Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1869

de wotcnsi iiaiilH ljikc iiilwiKkrliiiff si liadc lijden Algoiiiceii Ovci ziclif lOUDA 12 Augustus Do zittingen van het Engolsclw parlomeut zjjn gesloten met eene rede waaruit wjj vernemen dat de onderhandelingen metAiiiorika over do Alaltamafiuestie met wcder ijdscli goudvinden geschorst zjjn Het lagerhuis had iu den laatsten tjjd de Schotscho sahoolwet afgedaan maar de Lords hebben diit voorbeeld niet willen volgen en de afdoening tot de nieuwe zitting verschoven Het Portugeeschc minin üric is bezweken do koning lieeft het aaugol o len ontslag aangenomen Men kan daar maar niet tot eeu geregelden toejtand komen Geldgebrek is doorgaans oorzaak van twist in het huishouden De Carlistis hc opstand is in Spanje geheel mislukt De officieele bladen althpns molden het uiteen jagen van i lle oproerige benden en beweren dat geen enkel sohlaai is ovcrgeh open tot de robellen maar andere berichten zijn zoo gunstig niet en gewagen van telkens weder op nieuw opkomende woelingen liet bestuur wekt de bisschoppen op om toe te zien op de mindere geestelijken want de minister vnn justitie erkent dat de meerderheid der priesters het tegenwoordig gouvernement zeer vijandig is dat wij op zjjn woord gelooven want het is te doen om den eeuwenheugenden invloed der geestelijkheid die Spanje uitmergelde het liclit verduisterde en de welvaart ondermijnde Het zal nog lang aanhouden voor dat Spanje aan dien invloed is onttrokken Het licht moet do nevelen der duisternis verdrijven Dit is de langzame weg door verbeterd onderwijs Spanje zal niet komen tot rust of Ket moest de rust der autocratie van het willoleurig geweld zjjn Met October komen de cortes weder bijeen en dan wil men zich ernstig gaan bezig houden met de koningskeuze er moet een einde komen aan de onzekerheid on aan de strijdige geruchten die het land in spanning houden Nu beweert men nog eens dat Prim gevolg wil geven aan het plan der Iberische eenheid en wel in den zin eener vereeniging zooals tnaschen Oostenrijk en Hongarije bestaat Dit koningschap zou dan Lodewijk van Portugal ten deel vallen Maar het volk zal toch stem in de zaait moeten hebben en de oogon koiulcn wel langzamerhand opengaan voor de keuze van een eigen nationaal volksbostuur In Frankrjjk bljjft men wachten op de dingen die komen zullen Do coaimisaio uit den senaat bediscussieert do artikelen van het keizerlijk voorstel en tracht de duistcrheilen te doorzien die niet ontbreken zooals de verantwoordelijke ministers die afhankelijk zijn van den keizer Dinsdag was men gevorderd tot artikel 0 Het moge lang of lort duren senatoren zjjn kr iipende dieren dii den wil des meesters slaafsch eerbiedigen dus is de aanneming verzekerd Von Beuat is een man die de discussie niet schroomt en rekenschap weet te geven van zjjno bedoelingen Hij plaagt Pruisen met het openbaar maken van de di cniuonten over het noodlottige jaoi 186G Von Itisniarck is geen liefhebber van die publiciteit en houdt de meni tc liever buiteu zijne zaken Von ü Hst wil 7 idi staaudc houden door de gunst eener liberale jmbhela iiini en von Hisniarck cx loiUvrt iki liberaliU il en de liberalen nis dnt hem noodig schijnt overigen eneanailleerl hij zich niet gaarne en prefereert do willekeur van het hoog gezag EUITENLAND ENGELAND Volj ens de J ipnn Gazette is het onmogelyk om den juisteii stand vnn iuikeu id Japan te begrjjpcn In Jcddo schijnt het dat alles rustig en bet gouvernement er op uit is om voor de belangen van roemden en inboorlingen gelijkelijk te zorgen maar als Ie helft der berichten die te Jokohama aankomen wnar zijn moet dit moeite genoeg kosten In het noorden ia dr strijd om het bezit van bet eiland Tesso ontbrand en de kcizorlykc troepen hebbeu Isachi en Matsmai genomen Van verschillende zydcn komen over die expeditie de meest uitccnloopende tüüiagcn zoodat men niet weet wie eindelijk overwinnaar gebleven is Het is alleen zeker dat Ie vij imielijk lieden begonnen zü u waarby het oorlogcchip Stonrw dl goede diensten bewezen heeft De Times geeft een overzicht van den firman van H en van de gevolgen die het daarbij ingeslelde er lijke onderkoningschap voor Egypte gehad lieeft Cl komt tot het betiluit dat de onnoodige pogingen v m Ismail Pacha om den band vnn vasal die hem knelde te verbreken alleen oorzaakzijn vnn hel Ïurksch Egyptisch conflict Volgensdat blad is het de plicht der mogendheden om tusschcn beide te komen Engeland ten minste z ilmolt intriges dulden die het gezag van den sultanoiiilrnnijncn en de onafhankelijkheid van Egyptezou voor dat land zelf niet voordeelig en voor degrnulo niuj eiidlicdou die allen wedijveren om hareninvloed er te doen bovendrijven een nieuwe bronvan geschillen zijn Uit New York schrijft meo onder dagteekeningvan 28 juli Indien wy niet leefden in de tjjden der wonderen die niemand meer verwondering baren d in zou de34ste een gedenkwaardige dag geweest zyii Op diendag toch kwam in New York de eerste spoorwagendirect vnn San Erancisco aan en bij Duxbury in Massachusetts de flotiile die den kabel had gelegd waardoor Amerika in directe telegrafische gemeenschap met Frankrijk werd gebracht Uet publiek dat in massa op hst stationsplein te New Yoik wasbijeengekomen gaapte een tijd lang de met plakkaten behangen spoorwagons aan en daarna achtte men het wonder als iets zeer alledangsch In zes en een halve dag was de afstand tusschen San Francisco en Ncw iork afgelegd en daarbij had men zich nog 15 uren te Chicago opgehouden Dertig passagiers hadden den tocht mede geraadkl Zij hebben onderweg goed gegeten en gedronken gemakkelijk gezeten en geslapen in ut n woord zij ziju volkomen tevredeu Sommige rei igers zetten den tocht onmiddelijk naar Europa lorl aangezien er juist eeu stooml oot gereed lag om te vertrekken Bij gelegenheid van de discussien in t lagerhuis gevoerd betreffende t groote vraagstuk vaneen inlernationaal munt systeem deelde üe lord kanselier mede dat van de 98 millioenen sedert ISOOaan gouden souvereinen geslagen nu reeds 44 millioenen uit de circnl itie verdwenen zyu Uij noemde t gebruik van goudgeld cene weelde die t gouvernement jaarlijks op hooge sommen te staan komt te meer omdat in Engeland geene vergoeding wordtgeeiscbt wegens het slaan vim staven tot gemuntgoud Intusschcn erkende hij dat t gemak t elkgouden muntspecien iu de circulatie aanbieden haarbehoud voor t publiek wcnschelijk deed blijven lutusseheii verlangt de heer Lowe dat liet publieken niet de slaat dat gem ik betule en dal er dusin het vervolg eeu muniloon zal worden gehevenvan ongeveer I procent en wel iu dier voege dathel Engelsehe pond dat tot uu toe was een stukgoud van 123 374 grein in het vervolg slechts 122 374 grein zal HCgen terwijl iedc die goudgemunt eusuht te hebben voor elk goud stuk 123 2 4 grein aan de munt zal iricelen verstrekken Dezemaatregel word vooral aanbevolen omdat het Engelsclie gouden pond dan bijna deiclfde waarde alhebben als de nieuwe Louis d or van 25 l rdi cs diehet Eransche gouvernement in circulatie zal brengen zoodat liet gouden pond een basis zal vormen van een algemeen ruilmiddel F E A N K B IJ K De Corresp Jtalieime zegt dat de eenstemmige houding der mogendheden lu de zaak lu8S hcu den sullcin en den ondci koning van Ljiyplo z il leiden tot cenc afdoende verelt cning der mociclijkhedcn j de raogcudlicdcn zullen touncii bij dp verhindering van een conflict rechtstreeks belang te hebben Zondng is te St OIoud een kabiuetsMud gehouden om te raadplegen over de houding welkede regeering zal uniinemen tegenover de liberaleamendementen die men iu den tenant kan te craoet zien eu bepauldolijk tegenover het meudcraent waarin vmii gesteld wordt om een zeker deel dergennturen uit de departementale raden te kiezen Er wordt bewcord dat ecnige senatoren hel initiatief zullen nemen tot e n voorstel volgens hetwelk de bezoldigiug als senator niet kan samengaan met die van een audor openbaar ambt Een voorstel van dieu aurd zon zeker door de publieke opinie zeer gunstig worden opgenomen maar stellig niet door de senatoren die zich om de publieke opinie weinig bekommeren Maandag beeft de senaat de artt 2 5 bediscussicvi d der rrgeeringsvoordracht De commissie belast met de taak om dewetgeving op het uitoefenen van het beroep vanuitgever en boekdrukker te onderzoeken ia hedenonder voorzitterschap van den minister van binnenl taken bijeengekomen Iltt onderzoek der commissiemoet vooral loopcn over de qunestie betreftende hetbrevet voor het beroep van uitgever en boekdrukker Men verzekert dat de commissie volgaarnealle inlichtingen die men haar rou willen doen toekomen zal ontvangen Manr iu dit geval ware hetbeter geweest wat meer specialiteiten in de commissie van l f leden te kiezen t Is zoo als altoos Men neemt den scliijn van liberalisme aan maar hierbij blijft het DUITSCHLAND Volgens mededeelingen uit Munchcu hebben di leden der commissie tot liquidatie van den voormaligen bond het beilnit genomen om een afzonderlijk comité voor de Zuid Duitsche vestingen te benoemen Dit geschiedt tot bevordering vau de afdoening der zaken Men weet dat de spoed waarmede de commissie van liquidatie tot hede t lerkzaam is geweest niet bijzonder mag geroemd worden OOSTENRIJK De Hamb Corresp deelt in zgn jongste nommer een beriuht mede uit Weeneu meldende dat de Roomsch Katholieke vereenigingeu iu OpperOosten rijk zich hebben aaneengesloten om zou mogelijk te voorkomen dat de regeering de kloosters zal stellen onder het toezicht der burgerlijke macht Ueeds heeft men algemeeue vergaderingen gehouden tot bespreking van dit onderwerp waar uitsluitend leden dier vereenigingen werden toegelaten Men zegt dat de bis chop van Linz de heer Budigier zich aan het hoofd dezer agitatie zal stellen hg ia de man zoo voegt de berichtgever er bij die zich reeds op zoo onbetwistbare wgze verdienstelijk heeft gemaakt door het vermeerderen vau het aantal kloooters in Oostenrijk Het zal in de quaestie over de grenzen tusschen Hongarije en Eumenie tot eene beslissingmoeten kumeu Een voornaam punt van wederzgdschbezwaar ligt in eenige woudstreken die liumeniennn zich heeft getrokken De president der Hnn gaarsche commissie tot onderzoek dezer zaak heeftdien ten gevolge onderscheidene documenten uit dearchieven te AVeenen alsook in Zevenbergen opgespoord op groiul waarvan hij meent te kunDCn bewijzen dat die Iprreiuen aan Zevenbergen behoorcn Het Itumenibcli gouvernement wil evenwel met die locumenieu nieis te doen hebben en beroept zichwel op besta iudt oude rechten manr tracht Ie vergeels die recirteu te bewijzen De Hongaarsehe c mniisbie meent thans de hoop op eene minnelijke schikking te moeten opgeven en heeft alsnu aan de Ooslenrijksch IIongaarscbe regccring bepaaldelijk voorgesteld die grciiswoudcn nu maar zonder verderenomslag te bc clteii Als ecu gevolg vau dit eenen ander heeft de vorst van Eumenie thans aanhet kabinet te VVeenen eene dópêehe gericht dievandaar aan het Hongaarsehe ministerie is verzonden doch inraidclels doen lich in de zaak meerdereverwikkelingen op door bewegingen van benden wier rondzwerven naar men zegt met de quaestiein verband slaat Dinsd ig werd bij de voortzetting der disoussieo in de delegnlion over de builenlandsche aangelegenheden door eeiiige gedelegeerden aangedrongen op de opheffing vnn de gezantseliapsposlen by versihillende kleine Diiitsche Stalen en om in Rome een charge d aflnircs nnn te stellen in plaats van een gezant Do heer von Heust betoogde de noodzakelijkheid om gezanten aan kleinere hoven te handhaven Hij verklaarde voorts dat hem niets bekend was vr n hot bewticn dat S ikstn het gezantschap te Weeneu zoude ophcllln Het voorstel bctrolfeiide het gu yanlsclinp Ie llniiil Hij voerde aan hetzelfde standpi katholieke stuteil enkel opzicht ui tl Teu slotte vcrlf vacant big ven en te St PeierJ eekenii Lad llf opheRlng van Lubeek Bremei gekeurd AUeoii liet aaugevranfdj post der buiteof goedgekeurd z w Ten gevolge bad de Bondavj deu Bondsraad arbeid van Ktmlel Igke berichten de Bondsvergadd laatste zitting ga werd tot den win kantonnale bntchf langwekkend t fabriek wet den zoodanig deplia komstige lid dJ geeatelgke lichaj en het eene opvl stelt zjjne toekol bericht van den kinderen waarvoj Zwitser fabri vorderingen in trieele landen hej betering van nerkitelligd tijnl kantone ingevoerT altoos de oude wetgevende ma d Kinderen een ga de wetten en iJ instellingen en k P De graaf de vervangen door de heer Pequito Corlez Men hol nislerieele crisis z slechts eene illusl dat bet tegenwoal duur zal ziju Iif aan tene spoedi d dit weinig verwoirfJ j De Irurac Sad en Leon zijn uin het welke de mogen zgn het len gunstiger uaver het gev ili B De keiier hc voor de fier 8t Petersburg nu toe bestaandel gescholen was va keling zoowel vn kelingen eer beic was onder acderel boeken voorgescH afgeweken zuodil uitgang der wei is nu een einde nuttige en noodij BINl Naar wi leden der diensti aan den natioiiil door het eentn Weerbaarheids JiJ Bilt te houden drlprijs zal schi D Lulius van i de sergeanten J 1 f I TWWWWIWIWWMMItllil IIIIIWIlii lWI Iimiil H