Goudsche Courant, zondag 5 december 1869

1869 Zondag 5 December N9 824 G OUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlicblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave feiweg 1 loots voovzion a n St Nicolaas Il Muuntoii eene fspeleu als POLI S DON ÏLEN BELE tSi ELEN TO bote verscheiden mBOLA zfln IjOt it EZIGT over de llirengt ter alge JHDAG den 11 zal houden voor tiderwfls in de ilk op genoemde 11 It libcn op boveiiIA an één tot drie 11 luting z n en voor jongen meisjes piderwfls dat zy waarvan ten ge er moet blaken nimenten is voor en indacht gepj geene kinderen c zullen worden liiischrgving welke zal worden geJan Toezigt over luz li chool P Secretaris hriJSSEL l Dinsdag s morgens bil smorg 7 uren lelijke dagen s nam onrkaarten V mim Ikkert EIIT iMurissen TLDEN 0 0 0 hiermede in rer ïdrag hunner Aan serve ka8 te kunnen weder ingewonnen o dat dit SO van hap te amen één I IITLAND bvi wiü De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VIUJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Kennisgeving BUKGEMEESTEK en WETHOUDERS vnn GouJn brengen ter kennis van hen wie zulks zoude mogen nangann dat tot aflossing van de bijzonilcre gekUeeningen in dato ól Deeeaiber 1858 on 31 Deeember 1S59 zijn uitgeloot de nummers 7 10 16 19 en 23 en la 13a en 21a bedragende te zamen 8000 aan obligaticn ten laste dezer Gemeente En worden de houders van Rozegde Oblig lien opgeroepen om zich op den 31 December aanslaiirule des vooriniddiigs tussclien 9 en 12 ure te vervoegen ten kantore van den ienieentc üntvanger alhier ten einde tegen overgifle van de übligaticn met Ie niet verschenen Coupons het bedrag dier Oblignlien en de dnarup tot dien dag versohuidigde interessen te onlviuigen zuUciide na dien tijd geene renten meer worden te goed gedaan Gouda den 3 DecembGr 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVEU KOIITUIJN van HEUGEN 1 1 ZEN DOORN De liberale party en de koloniale politiek Worden qusestien van wetgeving behandeld dan is ieder die eenigszins bekend is met de beginselen der mannen die onze tweede kamer samenstellen meestal in staat bij voorraad te bepalen welke stem door do leden 7 al worden uitgebracht Eenige leden mogen nog niet bepimld bij een partjj kunnen gerekend worden of er prijs op Htellen eoti denkbeeldi e oiiafliaiikelijkheid te bewaren de meeste leden liobbcn zich asm een der partijen aangesloten en slechts zelden vindt men op de stemlijsten een lid ouder de andere partij verdwaald als de stemmingen belangrijke zaken van wetgeving betreffen Hardhaven de leden dor kamer in bijzonderheden hun zelfstandig oordeel in de groote quaistieu behooren zij tot hun partij en stemmen mut deze Er moge verschil zijn omtrent de tijdigheid van een besproken maatregel er mogen bezwaren omtrent enkele bijzaken geop ierd worden omtrent de hooidzaiik moeten zij het eens zijn is dit toch het geval niet dan vormen die leden geen partij met leden der liberale partij die zich niet aan het denkbeeld kunnen gewennen dat de Indische baten niet meer te goed zullen komen om onze kostbare uitgaven mogelgk te maken en dan ook alles inspannen om in Indie zooveel mogelijk den batigslot toestand te handhaven Blijkbaar was dit weder bfl de behandehng der Indische begrooting Verzoenende redevoeringen bruggen en brugjes om tot elkander te komen hielden herhaaldelijk de aandacht der kamer bezig en do overeen stemming der mannen van versfdullende richtingen was somtijds roerend alleen de onverzooniyken werden niet door die vr ndschappelijke ssmenstemfriing raedegesleept zij handhaafden hun standpunt zij vermeerderen in aantal en de tijd is niét verre meer dat zich hier te lande een partij zal vormen die hervorming van den ludischen toestand als hoofddoel van haar bestaan zal beschouwen die brekende met de thans bestaande partijen zich uit al die partijen zal samenstellen en zelfstandig zal optreden Het grootste contingent voor die nieuwe partij zal zeker door de liberale geleverd worden Meer en meer wordt het blijkbaar dat de klove die reeds eenmaal wegens de koloniale qua stie de liberalen gescheiden heeft in veerwil van allo betuigingen nog volstrekt niet geilempt is en dat mannen die vrij wel dezelfde denkbeelden koesteren omtrent het reyeeringsbeleid in het moederland zeer in gevoelen verschillen als er van Indie sprake is Het Preanger amendement en het amendement Blussé zjjn daarvan sprekende bewijzen Op eenstemmigheid is niet meer te rekenen Do mannen die de liberale beginselen in Nederland hebben doen zegevieren zullen de taak 0111 Indie te hervormen aan anderen overlaten Een eerste vereischte voor de nieuwe partij zal zijn drt zij eenvondig en duidelijk haar beginselen formuloert Reeds te veel mooie en groote woorden zijn omtrent Indie gewisseld hot V dk eischt meer en meer een duidelijke verklaring wat men wil en niet wil De woorden sloopers i rbrokers eigeubelangzoekers en zooveel fniais m er hebben uitgediend men zal in de daal daarvan duidelijk gefonnuleerde beL iiiselen vragen Zijn dii lieginseli ii vastgesteld dan zid het waarsdhjiilijk reeds bij de eerslvolifende ver ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worde i berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN kiezing blijken of het Nederlandsche volk geheel gedemoraliseerd is door de Indische winsten als candidaten met het oog op dat programma gesteld worden Het kan toch niet missen of na de onderwijsquaïstie zal de koloniale quKstie de volgende verkiezing beheerschen De liberale partjj moge zich gereed houden voordien str d Stond zjj tegenover de onderwijsquiBstie op een enkele uitzondering als een eenig man dan zal dit dan waarsch nlijk het geval niet zijn tenzfl nog beginselen worden vastgesteld die door de geheele partij kunnen beaamd worden en dit zal wel niet mogelijk zijn De tfld der redevoeringen is evenwel voorbij het dertiendaagsch debat heeft ons niets verder gebracht de begrooting voor Indie moet niet hier maar in Indie vastgesteld worden De banden tusschen Nederland en Java moeten losser worden ook in het belang van ons land zelfbestuur moet de vaderlijke regeering vervongen Java moet verphcht worden om zich self te onderhouden maar wij moeten ons zelven verpUchten even eens te doen al moet het ons opofferingen kosten Konde de liberale partij het daaromtrent eens worden dan ware reeds veel gewonnen dan konden die quaïstien over landrente en suikerregeling en cultures in Indie uitgemaakt worden door hen die daar het meeste belang bij hebben Dan zouden die qua stieu geen verdeeldheid kunnen voeden maar de liberale partij als een eenig man werkzaam blijven aan de ontwikkeling van Nederland en Indie op liberale grondslagen Reeds eenmaal heeft het land geleden door de verdeeldheid die een liberaal ministerie deed vallen het zij con les voor de geheele partij om zich voor een tweeden val te wachten Nog is het tijd om de verdeeldheid te doen ophouden moge die tijd nuttig besteed worden en het spoedig aan het geheele volk blijken dat liberual in Nederland en conservatief in Indie tot hot verledeno behoort en allen die tot de liberale partij behooren ook eenstemmig zijn in de groote beginselen waarnaar moet bestnurd worden Aigcuieeii Overzidil OoriJi 1 I ecember Do Fransehe kiiiiier houdt ieli bezig met het üiiiler oek der nog niet goedgekeurde ge