Goudsche Courant, zondag 15 augustus 1869

er cfii agitatie iii iMiilapi is ontstaan en dat men aldaar cciie rcpublikeinsclic hcncging dui ht Parijs i i AnpiiBi Ue toüstnnd vau den mnnr ialk Niol is m dezelfde lu den afgcloopen naclit liad er evenwel ceno kleine verlcloring plaats Madrid I3 Augustus Twee kleine C nriislisclie henilen zijn m de provineie Vnlenciii verschenen niiiar door de bevolking teruggedreven KorStantinopel 12 Augustus De lecning ten bedrage van 12 millioen pond sterling is mot de Ottomannische bank gesloten He intrest is O pO en de schuld moet in 33 jaren afgelost zijn Weenen 13 Augustus De Staats Jnzeif nr deelt mede dat do berichten aangaande de correspondentie tusschen den koning van Pruisen en den kei er van Jostenrgk in Juni 18üö louter leugens zijn In de laatste maanden en weken vóór den porlog heeft tusschen de beide vorsten geen persoomijke briefwisseling plaats gehad Evenmin is er sprake geweest van een gemeenschappelijken aanval op Frankrijk Weeuon is Augustus De delegatie uit den Rijksraad heeft de algcmeei e beraadslagingen gehoudtiii over het budget van oorlog De heer von Peust heeft een beroep gedaan op de vaderlandsliefde der natie waardoor do handhaving van den Trede getnakkelijk zou worden gemaakt wanneer de v eerbaarheid des rijks onveranderd bleef Gcmeiiffdc Berichten Men ducht een opstaod iii Aiulalusie Te Fraag ia ceuo wcrkstakiug oatsfann onder de drukkers n letterzetters Een Fraiikforter blaadje vcriekcrt dat de diplomatieke betrekkingeu zullen nfgebrokcu worden tusscbcii Wcencu en fccrlyn Het rbeiéeri congrea to Eisenach heeft niets opgelcvtnl dau wanorde droDkenfxhap en vechtpartijen Pe mode om libernal te zgn ia te P rijs In do hoogcru i anden algemeen geworden Te Groningen zijn drie personen veroordeeld omdat lij met een vervoermiddrl trapnagen ccd openbaar voet of Wandelpad hadden hereden Deo 6 Bug ia te Brussel op eene bevolking van 200000 sieleu slechts een fttflrfi val aangegeven De vorst van lippe heeft toegeatemd in de vermindering van belastingen Te Oalflta heeft een telle brand vele openbare en private gebouwen in den nsch gelegd Ja sommige dorpon v Q Aatnrie ia Karel VH b j klokgelui zonder oppositie geproclaniecrd l e veepest hcLTScht iu Oost Pruisen en Poaeu la Mei klenburg Schwerin behuoren twee vijfden vnn den grond aan den ü st A n de mnnt Ie Pflrija worden tnans postzegels vervaardigd van 5 IVs llobart P irli i gaat to ronden onderhandelen over den aftiiküup van twi e oovlogsachrpen l e kiimer aii koopliimdt l te Almelo vraagt op nieuw afBclmfling uf nljreheele hii iniiug dtr pntciitwet De noiuieii ün het IJüos er Frniiuvolirnte Duiliam zijn ge iimenhjk voor den hoEiycr wejüj tltmpi n Te Stettin wil men ecu ni uwen btoutiibootdienbt op Wn York tot tntid brcii cn olgcu 5 benciiE int Pcshavair is ühcrc Ali ycwoiul bij een iiaüslag op ztjn leven li a ezondeii Mijnheer de Uedmteiir I Over hel algemeen klaagt men over onredelijk handelendi sliofouilers Zou in sommige gevallen daarvoor goeiic verschooncndc reden te vinden ijii I V dal die ouders zelvcn somtijds onredi lijk behandeld worden Ik wil daartoe het volgende feil aardialen Een brave weduwe vond in art 40 11 0 en 411 B W K aanleiding om haren tweeden eehlgenoot die alom zcrr gunstig bekend stond tot voogd over de kinderen van haar eerste huwelijk te benoemen l il hun samenleven bleek niet het minste eigenbelang maar liefde jegens elkander Die man was echter de stootstecn harer familie en wel op eene hoogst ergerlijke wijze Steunende op hun ouderlijk testament dat toch g passeerd was voor notaris en getuigen met inachtneming van W c wettelijke voorschriften verliet dat huisgezin deze stad en vertrek om gegronde redenen van de zijde der moeder nn ir eene andere j doch de nijd en afgunst der f milii fheslaande in zwagers en neven vergezelden ten Een jaar daarna overleed de moeder daiïr en Ie stiefvader bleef met zijne vóórkinderen over hopende op de bekrachtiging van zijn voogdelyk testament ingevolge art 412 B Wk Doch wat ziet die man daar gebeuren en wal is het loon voor zijne ouderlijke liefde en opoffering Dat zijn voojjdclijk leslamcnl door den kantonrechter niet werd bekrachtigd omdat de familie vreetdi en vóórza dat er tegenstrijdige belangen tussehen den vader en zijne vnurkinderen coudm jchuren worden en de vader weJcr y oudo liuwtii waarna zonder den vader te hooren en zonder iets meer do grootste vyand der ouders in zijne plaats werd benoemd en bei odigd lic vier weken daarna de kinderen met den komluissaris van politie opeischtc en den vader in rouw a zorg èn verdriet achlerliet Hoe die man zich ook verzette niets kon balen Do wot lietirecw wo er Imoep toe en had de uitvoering dor testamentaire benoeming hoe ook zegel registratie on legalisatiekosten daarvoor aren betaald aan het goedviuden van den familieraad met don kantonrechter overgelaten Die man verviel om zijne liefde tol vrouw en kinderen in zorg en verdriet word steeds verongelijkt verdacht en vertreden en niemand trok zich zijn lot eens aan om hem weder krachtdadig op de been te helpen en in zijn stand te doen blijven waaruil hy zoo wreodaardig gerukt was Mijnheer delledaklcurl Zou die man zijne vrouw en zijne kinderen wel zoo lief gehad kunnen hebben ah hy dat nlics van te voren had kunnen inzien Begrijpt u het hoe het mogelijk en verstaanbaar is dat mep zóó mot het testamentaire voogdijrecht handelen kan ik niel mijns inziens is het eenc mishandeling en moet het een spoorslag zijn voor duizenden om in dezen veel bewogen tijd waarin liberaal en couservatiefgezinden elkander op leven en dood bestrijden zoowel als de orthodoxe liberale en moderne theologie stiefouders tegen zulke daden van partijzucht en geweld Gtrijdendc tegen elk christelijk gevoel en alle recht ea billijkheid te beschermen aan wier zorgen by diezelfde wel duizeade weezen worden toevertrouwd Waarom zouden de stiefouders die bescherming niet mogen verdienen Vervullen zij niel vaak eene moeielijker taak dan eigene oeders aarom mag in het wetboek onzer burgerlijke samenleving de naam Stiefouders niel slaan die duizenden in ons land toch dragen Aangenaam zoude het mij zijn Mijnheer de Bedacteur 700 UEd het bovenstaande een plaatsje iu nwe t ourant waardig keurdet om daardoor by het cilgcnieen kan het zijn ernstige pogiogoa tot voor iieiiing uit te lokken Hiermede zult UEd verplichten Een Vriend van Weduwen en Weezen G Aug 69 X Burgerlijke Stand Geboren 11 Ai ustus Jobaa Pirk ouders J Everling en H C Heerkeas Johaoaa Maria Jeaanctte ouders H F Torisseu en 1 M H HoogeDdoorn WilhelmuB Johimas ouders J W Keeters en G Oosterliug OvEiti EDiN 11 Augustus G C Ruijter 8 w R van Kiemsbergcn 25 j 12 C van W ugaarden 11 ra 13 H Prince 18 j ADVERTENTIEN Getrouwd Mr J FÜRTUIJN DROOGLEEVEll en J D VAN GULPEN NiJMEuEN 13 Augustus 1869 isiii Zeer geschikt voor uitgebloeide bloemperken TRUFFANTS PAEONIA PYRAMIÜE REUZEN KEYZRR en VICTORIA ASTERS a 10 cents Voorhanden bij H W OTTO Korte Akker Ziet en Oordeelt PUIK BESTE AMERIKAANSCHE REGEN TASSEN eerste kwaliteit buitengewoon goedkoop 40 percent beneden de waarde fSafd welke zijn toogezonden door een huis dat zijn zaak kwiteerd M S OATS GOUDA ViscuMABK T C No 18 WOIIDT GEVIIUGD EEN 2 BANKET en KOEKBAKKERS BEDIENDE adres met franco Brieven Letter A bij A QUANT Boek en Pn4iierhandelaar Gouda Oükkau ereeuLEERLIN f geplaatst worden Openbare Vrijwillige Vcrkooplng iu ÉÉNE ZITTING Op VRIJDAG den 20 AUGUSTUS 1860 des voormiddags ten 10 ure in de herberg GoudkKAKS Welvaren te GOUDERAK van 1 bunder 95 roeden WEI en HOOILAND onder Moordrecht bunder 77 roeden 59 ellen HOOILANDonder Gouderak in Tienviertel bunders 65 roeden 54 ellen BOUW enGRIENDLAND onder Gouderak in Kattendjjksblok En 7 bunders 50 roeden 2 ellen WEI en HOOILAND onder Ouderkerk a d IJstel in de NESSE alles bij Biljetten breeder omschreven Nadere informatiën ten Kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk a d IJssel Brieven franco 3000 stuks versch van Petersburg aangevoerde VUREN PETERSBÜRGER gekant en ongekant REGTE DBELEN ter dikte van Vi 1 1 Va en 2 duim en lengte van 10 24 voet zulhn publiek worden verkocht op Maan dag den 23 Augustus 1869 des morgena ten 10 ure aan het VEERSTAL te Gouda Nadere inlichtingen z jn te bekomen bg deti deurwaarder B H van de WERVE te Gouda Een Jongmensch P G zoekt hy Burgerlieden KOST EN INWONING met gebruik van een vrg kamertje Adres met franco bri ven onder letter P P big den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Abysstnische Bloem van Meza der leneral Abyssinian trade Co LIMITED Deze versterkende Meelspjjs in Engeland en Frankrijk met den meesten bjjval in algemeen gebruik is het kostelflkste geschenk voor herstelde ZIEKEN ZWAKKE PERSONEN en KINDEREN Proefpakjes van een Eng of 12 borden spijs z n te bekomen bjj M VAN DER BURG Banketbakker Wijdstraat Prospectussen gratis te bekomen Het hol worden der Tanden en hot zich vormen van Tandsteen Den elHd Zeer Gel Meer dm Heer Br Popp Uet mij door een goeden vriend aaubevolene en het van u Mijnheer den Dr J Q POPP afkomstige ANATHEKIN MUNDWASSER hetwelk mijne vrouw en ik gebruiken tegen het hol worden der tanden en het zich telkens zetten van tandsteen en meer bijzonder ik om het gedurig bloeden van mijn tandvicesch te doen ophouden en den tabaksreuk uit den mond weg te nemen blijft werkelijk hel beste middel tegen deze ongesteldheden Ik kan derhalve niet nalaten u voor de uilvinding daarvan te bedanken en te wensehen dat het schier overal bekend worde opdat menige 1 der worde geholpen en gij zelf het welverdiende loon voor uwe moeite vinden mnogt Weenen get Graaf TATÏENBACH Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereyn C blaauwe porceleinwinkel te s llage bij J L F C Snabilii apoth te Lcyden bij E Noordijic t Utreohl bij F Altena apoth j te Amsterdam bij F van W indheim C verkoophuis te Oudcwater bjj T J van Vreumingen te Schoonhoven by A Wolff Gouu im vm J Brinkman