Goudsche Courant, vrijdag 10 december 1869

bohoell te vaclilcj tnct de aHoliaflïng der ufdeuliugcM wiint dat alle oude decielen enz op deze zaak bcliekliiiig hebbende zijn afgeschaft Ve bedoelde decreten zijn van 1810 1811 en 1813 en daarbij is dit het grondbeginsel dut de kerk eeu itnatsrechterlijke corporatie is Dit beginsel is reeds afgebroken door t besluit van 1824 welk besluit in 1868 werd afgeschaft Mag men dan nu nog aannemen dat veel vroegere decreten de hervorming der kerkelijke administraiicn belemmeren Duldt de grondwet dal kerkgenootschappen uiet volgens één recht Toor allen door den staat worden behandeld f De minister van justitie belast met de zaken van t r k genootschap behoefde over deze zaak niet zeer veel in t midden te brengen Zijn geroele i toch was door verscheidene sprekers uitgedrukt Het woordje vooralsnog wilde hij behouden want eenmaal nu of later zou het wel tot scheiding komen Wanneer kon hij lAtuurlijk uiet zeggen een der hoofdredenen van t uitstel was gelegen in de l ransche decreten die z i nog niet afgeschaft waren Hij wenscht dat zeer maar meeut dat bet met voor zichtighcid moet geschieden De minister van financiën belast met de zakeu voor de hervormde en andere eeredienaten behalve de roomsch katholieke is t met her eens die de betrekking tusschen kerk en staat alleen van geldelijken a ird willen hebben Dan is het beheer het eenvoudigst Het geven van een vaste som aan de kerkgenootschappen kau hij niet overeenbrengen met art 108 der grondwet De heercn v Lijxden en v Wassenaer Cat Y K hadden over een andere zaak iels te zeggen Zij hebbeu slechts oogen eu ooren voor het hervormde kerkgenootschap daarbuiten gaat den christclijk nationalen afgevaardigde niets aan D it hervormde kerkgenoutschap wordt in schijn losgemaakt van den staal maar wal de regeering vroeger officieel deed doel rij thans ofScieits duor het algemeen ooilege dat college is een regeeringsorgaan De vrijheid waarvan men spreekt bestaat nicl zoolang de kerk niet het recht heeft haar bestuur te regelen Bij koninklijk besluit moet haar de vryheid worden hergeven die haar bij koninkl k besluit werd ontnomen De minister wist daarop ferin te antwoorden De zoogenaamde antirevoluiionaire partij wil hem lot allerlei revol jlionaire middelen verleiden om de organisatie der hervormde kerk om te keerci Hij bedankt daarvoor Vrijheid vrijheid roepen de chrisiclijk nationnlen of hoe ij zich noemen namelijk vrijheid voor zich om hun haan te doen koning kraaien want toen diezelfde heer v Lunuen voor eenige jaren een poosje niinibler was wal deed hij toen Hij nam in ernstige overweging im de besluiten van 52 en 66 weer in to trekken en de kerk weer onder den ouden pink te brenger En zoo iemand durft nu den minister te verwijtm dai hij de vrijheid dier kerk zou belagen Was er niet te recht heilige verontwaardiging by Jeu minisier Wat t algemeen collegü betreft het was geen regeeringsorgaan het had uiet gedecreteerd maar eenvoudig een voorstel gedaan om de zaak Ie regelen Ziedaar lezer t verslag der eerste zitting Ovet de tweede zitting zullen wij veel korter zijn Verschillende sprekers deelden nog hun gevoelen mede doch grootendeels waren het dezelfde van gisteren die slechts toelichtingen gaven De vraagpunten waarover t debat voornamelijk liep waren wederom de instandhouding der afzonderlijke adminislratieu eu het kerkelijk beheer der hervormden Wat het eerste betreft bleef niet onopgemerkt dal de minister belast met de zaken van den r k eeredienst de afzonderlijken adminislralien wilde bestendigen in strijd mei t gevoelen van zijn collega lerwijl het tweede later nogmaals ter sprake komende niet dan ter loops hier door ons wordt rcrmeld Zou t zelf niet meer rationeel gewcesi zijn dit speciale punt niet bij de algemeene beraadslagingen aan de orde te stellen maar daar waar t later toch weer te berde kwam t w bij de begrooting voor den hervormden eeiedienst De kamer oordeelde anders want toen de heer v Lijnden voor de derde maal t woord vroeg erd hem dit roet 57 legen 10 steramen verleend t Was bij deze gelegenheid dat de heer Vmi Lï VEiUiKUGGE opmerkte dat de discussie zeer traag voorlkroop t vorig Jaar om dezen lijd was men reeds nan de begrooling voor do staatsspoorwegen en thans zal men voor januari zelf in fce kamer moeilijk klaar komen Niet dan na vcd pratcns kwam men aan t einde van de nigcmccnc beraadslagingen en nu werden de beide hoofdalukkcii zctr spoedig aangenomen Op l hoofdstuk voor den r k eeicdicnst was een amendement dour don liter UE Biebeustein voorgesteld om den post ui i iilifii voor kerkelijke gebouirm enz met ƒ 101 1 te virlioogen omdat de minister den post met dat lirdrag verminderd had waarin spr ccn begin van inkrimping zag doch toen de minister had vuil iiinl d it als hij meer nooi had hij er om M ngeii oii Huk do voorsteller ijn amen dement in Het geheelc hoofdstuk werd met 35 tegen It stemmen aangenomen Bij t hoofdstuk voor de hervormde en andere eeredicnslen behalve de r k had de heer v Lijnden een amendement op art 4 luidende kosten van het algemeen college van toezicht op het beheer der goederen van de hervormde gemeenten van de provinciale collegen van toezicht op de kerkelijke administratie enz ƒ 52 480 De heer v Lijnden stelde voor te lezen kosten van de provinciale kerkbesturen de commissie tot de zaken der waalsche kerken de classic Ie besturen en ringvergaderingcn allen bij de hervormden mitsgaders kosten van kerkbestuur bij de Lutherschen en Kemonstranten enz 52 480 De eenige strekking dus ran t amendement was het algemeen college te écarteeren Een groot aantal gemeenten was lot de nieuwe regeling niet toegetreden hoe kon de regeering pu vooruitloopen en door de kamer laten beslissen omtrent de wijze waarop de subsidie zal worden uitgekeerd De regeering moest zich neutraal houden dat wordt door de inrichting van den post niet gedaan Door den heer Y Akeklaken en den minister wordt ontwikkeld dat juist door t behoud van den post de sterkste onzijdigheid is in acht genomen liet is een oude pust en nu zou naar hun oordeel de regeer ing veel meer vooruitloopen wanneer zij daarin verandering had gebracht De heer V Houten gaf den voorsteller nog iu overweging om den post met de 6800 voor de provinciale collegen uitgetrokken te verminderen waaraan deze voldoet Ten slotte werd t amendement met 33 legen 31 stemmen aangenomen en daarna t geheele hoofdstuk met 37 tegen 27 stemmen Laatste B erichten Florence 8 Dec Verschillende bladen deelen mede dat Cialdini er van beeft afgezien oiu een kabinet te vormen Madrid 8 Deo in de zitting der Cortes heefi een der ministers verklaard dat rerschillende natiën beducht zijn dat de besluiten door het concilie te nemtn door ullramouluansche beginselen zullen worden bezield lij gelooft dat de bisschoppen vanFukl ien Dnpanloup eene herleving van het gullicanisme aanduidt terwijl de ultramontunen de roomsche kerk willen beveiligen voorden invloed van de modenie beschaving Hij verklaart d it als het concilie hesluiten neemt in strijd met de Spaniisohe constitutie het gonvcrnement er zich ten elcrkslc legen zal kanten In dien geest heeft de minister naar Home getelegrafeerd De ininialer van justitie deelde eenige docnmeiiieu mede betrekkelijk de lervolging van de bisschoppen Florence 7 Dec Men verzekert dat er lot samenstelling van eeu kabinet nieuwe onderhaiiilcliiigen zijn aangeknoopt met den heer Cibriario Daar deze zich bereid heeft verklaard zoo gelooft men dat morgen reeds het kabinet zal kunnen geCürslitucerd zijn Lissabon fi Deo Gisteren heelt in den schouwburg alhier eeue inanifestutie legen S ildanha plaats gehad Vele militairen ijn hem daarna gaan coinpiimeiileeren en hebben hem hunne ontevredenheid over dit voorval Ie kennen gegeven Hel gouvernement heeft onderscheidene bevelhebbers van korpsen naar de provinoicn gezonden om tot handhaving der openbare orde werkzaam te zijn Saldanha heeft zich naar hot paleis des koniogs begeven die hem zijn vertrouwen op de tegenwoordige ministers te kennen gaf Volgens de geruchten zijn er nog verschillende militaire manifestatien te verwachten Berlijn 8 Dec Volgens de Provinz Corresp zal graat von Bismarck zich voorloopig niet met de leiding der meer gewichtige staatsaangelegenheden belasten wijl de sterke inspanning voor zijn gezondheid gedurende de eerstvolgende weken nog onraadzaam is Londen 8 Dec De begrafenis der hertogin van Anmalc is bepaald op den 10 dezer Rome 8 Dec Eene ontelbare menigte verdringt zich allerwege om van de processie getuige te zijn De pau i ging den overigen geestelijken die liet concilie zullen bijwonen hun aantal bedraagt 700 bij den plechtigen optocht voor De processie had plaats onder het luiden der klokken van alle kerken en de salvo s uit het geschut De paus zag er krachtig en zeer gezond uit De plechtigheid had plaats volgens het ontworpen programma De tribunes der zaal waarin het concilie vergadert werden ingenomen door de in Koae aanwezige vorstelijke personen het corps diplumatiiiue en andere hooge autoriteiten De aal levert een pruchligen en grootschen aanblik op Parijs 8 Deo lil lic zitting van het wi t evcnd lichaam heeft de heer liaspail een ontHi rp van wet ingediend dat door hem en den lictr Uochcfort 13 ondertcekend en dat stiekt om de locale belangen te decentrnlisecren i de algemeene belangen te cenlraliseeren De hoofdbcpalingen zijn dat de gemeenten zullen beslissen in zake de verkiezing der leden van de gemeenteraden welke verkiezingen om de drie jaren zullen plaats hebben terwijl elk jaar de verkiezing van de maires zal geschieden Het wetgevend lichaam beslist over quaestien van algemeen belang en bepaalt dat door Frankrijk geen oorlog zal worden gevoerd dan in geval het genoodzaakt is zich te verdedigen wegens een onrechtvaardigen aanval In geval van oorlog benoemt het wetgevend liehanra de generaals terwijl het leger zal samengesteld zgn uit de burgers van 20 tot 50 jaar welk leger de officieren kiest Er zul een eenige belasting worden geheven die zoo noodig kan worden verhoogd Gemengde Berichten Te Koiistauthioptl is eeue groote sameuzwering ontdekt Vüor bet gcdeuktucken ter ecft vau von Humboldft worde op nieuw bijdragen gevraagd daar de bijeeugcbrachte 18500 tb lang uiet voldueiide zgu De iutcruatioiialc uid Troiisatlaiitiüchc telegraafmaatBchappij is tot stand gekomen De Erigclscbe troepen wordeü haastig versterkt in Terlaod De lïadeuscbe Ie kamer heeft nu ook het wetsontwerp aangciiüinen otn het burgerlijk huwelijk eu het aanleggen van registers vour den burgirlijkeu stand verplichtend te Htellen De miniaterieele crisis dnurt voort te Iiissabon ca men dueiit militaire demonstratieu ter guijste van Saldanha Hut is iu de laatste dagen in Ierland rustiger geworden Cialdini schijnt niet beter to slagen dan Lauza en uu zou Minghetti aan du beurt zijn De Ëciio du luxcinbourg meldt dat de uitvoer van kikvorschen uit Luitniburg uaii Frankrijk aaiulenlijk toeneemt Ken enkel buis verzond er iu dr weken 2Ü0 0üU De duizend jQ kilu wegende koeten 13 fr en er zijn in Frankrijk gecne i ikoiueude rechten op Van de achterbeenen wordt een heerlijk en geurig gebraad toebereid als fricassee met kapersaus maken zij overheerlijk ook in pasteien zijn ZIJ verre van verwerpelijk Het vel en het bovenlijf levert de schildpadsoep ii van de koppeu word bouillon getrokken die buitengewoon versterkend Ïb Nog niet lang geleden heeft men in do Londenfiche archieven een merkwaardig stuk aau de vergetelheid ontrukt Het is namelijk en purlenientsacte van hel jaar des heeren 1770 die luidt als volgt lederecu die een tut het mannelijk geslecht behoonnd onderduaii van zijne majesteit door middel van parfuniuricn bianketsel kun ittanden valsch haar ijzeren cor stitcii hocpelrokkeu scliocueu mot hooge hakkeu verleidt om een huwilijk aan te gaan Kal wegens hcKstrij vtTvolgd worden terwijl het huwelijk van onwaarde zal worden vtrklaard Te Vlisaingfcu is eeno commissie van zeven Inden gevestigd tot toezicht op het vervoer van luiidverbuizers Te Jlottrrdain is een barksrhip geladen mvX petrol euin aan hrl Mallegat bij Fijenoord verbrand zonder verder onheil te veroorzaken Te Cork en tu Limerick is door de overheid verbüdcit het honden van optochten langs de straten De ht er Guiaot beeft dezer dagen herhaaldelijk geconfereerd net kei er Nnpuluon Het gcreehthliuf te Xew York heeft beslist dot als een man aan ern vrouw veroorlooft zijn naam te dragen zij daardoor beschouwd worden als man en vrouw De zoon van graaf von Btsmarck te Üonu is in een duel gevaarlijk gckwet st Uarou Rothschild te Weeiicn die onlangs 200000 fl gaf voor ecu Israëlitisch ziekenhuis heeft dezer dagen dio som nog verhoogd mei ruim lUU OOO 11 die bltkcu te kort te komen Du publieke aanbesteding der militaire lakens heeft dit jaar naii het rijk opgeleverd ecu voordeel van f 70 000 In Australië is een diamant gevonden wegende 24 lood Hij heeft de grootte en gedaante van een groote cilroch IJit Posen verhuizen zooveel schoolmeesters uaar Amerika lat men daaraan gebrek begint te krijgen l c Oostenrijkers zijn eigenlijk belegerd in Dalraatie en lijden veel door allerlei ontberingen Sedert 1807 ziju de Italiaansche inkomsten vermeerderd met 130 inillioen t n de uitgaven slechts verhoogd met 30 mill Ilct gemeentebestuur van Rome had bij de opening van het concilie op gisteren eone algemeene illuminatie bevolen Ingezonden Larnics et Souiires Wie voor een paar jaar het aangenaam net en gezellig stadje Gouda verliet of inkwam moest noodwendig liet station passeren onwillekeurig slaat men een blik op hel uitgangspunt het gebouw waar plaats wordt genomen om hetzij in den aangenamen familiekring weer te keercn of ver van hen die ons dierbaar ijti vcrwijilerd te worden Bezag men nu in het laatsie geval het atntion dan maakte dit een pijnlijken iudriil ilie jciiudiüc grijsaard ondermijnd door zijn eijj ui l ist oclil zij leed en verval als het ware aan de oiigcn vim een ieder te onttrekken door in de aaide leri g te ziiikni waaruit het voor jaren zuo levrnsliisiip en krachtig als hoornen onlsproot uil vn a j d crdrii tot pianU U voor een cbouw dat als buiumige Limieten bij hun geboorte