Goudsche Courant, vrijdag 26 november 1869

v i ir taiidcrs uiterst Rcriiiir Is in 1 ran krijk do De berichten lüt Dalmatio zijn ongunstiger De t oepcn hebben Dragali niet kunnen boreike zij zijn gestuit op de borgpassen en terug geslagen en zoo zou het noodzakelijk kunne a worden om de Turksche grenzen te oversflirijdeu Deze onbeteekenonde ojistaud vcreis ht onevenredige inspanning en na de onderi rukking der bevolking zal do g stiug voortd iren en zich uitbreiden onder de ruwe volksti nimen De Icrsche landqnestie eu het panporisme houdei de gemoederen bezig in Engeland De lereu ijn onverzoenlijk en de armen een ondrngou ke last liet lersche bezwaar is de uatuurlijle vrucht der onnatuurlijkste mishandeling maar het toenemend panperisme het gevolg eener onverstaadigo deugd eeiier kwalijk geplaatste barmhartigheid Een ander stelsel van arm verzorging is dringend noodzakelijk Het kanaal van Suez is een grootsch werk met wondervolle volharding volbracht en de opening van dezen nieuwen wereldweg heeft overspannen verwachtingen opgewekt Geen wonder dat zich reeds pessimistischer beschouwingen doen gelden En waarlijk er zign nog veel bezwaren te overwinnen en het zal jaren duren eer het zyn vollen invloed zal doen gevoelen op den wereldhandel Prim blijft veren en strijden voor zijn troetelkind Thomas Victor Emmanuel heeft hem zijn woord gegeven maar zijne moedor ia er tegen met zijn stiefvader Het zou iets nieuws z jn gedwongen to worden tot het dragen der koningskroon Het resultaat der verkiezingen in Frankrijk wordt als gunstig beschouwd De verkiezing van Glais Bizoin is verzekerd ook nog door het terugtreden van Allou De herkiezing van Bourbeau en Leroux werd nauwel ks betwist Parijs heeft drie liberalen en een volksman die in de kamer gevaar loopt zich zelven te bederven Het uitstel heeft der regeeriug niets gebaat de keizer is in de algemeene opinie sedert Mei nog gedaald en het vooruitzicht donker Wie kan zich een Napoleon voorstellen steeds bukkende voor den overmoed eener parlementaire meerderheid BUITENLAND ENGELAND In de New Yorksche dagbladen leest men eenen briet van pater llyaeinthc aan eenen vriend waarin hij verklaart dat hij katholifk is en blijft en enkel tegen ekcre ovcrdrij in jen welke zijne kerk ontsieren heeft geprotesteerd maar dat hij de andere c iristci kerken gecns ins van het koningrijk Gods en vil het deelgenootschap aan den H Geest uitgeiloie neht In zijn uug zijn al de christenkerken aedcaibcldcrs alle in meerdere of mindere male uijdragemlc tot den bouw van de kerk der t0e l 5l Vüigrin den Spectator zal de bill tot regeling der laniinua sliu in Ierland voornamelijk gcbabecrd zijn oji iwec bcginsi leii in de eerste plants zal worden vourj esteld dat de pachter het recht zal hi hlu h om bij het einde van den hnurtijd geheel ihulciuos gcalcid 11 orden voor de verbeteriugen lUe lijcli ii ijii nclit licl gchiiuidc al hebben on Irr 1 111 Ml uil ini 11 lilt ilo i lilliocr hel rcclit ii t hei II ei iMi iii i i ijk tMi paclu i i Ie t gjicii maar de qiiaestic aan de uitspraak eenrr rechtbank moet overlaten F R A N K R IJ K De vcikiezingeu te i arijs zijn in de bosto orde afgeloopen do houding der bevolking heeft in dat opzicht ook ditmaal niets te wcnschcu overgelaten Doch de vcrkie ingcn zijn niet in allen deele beiiiocdigcnd voor de waie vriciulcu der vrijheid Eochefürt toch is in het eerste district gekozen de man w eus ecnige aanbeveling in zyne pamfletleu tegen den keizer moest gezocht worden is voorgetrokken aan den hrer Carnot die m het jaar 1848 en later als afgevaardigde aan de zaak der vrijheid zooveel diensten heeft be e en clk stelsel llooliefort in de kamer zal verugcuwoordigen is een raadsel Eerst nioeiit men hem voor een barricademan houden doch hij heeft geloond zoo veranderlijk te zijn dat mm niet zeker is dat hij morgen hetzelfde zal willen van heden Kedeniurstalent oiiihieekt liciu geheel eu al Dat hij een armzalig tigiinr in de kamer zul maUn stual bij veneweg de lueestcu vast In twee andere districten zijn de heeren Emmanuel Arago en Crcmieux gekozen Zij versterken de linkerzijde In het vierde disiriot moet eeue herstemiuing plaats hi bbcn tusschen de heeren Glais Bizoin en Allou Beiden behooren tot de linkerzijde De protectionist l ouyer CJuerticr heeft slechts ruim JÜOO stemmen op zich kunnen vereenigeu Zijn nederlaag toont dal zijn stelsel volstrekt geen sU iin Ie l irijs heeft De minister Buurbeau is herkozen met 13 345 van de 13 7 il stemmen en Leronx met 23 15 t tegen 4Ü95 op Lavale en 22 op armeuux Volgens eene correspondentie uit Munchen van 20 dezer betrelTende de aldaar plaats hebbende verkiezingen bestond er reden om het anntal liberale leden der tweede kamer op niet meer dan 74 te tellen tegenover 8U der ultramoutaansche partij OOSTENRIJK Bij het ministerie van binnenl zakeu is thans in overcenslemiuing met het ministerie van eeredienst een ets onlWerp in gereedheid gebracht tot regeling der kluosterzakeii Dit ontwerp wacht enkel iiug op de goedkeuring van den ministerraad om bij den rijksruad te worden ingediend De hoofdbepaliiigen dezer welsvoordraeht betrelTenile oprichting en organisatie van iiicnwe kloosters Geen kloosicr zal voortaan kunnen worden opgericht zonder tücstcmming van hel geincenlcbesluur of vau de andere plaatselijke overheid In de nieuwe wel erlangt hel openbaar bestuur de bevoegdheid om des noods tot het sluiten van een klooster over te ga iii wanneer namelijk kloosterlingen zich schuldig maken aan ophiisingen tegen de regrering of tegen de instellingen der monarchie Geene toelagen zullen voortaan aan kloosters worden verstrekt dan aan dezulken die zich uitsluitend met de opvoeding der jeugd bezig houden lu de kamer vaa afgevaardigden heeft üe heer Linza het voorzitterschap aanvaard met eenc zeer couciliante rede Ilij zeide daarin dat het een groot ongeluk voor Italië zou zijn indieu het zijne verplicliiingen niet nak am De kamer behoort alle persoueele quaestien op zijde te stellen en zich bezig te houdt 11 met de reorgauibatie van het financiewezen eu du administratie om zoodoemle het crediet van dcu staat te bevorderen Dat dit geschiede is de wensch des volks en om tot dit doel te geraken moeien de ijuauatien uit den weg worden geruimd die twist en tweespalt zaaien RUSLAND De Itwalhle i cderlegt de besihouwing va de Time betreffende de voortgezette wapening van Rusland Da Invalide geeft te kennen liat er niels anders plaats heeft dan dat de Itusaiche krijgsmacht wordt aangevuld Niemand kan van Husland verlangen dat het ten aehter zal blijven in eene bcda irde stelseliiialige hervorming der armee maar daarom is dat nog gcciie bedreiging tegenover andure Eiiiopeesohe mogi iidl edcn iedurendede laatste vijftien jaren heeft Europa herhaaldelijk het oog op llusl uul gevestigd alsof het van ilicn kai t een oorlog te gemoct zag maiir Rusland heelt zich tra gnnsU van den virale verklaard en het heeft zu h alleen veikla ird tegen eriie iiiuieiiging in zijne binnen lal lUehe Klllgi Ugi iflcleu BINNENLAND GoUD v 25 iSo i Miii ii 7i M heeft benoemd tot hoogleeraar aan hetEvaiig Luthcrsch seminarium te Amstcrd m denheer 1 i D Martens prcd bij de Ev Luih gemeente te Vlissiugen De hooglceraar M Salvcrda te Groningen heeft een geschrift uitgegeven over het landbouwonderwijs en daarin zijne denkbeelden uiteengezetover de wijze waarop dat onderwijs moet wordeningericht Hij wil aan het l iger onderwijs tenplatte lande bet elementaire onderwijs in dun landbouw verbinden het uitgebreide landbouwuiiderrichtaan de hoogere burgerscholen overbrengen en eindelijk het landbouw onderwijs van den hoogstentrap met het veeartsenijkundig onderwijs aan eencrijka Inudbouwteeartscnijschool welke de hoogeSchoül te Groningen zal vervangen vereenigen Naar het Air Daghlad van Ned met zekerheid verneemt wordt in doorgaans welonderriohte kringen der residentie de heer Koelman genoemd aU directcurhoogleeraar der toekomstige rijks univc siteit voor beeldende kunsten tot wier oprichting de minister van binneiilaudsche zaken zooals men weet een ontwerp heeft ingediend bij de tweede kamer der atatengeucraal Bij gelegenheid van het XXlVe NederlaudschLandhuislioudknndig Congres zal in de maandenJuni Juli en Augustus 187U te laats hebben eeue Internationale Tentoonstelling vau jaudbouw wurktu igen Daarmui zal na daartoe bekomen vergunning verbonden worden eene verloting bestaande zoo mogelijk uit 2 1 000 loten ü ƒ 1 van voorwerpen aan te koopcn van inzenders op genoemde tentoonstelling Meu schrijft ons uit Moordrecht dd 24 Nov Door de heeren J Drost Az D II M van Loon G A van Houweuinge Gz M J van Lakerveld J J Snel en D J W G van Muaneu is dezer dagen eene oproeping aan verscheidene ingezetenen gericht tot liet houden eener vergadering ten einde alhier eene afdeeling van het onlangs opgerichte schoolverbond te vestigen De prov staten van Groningen hebben gisteren het voorstel aangenomen van den heer Maller lid der staten om aan den koning en de bciile kamers een adres te zenden waarin wordt aangedrougeu op het nemen van maatregelen tot vermindering van oorlogskosten In de zitting der tweede kamer van gisterenzijn een aantal kleine wets ontwerpen afg idaan Bijdat betreffende de provinciale belastingen is wederter sprake gekomen het subsidie dat in Frieslanddoor de provincie voor het lager onderwijs wordtuitgetrokken alsmede de tolheHing op de hoofdvaarlvan Drenthe Omtrent het laatste punt deelde deminister Fock mede dat er een onderzoek aanhangig was ten einde dat werk door het rijk over tenemen inmiddels moest de helling op den bcstaaiulenvoet blijven In de zitting van de provinciale staten vaudinsdag is langdurig beraadslaagd over het ontwerptot opheffing der ambachten vau llijnland Art 5 vroeger verworpen is nu aaiigenoinen met 52 tegen 15 stemmen Na de goedkeuring der overige artikelen is het gehecle omwerp aangenomen niet 51 tegen 12 stemmen In eene des avonds gehouden zitting hebben de stalen de werkzaamheden voortgezet eu ten einde gebracht Met algemeene stemmen zijn aangenomen de ontwerpreglemeuteii 1 op b it beheer en bestuur van de Elleboogsche en Slompwijksche verlaten onder Zegwaart en Stoiupwijk en 2 op het beheer en bestuur van het Mcersehe verlaat under Slompwijk Hiermede ii de taak van de commissie voor de ophelling der ambachten in llijnland afgeloopen en heeft de voorzitter uit naam van de vergadering aan de commissie hulde gebracht voorden ijvcr en de bekwaiiinlieid door de geineeiisohappelijke commissie aaii den dag gelegd bij de vervulling van hare laiigdurigc en icelüinvaltende tiiik z oodat de coinmibsic zieli eikelijk verdienstelijk heeft gemaakt Die verkl iriiig werd door de vergiulcriiig niet toejuiching begroet Vervolgens heefi iki heer Meikcs v in Iciidt rapport uilgelinielit uit naam der commissie In wier handen gesteld ia liet voorstel v ui den heer S A vau 1 lüC g lr iU n urn zieli bij inis ive tut tleii nuiiislcr v iii biiiiieiil z ikeii lu bij ailics tul de tweede