Goudsche Courant, woensdag 15 september 1869

iiiY iirMi r i r M i i ftgiaiii mi i ii to IW i jtilii i BWiilW iW il I il l illl p i l Vrllilag 17 September 1869 m 790 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeading van advertentien kan geschieden tot ééo uur des namiddags op den dag der uitgave 1 rrondisqements Rügtbaiik to Optember 18 J9 op de Ex Jrd is de Heer PETRUS OE E koopman te Roti Jam I r zake van zwnk e d van onder curatele ciireur van den Requira it ix Van REESKMA SCHEGGET Jeiistboden ia verhuisd uit de m Fluweehn Singel nabij de er verzoekende ieders gunst BuimËN I IR Nieuw Lekkerland tot het leveren van WASCH ilNSS CILINDER MANl KAGCflELS en COMBÜI i DIKANTBN en WIEGEN iWAREN VIJLEN MOEtELS enz pnga sche GRAAN M AAI RSCH MACmNES en f lle WERKTUIGEN adeling wordt gegarandeerd tfranco aanvragen te beko te spreken van 10 tot 12 kt i DtJ Paau w e Vrijwillige OOPINQ ooging op VRIJDAG den 09 en bfl afslag en comIh den 1 OCTOBER 1860 foormiddags ten 10 ure ten p OEN Beroh Logemenii iTsluis by Gouda van NSWONING en LANDEQte Bergambacht groot circa leiten breeder omschreven n ten kantore van den Note Ouderderk a d TJaael mcc iïIlsc h e eids Pillen Ier den naam van LIJM EN MAAGPILLBN pnii 25jarig onderviDding lI gebruikt dasr dezeUe boven li dieoen dagelyJEa ontvangeu cht üfj drgven de Gal en de Maag en bevorderen Itj dubbele voor 40 Cts injgbaar te Zoon Kop a Bergh PONDKNTIE liug van den spoorweg t Ilago zi 9 het edel acntbssr bestiinr de I steeds beyvert om naur de matevorderen wat ten nutte van vrceiti Htrekken opmerkzaam te makeu j einen straten grachten en stcBRuibordjes te voorziePL de kosten iM groot niet zijn en onze gcInoger achterlijk blijven bü ondeoravang nar dit gebruik sedert II ide het niet ondienatig zyn hetIl toren zoodanig te ijzige dat i d in uren en minuten aaiv s u I VI Mgovallcn door de ingc 1 nen o len dcarnan verbonden A en rtdurend onderhoud vnn den lu ifgobroken is en lko besparingk mt I vk van A Bfinlmn De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 Kennisgeving De BUKGEMEESTEU vnn Goudn brengt bij deze ter kennis vnn de belniighebbenden dat door den heer Comn issnris des Konings in de Provincie KuidHolland op de S Augustus 1S69 is executoir vorklanrd Het voljaars kohier roor de belasting op het personeel 1 kwartaal N 3 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer üntvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aaublng op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie maanden binnen welke de reclames bebuoren te worden ingediend GOUDA den 14 September 1869 De Burgemeester voornoemd Van bergen IJZENDOORN Afkondiging De BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Gouda doen te weten dat door den Raad dier Gemeente in zijne Vergadering van den 18 Augustus 1869 is vastgesteld de volgende Verordening VERORDENING van POLITIK Art 1 De Schuiveii naarniede de Kokers of Duikers onder parlieuliere WouingiMi en Geslichicn op de Oost e i Westhaven door het IIoo hcemraadschap van Kijnlaud zijn of zullen worden voorzien mogen alleen geopend Ijn tijdens het ndunpcn van Schutwater uitde kolk der IJsselhavonsluis nadat de buitendeuren en hare rinketten gesloten zijn en wanneer dat Hoogheemraadschap ter verversching van den boezem vnn liijiiinnd water inlaat Art 2 Met het opeiieu en sluiten der Schuiven zijn belast de van wcge het Bestuur dezer Oemeente aangestelde Sluiskuechts Deze zullen raceten zorgen dat die Schuiven op de bij Art 1 bepaalde tijden geopend worden Art 3 Tot het constateren van de overtreding dezer Verordening zijn bevoegd de Gemrenle Bouwmeester de Controleur der Scheepvanrtreglen en de Sluiswajhter van de IJsselha ensluis mitsgaders voor zoover het open rijn van schuiven op andere tijden duD bij art 1 is bepaald betreft ock de beambten in dienst van bet Hoogheemraadschap van Rijnland Art 4 De overtreding dezer Verordening wordt gestraft met eene geldboete van 3 00 voor elke Schuif die op andere dan de bij Art 1 bepaalde tijden geopend is Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten vnn Zuid Holland volpens hun lierigt vnn den 31 Augustus i86i in Afschrift medegedeeld En is hiervan Afkondiging geschied waar het behoort den 10 Sfi uiócr 1869 De Seoretaris De Burgemeester DItOOt I KK Kit l OKTtJIIN van HKHCEN UZHNUOOKN AFKONDIGING V BUlUJEMKKSTi il o UhTHOUnEUS v m Gouua dreu to nutcii dm duui den Jlaud dier Gemeente in zyne Vergadering van den 18 Augustus 1869 ia vastgesteld de volgende Verordening VERORDENING van POLITIE Art I Het is verboden de zoogenaamde Noodbrug aan den Kleiweg liggende over het water van de Katleusingelgracht te brryden met beladen Bleekers en andere Vraohtwugens Art 2 Over deze Brut zal niet anders dan stapvoets mogen worden gereden Art 3 Tot het constateren van de overtreding d zer Verordening zijn behalve ij bij Art 11 van het Weiboek van Slrafvor lering aangewezen bevoegd de GemeenteBouwmeester en de Wachter aan vooruoemde Brug Art 4 ledere overtreding dezer Verordening wordt gestraft met eene geldboete van een tot vijf gulden en gevangenisstraf van een tot drie dagen te zamen of afzonderiyk Zijnde de e Verordcring aan d Gedeputeerde Staten vau Zi i jlland volgeoa bun berigt van den 31 Augustus 1S69 in Afschrift medegedeelil En is hiervan afkondiging geschied wa ir bet behoort den 10 September 1809 De Secretaris De Burgemeester DROOCLEEVElt l ORTUIJN van ÜEKGEN UZENDOORN Het Suez kanaal Br zijn vijftien jaren verloopen sedert Ferdinand de Lesseps vau Saïd Pucha onderkoning van Egypte concessie verkreeg tot het graven van een kanaal dat de Middellandsche met de iioode zee zou vereenicfen en een niouwen en veel korteren zeeweg zou openen naar Indio ei Australië In de hooge oudheid had men reeds eene verbinding van den Ivijl met de Roode zee iMt eeuwenlange pogingen tot stand gebracht Ptoleini us Philadelphus voltooide 2G0 V Clir het werk der Pharao a en dit duurde tot 767 onzer jaartelling toen de khalif Abu Giafar al Mausour het deed op toppen In 1799 wilde Bonaparte tijdens de Egyptische expeditie een rechtstreeksch kanaal tussohen de beide zeeiïn tot stand brengen maar hij zag daarvan af omdat zijne ingenieurs verzekerden dat de watorpii der Roode zee 30 voet hcoger waren dan he der Middellandsche Eerst in 1847 werd deze dw ling erkend door eene commissie van Fransche Eiigelsehe en Oosteurjjksohe ingenieurs en nogmaals in 1853 bt vestigd door vernieuwde onderzopkiiigeu Daarop vormde de jjesseps cone actionmaatschappij Meer dan 40U millioon frs zijn aan het i eiizeTivverk besteed Do ijzeren volharding vnn de LeMnejw kwam de luizende bc wnrcu to l veii OU o 17 novr a s zul de feestelijke opeiiiug villi het voltooide kauiiid jilaats liehbi n ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Voor de ontdekking van de Eaap de Goede Hoop werden de schatten van het verre oosten langs den landweg tot aan de oevers van de Middellandsche zee gebracht en was ook daar de Engeland heeft zich na ons meester gemaakt van den wereldhandel en weinig dacht men aan de mogelflkhe 1 fan den niauweu wabjrweg die d Middellandsdie zee nog eens tot hooge belangrijkheid zou verheffen Spanje en Frankrijk Italië en Oostenrijk Griekenland en Turkije worden op eens zooveel nader gebracht aan de verre üostersohe landen In den beginne deed yich vooral in Engeland een geest van afgunstig veraet gelden Men belemnerde de onderneming die als oumogel k en ongerijmd werd veroordeeld Maar ocwilhge tegenspraak mo fc wel verstommen voor de onwederstaanbare kracht der feiten en wpldra zal het kanaal geopend en bevaren worden door alle handeldrijvende natiën De gevolgen zullen groot zijn en den geheeleis handel wijzigen De oevers van de Middellandsche zee zullen nog eens een middelpunt worden van den Europeeschen handel en het is onmogelijk zich te ontveinzen dat het voordeel is aan do meer zuidelijke staten die weder in veel gunstiger positie komen Die gevolgen kunnen zich eonige jaren doen wachten maar zij zullen niet uitblijven Het is meer dan waarschijnlijk dat de zeilvaart weinig baat zal vinden oij den nifuwen weg maar verdringt toch niet reeds de stoomvaart grootendeels de zeilschepen en zal dit ophouden of niet veeleer steeds toenemen Zal Engeland door de kracht zijner kapitalen kunnen beletten dat de oeverstaten zich door de gunstige gelegenheü verrijken en daardoor toenemen in kracht Hot is dwaasheid te morren en te jammeren t gen bezwaren dieons wol benadoeleu maar toch de algonieono ontwikkeling bevordorou Goonc dwaze ingenomenheid mot het tegomvoordige geen lialstarrig behoud maar op nieuwe wegen naar vernieuwde ontwikkoliug streven moet ook het