Goudsche Courant, zondag 12 december 1869

ADVERTENTIEN Heden overleed onze geliefde Broeder de Heer G H van HOUWENINGE te Gorinchem 3 A VAN HOUWENINGE Gouda G M C van HOÜWENINGE10 Dec 18C9 den Ouden Eenige kennisgeving Voor de ele en hartelijke bewezen van belangstelling gedurende mijne ziekte ondervonden betuig ik mijn oprechten dank Dr LUIJÏEN Gouda 9 December 1869 Lokaal TIVOLI bjj het Station van den Nederl ll jnspoorweg te Gouda DERDE BUITENGEWONE VOORSTELLING in het Abonnement SCHOUWBURG van ROTTERDAM onder directie van den Heer LOUIS BOUWMEESTER V DINGSüAG 14 DECEMBER 1809 des avonds ten zeven ure DE KOERIER VAN LTON ov DE NOODLOTTIGE GELIJKENIS Groot beroemd Unnia in acht tarereeleii naar het VranKh door J P UAGEN en waarin de roUen van Lcsurques en Daboso heide door LOUIS BOIJWMKESTKR zullen vervuld uordeii Sj F Dit schoone Drama dat het zooveel geruchtmakende en bekende proces van den ongelukkigen liESUKquEs tot grondslag heeft is door dit gezelschap op de voornaamste Schouwburgen van ons land met buitengewonen bjjval opgevoerd Na hetzelve m dm AAP GELOGEEIU Groote vrolijke Vaudeville in één bi drijf waarin de hoofd rollen door EDUARD IIAMBEUG en V BOUWMEESTER zullen vervuld orden OM DE UITGEBUEIPHKID ER VOORSTELLING AANVANG 7 URE Prijzeii der Plaatsen Eerste Hang 99 Cts Tweede Rang 49 Cts Plaatsen te bespreken dageljks in het lokaal TIVOLI aan de Spoorstraat te Gouda Openbare Aanbesteding DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Znidplaspolder in Schieland zijn voornemens op WOENSDAG den 29 t DECEMBER 18G9 des middags te 12 uren in het Posthuis te Moordrecht bjj enkele inschrijving aan te besteden Hel bouwen van eene uitwatering sluis in den ontworpen leidijk door den hoogen boezem van dien polder De bestekken zjjn van af den 10 DECEMBER 18G9 op franco aanvrage tegen betaling vau ƒ 1 per exemplaar verkrijgbaar bjj de Boekhandehwrs J van BENTUMenZOON te Gouda Nadere iplichtingen zijn te lickomenbfl DIJKGRAAF en HEEMlfADEN voornoemd zoomede bij leii H MT L EXALTO 1 Opzigtev les l iililcrs te Miiardrcrlif die aanwijzing in kicd zal ddcii o WOI INSDAG den 22 DKCKMBKIi IStil van diN vnorniiddags 11 lul di H iiiiiiiiildat s 1 uri Openbare Verkoophig v6n een hinnen weinige Jaren nieuw gebouwd H TJ I S met SCHUUR en ERVE alsmede eene partjj BOUWLAND en DIJKGROND te zamen groot 3 Bunders 31 Roeden gelegen binnen de Gemeente van REEUWUK op MAANDAG 27 DECEMBER 1809 des Voomüddags ten 11 URE in de Herberg van COMPIER staande in het Dorp Nadere informatien z n te verkrijgen bij den eigenaar JAN van dee KRANS en ten Kantore van Notaris A N MOLENAAR te ZuidWadduuvoeen OPENBARE VRUWILLKJE VERKOOPING Ie NOORD WADDINXVEEN in het Raadhuis aldaar en bewoond door JAN SLOOTJES De Veiling op DINGSDAG 21 en de Toewijzing op DINGSDAG 28 DECEMBER 1809 beiden des Voormiddags ten 11 URE van VIER Hecht Sterke en Goed Onderhouden HUIZEN met ERVEN en AANHOORIGHEDEN Liggende 1 onder A co i Waddinxveen 1 onder Bro k 1 onder Zuid Waddin rveen en 1 onder Gouderak Nadere inlichtingen z n te verkrijgen ten Kantore van Notaris A N MOLENAAR te Zuid Waddin rveen KOOLASCH tot HOGGING is op zeer voordeelige voorwaarden zoolang de voorraad strekt te verkrijgen aan het Aschhok te Gouda Nadere informatien bfl P DE WERK aldaar Slijm en Maagplllcn Pc e FILLjfiN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en hU maagverSterkend gebruikt worden door hare werking spijsvertering sjeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en eer zacht laxerend z jn zijn tegeu 32 ji ce t het doosje met berigt van liet gebruik verltrijgbanr bg de navolgende lleeren te Aarlunderveen J F AUurt Amsterdam M Clébaii St C Droogisten Heilige weg Du 321 en llHiüenslr KK 278 Bodegraven B Versloot Bommel Z ilt J v d Vegte Delft E Wilschut DeUshaven J Koeh Deventer Gebroed Timnn Dirksliuid D de Vries Dordrecht H J Qillay üouda L Schenk op do Hoogstraat s Hage Visser in de Spuistraat Harderwü A Greidanus llaiistrechl K Oosterling Leijdeii 1 T Terburgh Haarlemmerstr Moordrecht G II Post Oudewatcr H J Kuyper Rotterdam v Santen KolIF korte Uoofdsteeg Schiciliim V d Hoeven en Numan Schoonhoven A Wolff Tiel A J Eaasbcn Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkcrstr iiit n 372 Vlaardingen J M LagerwerlT Zevenhuizen A Prins De SM IM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zyn door mij te Gouda alleen en mliludeud verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op de Hoogstraat UET WEL Om elk doosje der ec de en sints onheugelijke jiircn gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljd voor ien met de handceokciiiiig v m J li IIIU UDER apotheker welke handteekeniiig ich ook bcvuult op het egellak Hnarmede het doosje vcr i gfld 19 Men gelieve ihi ir wel allent op te ijn en ich te wachten voor het gebruik van een iiiiinankbel dat men tracht in üinluop tu bi cngcu 37 Geen Wum uitsiercnde Tocbtlatten meer II SPECIALITEIT van algemeeno TOCHT en STOFBEVEILIGING door aanwending van Elastioko Buizen Adres G van dkr LAAR Junioe Behanger Tiendeweg In een klein gezin wordt tegen Fehruarij a s o i eerder verlangd eeuo DIENSTBODE van gevorderden leeftijd Nadere informatien onder letter D hy den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda ABSHAUBBINS of ANTI RHEUMATISCHE WATTEN Alle ligle aandoeningen ons door de buitenlucht aangebracht zooals kistnp jicht hoofdkrimp aangeiichtspijn kiespijn pijn of verstijving in de leden eai als ook huidziekten van eiken aard roos brand uitslag brandwonden en dergelijke meer worden door de ABSHAUBBINS of Anti Kheumatische Watten spoedig genezen want zij nemen alle scherpe deelen uit Tieesch en bloed weg zonder de goede sappen te beuadeelen of eenig orgaan stoornis toe te brengen Lijders die geheel door het Rheumatiek verstijfd waren zgn door bet aanwenden dezer heilzame watten van haune pijnen eu stijlheid bevrijd geworden Men zorge vooral dat men de echte bekome door te letten o de pakjes wel gewikkeld zijn in lichtblauw papier waarop de gebruiksaanwijzing ia vermeld de namen der 260 depothuuders voorkomen en onderteekend is door den Bereider en Hoofddepótbouder A BREETVELT Az te Delft die deze Watten voor deu prijs van 30 cts per pakje o a verkrijgbaar beeft gesteld by T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zerenhuizen G WILHELMUS Woerden ï W DEN UIL f ehoonhoven A KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wagestraat Rotterdam A RÊIJNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelte a d IJssel TEGEN KWADEN REUK VAN LIJDENDE MONDDEELEN EN TOT VOLKOMENK HERSTELLING DAARVAN Geerde Heer Doctor POPP Daar ik het nieuw verbeterde AnathOrinMondwater gebruikt en eene ten uiterste weldadige werking daarvanoudervouden beb wjjl bet RMt slechts den oneangenamen reuk verwijderde maar al de deelen van mijnen mond versterkt werden kan ik niet nalaten mijnen warmsten dank uit te spreken en dit mondwater aan iedei ten dringendste aan te bevelen ANNA FUNK von SENETENAU echtgcnoole van den KK Oppcr Luitcuant Weenen Aanvragen om Depots gelieve men Ie riglen aan den Heer Dr J G POPP prakt Tandheelmeester in Weenen Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogslrnat wijk A 123 te Rotlerdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn 8t C blnauwe porceleinwinkel te s H isjc bij 1 L E O Siinbilié apoth te Leyden bij E Noordijk j te Ulreohl bi i F AUenn npolh te Amsterdam bij F v n Windhèim C verkoophuis Ie Oudewater bij T J vun Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff Haderstoomboot dUSSKL Van GOUDA Maandag en Dinsdag a morgens O uren de overige werkdagen s iiiorg 7 uren Van ROTTl lliDAM op gelijUe dagen sniim 2 ui cii DdijrlijLs iiMiA lliiiK i im A lliiidiiaii 1869 G De uitgave d WOBNS geschiedt DINSDA DAG D franco SP Tot de behooren geten en Dat me gen ïn naar de n onaangena én dankb die op ge ware doet Nog 711 ziger vBii ten 9 ure ten 5 11 r halve ach die thans Het o wjj niet op één pchuit n fiaujve s wegen d wanneer zich hp verrijst banden bonden Welk niet ne onderne niet aa niet in met 10 in som de bev dom en arn Dit en Wit daaro staat meest en zjjn II niet de spi waari