Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1869

VJ mmnmmm mmmtmmmmm amüiiimi i i iiwip t fimemiinmm MIIQIIMHMM nlmi i Min iiii i i iiii m i mw ii mi i nnnn i i f iST t te doen stuiten De min van binnenl zaken had de stad juist een uur to voren verlaten Hamburg 20 Sept Volgens een portioulier telegram aan de Hamburger Börsenhalle zijn onder de vernielde schepen bij den brand te Bordeaux twaalf Fransche Berlijn 29 Sept De Promeial Corresponded meldt dat de kroonprins den lüden October e fc naar BadenUaden zal afreizen Vervolgens zal hij Wccnen bezoeken ea hierop eenige dagen te Konstantinopcl gaan vertoeven Van deze hoofdstad denkt hij over Klein Azie en Paiestina zijn wegnaar ügypte voort te zetten Berlijn 2S Sept Gmaf Bismarck zal tegen de oaustaande landdagzitting nog niet te Berlijn zijn teruggekeerd De Cartel Conventie tusschen Rusland en Pruisen wordt don 2den October e k uitgevaardigd Parijs 29 Sept De ralrie meent te weten dat namens de familie van den hertog van Genua naar Madrid bericht is gezonden dat hij de kroon van Spanje alleen dan zou aannemen wanneer daar oe teil zijnen gunste door de Cortes een besluit werd genomen met minstens twee derden van het aantol st Parijs 29 Sept Telegrammen uit Madrid en Lissabon melden dat de brief van den koning van Portugal aan Loulc druk besproken wordt Uit een goede bron vernam men de verzekering dat de Fransche regeering vreemd gebleven is aan de combinatie van welke de koning spreekt en iu hare politiek van nouinterventie volharden zal Suez 28 Sept De dammen zijn weggenomen zoodat het zeewater in de bittere meren is gestroomd liet niveau is dus o cr de geheele uitgeatvcktheid van het kanaal gelijk De Leaseps heeft terstond op een stoomboot zonder oponthoud de reis van Port Said naar Suez gedaan in 16 urtn Pera 29 Sept De fferald maakt hel politiek testament van wijlen Fuad Pucha bekend dat aan dan sultan is gericht en zonder eenig voorbehoud alle staatkundige en administrative raeeningen van dezen slaitsinan behelst Hij wijst de beste politiek aan die ten opzichte der groote mogendheden kan gevolgd worden vun welke hij vooral in Engeland vertrouwen stelt Hij beveelt zeer aan eene amalgamatie van nllc rassen in hot Turksche rijk goede reclitsbedeeling en verbetering van communicatie beeft omdat iele chroini che icktn d aviu daardoor 10 do aimgevrnagdc fuiü noodig Nadat nog ceiilge ledcu en de voorzitter gespiukeii bebbeu wordt de begrooting goedj ekeurd Op de bcgrooting van het lar nrmbcstuiir maken vcrBcbilleudü loden aanmerking eu willen do goedkeuring uitstellen tot ïia het ontvangen der inltchtiugeu bctreffeudaDuifje Cats zio lur verg Dit wordt door andere leden uüudcloos geaeht en daarna verworpen het amondumcnt tot uitstel met 8 tegen 4 stemmen en do bcgrooting goedgekeurd met U tegen 1 stem Het rapi ort bcticübndo bet bestcdcUughuls wordt nogmaals gelezeu voorstellende a GücdlcHring der rekening è Opheffing met 1871 Er wordt nu eene discussie geopend over de afzonderlijke of gelijktrjdige behandeling der beide voorstellen eu bealotcu tot bet teiMe l e rekening wordt goedgekeurd en de voorzitter erkïaart dftt liet tweede voorstel binnen weinige maauden zal in behandeling komen 5 Bij de behandeling der begrooting van do rekening van het burg a nibe=luur wordt bdloteii de nnugevrn igde vcrhoügii g au ƒ 100 voor den amanueusis niet too te staaneu al oo de begrooting terug te zenden ter verandcrinf Komt ter tafel een voor tel van B en M i tot der i ehecpvaiirtrecht jn en wordt besloten de zaak volgendo vergadering te behandelen Daarna wordt machtiging verleend ter uitvoering zonder resumtie en eindigt de Posterijen De Directeur van het postkantoor te Gouda brengt ter kennis van belanghebbenden dat op den staat van brieven geadresseerd aan onbekende personen over de maand Augustus 1S69 voorkomen de navolgende adressen Afgezonden vao Gouda aan T Bute R van Maare N Boor J Blom van Assendelft ienije van der Zee en Mtj 11 Wouró allen te Amsterdam J Verheul te Uioeraonilaal van Holst te Delfshaven C Mes te Hoek van Holland II de Vries en Zoon te llourn Wed Bol te Lutjebroek G Dahutt n te Maastricht Meeisohuureu Ileynis beiden te llütterdam Wed BjI te Schagen Janzen te Schiedam Af andon van Boskoop aan C van Kes Dzn te Vreeswijk Afgezonden van Couderak aan K Versteeg te Gouda Maria Smit te Slic drccht Afgczüiidcn van ihoidreoU aan M van de Wateren c jol lormalsera Afgo uiideii aii Xieutoerkerk aan M van Bijk te s fj ra ven liagc Afgezonileii van H addiiii n een aan B U oolderink to Haarlem i van fiijk fc H il legersborg Belnnghebboiiden kunnen deze brieven tegen betaling der port terugbckomcn door middel van het postkantoor te Gouda Gouda Dc Directpur voornoemd 37 Stipiomlior I8fi9 KOETSVELD iLI jveii ijzi mg n eene Geineiigde Berichten Do keizer liceft do wedrcuncn te Lungcbamp bijgcwoünd De Eiigolsche wêer profulen vüorspt Uea deu i i ifu octubcr C ti üiigowuon hoogen springvloed c jüugu prius Murat die in J6CS ah vrijo kvtcckilitig üp lie zeevwirtkuüdige school te l onJ3 w 19 toegelaten is ODtslftgcii omdat het oudcrwgs zoo weiuig vruchten voor hem droeg De schilderij van Ary Sehetfcr de kruiadragcndc Chiistu3 is oulaugs te Amstcidam geveild e opgehoudeü voor ƒ 43Ü0 De schroefstoombooi de verfcnigiiig vareiide tuescheu MÜi t3 n £ Kottcrdam is te Oorinchem gezonken Te behooiioord zijn tel hazen tnmeigk p itrijzeu ca bijna geen korfaoenders veel uardappt lcn eu reinig boekweit Itei oepen te Cortgcnu Da A H de Hartogh van KotterdHin Kjh buigcriüinnetjc M ABKTB IC RICHTEN Gouda iO Sept ïai vic oude prijshouuend niouHc tot iels lagor prijs afgegeven i oulsoiie por 2 i i kilo 305 Nieuwe 33S Jloode KI ƒ 361 Nieuwe ƒ 320 Zecuwsche per mud ƒ ll i o ƒ 13 50 Nieuwe 8 70 a 73 de minste soorten 7 8 n 8 00 Uuggc puike ZccuHsohe ƒ O fiO ü ƒ 10 00 Nieuwe y7 iO a S 3B j ersl nieuwe winter y ö JO ü ti 75 üomer 5 40 11 ƒ fi Bnitoiilaihlsclio v iu ƒ 4 00 lot ƒ 6 20 Haver ktirte ƒ 4 80 i 5 60 dito lanpo ƒ 4 20 a ƒ 5 00 Boekweit Kr por 2400 kilo ƒ 300 a ƒ 220 Noordbr 2 öOa 2 60 Bruine booncn y üO i ƒ 11 00 Eca p iar kleiiio partijtjes nieuwe Buskoopsohe werden lot ƒ 14 50 a 15 60 geplaatst Witte ƒ 11 a 14 P ianloboonon ƒ 7 00 a ƒ 8 30 Duiveboonon S fiO a ƒ 9 7 llpiii ep iiad oude ƒ 7 75 niet te koop hij kloiiio Imoveelheid ƒ 8 lie aanvoer tor veemarkt was heden aanzienlijk ilo iiandel echter minder gcmiraecrd ook diein varkens en idi gen e te schapen gevraagd Knus Aangevoerd 61 partijen 20 a ƒ 28 Goeboier ƒ l oO a ƒ 1 10 Wcibotcr ƒ i 04 i 1 14 VEltGADEKINÜ van di n GEMEENTEIIAAD UiuttJag 2S September Tcgcnv ooidig do hh vaa Bergen IJzt iidooni voorzitter Vniily l ujlcii rriiicc llrnggnar Wcsterliaaii Keniy üuclilier vim lieuiiip Kist eo vau Straaten Dii nnluleii der vorige vergadering wm dcn gclczeu iii goedgekeurd Ingekomen eene missive vnn regenten van liet liestcdi lingunis ïei7oekeiido cenige verandering tii brengen in het reglement oj voorstel vun den voorzitter gesteld in liunden v in li ca W A in Ie orde 1 Kun voorstel om vau liet batig slot der rekening van ISliH af te aehiyven 17701 waardor do op dü bcgrooting voorkomende Iceuing nnoodig Dit voorstel gelezen zijnde wordt goedgekeurd met algcineeini stommen 2 Do begrootingen van de besturen der inil lliugen van weldadiglieid voor bet jaar 1870 a Die van liet W en Eleinoozonicrshuis vvordt goedgekeurd b Over die van do bei Je gasthuizen voert du lir I liiicc lid der comniisaic bet i ord ouscliendo meer volledige iiilieblingen ten aanzien der naiigevraiigdo sommen met uil eenlg bet minste v nntrouwen maar om zelf volkomen overtuigd te zijn Villi de noodzakclijkhenl Dc br Kilt lid der eoinin zou m een volpeiid jn ii gei ii vi ij beld vinden om de begrootiiig op Jien voilRoed U kt ui in De br Huthner zegt Jat ilk dnoieen i i veipli egd iH ii Eurgox ljjke Stand ChiioKKN 27 Sept Tobanncs puderg C do Koito en A Kouttbooin i H Willem Fredrik ouders 1 van E scn en M ol evMjn Jolilnncs Jaeobii l omlers J I lemper en S imiwi sO Si pt W do Giuijl en C vau S b lu i 1 ADVmTENTïElN j IScvallen vau couc Doclitor M A JüiN KlUi AV Ei uwis v iorm 2ü Si pl n l 1Ö J9 ll iii c krinihijaving il iiila wtrklcii c riïicr zeer on dclijli vooral in liirt opdeGouwe I alleen voor af vorderfclijkeu inlen uitoefende BC alleen tot herIrjkeD aanleiding lelang dringend Ivan 21 December laarin het rijk de leemraodscbappen lecnte Uouda veren onderzoek in erpen betreiTende eii eo kaden van beginsel dat do bolders de proin verschillende i belnng hadden üe kosten van Kaden te zamen len worden door Lekrgk voor i door de overige rs voor Vs dlier kaden zou Ie belanghebbende Iwurden getroffen leiilandsche znkcn Peiober 1863 beuusidie voor de Hrage van I 4 der lij bet omlerhoud 11 zich by behoor1 onderhoud volJoed te keuren keur veiiwel niet tot de besturen ver uitcenloopcndc licn enkel polder wcrking g onmogelijk was Kohapsbestuur vnn 1i I den neer cu bicien Door dat Jening vasigcsleld kfianA der Uouwelaterloozing langs J liet denkbeeld ten lasten der kaden rcealen drukten Igs de Gouwe beIhohtigen ïcgeu ll ij gedeputeerde koll nd aan wier krorpeD moest worluir hnn oordcel I bevoegd den onleii bg keur over lam deze bevoegdBn 12 Juli 1855 J iian de staten toe ling tussclien geTjbcnde gcinccnleLle iilecr lc sinten lieencr provinciale In goedfn toestand jdciiing werden de en aaa de nanlel de verplichting 1 nicht van verhaal vergadering der clien gc lcpuleerde aan de vroegere verleening van iinibtsvoorgangir l daartoe genegen der Goutvckaden kourlijk onderhoud bnderworpen vcrfini Zuid IIulland 1 S67 vaslpeslcld fclirachtc bezwaarIküjke goedkeuring 8 No 5 kon cii schijnt thans Juli 1855 geeft luiers het middel c verplichtingen I belanghebbende fiim m ovi ilpg ifilmsi iiici i 11 il ilucii iipniiiki ri iliana ƒ lijl üJU Uj du verlcMiitig van een proiiuciaal subsidie n in do bcliinghebbeudc polders ten bedrage van V4 de herstellingskosten tot een maximum vau ƒ GS CAO is te rekenen In verband met de vroegere toCKuggingen heeft de minister een rijkssubsidie tot gelijk bcdr ig over vier jaren verdeeld voorgedragen Het eerste een vierde gedeelte dier bijdrage is op de tegenwoordige bcgrooting uitgetrokken Wordt vervolgd TWEEDE KAMER Zittingen van 29 September De commissie dio het adres in antwoord op de troonrede aan Z M had aangeboden had van Z M het volgend antwoord ontvangen Mijne Hebeen Ik verzoek u aan de tweede kamer lier staten generaal mijn dank fc willen overbrengen voor haar adres van antwoord Het was mij aangenaam daaruit op nieuw te vnnemen dat ik niet te vergeefs hare medewerking heb ingeroepen tot werkzaamheden watiibij de gowichtigite belangen des vaderlands betrokken zijn en het is myn oprechte wcnsoh dat hare beraadslagingen aan het heil van ilat vaderland ouder Gods zegen bevoi derlijk zullen zijn Ken voorstel van den heer van Eck tot herziening van t i oglement van orde in zijn geheel in plaats van t bestaande reglement te wijzigen zooals vroeger besloten was al later in beraadslaging komen Laatste Berichten Loudon 39 Sept Lord Clarendon heeft gisteren te Waterford eene rede gehouden bij gelegenheid dat aldaar een banketder landbouwkundige vereenigiiig plaats had De minisrcr verklaarde dat hij van het vaslel ind was teruggekeerd waar hij personen hoeft gesproken die invloed uitoefenen op het lot van Europa Zijne overtuiging nu is dat de uitzichten op hel behoud des vrodes sedert den oorlog vnn 1866 nooit beter geweest zijn Washington 28 Scpt Ten gevolge van wederzijdschc ophelderingen tusschen de gouvernementen van Spanje en Amerika gewisseld beeft het kabinet van Washington verklaard dat het nimmer het vooi nemen gehad heeft als bemiddelaar in de quosstie met Cuba op te treden De regeering verklaarde dat zy voor hetgeen zg deed slechts gedreven werd door motieven van humaniteit ZliO Janeiro 7 Sept Berichte uit Paraguay van den 24sten Augustus melden dat 5000 Paraguay iiieu den loden bij Ciraguataly gn verslagen 20 kanonnen vielen bij die gelegenheid den geallieerden in handen Den 17dcn had er weder een gevecht plaats waar g 1660 jParaguayanen werden crsiagen en Is kanonoen werden genomen Den Istcn werden weder 1500 Paraguayanen verslagen rn vielen 13 kanonnen iu handen der geallieerden Lnpcz is gevlucht hg wordt gevolgd dour het overschot van zgu leger de vluchtenden hadden ie wapenen weggeworpen Zij worden dour graaf iVFm nagf et 44 Kngelschen zijn in vrgheid gesteld Het vouiloupig gouvernement te ssomplLOn gevestigd heeft Lopez buiten de wet verklaard Lissabon i S Sept De gebeele pers heeft met enthousiasme den brief van den koning aan Loulc begroet Madrid 28 Sept De ministerraad en de regent zijn odrcoimkomen oiu aan de Cortes de candidatuur voor te stellen vAn den hertog van Genun Prim zou heden dit besluit medodeelcn aan de Uuionislischgeziiide Frogressistisohe en Uomocratischc clubs Sterke benden ifepnblifceiiien zijn gozicn in de omstreken van Gracia en M indreosa in Catalonic troepen zijn uitgezonden om ze uiteen Ie jagen Men vreest voor ongeregeldheden der repiiblikeiiicn in Andaliisic en voor eene demonstratie te Mailrid Messina 28 Sept De Kng mail uit Java China en Australië is alhier aangekomen BordoaUX 29 Sopt Oisteron avond ten fi ure is alhier een grootc brand uitgebroken Aan boord van een liehlcrschip gclailen niet pclrolunin en op stroom voor anker liggende heeft eene ontploffing plaats gehad De vlammen verspreidden zich met een verbazende snelheid tcrwgl de brandende kisten petroleum duor de golven werden voortgczwecpt en het vuur mededeelden aan de schepen die aan do kade gemeerd liiTcn Dt brand heeft den gcheclcn ni flit geduurd i wiulfg iiilerlig groofe scluptu zijn vernield Het bedrag der schade is enorm doch op verre na nog niet te berekenen Vurlica vaii mcnsolicnlevens heeft men gelukkig niet in ruinio nmtc te liotitureu Men zoijt dat er twee persoiion in het water ijn goraakt waarvan er een vciilroiiken is l c prcfuci ijn ailjunct de maire do havcuinooslor en allo overige auloritciloii hebben alle mogelijke krachten ingespannen om den brand