Goudsche Courant, vrijdag 10 december 1869

r J jlt 3 yjy Vrijdag 10 ücccmkr 1869 N 826 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advcrlcnlieblad voor Gouda en öinslreken De inzonding van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave OOPIMG lerenBllAND fEMBER 1869 Vest en Turf nlormatien bij ontvangen voor ivtegenwoordigd tid van Europa pn fabriekmerk oordeelige voorstrekt te ver aldaar lusdag s morgens Ie morg 7 uren ke dagen s nam bmi ten IND s t atiache Waldwol duizeade Igdera Idelen te vergeefs eiide bew Pu de dtlwol ezond hi aandoeningen I Korst enz noofdzenttwen het lAN tl Kil ZOON Icpatent 1 2 nri iding en roem i lf Tandpijn hoe lujl bloedend z ok rdt wrfrischt den V i r kunst of Aolla deelen van Icn uiveringsmiddel omen gezondheid ilen hebHen zijne inde Artècii vojr athorin Tand e lloUerdam bij l te s Huge bij IJ II Ic Ainaloidiim Ie i hoonhovtn De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRT IDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Certificaten van oorsprong ÜURGEMEESTEU en W l jrUOUDKRS vnn ionih ffeU t op aft 3 van het Koninklijk beduitvan dm 1 Dece riber 18 15 Stantshlud A lal luidende Innrlgks iii Iiuiiiiirij uull door het jeineeritebestiiur ecne lijst gcmii ikt vnn hen die in de gemeente een l ik in nijverheid uitoefenen waarvan Ir voortbren sflen met certificaten van Nederlandïchen oorsprong of bewerking e n een lag ri gi in Neilerliindsch Iiidie kunnen v orden ingevoerd voor oo ver vij op de wij in de volgende zinsnede bepaald het vourM incn hebben te kennen gegeven om goedeiTii ter ver ending naar Nederlandsch Indie te vervuiiriligeri ofte bewerken Om op die lijst geplaatst te woiden melden bel mghebbenden daartoe bij openliare kenni geving opgeroepen zieh aan ter Secret ine der gemeente met overlegging van afschrift v in hun piitonthlad Eoepcn bij de e nlle belanglu ljenilen op die op de bovengemelde lijsl wensohen geplaatst te worden om zich tot dat einde met overlegging van een afselirift van hun patentblnd ter Secretarie dezer gemeente aantcmetden vóór of uiterlijk op den 31 deier mnand onder opmerking dat zij die certificaten van oorsprong verlangen en met op de lijst geplaatbt zijn hunne ter bekoming daarvan Ie doenc erkl iiiiigen vooraf voor den lieer Kantonregier moe en becedigen Gouda den 8 Docomlwr I860 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester in OI M El l Oirri 1 1NI van lilOIiGENJU KN DOClIlN Een nieuiv man Twee afgevaardigden hebben vooral do aandacht getrokken bfl de iilgemeene beraadslagingen over de staatsbegrooting De heer van Lijnden die ziclizelven als christoa staatsman voorstelde heeft zich opgeworpen als leider der anti revolutionairen en herhaaldelijk aan de dcbattpii deelgenomen om den hopeloozen strijd van het oude tegen het nieuwe te voeren Wij mogen eerbied koesteren voor den man die ons na tr een vervlogen tijd wil teriigvoerett die den vorm bover het wezen stollende den godsdienst wil zoeken in zaken waar hij naar veler oordeel niet gevonden wordt wij zijn ie veel kiudereu van onzen tijd v ij zijn te veel doordtunt en un de nieuwere begrippen om synipatliie Mior lieiii te j evoi len Die sympathii lieelt cii ander nfgevniinlij di d e hi t als i i M ourlei lveii be ichouwde dat het tocNal iieiil i cii ilanl Iiiid ltllll l vezc n op de iiclitcr le ImuiK der rnilM i d vi f i l fd vuu het u ntrum muur uo scl meer verwijd id vim de rechterzijde die verklaarde dat hy van de regeering in zienswijze verschilde maar daarom toch niet tot de overz de zoude overgaan die geen oppositie zoude voeren maar van het recht van initiatief za gebruik maken als h ontwaart dat zijn beginselen niet door de regeering worden omhelsd De Groninger afgevaardigde van Houten veroegenwooi digt een krachtige part die in het parh ment nog gering vertegenwoordigt in de maatschappij tal van aanhangers telt lu hoofdtrekken heeft hij bij de algemeens beraadslagingen een soort van programma gegeven dat in veel opzichten van dit der gewone parlementaire liberalen afwijkt en hem de sympathie heeft doen verwerven van velen die niet blind zijn voor de gebreken die onze tegenwoordige liberalen ontsieren de fluweelen handschoenen worden door hem niet aangetrokken struisvogelpolitiek behaagt hem niet niei de politieke qiitestie is voor hem hoofdzaak de sociale qua stie heeft daarop meerder aanspraak die qutestie door het ministerie genegeerd verdient de aandacht van ministers en parlement leu volle Do lijdende volksklasse kan door geen politieke hnarkloverijen en wettensmederij verlost worden daartoe is iets anders daartoe is meer noodig maar toch mag de regeering die zaak niet uit hot oog verliezen De heer van Houten vestigde dus vooreerst de aandacht van regeering en kamer op art 415 van het code pénal dat ten hoogste onbillijk is jegens den dienaar tegenover den meester Neemt de afgevaardigde het initiatief hierin verbetering te brengen dan zal dit een uitmuntende gelegenheid zijn om de arbeidersquffistie in zijn geheelen omvang te behandelen want die qua3stie bestaat zoowel hier als in andere landen en het is ware strmsvogelpoh iek dit te willen ontk nnen Wacht men tot de qu stie zich dreig nd vertoont dan is niisscliien een vreedzame oplossing te laat Het belastingstelsel had mede een ernstigen aarival van den Groninger atgovaardigde te verduren Volgens zijn overtuiging en hierin staat hij zrker niet alleen worden de miiigegocdeii meer jredriikt dan de moergegoeden Het roerend eniKigcii is geheel ouljelast de grondbelasting diukt iiiivstal niet op di ii oigeiuuir iiiiiar op den niikef hoiiiiiiige bepidingen iler pc rso ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROClTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN neelo belasting zijn drukkend voor den minderen stand Het belastingstelsel heeft dus veel gebreken Mogen wij liervoriniug van dezen minister verwachten Als finantieele specialiteit opgetreden was de verwachting groot maar tot nog toe is niet aan die verwachting beantwoord en de voorstellen bij de tegenwoordige begrooting ter sprake gebracht zijn vrij algemeen afgekeurd Het herstellen en oplappen van het bestaande schijnt niet meer voldoende Iets nieuft ssch nt noodzakelijk Zijn de bezwaren aan een belasting op het inkomen verbonden dan waarlijk zoo groot Het is rseds meermalen aangehaidd Vele gemeenten hebben een belasting op het inkomen en by de provinciale staten van G rollingen is nu een ontwerp aanhangig om in alle provinciale uitgaven door een belasting op het inkomen te voorzien Valt in Groningen de proef gunstig uit dan ztü ook blijken dat die bezwaren tegen een dergelijke belasting of oujtust of overdreven zijn Bracht de Groningsche afgevaardigde de geldbelasting ter sprake het is niet te verwondereu dat hij ook de opbrengst in vleesch en bloed ter sprake bracht en over ons militaire stelsel uitweidde Zonder de geldqurestie aan te roeren wees hij er op dat duizenden ingezetenen aan den door hen gekozen werkkring ontrukt worden AfschaflSng der conscriptie afschaffing van dienstplicht oefening der ingezetenen in hun gemeenten dus oefeningsidicht voor allen zonder uitzondering was zijn wenach waartegen de mannen van het vak waarschijnlijk tal van bezwaren zullen aanvoeren of zich eenvoudig op hun speciale kennis zullen beroepen Er zijn toch van die zaken die men met een gewoon verstand niet kan beoordeelen daaronder behoort speciaal de koloniale qutestie en het krijgswezen alsof een gewoon burger niet begrijpen kan dat het onhoudbaar is om de helft der inkomsten als men do rente der staatsschuld buiten rekening laat aan de verdediging te besteden en ieder Nederlander de eer heeft daartoe gemiddeld meer dan ƒ 7 bij te dragen Verre van hen die daartegen strijden voor slechte vmlerhuiders ti houden verdienen zij des te ei vder tDejiiichiiig ij toch willen Nedrrliiiid een eeiv iluat 5 climken Inde rij der niogeiidliedeii als hel laiul waar mi ii ms i mss yt JW