Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1869

1869 Vrijdag t ümmhv N 823 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Mveiienlieblad voor Gouda en Öraslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG n de Stad geschiedt de uitgave in don avond van DINSDAG DUNDEilDAG en ZATERDAG De pigs per drie maanden ia 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel nu er 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Bekendmaking BtTEGEMEESTER EN WETHOUDERS van Ooiid i doen te weten dat het 1 nanviiUings Kohier vopr d plaatselijke directe belasting dezer Gemeente voor het diensljnar 1869 dooi hen voorloopig vastgesteld gedurende veerlien dagen van des vooririddags ten tien tot des namiddags ten een en van drie tot vijf ure ter Secretarie Jer gemeente voor e n ieder ter Ie ing is nedergclegd binnen eiken tyn el aangeslagene tegen ijnen aanslag bij de i Knad beswaren k in inbrengon bij verzoekschrift op onge cgeld piipier cschrcvcn Gouda den 30 November 1869 Burgeiueester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgpmecster DIKjOGI EFVEU FORTUIJN var BliRGBM IJKENDOORN EEN BEGIN Do staten der provincie Groningen hebben met Ie meerderheid van eene stem 20 tegen 10 het besluit genomen om den koning bij eerbiedig adres te verzoeken de inkrimping der oorlogskosten Ten aanzien der zaak was men het grootendeels ten volle eens met den voorsteller den heer Mulder maar er bestond twijfel over de bevoegdheid der prcviuciale staten om zich in te laten met de beoordepling van dii iilgemeene rflksbehng Dit is eene quicsulu vau vorm het wezenlijke is dat de staten vun i Ciie onzer provinciën het oordeel gcsjirokcu hebben over bet te kofetbaar beheer fan oorlog en marine Nu verwacht wel niomarLd dat deze eerste poging dit begin onmiddellijk de gewenschte vruchten zo l dragen Slechts enkele vertegenwoordigers verheifen hunne stem tegen den ondragelijken last maar beproeven nauwelijks de geringste poging om het kwaad te verzachten En overigens beschouwt men dezen toestand als iets volstrekt onvermijdelijks Wat worden er nuttelooze woorden wat wordt er hevig getwist over riotighedon Het oorlogsbndget wordt eerbiedig aui genomen en het vreedzaamste volk gcdwoiigPUom per hoofdT jgl op te brengen voor een onmogcli iken oorlog Zijn wij dan zoo krijgshaltig of is er ii iuMclijUs oen viillv ihit hi iiistiiieliiialigen id ki i V hi cll en linien ons baten krunen h j eenen onverhoopten aanval Het volk gelooft het niet enkelen zeggen het te gelooven maar het komt der overgroote meerderheid als eene ongerijmdheid voor Waarop rust dan toch die laffe toegevendheid dat doodel k zwggen waar de algoplnene overtuiging gevestigd is dat w j niet in staat zijn door geweld ons volksbestaan te ha idhaven Het komt ons voor te rusten op een bloot vooroordeel hetis de nagalm van vroegere begrippen onder geheel andere omstandigueden geboren Dat vooroordeel is als vernieuwd door de bosmetteljjke wapenkoorta die Europa overkomen is na de stichting van het keizerrijk ilat de vrede werd genoemd Wantrouwen deed al de groote mogendheden alles inspannen om tallooze legers gereed te houden en wij aapten de groote heeren na en verhoogden het oorlogsbudget met geweldige sommen En nu beraadslagen onze staatslieden over nietige bezuinigingen zonder te bedenken dat de afschaffing van het nuttelooze oorlogsbezwaar Oiis redden kan uit eiken nood Wi verspillen jaarlijks schatten aan krijgstoerustingen die door de mannen ran het vak ongenoegzaam worden geacht die door hetongeloovige volk met leede oogen worden aanschouwd en die de welvaart doen kw jnen en in de tockonist onzen ondergang voorspellen Ais een uitgeleefd volk verlastigen w ons in iljjezaagde twisten wij hebben geen doel geeiie toekomst De overvloed waarin w ons verheugden is voorbij wi beginnen den bodem te zien van de schatkist die wü zoovele jaren vulden uit de Oostersche opbrengsten en wij gaan eene sombere toekourst te gemoet als wij vasthouden aan het vooroordeel dat wij door vestingbouw en oorlogswapening onze onafhankelijkheid moeten verzekeren Wij kunnen beter wij kunnen die dwaasheid afleggen Gcpu doelloos en verderfelijk getwist over verouderde kerkvormen geen heftige strijd over liberaliteit die in woorden ifterij ontaard wij kunnen liet voorbeeld geven van een vreed aiim en kraclitig volk dat wars van o n logs ert niiig bij nlgemeetu volkswapeni ig iian de eischen van n lod akelijke zelfverdediging Il luilwoordl onder de besie Knieliten te MIS lil 11 111111 i eii iiiitlelüii le 41 1 en oiilinudb ire li i il eii e ilij ellveii Daarom brengen wy hulde aan den man die het voorstel deed aan de staten die het eerst den algemeenen volkswensch hebben uitgesproken en wij juiche i hen toe die daar in het noorden zich ven enigen om de pogingen te ondersteunen der edele voorgangers Het is een begin wellicht hel begin van een langdurigen strijd maar de overwinning is niet twijfelachtig Het zal moeite kosten den eerbiedigen schroom te vernietigen voor het oude vooroordeel Dat zal de uiting van de algemeene overtuiging belemmeren maar in den grond der harten is reeds nu overeenstemming Algemeen is de wensch om bevrjjd te worden van de conscriptie dat ov rblijfsel der N ifjoleontische dwingelandij en om onze wapening te doen dalen tot een minimum dat in billijke verhouding staat tot onzen kleinen omvang en onze zinkende krachten Bjj onze vrije staatsinstelling is het volkomen zeker dat de daidelijk en bezaalgd uitgesproken volkswil de grondslag wordt ccuer betere regeling en de aanvang van w jze wetten die den bloei des lands verzekeren Algemeen Overzicht Gouda 2 December Do keizerlijke rede wordt te Parys ongunstig beoordeeld De dagen der kruipende vleierij z n voorbij toen was elk woord van den verheven gebieder orakeltaal en nu hij zich bevlijtigt om den toon lager te steramen en goede woorden te geven zou men het onmogelijke verlangen en willen dat hij zijne nederlaag ootmoedig erkende Het is vry natuurlijk dat hij den schijn aanneemt alaof de afgedwongen hervormingen de vruchten zijn van eigen overtuiging en vrijwillige goedheid Tevens wil hij den omvang der concessien in den engsten kring beperken maar dit zal hem bij de algemeene opgewondenheid moeiel k g lukken In de eerste zitting toch heeft Jule Favre reeds uit naam der linkerzijde verlid gevraagd om do regeling te interpellceren over de langdurige prorogatie der zitting over den invloed der prefecten pp de verkiezuigen over de ougercgeldheden in Jiiiiil te l iii i s iMr dl Moeditfe tooneelen in de koleinlislrii teil ii m de l oire Uavpail heelt