Goudsche Courant, zondag 21 november 1869

ö Tegen keel en borstljjden IVr Pakje 30 Cent Beprodd sedert vele jaren tegen hoesten heeschheid prikkelen van het p vctvliea en de keelknobbel ja tegen alle ongemakken der adenihalings werktuigen Men gelieve om zich voor de vele vervalschingen te wachten op de onderstaande Depots te letten Te Gmida bij den Apotheker J H Boeus te Ilanstreehf bij J K Oostfrlino te Otidewater bij P J van Vbeumingkn en te Schoonlwven bij A Woi f De KERKERAAD der Remonstrantache gemeente te Gouda is voornemens op 6 December e k des morgens ten 10 ure in de consistoriekamer der gemeente openbaar aan te besteden onder nadere approbatie van E E M M H H Gedeputeerde Staten van Zuid Holland HET BOUWEN EENER NIEUWE KERK waarvan het PLAN met BESTEK en VOORWAARDEN van 22 November tot 4 Deceiubor van 9 4 ure aan de oude kerk ter inzage zullen liggen terw l afzonderlijke Bestekken op franco aanvrage a 1 b de Boekhandelaars J VAN BENTUM EN ZOON te Gouda zullen verkrflgbaar zgn De aanwijzing in loco zal op MAANDAG 29 NOVEMBER des middags ten 12 uïe door den Architect A Kookevaar plaats hebben En verder op 6 De f ten 12 ure te doen verkoopeu door den iria W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ter zelfdet plaatse De oude Kerk ter amotle benevens het KERKORGEL den PREEKSTOEL het DOOPHEK beide laatste voorwerpen zich door hun keurig fijn oud houtsnijwerk onderscheidende en heigeen verder ten voorschijn zal worden gebragt Zaturdags te voren van 9 1 uur voor een ieder te zien i iiislaanJo mei ocine tweoilo voorstelling vni den iilKcmocu icunalig liekendeu en als tooneelspeior gelicfdeu Louis Bouwmeksikh uit Kotterdum i in Lunstverslagen tredeu wij niet zeker echter is het dut iü üe Gebochelde en zijn Geneesheer Duperrieux doctor Gnrcy en Albert Morel rollen vervuld hebben die prachtig zijn uitgevoerd en mocht in het luAlBto bedrijf de onovertrefbare Louise Bousseau als Moeder eohtgenoole en dankbare gade aan menig toeiohouwer ecnige traneu oiitweld hebben terwijl doctor Darcy anderen de lachspieren in be eging bracht dan twijfelen wij niet ot de graaf de Ëaint Germain en gezelschap zal niet minder voUlcen aan Gonda s Tooneel liefhebbcrs on de zaal ïivüli met een aan zieuelijkpersoneel gevuld doen zien Tan ïong e 11 kc ii t te gou da Op den 10 november 18 i9 is door het kantongerecht te Gouda uitspraak ged iin in do aken van Mi rtirus van der Jjigt schippei wonende Ie Dordrecht O IJ de Jong schipper woiieude te 01denboom Nicolaas Mandenmaker schipper woncnilt te Zwartsluis en Johau Aalbers fcliippcr woni nde Ie VVesicrvoorl en allen schuldig verklaard aan 1 Het als schipper of bevelvoerder van eeu vaartuig dat vaartuig te doen stilliggen in de monding vau de Mallegatsluls te Uouda 2 liet als schipper of bevelvoerder van een vaartuig niet opvolgen de bevelen door den sluia achter gegeven voor de goede orde en de doorvaart van de MuUegatsluis welke dootvaait zij beletten En mitsdien vevoordteld ieder in twee geldboelen de prslc van ƒ 10 de tweede van ƒ 20 of subsidiaire givangfnisiraf voor de fierste boele drie en voor de tweede boete zes dagen dk en in de kosten des noods invorderbaar Inj lijfsuwang Burgerlijke Stand Gk ioui n 17 ov Gysberta ouders C van tltu lUuvil en k UoLkweijt Gccrtru ila ouilirb A vaa der Laaa lu C 11 Htii ticu OvHii iDiN IS Nov U Bout 1 j 8 m 19 P Schouten 4 m ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon MARIA TACOBA HEIJDELAAR echtgenooto van P HOOFTMAN Jz Boskoop 17 November 1860 De omlergctcekenden betuigen aan allen die blijken van belangstelliiig gegeven hobbon bii gelegenheid hunner VIll EN TWINTKJAIUGE ECHTVEREENIUINCl Imn opre hten uank Gouda JOH LAFEBER 20 Nov 1869 A LAFEBER Mkutbns Lokaal TIVOLI bij liet Station van den Nederl Rijnspoorweg te loiIDA 2de VOORBïELLINd in het Abonnement Schouwburg van Ilotterdam onder directie van den Hoer LOUIS BOUWMEESTER C DINOSDAG 23 NOVEMBER 186P des avonds ten halt 8 ure SATAN TE PARUS ÜV DE URAAl DE SAINT lERMAIN Groot beroemd drama in vijf bedrjjven naar het Fransdi 7 Graaf de f aiiit icnimin De lieer Louis BoUWMKKsTt ll Prijzen dor Plaatsen Eerste Rung Hl ts Tweede Rang 49 Cts i liuttscu t lichprekeu dagelijks in het lokaal i TlVlUil iiuii dr S üoixlraat te iioudn 271 Staats Loterij K ri Ukiii j Ut KKliSTK KI ASSK bi guil op MAANDAG d u i DKCKMIJER 1809 De ondergeteekende bergt b deze dat h als Postbode zfli eervol ontslag bekomen hebbende toch al voortgaan dagelijks behalveZondags de door hem vroeger bezocht wordendeplaatsen aan te doen en beveelt h zich beleefdelyk tot het verrigt n van Commissien bezorgen van Pakjes enz belovende steeds allesaan te wenden om het vertrouwen dat hij sedert jaren genoot waardig te bleven Vertrekuren van Gouda 10 uur s morgens Boskoop 4 s namiddags J VAN DAM Peperstraat wijk K n 24 De ondergeteekende maakt zijnet geachtenStadgenooten en Begurstigers bekend dat hijmet zijne BROEDER en WAPELKRAAMis geplaatst aan het Stadhuis en voornemensis aanstaanden ZONDAG en DONDERDAGte bakken Hij beveelt zich minzaamst in iedersgunst en zal gedurende den winter aiin huisbakken J C SIBBES Gouda 20 Nov 1869 Nieuwe Haven c crl ZeMlng Verecnli ïng AFDEELING GOUDA AFSCIIEIDS REM door den naar JAVA vertrekkenden Zenideling den Eorw Heer ZEGERS op Donderdag den 25 November 1869 des avonds ten 7 ure in het lokaal aan de Peperstraat TOEGANG VRIJ Namens het Bestuur A TIMMERS VEEVOEDER PULPE der Beetwortel Suikcr Fabrieken zuivere blanke kwaliteit afkomstig uit de raspen en persen geen snijsel te bekomen in ladingen van minstens 30 i i 40 m kilo s franco voor de wal te Gouda en omstreken iv 8 per mille kilo s Adres bij GODF BOELEN Binnenweg 126 Itoüerdam Het hol worden der Tanden en het zich vormen van Tandsteen Den ff iilM Zeer Gel Heer den Heer Dr Popp liet raij door een goeden vriend aanbevolene on het van u Mijnheer den Dr J Q POPP afkomstige ANAÏIIEIUN MUNDWASSER hetwelk mijne vrouw en ik gebraiken tegen het hol worden der tanden en het zich telkens etlen van tandsleen en meer bijiocder ik om het gedurig bloeden van mijn tandvleesch te doen ophouden en den tabaksreuk uit den mond weg te nemen blijft werkelijk het beste middel tegen deze ongesieldheden ik kan derhalve niet nalaten u voor de uitvinding daarvan te bedanken en te wenschen dat het schier overal bekend worde opdat menige lijd ir worde geholpen en gij zelf het welverdiende liion voor uwe moeite vinden moogt IVeenen get Graaf TATTENliACU Te verkrijgen te üouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat ijk A 123 te Uullerdam bij V E v m Santen Kolft apoüi en A Schippercijn C lil iauuo porceleinwinkcl te s Hage bij J h E U iSnabilir apolh j te Leydcn bij E Noordijk j Ie Utrecht liij l AUcna npüth j te Amsterdam bij E van U indliciin k l verküophuis te Oudewuter bij T J van Viciiiningcn j te Sihoonhovcn bij A VVolIl URBANDS PILLEN BEKEID VOLGENS HET aloude en oorspronkelijk Recept ZiJS i zijn een onfeilbaar middel voor GAL SLUM enMAAGONGESTELDHEUEN SLECHTE SPIJSVERTERING zij versterken het gestel verdrijven de UUID UlïSLAGEN verwekken EETLUST zuiveren het BLOED verdrijven HOOPDPIJN enz enz Ieder wordt gewaarschuwd om op te letten da ECHTE te koopen lleele dooien f 1 50 halve doozen 0 76 kwart doozen ƒ O 37 Zij die de echte l en van OUdS bOrOOmdO verlangen balen de elve hij de onderstaande Heereo te Gouda i C ZELDENIUJK Markt s Gravenhage 1 van ROGGEN in DroogerijeUi Wesleinde 26 Dordrecht i KRIM Jr Zoon JAC MABKUS Rotterdam S J Q WULFF I C J W SNABILLÉ A SCHIPPERKYN Vlaardingen Van deu KOP VtrecU T P VAN UEN BERGH leder wordt gewaarschuwd voot de vele nauiaaksels het getal moet op de doosjes geschreven zijn en de letters ü C S in het lak gedrukt Het merk als bereid zijnde volgens het aloude oorspronkelijke voorschrift Men waohie zich voor de anJere soorten die onder denzelfdeu naam verkocht worden LET ITEL I Hel depot der eChte ürbauUS Fillen zoo vele jaren met roem bekend is alleen bij J C ZELDENUIJK Markt verkrijgbaar bij niemand anders te U iu ioUli v l nk va i 4 Urmkmtin