan ofschoon de discussieu nog niet geëindigd wareu Daar die anelschrijvers niet doorhet parlement bezoldigd worden was er niets legendeze grèvc te doen In het lagerhuis heeft bij de behandeling derbegrooliug van uitgaven voor het aangevangen dienstjaar de post betreffende gelden voor het aanleggen van vestingHerken Ier beveiliging van s lands tuighuizen en wenen ernstige bestrijding ondervonden De aanleg dier veslingwerke i onder het bestuur van lord Palmerston ontworpen en aangevangen hoofdzakelijk ten gevolge van wantrouwen omtrent li iannrijk vorderde meerder geld dan men verwacht had en de dot matigheid dier werken werd door deskundigen in twijfel getrokken Van rcgeeringswege voerde men aan dat het wel bij niemand ernst kon zijn werken voor vier vijfde gedeelten aangelegd onvoltooid te laten Een voorstel om de gansohesom van 1 500 000 £ te weigeren werd met 100 tegen 32 stemmen verworpen zoo ook vervolgenseen voorstel om die som met i i üOO £ te verminderen door het aannemen van een minder kolossaal plan voor de forten te Spithcad Dit laatste voorstel echter slechts met S2 tegen 7J stemmen Volgei s een verseheneii prospoctus zal er in 1S71 te Londen weder cene internationale tentoonstelling worden gehouden van werken van kunst en industrie Daarin wordt bepaald dat vervolgens ieder jaar zulk cene tentoonstelling zal worden geopenu Voorts is bepaald dat er noch gouden noch zilveren noch bronzen medailles zullen worden toegekend zelfs certificaten van eervolle vermeldingen zullen niet worden uitgereikt Eiken dag schijnt er thans een prospectus het licht te zien voor het leggen van een telegraafkabel tusschen de Oude en Nieuwe Wereld De amerikaansche blr den toch achten het hoogst waarschijnlijk dat de pogingen zullen gelukken om een kabel te leggen tusschen Amerika en Duitschland terwyl de Ijondon Scotsman als zeker meldt dat er eene maatschappij zal gevormd worden om een telegraafkabel te leggen tusschen Schotland en New York F R A N K R IJ K Frankrijk is nu door bet senatus consult opgenomen onder de constitutionneele staten van Europa maar uit het manifest van den Heer Gambetta kan men vernemen dat volgens hem de linkerzijde zich in twee partijen behoort te verdeden in de party die in eene grondwettige monarchie gelooft en in de parlij die niets wil erkennen dan de souvereinilcit van het volk Hij Gambetta en zijne vrienden behooren tot de laatste partij en zijn derhalve niet tevreden met ministerieele verantwoordelijkheid maar eischen met andere woorden cene republiek De grootste moeiiykheid welke voor den keizer gelegen is in zijne nieuwe positie als conslitulionneel vorst zal waarschijnlijk niet de onzinnige oppositie der onverzoenlijken zijn maar wel de schijnbare onmogelijkheid omeene meerderheid te krijgen hetzij liberaal of conservatief welke toch onontbeerlijk is in het parlementair systeem De rechterzijde liueft niet langer de meerderheid de opkomst der fiersparli is noodlottig geweest voor hare oude ovorniagl De erkende beginselen van een parlementairen regeeringsvorm schr jven den keizer voor zijn ministerie te kiezen uit deze liers parti wier dreigende interpellatie de crisis te weeg br igt Nu is het nchter zeer te betwijfelen of deze partij door eene meerderheid in het wetgevend llch iam ondersteund zou worden indien ü a de iiee cn Ollivier en Buffet de miuist irieele portefeuilles gegeven werden Indien de keizer een wenk geeft nan de rechterzijde zou een dergelgk ministerie wel eene meerderheid kunnen krijgen doch men moet niet vergelen dat d rechterzijde bijna geheel uit officieel benoemde volksvertegenwoordigers bestaat en dat het geheele systeem van olHcieele candidateo een gruwel is in een constitutiouoeelen staat De linkerzijde wil derhalve eene nieuwe verkiezing bij welke de regeering en bureaucratie onzijdig moeten blijven Ondersteunt de tiers parti dezen wensch eii heefi de nieuwe verkiezing plaats dan is het 3ker dat de rechterzijde geheel verdwijnen zal maar het zou zeer moeilijk te voorspellen zijn of de linkerzijde in dat geval oiisschien niet het grootste aantal nieuwe leden zou winnen De heer Kaapail heeft een manifest tot zijne kiezers gericht Het oude lid der berg partij is veel gematigder dan men verwacht had De constitutie van 1S 52 zegt hij ender anderen bestaat nog slechts voorloopig Zij moet herzien worden en het rechtdaartoe komt der kamer toe aan de kamer diedoor het volk gekozen wordt Doch nu het pi rsoonlijk gouvernement er anders over heeft gedacht is het zaak zooveel mogelijk van den tegcuwoordigen toestand partij te trekken Vervolgens geeft hij in zeer belcufde vormen eenige goede wenken aan de senatoren en deelt de hüofdtrekkeii van een nieuwontwerp van constitutie mede Het is gebaseerd op do staats rcgeling van 178 die door de nationale vergadering aangenomen en door Lodewijk XVI werd bezworen De heer Louis Ulbach schrijvende onder den pseudouiem van Ferragus is voor eenigen tijd begonnen met de portretten uit te geven van merkwaardige personen in Frankrijk Zijn l a tste portret was dat van den keizer der Franschen en thansheeft hij dat van de Lnmarline laten velgen Hijheeft zegt hij die volgorde opzettelijk gekozen omhet contrast beter te doen uitjiomen Napoleon UI en de Lamanine aldus schrijft hij hebben beiden hunne staalkundige rol aan de omwenteling van 1848 Ie danken De laatste is trouw aan de beginselen der revolutie gebleven de eerste niet Dt laatste heeft het land door zijn woord geroerd j de eerste beek het door zijn stilzwijgen verbaasd De laatste heeft de republiek gesticht de eerste heeft haar omvergeworpen De laatste is zijn geheele leven lang tegen de begcool eling van den militairen room tegen het bonapartisme te veld getrokken de laatste heeft zijn succes te dankeu aan de ke zerlijke overleveringen Louis ülbacb zegt dat zyn volgend portret zal zijn dat van den nieuwen president van den senaat of den onttroonden Vice Keizer De dcpuches tusschen den keizer der FjaKsohen en den president der Vereenigde Stalen door middel van den franschen telegraafkabel gewisseld worden door de Correspondance Havas medegedeeld Eerstgenoemde seinde het volgende aan dea president der unie Het verheugt mij van de nieuwe felegraaflijn welke t uikrijk aan Amerika verbindt voor het eerst gebruik te maken door u mijne goede wensohen voor u en voor de welvaart der Vereenigde Staten mede te deeleu De president Grant heeft daarop het volgende antwoord aan den keizer teruggeseind Uwe wenschen beantwoord ik har elijk door dezelfde wcnschen van mijne zijde en ik vertrouw dat de vrijzinnige staatkunde der Vereenigde SL ten onder wier auspiciën deze telegraafkabel is gelegd er toe zal leiden om taKijke middelcn van gemeenschap van denzelfden aard vooral tusschen on land en zijn oudsten bondgenoot en vriend in het leven te roepen 0 S T EN R IJ K In eene correspondentie uit Weenen wordt gezegd dat de minister van eeredienst de bi schoppen in de cisleithaansche landen zal uitnoodigen om tot eene grondige visitatie van kloosters over te gaan en hem etne opgave te zenden van hetgeen daarin te verbetereu valt Dit is de eenige weg dien de minister voor het tegenwoordige kan inslaan De dagbl ideu verlargen eene algemeene huiszoeking in de kloosters doch de wet laat dit alleen toe op een gemotiveerd rechterlijk bevel terwijl aan den anderen kant de wet op de vereenigingen niet op de kloosters van toepassing is Voor het geval echter dat de bisschoppen zulk eene en jucte weigeren heeft da regeering besloten zelve te handelen en maatregelen te nemen om ove den inwendi en toestand der klooster licht te verspreiden Met het oog hierop deelt de Debatte mede dat te Prang volgens van daar ont angen beWonten reeds gedeeltelijk met eene visitatie ia bedoelden zin ie aangevangen Sommige orgineo die met de regeerini iu betrekking staan geven te kennen dat zy bet hierbij ook niet zal laten maar dat zy in de eerstvolgende zitting van den ryksraad het initiatief zal nemen om het geegtelyk disciplinair gezag te beperken binnen zoodanige gren eo als met de grondwet en de grondslagen van een goed geordend staatiwezen overeenkomt Vaa een anderen kant wordt oog gemeld dat de regeering een besluit gereed maakt om aan het Karmeliter vrouwenklooster te Krakau de subsidie te onthouden welke hot lot nu toe uit de staatskas beeft geno en De stadhouder te Lemberg heeft inmiddels reeds in last outvaogea om zich met bisschop Caleoki als administrateur van bet bisdom Krakau te verstaan omtrent de vraag of het voortbt taan ven het convent der Karmelieterinnen in bet belang der kerk wnnschelijk wordt geacht De bisschop van Liulz is te Weenen door deakeizer ten gehoore ontvangen Naar aanleiding vande hem verleende gratie heeft de vereeniging totbescherming der volksreohten io bare algemeene vergadering besloten tot openbaarmaking dezer verklaring De vereeniging wensoht en verwacht datbet ministerie uil de begenadiging van den bisschopvan Lintz aanleidii g zal nemen om bij den keizerook gratie te verzoeken voor die overtreders derw jt op drukpers u vrijheid van spreken die lotde overige klassen der bevolking en inzonderheiddie tot den arbeidenden stand behooren SPANJE In den ministerraad is de kwestie t r sprake gebracht of da doodstraf aan de muitelingen van Pam peluna behoort Ie worden ten uitvoer gelegd men is echter meer I t de meening geneigd om hun genade te verleeiien De markies Ormazaz die te Fampeluna gewond werd behoort tot eene der eerste fnmilien van Niivarra zijne echtgenoot is te Madrid aangekomen om gratie voor haren man te verzoeken Het is waarschijnlijk dat de doodstraf alleen aan de officieren zal worden voltrokken die men in de citadel van P impeluna heeft gevangen genomen en die zich daar bevonden uet het doel om de bezetting over te halen deel te nemen aan den opstand ten pinste van don Carlos Toen de Cortes de grondslagen voor een herziening van het in oertarief bediscussiüerdeD meenden de voorstanders van den vrijen hande dat die her isniiig zeer ir hun geest zou uitvallen Bitter zijn zij echti r teleurgesteld nu deGacela het dekreet eu de daarb j bchoorende tarieven openbaar maakt nog door Figuerola ouderleekend In plaats van verlaagd i n de rechten voor de meeste artikelen verhoogd De voorstanders van den vryen handel bereiden nu een groote meeting voor om tegen een hervorming als deze te protestecren BI Bij 19 aan de eo tot oiider ocj dep statei sidie uit uo afdamminf l lant voor I zetting haid zomervergaJ Z Mituiging ecu I als militie I prov Noori litiecomm en in hnniJ van Noordll comm te militiedisti il laatst prov Den 3l gelijkend etl die als onbq te worden staatsspoorwJ deel te neg Augustus der maatschai zullen heblief daarna eene numerair bijJ van hunne atl worden in dl na 6 maandq loopende ovej wegdienst zullen zy eenl Sden klerk bij I hebbeu op bel geven van zal de Toorloij ingetrokken ïn het I node van de i de KerkelykeJ ffOvergaanq tot betere uit reglement na ingediende rad besloot de veij dat het facnlti de benoemin ttaao die wyzf na afloop vaal kiescollegie opl tiging voortdul benoeming eiiz dezen tcrugkeel daarover zal geene veranii r maar besloot welke kunnen en waar fluctuil geregligdeu bol Bij do hel woensdag uitgeT onder 6 blanco kozen is de hi die tot de libe stemmen tegeul Ewijk oad liil men bekwam Het aanti stelling van kul Munchen bediatf telt men ongcv lÜOj België eed Onder de NedeJ men aan van Kate Springer De N ai de ziekte die ihei rundvee isker is eene niet of zoogenaamde niets verontrusiel Heden leisjNaar wij iü L H wBiiMailliBI ï f a i l l i iST i y