Goudsche Courant, woensdag 15 december 1869

1869 Woensdag lü Uccunikr N 828 GOUDSCHE COURANT en AdverlenüeWad voor Geuda en Onislreken De iitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG lu de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDA i en ZATERDAG De r Tgs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave SPOORWEGEN Tot de menscliclijke natuur schijnt het te behooren ontvangen weldaden spoedig te vergeten en aan het verledene niet meer te denken Dat meu vroeger in trekscliuit of bolderwagen vju intrek nam om van de eene plaats naar de andere te komen daarin uren op alleronaangenaamste wijze doorbracht is vergeten én dankbaar is men iet aan den spoorweg die op gemakkelijke wijze de afstanden als het ware doet verdwjjnen Nog zoo lang geleden is het niet dat de reiziger van iouda naar Amsterdam zich s avonds ten 9 ïiro in de trekschuit begaf om s morgens ten 5 ure te Amsterdam aan te komen derhalve acht uren be steedde om eene nis te doen die thans in één uur wordt afgelegd Hot onaangename van de vroegere rei zullen wij niet beschrijven Liever gespoord vanhier op één dag n iar Parijs dan gevaren per nachtschuit naar Arasterdam Zie hier slechts eeuc flaujve schets vau het aangename der spoorwegen dat echter geheel in het niet verdwijnt wanneer men nagaat de weldaden die zij om zich heen verspreiden de welvaart die o eral verrijst voor die plaatsen welke door ijzeren banden aan het Europeesch spoorwegnet verbondon zyn Welk een vlugt kunnen handel cu nijverheid niet nomen Is hot denkbaar dat iiidustrieele ondernemingen zich zullen vestigen in oorden niet aan den spoorweg gelegen en al leven wij niet in Amerika waar plotseling steden opstaan liiet 100 000 en meer inwoners ziet mei toch in sommige streken van Europa in korten tijd de bevolking verdubbelen en welvaart en rijkdom de plaats innemen waar vroeger stilstand en armoede heerschte Dit doen spoorwegen voor het tegenwoordige eu wat zal de toekomst opleveren ¥ Wjj durven daaromtrent geen voorspelling te doen alleen staat bij ons de overtuiging vast dat zjj de meest verrassende uitlfomsten zulU ii lcv reii eii eene gemeente niet dankbaar gi Uoeg kan zijn om in de spoorbaan te zijn geiiimit ii niet gimoeg knn dien om mede te werken dat de spoorweg ui wcldadm liij liaar MTspreid waartoe hij m 4a f Deukt men er zoo in Gouda over Wij zou j den dit betwijfelen wanneer men nagaat al het gehaspel dat er heeft plaats gehiul om een toegang tot het station temaken Toen het voorstel in den gemeenteraad kwam om een eenvoudigen toegangsweg te maken mot trottoir en beschutting door eenig boomgewas verwonderde het ons zeer dat ei geen stemmen in den gemeenteraad opgingen om een veelgrootBcher plan ter sinake te brengen namelijk om eene straat te tracoeren van af den Kattensingel tot aan het station terwjjl men trachten zou zich meester te luJien van de terreinen aan die straat gelegen om die naderhand voor bouwgrond uit te geven liegroep dan noch liet tingelijksi h bestuur noch de leden van den raad dat de steden zich uitbreiden naar de stations dat men door ons plan te verwezenlyken een geheel nieuwe wijk zou stichten om in korten tjjd bebouwd te word en Wierp dan niemand een blik op de toekomst die mits behoorlijk geli id onze stad te geinoet kan gaan K au men zich schooner ligging voorstellen V Van de hoofdstad des Uijks slechts één uur van de tweede koopstad cenige minuten en van de residentie met hare schoone badplaats nog geen uur verwijderd verbonden door ijzeren banden aan al de landen van het vaste land vau Europa verder gelegen in eene welvarende landstreek retds bevolkt door eene nijvere arbeidende klasse bevat dergelijke stad niet alle elementen in zich om vooruit te gaan te blooijen misschien in korten tijd hnre bevolking van 16 op 40 000 zielen te zien klimmeu Mtiar opdat deze vooruitzichten geen illusien blijven moet een veilicht bestuur allo middelen die tot haren bloei kunnen luedevverkeu in het werk stellen en niet scliromen de benoodigde uitgaven te doen Naar hetgeen wij echter gezien hebben vreezen wij dat ons gemeente bestuur hare roeping in deze zal luiskennen Wat zal er geschieden V De tegenwoordige toestand van den toegangsweg tot het station is onhoudbaar en hetzij het gemeelite bestunr licty ij de lUiija Spoorweg Maatschappij zal du ni ieten vei boteren maar op wclkü wijze zaltlit geMluedeuV WaarnchijnlijK loor op de minst kostJiare wijze een hard i l tl maken hel j c ir iige einige liüiulenle u uUleii esiliiedeii kim Wanneer niets meer plaats heeft kan meu zich dan akeliger aveiiu voor onze stad voorstellen Blootgesteld aan wind en stof zal de vreemdeling daar aankomen met het gezigt op poelen en moerassen Ts dat de weg om nieuwe inwoners te lokken Wij betwijfelen het zeer Zoo als men nu handelt zal men eer ingezetenen wegjagen dan nieuwe verkrijgen lu deze zaak heeft onze gemeenteraad getoond met een kleingoestigen kortzigligen klein stiidtischen geest bezield te zjjn Algcniceu Overzicht Gouda 14 December De keizer van Oostenrijk heeft de zitting gisteren geopend met eene vrj uitvoerige rede die als altjjd een vloed van schoone woorden biedt en van den heugelijksten vooruitgang gewaagt zonder toch te kunnen zwijgen van de groote mooielijkheden die nog steeds te overwinnen blijven Ten aanzien van het verzet in Dalmatie zullen aadere inededeelingen geschieden Do rijksraad zal zich bezig houden met de overweging van wijzigirtgoh in de verkiezingen En waarlijk het ontbreekt in Oostenrijk niet aan verschilpunten van dringenden aard wier afdoening beslissenden invloed zal oefenen op de toekomst des rijks De Beicrscho koning dio zoo noode zich inlaat met staatszaken komt slechts zeer langzaam tot de samenstelling van een ministerie het ministerie van eeredicnst i s bij eene ultramontaansche meerderheid oen zeer moeielijk punt De Italiaaiische ministercrisis schijnt gec indigd Kella heeft ambtgejiooton gevonden slechts oorlog on landbouw ontbreken Terwijl do feniansche furie jn Ierland begint te bedaren steekt de partij der oranjeinannen het hoofd op en verklaart zich met onzinnige hevigheid togen het gouvernement De heweeg reden is spijt on afgunst over de billijkheid den kathidiek bewezen Zoolang zij bevoorI regt en iu alles begunstigd werdon wuron zij overdreven rogeeringsgezind maar mi zij sloi hts gelijk gesteld wotdeu slaan zjj over tot de grootste hatelijkheden eii tK dreigen de rust De ngeeriiig hoeft veel kavullovio naar Ierland ge oudeii