Goudsche Courant, woensdag 15 september 1869

lii l l Mri i JHWIi i tlii i imay w i i i i aMi ii M iii i i ii w i g y Woensilag 15 Scptemlicr 1869 N 789 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van adverte itien kan geschieden tot Ma nur des namiddags op den dag der uitgave ping 1800 dra ll l T GlUlOT oudii vnn NNING EllSHUIS IJssel B te Gouda achter de te Gouda bouwvallig ciireven en fr KIST te pmii 18G9 Jet Stations jouda van liggende aan 13 ND in de 51 TEMBER i re in het in JlUF staande I rouda wjjk lAK eoefend c a liggende lo en liggende n 81 komen ten i ORTUIJN vragen een t ervoege zich 101 INBÖNS M leid Verkonil oiiovertre tiji en la gemnkkelijk lie zich dit ld bare conciir a in korten ii der nis ver proef met de Jft let mijne liand kt bg de Stilbij J C van liiNRi J van IS aan gas e o Ierland aan gezocht ISfiS Jiuira een ja ir loigcr gebruikte t chaltc tgili iis cft vuld mn V fl t l CI t Im NLKill De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BEGROOTING DEft INKOMSTEN en UITGAVEN van GEMEENTE GOUDA Slot Hoofdstuk VI Kosten der plaatselyke gezondlieids politie 100 100 100 1 Kosten van toezigt en onderzoek der openbare vrouwen 120 2 Kosten van koepokinenting 100 3 Toelage aan de gezondheidscommissie 4 Toelage aan den geneeskundige belast met de doodschouw 5 Kosten van de bad en zweminrigting 6 Kosten op het keuren van veeen het begraven van afgekeurdvleesch enz 75 f 595 Hoofdstuk Vn Kosten voor het onderwas en ter bevordering van kunsten en wetenschappen 116 1 Kosten voor de Latijns scholen 2600 140 40 20 a Jaarwedden der onderwijzers b Kosten van schoolbehoeffcen c Vuur en licht in de scholen d Onderhoud der gebouwen enz 400 100 3150 250 300 450 e Vergoeding aan den Rector voorgemis van vrge woning f Toelage aan Curatoren 117 2 Kosten voordemidd scholen a Jaarwedden der onderwijzers b Kosten van schoolbehoeften e Viiur en licht in de scholen d Onderhoud der gebouwen enz 118 3 Kosten voor de lagere scholen a Jaarwedden der hoofd en hulponderwijzers onderw zeressen mitsgaders toelagen ten behoeve van kweekelingen 16175 lO iO 1G70 2000 700 l Veranderlijke belooning van deonderwijzers f Onderhoud van de school enz d Kosten van schoolbehooft n e Vuur en licht in de scholen Vergoeding aan het rjjk iu het 07 1100 30Ü pensioen der onderwijzers en onderwijzeressen t Kosten der l Owniir li dt n 5 Kosten der pi selidrlcommissiën a Middelbaar ouderwys b Lager onderwas 165 6 Kosten der mufflekachool 1000 7 Toelage aan de Libry 100 8 Andere uitgaven niet tot dovorenstaande behooimde 450 f 32227 Hoofdstuk Vin Kosten voor het arrawezen subsidiën enz aan onderscheidene instellingen 1 Belooning van doctoren heelmeesters vroedmeesters vroedvrouwen enz 3100 2 a Onderhoud 150 1275 2075 b Belooning van den apothekeren van de bedienden c Geneesmiddelen 4000 2000 360 3 Plaatsing en verzorgingskosten in de gestichten te Ommerschana en Veenhuizen 4 Kosten van verpleging vanarme krankzinnigen 5 Bijdrage in de uitdeeling vanspijzen aan behoeftigen 6 Teruggave van onderstand elders verleend aan armlastigen domicilie van onderstand hebbende in deze Gemeente memorie 130 7 Bij voorschot te verstrekkenonderstand aan armlastigen eldersdomicilie van onderstand hebbende memorie 131 8 Subsidiën aan godshuizen a Aan de beide gasthuizen 9187 b Aan het bestedolingshuis voorkinderen 2800 132 9 Subsidiën aan armbesturen a Aan het burgerlijk armbestuur 8900 b Aan t Israëlitisch armbestuur 365 34212 Hoofdst IX Renten aflossingen enz 1 Renten V de bijz geldleeningen 945 2 Aflossing v debijz geldleening 10000 3 Pensioenen lijfrenten enz 2902 4 Gratificatiën 410 5 Schadeloosstelling aan de Hervormde kerk wegens het gemis van begiafenisregten 2400 716687 Hoofd stuk X Andere uitgaven uiet onder de vorige hoof lst begrepen 138 1 Kü steu der kamer van koophandel eu fabrieken 200 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN I 2 Premie aan vr willigers voorde nationale militie 30 I 3 Kosten vallende op het houdender lotingen voor de nationale militie en schutterjj 40 4 Bfl voorschot te verstrekken reiskosten aan militiepligtigen 100 1 5 Kosten op het vervoer van zieke militairen en gevangenen 100 t 6 Kosten van den jk en herijk der maten en gewigten inz 30 L 7 Kosten vooropenbare vermakelijkheden en feesten enz 100 8 Kosten van brandverzekeringder gebouwen 500 i 9 Kosten vallende op het voeren van gedingen 100 10 Kosten van regtskuudig onderzoek betrekkelijk het instellenvan gedingen 30 I 11 Kosten van gemeenschappelijke zaken belangen enz 900 1 12 Uitkeering aan het rjjk van het aandeel in de kwade posten wegens de directe belastingen 150 I 13 Uitkeering aan de Herv kerk te Moordrecht voor den afstand van het grasgewas van een gedeelte van den hoogen Schielands Zeedijk 50 14 ld aan de gem Broek voor ld 12 1 15 Schadeloosstelling aan de gem Stein voor afgestaan territoir 60 1 16 Kosten op het honden van verkoopingen en verhuringen 100 ï 17 Kosten op het aanbesteden 1200 3702 Hoofdst XI Onvoorziene uitgaven 155 1 Onvoorziene uitgaven f 3230 VERZAMELING der UITGAVEN Huishoudelök bestuur ƒ 25946 Kosten voor werken enz 131750 Kosten voor eigendommen enz 27457 Kosten van invordering en 3000 Kosten der op veiligheid enz 18593 40 Kosten der pl gezondheidspolitie 595 VII Kosten voor het onderwjjs enz 32227 VIII Kosten voor het armwezen enz 34212 IX Renten en aflossingen enz 10687 Andere uitgaven 3702 Onvoorziene uitgaven 3230 ToïAAi dek uitgaven 297 399 40