Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1869

mwM m m h nAATsciiAPPU de nooiidzee gevestigd te VLAARDIN6EN DIRECTEUREN Pieter Kikkert IJvjn ï aulus Kikkert REBDERS en HANDELAARS leden der firma H KIKKERT Onder toezicht van drie uit de deelhebbers te benoemen Commissarissen KAPITAAL groot 300000 GULDEN verdeeld lii Aandcelen i f 100 0 HOOFDBEPALING DER STATUTEN Het doel der vennootschap is het uitoefenen der zeevisscherij en al wat hiermede in Terband staat De vennootschap wordt aangegaan voor den tyd van 25 jaar De Aandeelhouders zyn niet verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag hunner Aandcelen Indien het verlies de winst mogt te bovengaan zonder uit de reserve kas te kunnen worden gedekt word die winst en verliesrekening daarvoor belast tot dat weder ingewonnen is hetgeon do winst en verliesrekening nog schuldig stond Van de winst wordt jaarlijks 5 afgezonderd voor een reservefonds tot dat dit öO o van liet 1 iiiWclm ipe i l kaïiitaul bedraagt Directeuren gemcti n iils beloonnig voor de AdiiiiiuMtratio der Vennootschap te zanien één ir lit Il r briilo oiil reiigst viiii den veikochteu visdi Iiisi hri viii eii vvordeii iiiuigeiioMien liij de licereu Wed KNÜX DORTLAND bij Wie l roMpectiisseii cii liisdirijviiig bilK tteii te verkrygeii jju Lokaal i miïisi f siam SalöiTdes Variétés van Amstkeuam onder directie van V BOAS N JUDELS MAANDAG 6 DECEMBER 1869 BUITENGEWONE VOORSTELLING met medewerking van Mej BELINFANTE zangeres v an het Vlaamsche Opera Gesselschap to Brussel ii aiB DE REGIMENTS DOCHTER Beromni zniijis iel in 2 Afdeclingcii nnar tl r u fh LA FILIE DU KEG1M1 NT wooidcu vuii Scribe Muiick van Douuelti iiitt niciivnj Dükoratiiii eu uutuincs waarin Mcj liE LINK ANTE Je rol vau MAUIE zal vcrvuUeo TOT slot liet verlaten Rliid van de Straat du Ponceau Nieuwe vrolijke Vnutli villo in tisic Bedrijven naar t Fransch vau liet Palam Kojal Aanvang 7 uur 1 RANG 99 Cents 2 RANG 50 Cents Bjj den Kastelein der Sociëteit ligt eene Ijjat ter inteekening De loting der plaatsen zal op den dj der voorstelling voor HH inteekenaicn plaats hebben des moi ens te 10 uren precies en kunnen na afloop daarvan plaatsen besproken worden tot des namiddags te 3 uren lliü ZONDER NIETEN 30 Cents het LOT Gouda P C MAAS December 1869 Weit luwen HOOGSTHAAT heeft de eer zijn geëerden Begunstigc s te be richten dat t r gelegenheid van het St NICOLAASFEEST bij liem voorbanden zijn SURPRISES CHOCOLAAD en andere Kguren alle soorten van Fijne BORSTPLAAT en ten alle t de Goed Gevulde ROTERT El rKKS Ton voordeele der nagelaten betrekkingen van de onlangs verongelukte visschers te Katwijk en Noor Ju ijk EEN ASSAUT Yaar tiveus LEEKIJNGEN d r Gijmnastiek achool blijken zullen geven van hunne vorderingen niet medewerking van het Muzleli or S der dd ScSjutleri j in het lokaal Nut en Vermaak Diiigsdag 7 December e k des avimds ten 7 ure ENTHKE r Vuts de l orsoon HH Lii l lic lil i s xviinlfii uitgenoodigU zich te verecnigcii op Ziitiirtliig iivoud den 1 December ten 7 lire m hel lokiial lcr iymims lickicliool om moi e te werken a t hovciif ciinciiiil ASSAiri li li v Ihuk 1 111 A Hiiukiiiun eene groote Collectie PRENTENBOEKEN PLAKBOEKEN PHOTOGRAPHIE ALBUMS KNIPPLATEN alsmede PAPETERIES SCHRIJFMAPPEN CARTONNAGES SURPRISES KINDERSPELEN Enz Enz I = O Isdlj S WEST HAVEN Gouda December 1869 Hoogstraat N 125 Gouda ST NICOLAAS heeft thans zijn intrek genomen om aldaar op de Feestdagen zjjn verblijf te houden hij heeft voor groote en kleine alsmede voor zoete en stoute kinderen eene zeer groote collectie ARTIKELEN medegebragt en aldaar ter bezigtiging en ten verkoop geëtaleerd als Doozen Speelgoed Keukens Kamers Winkels Poppen Velocipedes PorteMüunaies Sigarenkokers en Papjes Parures Albums enz enz bjjzouder geschikt voor Wij bevelen ons minzaam in de gunst van het geëerde Publiek en noodigen het vriendeljjk uit ons met een bezoek te vereeren H H RANSHUIJSEN VERBBECK C in verschillende Soorten zvjn te bekomen jén bestellingen voor extra NETTE GESTEENDRUKTE a ƒ 1 de 100 worden ten spoedigste ingewacht by A BRINKMAN Lange Tiendeweg 27r Staats Loterij Da Trekking der EERSTE KLASSE begint op hU ANDAG den 6 DLCEMBER 1860 A QUANT Kleiweg bcrigt dat zijn Magazyn ruimschoots voorzien is van allerliefste CADEAUX van St Nicolans geschonken waaronder vooral uitmunten oene geheole nieuwe keuze in Kinderspelen als BTUARTEN OPTIKA S TIVOLl S DON QUICHÜTTE S PHARAOSPELEN BELE GERING DAMen SCHAAKSPELEN TOVERLANTAARNS en eene groote verscheidenheid Fröbel en andere doozen Ook zal er weder eene TOMBOLA zjjn zonder NIETEN ad 30 cent het Lot De COMMISSIE van TOEZIGT over de StadsMuzijkschool te Gouda brengt tor algemeene kennis datzfl op ZATURDAG den 11 DECEMBER 1869 inschryving zal houden voor de kinderen welke aan het onderwijs in de Vocale en Instrumentale Muzyk op genoemde School wenschen deel te nemen De inschn ving zal laats hebben op bovengemelden dag des namiddags van één tot drie ure in het gebouw Ab ti Legi Vereischten voor do toelating zyn a De leeftijd van negen jaren voor jongens en van tien jai n voor meisjes b Vatbaarheid voor het i onderwjjs dat zjj wenschen te ontvangen waarvan ten genoege van den onderwijzer moet bljjken Het aanschaifeu van Instrumenten is voor rekening van den leeiling Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene kinderen op de Stads Muzijkschool raeer zullen worden toegelatra vóór de volgende iuschrijviug welke in ae liiaand December 1870 zal worden gehouden Namens de Commissie van Toezigt over de Stails Muzflkschool C C KNAAP Secretaris Gouda 30 November 1869 Raderstooniboot d IJSSEL Van JOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Dagelijks Retourkaarten