Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1869

Xb on Koopoii oen dag Uid om liun goed roi Ut U verdedigen Maar de lijd is don vorsten niet uiistii De volken donken aan andere rechten kau uiet twijfclachtig ziju Do wcivUlKnu idi iiiet meer schikken in liot bcschonncnile pak Vrijiieid wordt gevraagd in alles vooral ook op het gebied van niiverheid en handel Algemeen Overzicht GoüDA 18 November Zoo men sommige Duitsche bladen fjelooven mocht zou het ernst v iju mot do ziekt vau von Bismarck en er zelfs gedacht worden over zijne vervanging Wjj hechten geringe waarde an zulke geruchten Bismarck is nog onmisbaar iu Pruisen dat zich vlijtig oefent in de beginselen van het constitutiouncel régime en de leiding van don meester nog n ot ontberen kan Waar zou het heen als de beide ceuigc mannen dio zich wisten te doen geldon te gelijk aftraden Naprlcon is IctU rlijk op hij heeft de teugels lat n glippen on nu hij zich in zijne zwakheid leeft doen kennen zal i voor altijd de kli nc blijven on zijn prestige nooit terugvinden Het personeel bewind is uit eeno nieuwe regecring gaat beginnen het is slechts moeielijk te begrijpen wolk eene plaats de autocnuit innemen zal bij do heerschappij der wet De teugollooshoid dor losgokten slaven bedreigt Frankrijk met vroosolijko onheilen en de hoop is alleen gevestigd oji do echt liberale partij om het eindigen der eenhoofdige tirannie niet vervangen te zien door de ontzinde dwingelandij van den grooton hoop Eindelijk is een manifest verschonen van de linkerzijde dat blijk geelt van kraohtigon zin ter hervorming Zoo kan de maatsi happij nog behouden worden maar de toestand blij 11 dreigend zoolang het niet volkomen zeker is dal de keizer zwak en ziekelijk genoeg blijft om niet te denken aan het wederopvatten van zijn willekeurig gezag Do Engelsche mhiisters gaan allen met verlof het parlement wordt tolkena verdaagd zij peinzen over de lerscho landqun stie over de lastige feaians en do broodelooze werklieden In bet hoogerhuis heeft het ministerie zich gesterkt door do benoeming van tien nieuwe pairs en Olrdstone heeft den wil om mot vaste kracht voort t i gaan op den weg der vreedzame hervorming Maar lerlanil blijit weerbarstig togon elke redelijke schikking De haat uit eeuwenlange mishandeling geboren benevelt den geest der Ieren en doet ben de hand ter verzoening van zich afstooten In Spanje verliest do zoo ijverig voorgestane candidatuur van Thomas alle uitzicht l rini wil een koning Spanje moest zich zoinlor Prini en zonder koning helpen on in plaats van zich langer belachelijk to maken hot betere beproeven De ultan on de khedive zouden het eens zijn op eeno nietigheid na de onderkoning wil volkomen vrjjheid tot leenon Dat is do pleiziorigste uitvinding van de wereld altijd volop geld altijd wcht ea me T looneu voor interest aflossnig en voor logor on vloot en vordoro vorstelijke inntaisiou De sultan die op den zelfden weg is vvoost zokor dat Egyhto hem hinderen zal in zijne oi oration De onttroonde vorsten zjjn nng altijd niot rustig Frans vnn Nnpols hooft gold bokonion fu koopt imnlilj eworon zokor om bandieten te wivpwien IcMT c mui Ihuiiivcr en do keurvu si VUU U SM I1 iH t lullTOn TM ENGELAND De Daily Keics verdedigt Qiadslone tegen de bcscliuldigMij welke de conservatieve binden hem naar liet boofd werpen u l dat liij meer personen lot pair verheft dan ooit eeni r Tory ministene zich zou hebbiMi veroorloofd De Nvws ke irt de handeling volmaakt goed en meent ilat hel hoogst noodzakelijk is dat er wal nieuw bloed in het hoogerhuis gebracht wordt en wat betere evenredigheid lu den stand der partijen QluUstone doet overigens niets buUcngewoons De tro i vergele toeh met dat onder de Vier Ueorges toen de liberalen sleehts zeer korten lijd aan het bewind waren de conservatieven hel c fer der pairs van ISO lot 410 opdreven F E A N K B IJ E Kindelijk kan men up een verblijdend verschijnsel iu den verkiezingsstrijd de aandacht vesligcu Konparig ondersteunt de liberale pers de caudidaliinr van den hr Carnet tegenover die van Roehefort in het 1 kiesdistrici Bij de laatste algemeene verkiezing had de heer Cnrnut 11 604 stemmen op zich vereenigd tegen de 21 744 uelke aan dcu heer liambelta gegeven wenlen en indien een 5 of 6ÜO tal kiezers die voor i imhcua teindei hunne stemmen op den heer Caniot overbrengen zal Rocbefurt de nederlaag Igden De brief welken de lic ot U mededeelt van den heer Lrdru Kollin is van den volgenden inhoud ifNcen niettegenstaande de dringendste verzoeken heb ik besloten niet naar Parijs te gaan gedurende de verkiezingen Parijs heeft een vonnia uit te sproken dat Kuropa en Frankrijk dan het meest tal Irclleii als het op vreed ame wijze is uitgesproken Het 1 eizerrijk kan dal vonnis slechts tegengaan door gcneld te gebruiken Hoort gij de woeste kreten niet reeds van de keizerlijke dagbladen die eene nieuwe slachting vragen van 1U 000 rcpublikrinen Weel gij dan niet dat de kazernen overvol ijn en dat dagelijks nieuwe troepen te Parijs aankunien Maak u geeiie illnsiiu hetgeen de regeering wenschl is de gelegenheid bet volk hare macht te doen gevoelen De heer Ledru Bollin unlveiiist zich niet dat zijne weigering om voor de kiejcrs van het 3 kiesdistrict te komen hem zijne populariteit zal doen verhe eii maar hierover bekomni rl hij zieh niet ii MWti de kie ers zegt hij die zulk een krachtig bewijs van vaderlandsliefde gegeven hebben door een afvallige Emile Ollivier eg ie jagen thans nog een krachtiger bewijs van diezelfde viuierlandsliefde geven door de bevrijders te worden van het algemeen stemrecht en mij te kie rn Daar de heer Ledru Hollln blijft weigeren den eed nf te leggen is de verkiezing van den heer Crémieux iu het 3 district zoo goed als zeker tiüUDA 18 NoVhMllEU an de gumeentebesturen is door den commissaris des koning eene circulaire gericht houdende nadere voorsehriftcu betrekkelijk de behandeling der vijfde tieiijurigo volkstelling Bij de te Botterdam plaats gehad hebbende verkie ing van ecu lid der provinciale staten vuu Zuid UoUand is gekozen de heer U van Stolk met 2UU vtu de 3Ü6 lutgebrachle geldige stemmen De overige stemmen wareu verdeeld Men schrijft uil s iravenhage van gisteren Het gedeiiktecken vuil Ibl i is heden plechtig onthuld Je plechtigheid werd door goed weder begunstigd Keiie ontelbare menigte was bij en in den o ntrck aanwezig Allerwcge he rschtede rootste geestdrift Z M de koning 11 Al de koningin en 1111 KK lill de prinsen van Oranje le iiider en prinses Maria waren bij de plechtighiid tegen ivourdig üuk waren hel corps diplumaliqnr het hncesoh ge antschap de minisiers en versehillende uu uriteileii en ambtenaren daarbij annwe ig Hel gi lieel lieell uvereeukoinstig het programui i pl iais gjliad Z K 11 prins Fredenk ds burgeineefler er hofai iil de voor iller der hoofilcuiuniissie de lieer lleeinsktrk en de hoogleeraar van Uosller ee liibbiMi hel WüJid gevoerd De burgemeester heeft bet denkleeken aanvaard namens den gemeenteraad v ui s tiravenhagc en verklaard dal het staal op het pltin van 1SI3 De hüuj leeraar van OcsUerzue leefl herinnerd aan de gebeurtenissen van ISIS en de hoop uitgedrukt dat do onthulling van het gedenkleckcn een vernieuwde baud van trouw mof o uitmaken tusschen Oranje en Nederland een band reeds sedert drie eeuwen bestaande Alles is in de beste orde afgeloopen Door Z M den koning zijn benoemd tot commandeurs der orde van de eikenkroon de burgemeesler en de secretaris der hoofdeomraissie do her Mr d Engelbronner tol oflieciers dier orde de hh van Kempen vader de architect Pielersen eu de fabriekant van Koevordeu tot lidilcrs dior orde de hh van Kempen zoon Koelniiui en Simons ontwerpers en vervaardigers van hel motivinieiit Onder hel opschrift Wat men ziet en wat roen uiet vkt zegt het Noorden Zeven millioen en nog wat verhooging op debudgctten van oorlog en marine binnen weinige jaren zooveel nis er aau rente door amortisatie bespaard is Welk een genot liet genot is echter nog grooter dan hel oppervlakkig schijnt Men lelie op de sommen bij de begrootingeii det staalsspoor egen ten believe van het departement van oorlog uilgetrokken Hoeveel zoude dal wel bedragen Wij welen het niet Alleen kunnen wij wij eii op drie vcbliiigen Zutphen Breda Bergeii op Zoom Bijl igc der tweede kamer lS6l 2 bU 879 Om den spoorweg moest er worden besteed a iii Zutphen 2U IJÜ0 Breda 5 i 00Ü Bergen op Zoom 21 750 291 750 Maar zijn Breda en Bergen op Zoom dan nn nog vestingen Nu niet meer Men heeft wat trouwens reeds lang was beweerd eindelijk erkend dal die beide visliiigcn overbodig zoo al niel schadelijk waren en ze daarom opgeheven Wij moeten echter dankbaar zijn dal die 77 750 er nog tijdig aan heeft kunnen besteed woideii Het is een groot geluk wanneer een volk dergelijke weelde kau dragen Bij beschikking van den minister van blnneulandsehc raken van den 15 de er is bepaald d itde verkiezing van een lid van de tweede k imerder stateugeneraul in het hoüfdkiesdislricl Zuidliurn noodzakelijk geworden door het overlijden van denheer mr N Olivier zal geschieden op Woensdag 8 December en de herstemming zoo die iioodig is op Woensdag 22 December daaraanvolgende s llijks middelen hebben over de tien eersteniannden van dit jaar opgebracht ƒ i 1 130 7 Ui 23 zijnde ƒ 2 70 i 5öl O 5 meer dan in dat tijdvak van 1868 De raming bedroeg ƒ 5S 9+2 7 J5 77 De bevolking van hel koningrijk der Nederlanden bestond op den 31 December des vuiigiu jaars uit 3 628 468 zielen waarvan 1 SU1 U5 van het mannelijk en 1 827 053 van hei vrouwelijk geslacht Zij was over de verschillenoe pvovmoicn verdeeld als volgt Drenthe 55 847 ra en 51 750 v z 107 597 Friesland 148 693 ƒƒ II 150 029 tl 298 722 jelilerland 222 100 II 2U 80S tl 436 908 Uroningen 114 592 II II 116 489 tl II 231 081 Limburg 114 851 tl II 111 938 It II 226 789 Noonlbrabant 218 201 H II 216 732 If H 434 933 Nüordhollaiid 284 140 II II 301 786 II tl 585 926 Overijssel 132 254 II II 12 004 tl II 258 258 Utrecht 87 262 II tl 89 540 tl II 176 802 Zeeland 88 774 II tl 90 524 tl tl 179 298 ZuidhoUaud 334 701 II II 357 453 II tl 692 154 Overzicht van t behandelde in de zittingen der Staten Generaal 1869 1870 Zittingen van 15 en 16 Nov 1869 Bogrooling voor Nederl Indie dienst 1870 lleeds in de vorige zitting was de beraadslaging aangevangen over hei lloofdst Uitgaven in Nederland of juist ge egd toen waren de 1 1 eerste artikelen zonder discussie aaiigeiiomen Bij het 15 werd hel euasignalieslolscl ter sprake gebracht Veel nieuws werd daarover niet verspreid geen amendement werd voorgesteld zood it men hel oordeel der kamer omtrent deze gc iehlige aangelegenheid slechts kan benaderen uil hel uaiigevoenle door de sprekers en dan is het stelsel veroordeeld Sleehls l oe lideii veiklaardeli zich oiibew iiiipelil cKuirvour di heeien Samjauns A mh u en iNsiNtii u Do ceiste beschouwde hel all