Goudsche Courant, woensdag 1 december 1869

noo i l maf N 125 Gouda ST NICOLAAS heeft thano z a intrek goiioineu om aldaar op de Fecstdrgen z n verblijf to houden hij heeft voor groote en kleine alsmede voor zoeto en stoute kinderen etne zeer groote collectie ARTIKELEN medegebragt en aldaar ter bezigtiging en ten verkoop geëtaleerd als Doozen Speelgoed Keukens Kamera Winkels Poppen Velocipedes PorteMonnaies Sigarenkokers en Papjes Parures Albums enz enz bflzonder geschikt voor W j bevelen ons minzaam in de gunst van het geëerde Publiek en noodigen het vriendelijk uit ons met een bezoek te vereeren H H RANSHÜIJSEN VERBBECK C A dUANT Kleiweg berigt dat zjjn Magazjn ruimschoots voorzien is van allerliefste CADEAUX van St Nicolaas geschenken waaronder vooral uitmunten ceno geheele nieuwe keuze in Kinderspelen als BILJARTEN OPTIKA S TIVOLI S DON QUICHOTTE S PH ARA O SPELEN BELE GERING DAMen SCHAAKSPELEN TOVERLANTAARNS en eene groote verscheidenheid Fröbel en andere doozen Ook zal er weder eene TOMBOLA zijn zonder NIETEN ad 30 cent het Lot GEBRS KAIIPHUIJSEN HOFLEVERANCIERS hebben de eer aan hunne geëerde Stadgenootcn eu Begunstigers te berichten dat met het aanstaande St Nicolaasfeest hun kamer ruim voorzien zal z n van een fraai assortiment Chocolade Sulkcrwerken NB Dagelijks te iiekomen goed gevulde warme BOTIttlTTMS Openbare Verkooping op MAANDAG 13 DECEMBER 18 59 dos Toormiddags ton olf ure in siiEi Hjiit iiiuis te Gouda van 1 Een kapitaal zeer ruim en sterk WOONen WINKELUUIS en ERVE aan de Markt wijk A u 58 te Gotida achter uitkomende iiau het plein an de St J inskerk kad sectie C n 17G groot 1 Hoed 26 Ellen in welk perceel zirh bevinden een zeer ruime Winkel boven en beneden onderscheidene Kamers goede Zolders Keuken Kelder en allerlei iemakkon en in welk perceel sedert onheugelijke jaren met goed succes wordt uitgeoefend de AFFAIRE in GAREN BAND WOLLEN SAIJET IEN enz l o aanvaavdi u 17 Januarij 1870 2 Drie 11111111 sterke IIUIZKN en ERVEN in hot zoiij i iiaiuiide l anidijn wijk M n 35 30 en 37 te loiidu mot regt viui üvcr ad over 01 iidoni vim do lleor F Lin eijod nitliomoiiilo 111 ilou Viii loii iiii ald iar All 1 lifocilor liij lliljotlon 011 iiiidoro inlorüiiiii ii U ii kaïitoio van Nolans Mr K 1 S l 1 II A h llll ia i in verschillende Soorten zijn te bekomen en bestellingen voor extra NETTE GESTEENDRUKTE Wmk ÈMtitt a ƒ 1 de 100 7 rdeu ten spoedigste ingewacht bij A BRINKMAN Lange Tiemkweg KOOLASCH tot HOOGING is op zeer voordeelige voorwaarden zoolang de voorraad strekt te verkrijgen aan het Aschhok te Gouda Nadere information by P DE WERK aldaar Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men iu het bijzonder attent maakt Zijn iieer nuttig in on estcldhe leii der MVAti en werken heil anm op de SrüS EI TI RINü Zij ijn itinnn end tegen de Ct Ij S IIERl rE i hef BLOEI en UITSLAfl der HUID zij ijn ZACHT LAXEREND en SLlJMAl imiJVENT Vei egeldo doozen v in JT a t en dubbele doo eii ijM verkrijgbaar bij de hh Jailiiiiihiiuii i V Ailait Jlhla ieiiliiiii M l unt Vil Iljilieii a d K tijn C van D 321 en huidenstr Kk n 278 liodii raren B Versloot iJe Jt U V de KiuijlV Deljihaveii J Koeh Deventer ïebroed Timsn Dirhland D de Vries Gouda j S henk op de Hoogstraat IIau l edit K Oosterling Ltijaeii 1 T Terburgh H iarlctunicrslr Iioik 1 ik keistdir Moorihir if fi 11 Tost leifn idop A lïulb Oiidtiuikr li J Kuijpcr Kvtttiduiii V d Toorn Wcbic Wagenst kdiiiiiiiliuiiii A VVoin Tul F Faasscn Vtredit F Alteiia op het Steenw over d Hon kerstr n i72 U uHrden L Uuijten imi iii LH A l riiis Hot ipot le ei echte Uibani S l illon sinds Oüvelo jaiiii mtt loein bekend en in algemeen gebruik 13 door ons te Gouda alleen en uitsluitend g plaatst bij dtn liier Ij SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING iVIen wordt instantelijk ver oeht wel attent te illcii ijii dat door on bij niemand anders de Urb inn l illen bereip volgens het oude en echte ReiTpt lil Ilc pot ijn veiki ijgbaar gestclil iii di Jiier iiiriii opi ir mii t fii iii in p aiifiiii dm litj dt liwrlioititijeiioetudi Di puthondits In elk doosje is een biljet voor en met de ugeiiluiudtije naaniteekeiiing van de veivaardigers Wed KnNKN Zoon Apolliikeis elke Handteekening ich ook bevindt ophet Zegellak vaarmede de Doosjes vewegeld zijn Wij v r oekcii de gebruikers mstantthjl d lar elop te letten en Icn hun nan wel toe te zien bij icn men de Doo j s l illen haalt Alleen dieDüosjis waarin een biljet met on e lliindteekcningis leh anii te sohatFen en zieh te k achten voorhut gebruik van de vele m raaaksels 36 SPEELGOED Dl ondergttookondo gool l hiormodo kennis aan ijii geöorilo Stadgenootcn n verdere Begu istii ois Iat hij voorden is van eene grooto colloolio SPEELGOED hetwelk togen en benodoii Fabriekijii ijzen wcrdt verkocht Ook is er een TOMBOIiA geplaatst a 30 Ct het lot 11 BEGEER Klehoeff E 24 De Deurwaarder B II van de WEKVE to Gouda is voornemens op VRITDAG den 3 DECEMBER 1809 des morgens t n 10 URE aan de ijieuw gestichte Watermolen te Gouderrk teverkoopen een Greenen MOLENROEDE ilsmede de Afbraak van een KEET enz f A WAS ZAAKWAARNEMER te PLITTERSHOEK beveelt zich aan tot het boBorgeii van PLAATSVERVANGERS en NÜMMERVERWISSELAARS op zeoi aannemelijke voorwaardou zullende de belanghebbenden nimmer 1 emoeijelijkt worden welke omstandigheden ook met de plaatsvervangers mogten voorkomen zoodat de volgende broeder of broeders voor vrijstelling geheel gevrijwaard worden volgens Art 50 der Militiowüt van 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 zoodat een gezin van drie wettige broeders door het stellen van één plaatsvervanger en een gezin van v tr ol vijt broeders door het stollen van tweo plaatsvervangers zal g3vrijwaard worden Waaromtrent hij zich durft beroepen op het Gouvernement van Zi id Hoi land Is des Donderdags to sproken in het logement sHrT IL RÏIIUIS te CrOH l Voor Herstellende voedzaam en versterkend Gcr ezlng der lUnklioest Den Hcere Ilollevenncier JOHANN HOFF te Berlijn Vtmn i Julij Tot tersterking en ondtihoiid van mijn ak en ziekelijk gestel s uw beroemd MalZ Extract dooi den Dokter aanbevolen Van de gedurende mijne ziekte ZOO veischrikkelijke pijnlijke kinkhoest ben ik door het gebruik van uwe Borst MalZ BonbOns frenezcn C Abl II ILLER Bemc 21 Julij loBO U e MalZChO COlade heeft door hare gezande u tik ing anii den wereldberoemden naam beantwoord Mejufvr V i S HULENBURti Modern C Julij U e Hoist Malz Bonbons werken tegen de Hoest met ten uitmuntend gexolg Baron KaRG K K Ritmeester Ceniraal Dcpot Smalle Bloemmnikt by de Slilsteeg F liil Ie Jnuterdam Mede echt Ie vcrkrygen ie Oouda bij J J VuJUMiNOFN en te ff oerdeii bij Hknui J V 1 BruG De stoom cliocoladen an Fkanz S IOI WLIKK l N ZoNLN te h culll zi n Hogaiaiuleord zuiver vrij van allo roomde inmengseleu De o io ilado ko kjes hebben op het otikot het nevenstaaiido iabnekmeik waarop meu gehovo te lol ton Do moest courante Soorten v n stoods voorhanden to o u d a bij 1 1 VAN DKli lANOilN üaiik i011 Koekbiikkoi ii i do li i lo Mlilkt