Goudsche Courant, vrijdag 6 augustus 1869

ft Hi l ailaS v in lie k itliulukc ijcObUlyklii iil ill Jicieren tcgon hot besluit van ilea jcmccnlcranil Ic Uliinclicn Ü1II eoa nii l iïrasH üjki scliooloonimissie lucl hot loc iclit over ilo achulen tu bcliislen hcoft rcn tcgniailri s mlgolokt anu den uiinister van ceredieust aarin ibvo ver ocht worJt den billijken en gcpastcu maatregel van den gcmoonleraud go d te keuren Hetoudorwya van het grieksch zou in België afgeeohaft worden zoo n idt men Miigc maanden geleden naar r anlcidint ii redevoering vandsn minister van binnenlands lie zaken in Belgic den heer rirmez Thans heeft dcie minister een circulaire betreffende het klassiek onderwijs uitgevaardigd en h t blijkt da hij geen andere danje loflilijke bedoeling liceft om de studie van hetGriekach en Latijn een andere en meer litteraire CU lesihetisch richting ie geven dan tcgemvoordig gevolgd wordt Een onderwjjs beweging is te New York oplouw gezet door de aldaar verblijf houdende Uuitsebcrs Vooral het all rlaagsie eu het hoogcr onderwijs behoort volgens hou beter verzorgd te worden Met het allerlaagste onderwijs bedoelen zijtic bewaarscholen die d Ncvi lforker Duitschers vooraï inden vormvan kindertuinen verlangen Ook behoort een zekTe mate van onderwijsverplichtingtot de wenschen van deze in het geheel niet politiseerende onderwijsagitaleurs LAATSTE BERICHTEN Madrid l Atiguslus Be Imparcial wederlcgt het bericht aangaande het bestaan van 33 c irlistische benden en zegt dat de meeste dr er benden uiteengegaan en de overige weinig tal ijk zijn EoOStautiDOpel 3 AugUitus De Levant Herald meldt dat de groot vizior met zijne adjudanten heden nachi naar £ gypte is op reis geg i in met eeu brief aan den onderkoning tot roededceling vaa tegen hem bestaande bezwaren onder bedreiging van herrocpiisg van deu firman van 1841 voor het geval dat op lüe medegedeelde bezwaren geen voldoende ophelderiug volgen Madrid 4 Augnstus Ue Gaceta meldt dat er eeue botsing jeefl plaats gehad tusschen de vrijwilligers en eene cartistisuhe bende alsmede dat er verschillende benden ontbonden zijn KoHStantillOpOl 3 Augustus De nieuw benoemde zneedscne gezant Frenhof is alhier aangekomen en de admiu tlobart Pacha naar Engeland vertrokken De fransche gezant gaf een diplomatiek diner wa nrop o n de pacha s l azyl Mustapha en Halin genoodigd waren W OOnOn i Augustus De budget commissie der delegaties van den rijksraad heeft de poslen verworpen die bestemd waren voor de aanschaffing van twee oorlogstooiuschepcn voor de Douauvaarl aUuok die voor de afschafTing van vestinggeschut e i ccuige andere zaken In den loop van het debat lieefl von Beusl gezegd dat het mocielijk ging om den vrede voor ettelijke jare i te waarborgen maar dat zijiie meening was dat als de vrede nog vier jaren duurde hij dan waarschijnlijk voor nog langer tijd als verzekerd kon beschouwd worden Gemengde Bcrlclitcii In het amcrik cougrcs wii men nog eens vuort tfllou ht t hi ffüu ccocr b la itiog op de coupons dtr boiuls 11 Kurupii Don Carlos is teruggekcoril 111 Fraiiluijk eu il dcii strijd rcedB opgeven Jopnupche vluchteliugeu gevestigd in Cnlifornic liggni zicli met het bcsto gevolg toe op de kultuui vuti thee vu ijdc De epoorwcg Nordhcira NordlinusfU h vuUooid De koning van Bcierca heeft 70Ü gulden geschonken ann dü noonlpool cx i ditie Generaal Ctibiuni verlaat do partij van don Ciirloa omdat die hem to rciicdunnuir is ilij de chüluvn oi gt zich op Cuba de gele koorts in het ipanuBchc leger In Italiü h ft do oppositie g ZCge irrd bij de gcmeti ternnds verkiezingcn Tü Lcnibcrg wordt ccd adres gRtcekend om de vcrwijiUring te vva cn der Jczuitcn tn der dames vun het h hut De ronderpe t hcer cht Bcdeit het begin van jiili in sommige streken nn Onllicie Ja Theasnlicnjn ouecnighcilcn onthtaan lu uhcn de liukschi gecötelijken n het ruiden vnn Trankrijk worden de vijngaaiden dooi eene zitktc geplanpd en opcnbanrt zich len bederf in du nardappcicu Do noord duitschc bond heeft SüO consulaire ambtenaren wanroudcr 21 roiisula generiuil De lettorzcttcrs te liou inn Iichhrn iluwiihiid pestankt h Cüurrier kon niet uitgegeven wuulen Do gnekache gt eriiig ouderlmndcU oier eerc niniui Iccni in iii 10 miUiouii dinelnneii Uü rc btbtieeks lM poj r Aui leid ïtiiÜoilf 1 bi n o or AlpliMi U 1 n rlml Tc Biiehnreit ontdekt dat ekorc advocaat i tpi liu de kiipifein h fan ccnu beud diovuii eit lubrekurs Do werkstaking der mi töulaufH t Hurtyn n gci indigd Met ecnu BeliikkniL dio tv Unnitter duurt vrmrl I ü 7 itaer ehe regeer ng beeft eonci salo tcilcond vour dcu spücjrweg over deu Jtigi Jiigimat g luiue de berichte wa do iioUumlseho c srhotneho lianugvungst Tc llertugeuboach ijn drie juiige damfjs toegelaten itlu apothekera luerlingen Professor üohm ooga ts te Ücrliju is overleden ten gevolge Ier besmetting bij een operatio ongedaan Maandag zijn u de ïJurkseho stoeukolenniiju nnbij Dresden door etne gasoutjlolllug ruim 2Ü niijUHcrkers omgckomen Ilct ministerie te I issabon h gewijzigd M A 11 K r B K UI C 11 T E N Gouda 5 Aug Tarwe met weinig handel iloch pnjshoudeihl PwUciie per 3400 kilo 330 ïloode KI ƒ 3 J5 Zccuwsche per mud ƒ 10 u 11 Kogge onveraudcrd ƒ 7 b5 a 9 70 Gerst inde beste soorten zeer ge ocht doch weinig aangeboden winter ƒ fj 50 a ƒ 7 75 zomer ƒ 6 i 7 3Ü Van nieuwe werd ongeveer Ü laat aaugeboden tot 6 60 ü O üO Haver als in de vorige w ek korte ƒ 4 50 h j 6Ü iiuigc a Tüa I SO Hückweit Fransohe per 3100 kilo ƒ 210 u ƒ 220 Noordbr ƒ 2 60 a ƒ 280 Bruine en witte boonen zonder bandel Taardeboonen ƒ 7 00 a 8 40 Dnivcboüiien ƒ Ü a 10 Hcnnepzuad vond wt iiiig koopers tot iets minder prij cn ƒ 7 75 a ƒ 7 15 De aanvoer ter veemarkt was gering de Ik idel geanimeerd schapen en Inramercu 70owel dsvarkens en biggen waren mede vlug te verkor jen Knas aangevoerd JÜ partijen ƒ 20 a 24 ioeboter ƒ 1 2 i a 1 36 Wei boter 1 04 a ƒ 1 14 Burgerlijke Stand GKUORhN 1 Aug Gerrii tu irsO van Waas en S Hendrik Petrus onder L lk egheim en M C lu unn Joaunn Franeiacu iccrtruula ouders F T C dit A ubckartcu J J Laiubrecbt 3 Henri Jaequci l uuis uuiu rsP L J kamstecg en J J Dijihüom 4 Smion ouders N Mes en M Schorcl OvEitr H rN 2 Aug G ¥ an der ï vtnlm wed D vnn der Uai 71 j H W Kwant 2 uu 4 L Ilijtii veld 5 ni Gb ii M 4 Aug K 1 Zinkbaau en P van der Burg W van liceuwen en M A Horuia J den Kiet en H M St ilicrgeu G de Keijzer oq G ifajipel G lieerkens en M J an Spingden C van der iVolf eu J vau der l ahn ADVERTENTIEN BeTollen van een Zoon J J KAM STEEG Dijxiiooiw Gouda 3 Augustus 18G9 V De Heer M SPllUIJÏ on Mevrouw J M SPRUIJT BüciiNKu betuigen ook namens weder ijdsche onders eu betrokkingen hunnen dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij de voltrekking van hun huwelijk ondervonden Gouda 5 Augustus 1869 L j7 FLORIJN D 1 S T I LL aT e U U en J I k H U 11 STO K H l touwp mWV o n 172 te Gouda licefi de eer te berigten dut liij door aankooj eigenaar is gowordea van de Distillecrderij van M Je Wed 1 KORVER dat hij vooriiemona is die oji ruimer schaal uit te oefenen aarvoor liij zich op het vriendelijkst bij zijne Stadf enooten en verdere Begunstigers van do vorige lirnia aaiibove lt onder belofte van oene alk slnts pronqjte on civiele bediening N15 Van heden af is zijne slijterij bjj min stens l a flesch geopend Gouda 2G Julij 1869 270 Staats Loterij k trcliliiiifl der Ecrsle Klasse kgiiil i laaiiiiügO Aufeustiis I NOO Boden gevraagd te NIKIIWKRKERK MOORDUEOUT en V A 1 01 NX VEEN voor Genootschappen van Geldelijke Uitkeering Adres franco Brieven b j don Boekhandelaar II i H KISSEN Gout a Letter A Ter COURANTDRUKKERIJ van A BRINKMAN worden één i twee LEERLINGEN gevraagd DIËFVSTBODE gevraagd Tegen priiao November of vroeger wordt voor buiten gevraagd EEN FATSOENLIJK DIENSTMEISJE als tweede meid voornamelijk om beiiulpzaam te zijn in kamerwerk en liet opdoen der natte en drooge wasch zindelijkheid en iiewijzeu van goed gedrag zjjn vereischten Salaris naar bekwaamheden Adres fmnco onder lotter B bjj do Boekhandelaren G B VAN GOOR ZONEN te Gouda LËËS HÏ£R De Keukenmeid A 8 die den 12 Februari jl bij den Heer KAMPHUIJZEN te Gouda door een agent de deur uitgei c is heeft zich niet scluddig gemaakt aan stekn of slechtigbeid maar is alleen veroorzaakt door woorden met de winkeldocbter KAATJE S VEIZ geboren te Amsterdam m PERGRER D ALIOi Ilaar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel gegroni op de regelen dor wetenschap en gelouterd doot de ondervinding en het gebruik is een hnnrmidt el geheel eeni in zijne znmenstelling geheel afwijkend van nllc nndere tot nog toe uitgevondene hanrmiddelen Dit extract vereenigt nlle voortreirelyke eigenschnppeo in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zijn het verfriacht en verheldert daartoe deselve houdt het hoofd rein van roos en andere nitwaseminpen maakt de 7 leki lijke haren neder gezond zet de wortel vast zoozelfs dal de rceila verouderde en verlli nsdc haren weder Lingzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof beval De niet gcringp eigenschap van dit HaarExtr iot buiIcij alle andere haarolie of poniuile welke altijd niel vel of olie verbonden zijn is dat hierin nlle VI mwMjj L li n vurgvuldig vermeden zijn die wel vuoi hel loiirijlilik eenige glans aanhrcngen doch spoedig Ie h iuii cder dof d M t Horden doi i hun meerdere v iilj i irlu id lut a iiiUi ving van stof Ml vuil en hol dus dubbel waiuihg Is daarv ui een proef t neineu Het is met eene vola dige gcbruiksainwij lna h 40 CIS per H icon verkrijgbaar bij Mej de Wal ÜOSMAN aoiida X A i vvN DEflt I H KEbLFJl Jlótterilim V A ÜORüNlE GItANI TllliATItK CIlÖSsiT iiiKifiürfs uit LONDEN staande op de GROOTE MARKT VRIJDAG G AUGUSTUS BUITENGEWONE GROOTE VOORSTELLlNt IK S 0 irn flni van A l nal m i i 1869 G M De uitgave dei er WOENSD f G geschiedt e DINSDAG Dj DAG De iri sl fhtnco per pod De I nz Het onêr Hoogst belaig Delfbschen gema mt j van een voorst meisjes op te itchlj is niet gunstig vlor 1 drie stemmen erl overgroote meeidei voorbeeld doon De Delftsche dtnel in weerwil van dii 01 bij een gedeelte idei nog zonder mitd zich moeten blgvrn 1 jonge jufvrouwej si steden en ook o Hetzy men nu nd scholen voor m is versch nsel dati lel meieges nauw vo fl de emancipatie de orde komt cipatie der vrom 1 willen lieven op kundig gebied a i j middelbare scho tochzaldevrciiwti om te beantwoo 1 haar verlangd w geen illusie vor il hollandsche hui i emancipatie begr niet onopgelost 1 meisjes ontbreekt het is slechts de verbeterd worden vraag hangt vooi der maatschappij echtgenoote en mo j opvoedster barer i trouwuling van dan alleen huishnj koling moet dus i wikkeling der gciil kan zij niet aan En stelt nu hei daartoe in staat V op de gewone hvicl 1