Goudsche Courant, zondag 28 november 1869

AlgcfiieoH Overzii lil Uoui 27 Noveiubi i Terwijl in Frankrijk do vcikio ingsdruktd voorbij is en men met gespanuen verwachting de biJecnkomBt der vertegenwoordigers te gomoct ziet houdt men zich bezig met twee gewichtige belangen die ver uiteen loopon De protectionist bij uitnemendheid Pouyer Quertier dio zooveel beweging maakte tegen het vrtihandolsstelsel en te Panjs door Olhvier onhorc ig aanbevolen geen tienduizend stemmen verwierf heeft do geiuoederen in het zuiden in beweging gebracht en te Boideiiux i het liberale beginsel van den vrijen handel welsprekend verdedigd door Jules Simon Ii rankrijk zou slechts de eigen welvaart bestrijden indien het afweek van den thans ingeslagen weg Van hoog belang is tevens het tweede punt de naderende bijeenkomst van het concilie t Home Lang had het allen schijn of Jezuiten en Ultraraontanen daar alleen stem zouden hebben Eindelyk vernam n en van oppositie onder de Duitsche bisschoppen maar thans heeft mrs Dupanloup bisschop van Orleans den aanmatigenden redacteur van VUnucrs den bekenden Vemllot duchtig op zijne plaats gezet Wel is er weinig goeds te wachten van dat concilie maar het zal niet ontbreken aan oppositie en de geroemde algemeeno overeenstemming zal blijken eene fictie te zijn on de gouveruementen zijn tevens op hunne hoede om de rechten van den staat te handhaven De geheelo poging belooft niet veel voor het herstal van het gezag en den invloed der kerk De nieuwe maatschappi is het pricstergezag ontgroeid en ondanks al het geschreeuw eener zinkende partij is de herstelling onmogelijk Eene ministeneele crisis is in Italië niets bijzonders Het ministerie was onmogelijk geworden Het vinden eener nieuwe combinatie is echter hoogst moeielijk Do president Lanza is weinig berekend voor die taak echte liberalen zign niet bruikbaar men moet Frankrijk ontzien en Rome met rnst laten Alleen ernstige gebeurtenissen in Frankrjjk zouden Victor Emanuel de handen vrij kunnen maken tot krachtig handelen De stiefvader van den hertog van Genua komt in tegenspraak met den voogd De koning wil 7ija neef verheven len de markies van Rappallo en de moeder van Thomas zijn ongevooHg voor den luister van den Castiliaanschen troon In Beieren is do toekomst beneveld de meerderheid schijnt te blijven aan de nltramontancn en aan hen die zich uit partijscliap daarbij aansluiten liet IS echter nog te vroeg om do zaak te kunnen beoordeolen de vorige kamer moest ontbonden worden omdat de partijen elkander jnist opwogen In Dalmatie is de oorlog geschorst do insurgenten zijn geweken naar het ontoegankelijk gebergte en de troepen bezetten de zeekusten BUITENLAND ENGELAND In Deecmber vnn liet l nklnilli loüi F R A N K R IJ K Men eet egt de heer Sinioiiin iii de ƒ Af 6 dal de minister van openhaal onderwijj de documenten in gereedheid heeft doen brengen om iii het wetgevend lichaam weersland te kunnen bieden aan een aanval tegen het kosteloos lager omlernijs Frankrijk staat ten oprichlc vau het lager onderwijs en zoo vele andere aken op een lagen trap Krankrijk staat ten iciderbij Engel uid geheel Duitsehlanil Zwitserland Nederland België Denemarken Zweden Noorwegen V ij gewagen nrt vun de Vereenigde Staten aar ieder kan Ic en schrijven rekenen en in het openbaar spreken De groote burgerj die de Amerikaansche republiek hebben gesticht ij die dooi het dankbare Amerikaansche volk vaihrs kt vuhrhvub worden genoemd weteu eer goed dit tene demoeralisehe maatschappij niet ioiuUr kosliloos lager onderwijs kan bestaan en daarom hebbon ij het krachtig bevorderd In sommige staten van de repiibluk is het zelfs verplichtend gemaakt ïoeh beklaagt men zich nog lil Amerika dat bij den demo r itischen regeeringbvorm het land door m diocnteitLn nuidt bestuurd VN at ou het njn indien gind evtn ds hier het grootste aantal der burgers met onderw c en was Bij iedere virkie iig m Frankrijk is het gebleken hoc e r het volk helioelle heeft aan onderwijs Fn inderdaad het algemeen stemrecht is slechts eene misleiding en kan elfs heillooze gevolgen hebben indien het wordt uitgeoefend iloor mannen die niet in si lat ijn een n iiim op het slembntfje in te vullen Laat ons dus met nulde hand aan het volk 1 i jer ondeiwijs verschallen laat ona het zelfs dwingen om te worden ondeiwe eii In het tegenovergestelde geval staan w ij bij andere verlichte natiën ten achter en foodoend m niet het tijdvak van middelmatigheid voor ons aanbreken maar dat van verval jOudv 27 NoviMiitit Het eenigc wat het oude op onbiperkt ge aggebouwde Franschc kei errijk van het nu uw e d it liberaal ml ijn en steun zoeken in eene waarichli e volksvertCp enwooidiging scheidt is de voogdij o er deveikie iiigen die tegelijk het beginsd en ile hootdfout van het eerste is geweest De diinstv lardigeprefecten hebben den kuil voor de alleeiiheerschiiiggegraven en het ecnige middel om in dien kuilmet ilcn dood te vinden i die oflicieele doodgraversvoor hunne ijverige beniOLiingeii tebcdanvcn Liitde u itie zelve hire gi indheid en hai eiischenopenhalen Want oodra Frankrijk in w nrheid eenevertegenwoordiging heeft al het ipiicdig giheelrustig ijn lUl De l tov I lity ic iiiiiiiiii V m woensdig be vat onder de inge jndcii suikktn de vi gende eenvoudige viigeii oor ongeveer 17 Ja i oiidii t icrale niuusleiie riiorbtLkc kostle het miiiisliue vin ooilog den lande sjairs lOt tonnen gouds in chf aai ruim 1 W toniuii goiiiK Hieiigt nu die opiinjviiij i iii IJ Ion giniiddild J l 0 per iil of voor uii e geuite me ecni vtrliuogde bol tuig vin ddODII 1 sjiii ciii diinnei gelijksl i iiid nul en voorliil a UI oo nut moet nun oikiiiiun d il hit It ii null nuci III iiiLl belli viiialit dm m den goedküopin tijd ondoi I li ji i e ia hit dan ook verstandig dat de buigii di ml vm ildverspiUiii houden leh ipiigilm n t voubiilil vin kn wakkeren Mulder ml liolin iii ij petitie anndringen op aaii ieiilijke uikriinpmg vau dl iiigidiinilo be jrootiiig Ik loof il il lone i iit i ii i lil alfjimiuie ufkLuring in hot enorme beeli ig v in oorlog th lUS even ee loor belang als door plicht geboden wordt Zil nu do burgerij lilijvi 11 prutli 1 en mot wcer in betalen Of zil ij in gevoel van haar grondwettig recht leh met beklag tot len troon en do volksvortege uwoordigers vvopdon Ik hoop het hiitstc ik hoop d neder begrijpen zal ilat ten goed burger een troii f huisvader het als noodigen regel al erkennen Pus op uic iluliklfjes Ëin latinarji Burgcrmau Men schrijft uit Ilaaflen Heel veel goeds heeft het droge weder der laatste dagen aan den landbouw lu de e kwartiiieii gediiii De uit aaimg van het koien die uit vrees voor de mui eii vooral in de lage polders waa uitgesteld heeft nu grootendeels elta ook op het lagere veld plaats gehad en nog is men er druk mede be ig Weldra blijven alleen de nalatigen achter De opbrengst vin den beetwoitil is hier vooral op de Ui eiwaardm voorbeeldoloos geweest maar veel moeite heeft t gekost om e van t veld te krijgen dat voor die zware wagenv rachtcn te diassig was Nog liggen er geweldige lioopen op vervoer te ailiteii torwijl de voisl driigt in te vallen die er groote aohade aanrichten zou De minister van binnenl aken heeft bepaald dat de commisaie aan welke is opgedragen hetexamineren van hen die het diploma bedoeld inart 16 der wet van 1 Juli 18fi5 wcnschen te verkrijgen voor de derde maal in het loopende jaar itliiig zal houden op üinsdag den 7 December e k en volgende dagen te Lelden en dat de commissie aan welke is opgedragen het examinereu van heu die eene acte var bevoegdheid als apotheker weuscheu te verkrijgen voor de tweede maal in hetloopende jiar zitting zal houden op diniilag den 7 Ueccmber e k en volgende dagen te Utrecht Men meldt uit Leeuvi arden De tongbhnir onder het rundvee hoenel van Toorbijgainden aard en niet kwaadaardig was echter oorzaak dat de oo rijke Friesehc veestapel in deii liiatsleii tijd wat haren gezondheidstoestand betreft nel iets te wcusclion overliet Welk eene uitgebreidheid deze ziekte erlangde bewijst het volgende Volgens opgaaf toch waren bij heleinde der vorige maand lu deze provincie niet minder dan 8 jd5 rundereu daaraan lijdende en wel bij 8320 veehouders die gezamenlijk 7 J 3H ruudereo iD dewcidc of op stal houden Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat de geheele veestapel in dit gewest volgens de laatste opgaven bestond uit 205 521 runderen en het gotal veehouders 12 779 was Andere ziekten kwamen in den laatsten tijd onder het rundvee zeer weinig voor üevallen van long iekle hebben zith zelfs in geen twee maanden voorgedaan Lit Amsterdam wordt geschreveii dd 525 Nov Men verneemt met leedwezen dat de toesland vui den hoogleeraar ïheod Joriasen ofsehoon de verschijnselen minder ongunstig zijn nog met vin dien aarel is dat de zorg te zijnen aan ien is geweken Voor ruim acht dagen ia gemelde heer van het collogie komenle door een van een brug snellende haiidk ir omver geworpen en bewusteloos in eeu winkel gcdras eti Spoedig ede t het bewustzijn teruggekeerd boezemde echter de zware val op het athterhoofd voortdurend zorg in Algemeen betieurt men hel dat de verordeningen op het rijden zoo slecht wordeu gehandhaafd en dat de veiligheid der personen zoo weinig ver ekerd IS Het Handelsblad heeft dan ook reeds onmiddellijk lucht gegeven nan het bg velen hieromtrent aiiint ige gevoel Men wenscht eer dat het toezicht Inerop veibetere en o a de vorbodsbepdingen bctreflende het niet rijden op de kleine steenen streng worden gehandhaifd Overzicht van t behandelde in de zittingen der Staton Generaal 1869 1870 Zittingen an 11 21 en 25 Nov 1809 In ile e illiiigni wiideii allerlei kleine welsontweipen groote iidii Is onder bei ladslaging en bijna allen met algenieciii leiniiuii iiiiigononicii ICim c diseiis i wtrd gevoerel bij 1 hot welsüiituorp tot bokiaohtigiiig ilir proviiKiale bohsliiig iii Inc luid llii üiliof di subsidie vooi kil kon en die vuui uii kru j uit proVII ei de füiid iii Dl liiii V I I iv kw ini ligiii dl iir li op hg giloolli lilt IJ nul vul piovminltii niid is