Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1869

De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsche Anti Rheumatische Wnldwol Watten a 25 en 50 et het pak Dennennaalden Olie a 35 en 70 et de lesoh aan duizende lijders van Jicht en Rhcumatiek heeft opgeleverd niettegenstaa ide alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde Waldwol Gciond heids Klecdingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegenalle Jicht en Rheumatische aandoeningen Schmidtsche BORSTBONBONS i 30 et de doos zijnde het beate middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFEllNADEL POMADE a 60 et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen liet uitvallen van hot H iar en het vroeg grys worden Verders verschillende Waldwol Artikelen volgens prijscour int IIoofd ARent voor Nederland M J HAM Utrecht Te GOUDA Moj de Wed nOSMAN Kil i i r Dl DiuU rffi li L la iidi lietuijfl ijiiou wel cmeciiJpn dniik voor do velo bewijzen vaudeeluoniing bij liet oyorlijdcn 7 ijiuT gclicfdozuster ANNA HELENA MAKIJT weduwevan den Heer FRANCOIS EDÜARD WILLET JMARUT VAN DIJK Gouda 28 Sep tember 1869 Café Restaurant Do ondergeteekende heeft do eer door deze aan sjjue Geachte Begunstigers en Stadgenooten bekend te maken dat hjj van 1 October aanstaande bovengenoemde Zaak met Mejufvrouw do Wed VAN SOLINGE voor gezamentljjke rekening mei al het daaraan verbondene zal voortzetten de gelegenheid bjj voortduring openstellende tot het geven van PARTIJEN DÉJEÜNÉS DINERS en SOUPÉS als ook tot het leveren van koude en warme schotels in alle genres de veelvuldige onderscheiding mij ia mijne vroegere Zaak als Kok en Restaurateur te Rotte dam te beurt gevallen doen mjj de hoop voeden met UEd vertrouwen vereerd to zullen worden de verzekering bij deze gevende het steeds myn streven zal zijn my dit door accuratesse waardig tfl maken P A L VAN HEES GoüDA 29 September 1869 GLASVERZEKERING MAATSCHAPPIJ t gevestigd te Amsterdam WAARBORG KAPITAAL f 100 000 onder Directie van do Heeren Jonkh T H VAN EIJS A F WILLINK i Commissarissen en G VERSCHUUR als Directeur Tot Generaal Agent voor do stad GOUDA en omstr en is aange=Wld de Heer A NORTIER te Gouth bjj wien alle information te bekomen zqn Ministerie van Financien BESTUUR DER REGISTRATIE en DOMEINEN De ONTVANGER der Registratie en Domeinen te Gouda zal op MAANDAG den lö OCTOBER 1869 des voormiddags ten tien Mie in het Logement De Zalm aan de Markt te Gouda onder voorbehoud van de nadere goedjiearing van den Minister van Financien overgaan tot de OPENBARE VER P CHTING bg inschrijving voor den tjjd van één jaar ingaande den 1 JANUARIJ 1870 en eindigende den 31 DECEMBER 1870 van De aanslibbingen en het daa door op de bij de voorwaarden bepaalde diepte en breedte houden van een gedeelte der rivier de HOLLANDSCHE IJSSEL en zulks in drie perceelen De billetten van inschrijving moeten urachturij en gesloten worden ingeleverd vóór den 16 OCTOBER 1809 ten kantore van voornoemden Ontvanger alwaar even als tor Hocretario der Gemeente Ouderkerk a d l hvl on ton kantore van den Ontvaugor der Hogistratiu G A to Rotterdam do voorwaaiduu van yerpaohhng ter lezing zullen liggen De Uutvimgoi vooiiiuomd KOUAAKDS B VAN DER HAAS PIJPENFABRIEKANT te Gouda geeft of looft uit VIJFTIG GULDEN aan hou die grondig Icunnen getuigen dut hij ooit iets ten nadecle met moedwil of weten tegen don Heer STEENLAND of thans dcszelfs Weduwe heeft aangewend Gouda 29 September 1869 URBANDS PILLEN BEHEID VOLGENS HET aloude en oorspronkelijk Recept Zij zyn een onfeilbaar middel voor GAL SLIJM enMAAGONGESTELDHEDEN SLECHTE SPIJSVERTERING zij versterken het gestel verdrijven de HUID UITSLAGEN verwekken EETLUST zuiveren het BLOEU verdrijven HOOFDFIJN enz enz Ieder wordt gewaarschuwd om op te letten de ECHTE te koopcn Heele doozen ƒ l BO Jialve doozcn ƒ 0 75 kwart doozen ƒ 0 37 Zij die de echto en van ouds beroemde verlangen halen dezelve bij de onderstaande Heeren te Gouda J C ZELDENTIIJK Markt s Oravenhage J van KOGGEN in Droogorijcn Wesleinde 36 Dut lrecht J KRIM Jr Zoon JAC MARKUS Rottadam S J G WULEP C J W SNABILLÉ A jCHIPPEREYN Vlaardingen Van deh KOP VtrecM T P van den BERGH w Ieder wordt gewaarschuwd voor de vele namaaksels het getal moet op de doosjes geschreven zijn en de letters O C S in het lak gedrukt Het merk als bereid zijnde volgens het aloude oorspronkelijke voorsrhrift Men wachlc zich voor vele andere soorten die onder denzelfdcn naam verkocht worden I BEKROOND i 1805 i I OPORTO H jjJrZILVEREN MEDAILLES LEBSTE KUSSL B el Alphen L VAROSIEATJ Z Boskoop i GOUDKADK Ihrmelen i KURVERS Ilazerstoomli Mcj J GAAUkEl kKN Montfoort J A JACOÜI Oudciiakr J VAN LlEFLANf LET IFEL Het depot der echte ürbanUSPillen zoo vele jaren met roem bekend is alleen bij J C ZELDENUIJK Markt varkrygbaar by niemand anders te Gouda Scliroelstooniboot Volhanlliig Van af licdou is do ZüNDAGDIENST tu sclion Gouda en Leyden gestaakt Gouda 1 Oct 1869 De DIRECTIE 9 ii ir4iiitiii®iii CHIU DKNTISÏE Dubbelde Buurt Gouda Door nieuwe vinding worden de pijnlijkste tanden en kiezen verwijderd Hij zet kunst tanden en gebitten in op goud zilver en caoutchouc die op het ziekelijkste taudvlecsch geplaatst worden zonder het uitnemen der aanwezige wortels Ook repareert hij stukken van andere meesters Al deze bewerkingen geschieden volgens de laatste verbeteringen Dat s meuschen leven van lieverlede korter wordt is geen verbeelding de geschiedenissen van vroegere en latere eeuwen overtuigen ons daarvan maar op 40 a 50 jaren grijs te zijn en oud te schijnen is onnoodig betrekkelijk worden zcet weinige mcnschen oud want iemand van 60 a 60 jaren is niet oud zelfs zeer dikwijls mannelijk en krachtrol doch wat doet de mensch oud schijnen meestal vroegtijdige grijsheid of verdorring van het haar spoedig gevolgd door uitvallen Die niet oud wil schynen vuur den tyd gebruikc in tyds de middelen daarvoor de Ond Cartliagcna s BergpiantenOlie behoudt het baar levend zacht en glanzig zet oogenblikkelijk den wortel van het reeds dorrende haar weder vast en hergeeft het do vorige groei kracht zoodat dit middel wel deugdelijk vcor Ic vroegtijdige grijsheid waarborgt en u tot het einde uws levens met een fcrmen huarbol doet prijken De prys per flcschje is 60 cents IIoofd Dopot te Delft bij A BREETVELT Az erdetc Depots bij Mcj de Wed BOSMAN Gouda J II KELLER Hotte dam Westewagestraat A REIJNAARD Oo stpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Gorinehem J J GROENHÜIZBN Utreeht F L VAN DETH Dordrecht En meer bekende depots in ons Rjjk BEKROOND 1 ® 1 1 P A R IJ S i SflnONZEN MEDAILLE B Eoehfmrendma II NADKliMAN Rotterdam Wed P r KOSTER ScJwonhovui cd VVOLEF cii ZOO V iroudiu üeb PFENNINti U viiliiiii ije A Dh VVILOE IJssihtein J B MOLLE CouuA tii i A liiiidiiau e r i g t 1869 G Nil Do uitgave de W0I1NS1 g3Sv hicJt DINSDAG DAG De franco pcrl Dal DE Ml Thans will nister van fimj der staatsbes p torngkomen Door velen rede ontving de vette jaroii jaren staan gelijke onpracl raoe en w j tod de bodem der dat Het is n liberalen gest zekere partjj oorzaak van uitoefent op Doch het is gl te bewflzen e al wege Wij I weinig recht schuld te wo van ééne par dezen of dieu achtend tgingoJ stelsel die foii een talentvoUJ hoofd die foiit financiewezen De voom iaJ is hierin gelo kenen op eeu Er was eensl bestaan had ij kon hij met rondkomen rjjken erfooDil reeds aanzici stopte daarv den niet mot t eigenlek het op veel dank zjj de feuille Wfl zuam gpmnak Hj zioli l e o goen byilraj hij geen woq Wl i mm tmm t imi i f i