Goudsche Courant, woensdag 15 december 1869

liet vithIii van dan uuiiihUt Alagiii ovordc liiiiiiicicii VBU Frankrijk luidt zoor gunstig Het batig saldo wordt Ijerekoud op 73 millioen do vlottende schuld bedraagt 818 millioen liet is niet onnatuurlijk dat men door cflfergroepeering de zegenrijke uitkomsten van het kcizerIjjk bewind in hot Bchoonste licht tracht to plaatsen Ja men zou eigenlijk wel mogen vragen waarom men toch denkt aan wijzigingen in het bestuur daar alles zoo volmaakt ia geregeld De officieelo kandidaten worden in den regel toegelaten hoezeer ook de schandelijkste machination worden in het licht gestold hier doet do oude meerderheid zich golden Overigens is de wijsheid en goedheid der keizers niot genoeg te prijzen Mon neemt den schijn aan alsof do keizer na rijpe overwoging uit blooto welwillendheid cenigo concession doet en nu worden zijne slaafsche trawanten vrijzinnige ministers Toch is do toekomst duister niemand weet waarheen mon gaat het blijft oen hinken op twee gedachten Zal OUivier al of niot optreden Eerst mwt het onderzoek dor verkiezingen zijn afgedaan dan zal men ovci gaan tot iutorpellatien en voorstellen Nu reeds kenmerken zicli do discussion door buitensporige heftigheid wat zal het zijn als de eigenlijke qnoestien besproken worden Nu reeds ziet men tooneelen die aan do stormen in de conventie doen donken on het is te verwachten dat de liartstochten steeds heviger zullen ontbranden in den onverzoenlijken strjjd tusschen dwang en vrijheid BXn TENLAND ENGELAND Aangaande de verzoening welke pkats hecfl geImd tussclicn den Sultan eu den onderkoning van Egypte zegt dr Daily News dat de Khedive een veel Ie verstandig man is oiD niet te weten dat een zachtmoedig antwoord geen schade doet aan de waardigheid cu de belangen tan een persoon die niet voornemens was een ander te beleedigen eu hoe belachclük zulk een antwoord soms den man maakt die er op gesteld was zich beiccdigd te achten Door den sultan toe te staan dat voortaan de belastingen die in de schatkist van den onderkoning komen in naam des sultans geheven 7iillen worden en dat er gcenc Iccning zal gesloten wor lcn zonder toestemming vun den sultan doet de onderkouiug eene b jna niet noemenswaardige opoll rriiig Hij weet wel dat Europa niet kun toestaan d it hei status quo in Egypte geschonden uordl nia ir hij verkiest door eene inwilliging in naam alle inoeielykheden te voorkomen l e opstandelingen in Haïti hebben eindelijk eene beslissende overwint ing op den President Salnave behaald Knap Haïti is na eeiie belegering van 17 maanden in bnnne handen gevallen De president heeft daarop de wyk genomen naar Port au l rince de cenige stad die zich nog niet tegen hem heeft verklaard of overwonnen is Orde en ruit zyn te kaap Haïti nadat de insnrgenten meester van de stad waren geworden streng gehandhaafd F R A N E R IJ K Het nieuws vnn den dag is dat de l eer Rochefork zijn eed vnn getrouwheid aan den kci er heeft afgelegd zonder de onverzoenlijke verklaring af te leggen welke h j aan het sonvereine volk beloofd bad ZiJD eed heeft hem echter niet verhinderd onmiddcl jk eene vrg beleedigende toespeling op den keizer te maken Hij klaagde over de poging van den beer de Forcaile om het door hem en den heer Uaspail ingediende wetsontwerp belaehelyk te maken en zinspelende op een voorval uit het Icvcu des keizers die een makken nrend had gclecril op i ijno schouders te vliegen om de inwoners van Boulogne te doen geloovrn dat dit een gunstig voortrcksn was en dat de oude keizerlijke arend in hem den aanstaanden hccrschcr van l rankr jk huldigde riep de hetr KocUcfort uit 1 Bohyu ik u ook nog zoo beli chclijk toe ben ik echter w il divans gciiocp geweest om langs het strand te naulelen met ecu arend opmijn schouder en een stuk spek iii mijn hoed DUITSCHLAND De Volkabote van Muncben verneemt dat de hofthoologant v DüUiuger als adlatus vaa den kardiuoal aartsbisaobop von Schwanenberg naar Bome vertrekt Naar de Elberfelder Zeiiutu meldt neemt het onderzoek dat ingesteld is tegen de gebroedersDieckhoff c s wegeus bet vrgmaken van jonge lieden van den militairt n dienst steeds grooter verbondingen aan en liet aantal der daarbij betrokkenpersonen vermeerdert bij den dag Het onderzoek heeft r ich over onderscheidene provinciën uitgestrekt en heeft reeds geleid tot de arrestatie van cciigeofficieren van gezondheid üelgk bekend is heefteen commissaris der regeeriiig te Keulen Wezel en andere plaaisen omtrent deze zaak reeds velen verhoord De Spruenche Zeitung vult dit bericht verder aan door Ie zeggen I In den loop van het onderzoek ingesteld wegens het onwettig bevrijden van jonge lieden van den militairen dienst in Lochum zijn ook cenige oSicieren van gezondheid in hechtenis genomen Bij de gebroeders Dieckhoff vond men aan deposito s in slantspapicreu en elTecten door de belanghebbenden in de vrijstelling als pand gegeven voo hunne vorplichliugen 60 0ü0 thalers in geld als ook bet daarbij liehoorende naamregister Over de wijze waarop dere oiiwellige bevrijdingen plaats voiulen verhaalt ineu dat de lijsten vervalscht waren en dat lieden als dood of Verhuisd naar elders werden opgegeven die rustig te hnis zaten Nniuurlyk moeten ook de altcstcii der geneesheereu valsch of vervalsclit zijn dit blijkt dan ook reeds uit de arrestatie van onderscheidene officieren van gclondheid De Pruisische kamer van afgevaardigden heeftzich vereenigd met het voorstel om de regeeringuit te noodigen tot indiening der overeenkomst tuischen haar en de Keuleii Mindencr SpoorwtgMaatschappij gesloten betreffende de lijn VenloHaniburg In de aanneming van dit voorstel ligtgeene oppositie tegen die overeeukomsl maar zijstaat in verband met de begrooting waaromtrentmen met betrekking tot die overeenkomst het eenen ander lot afdoening wensebt Iq brengen Tot regeling van vele zaken en ten gevolgevan len iiitgedrukten wensch van den handclstandin den Noord Duitschcn bond zoowel als vau dein Peru aanwezige Duitschors zal ile Pruisischeregeeriiig de noodige stappen doen tot uitvaardigingeciier Duitsche diplomatieke zending naar Peru en Ecuador Naar men verneemt zou die zending aandei legalicraad von Gülich worden opgedragen De Ie Uome gevestigde correspondent van de 2Vmes verneemt dat men zich niet haasten zal het voorstel te doen om de onfeilbaarheid des Pausen tot een dogma te verheffen Men hcefl terzelfder ure iugoEien dat de Jezuiten de quasstie wat te zeer op den voorgrond hebben gedrongen De briefschrijver twijfelt echter aan de juistheid vau dit gcruclit aangezien hg moeilijk kan geloovcu dat Pius I Y al de bisschoppen der Uooikisch Katholieke kerk naar Home beeft doen komen um ben niet met die zaak bezig te houden Hij acht bet waarichijnlIjk dat men met de grootste voorzicht gheid stap voor stap voorwaarts zal schrijden om te zien hoc ver men met kans ap goed gevolg kan gaan Maar als men mag geloof slaan aan de verzelering van goed Katholieken dan bestaat er niet de minste kans dat een nieuw dogma zal worden aangenomen Middelerwijl tasten de gcestelgken die zgn opgekomen steeds in het duister rond Maar eeu feit is het dat de paus huivert om den worp te doen waarbij alles op het spel staat I T A H E Het ofBcieel orgaan meldt dat de heer Sella zich met de vorming van een nieuw ministerie heeft belast en dat de koning alsnu de aanvraag om ontslag der leden vau bet tegenwoordig kabinet heeft aangenomen SPANJE De miniiter van financiën heeft in de cortes verklaard dat een gedeelte der leciiing van een milliard realen gerealiseerd i s tegen eene rente van 11 p t Hg hoDpt ook het restant te rcaliscercn De heer astelar heeft de regeeriiig het huis van Savoge en keizer Napoleon hevig aengcvallcn lig a idc dat het land de enndidaUiur vau den hertog van Genua verwerpt omdat de hertog nocb roem noch traditie vertegenwoordigt Hij verklaarde verder uit naam der rcpnblikeinscho party dat zij enkel wettige middelen zal aanwenden om de zegepraal der democratie te verzekeren BINNENLAND GouD U Decembee Weldra zal ook alhier eene afdrellng opgericht worden van bet school verbond De achterstaande advertentie roept alle belangstellenden op om zich te vereenigen tol onderlinge medewerking cu uitroeiing van het schoolverzuim Sedert vele jaren bestaat bij het gemeentebestuur de loffelijkste ijver in onbekrompen aanmoediging van het lager onderwijs en bg onze stadgenoolen ouder alle standen de meeste welni lcudheid Zoo mogen wij dan wel met grond vertrouwen dat velen gehoor zullen geven aan de uitnoodiging om onderling middelen te beramen tegen bet kwaad dat allerwegen de zegenrijke werking van het onderwgs belemmert Gelijk men verwachtte was Zondagavond de zaal Nul en Vermaak wederom eivol De tweede volksvoorlezing zou gehouden worden en hierinvoorzeker lag t aantrekkiugspunt bij de meesten door de opvoering van een drama door de Rederijkerskamer ile Goudsbloem gevolgd worden Toen dan ook Mr J Fortuijn Droogleever gesproken had over den toestand der nrbeidende klassein vroigcr en later tyd werd t drama B nkieren Bedelaar opgevoerd Zoowel bet eerste als betlaatste scheen goed te bevallen Gaarne voldoen wij aan t ons gedaan verzoek om ter meerdere bekendmaking van t gezelschap Nuttige kenuis waarop wij reeds voor eenige weken de aandacht vestigden mede te deelen datin de aanstaande vergadering van Woensdag den 15 dezer Dr C A TebbenholT eene kunstbeschouwing ziil geven o a naar aanleiding van Lessing sLaoconn eu Macaulay s Milton Overzicht van t behandelde in de zittingen der Staten Generaal 1869 1870 Staatsbegrooting voor 1870 Bg de algemcene beraadslagingen over afd VI van t hoofdstuk voor biiiiieul z waterstaat mpuilieke verken zeide de beer de Bhauw Gisteren erd door een onzer geachte mede afgevaardigden aan den minister een zacht verwgt gedaan namelijk dat hg wel eens teveel y ver aan den dag legt Waar de minisier echter te veel yver lum den dag moge leggen voorzeker doet hü het niet ten aanzien van een belangrgk onderwerp dat door de groudwct voorgeschreven en aan zijne zorgen toevertrouwd is Ie neien de algemeens wet op d waterstaatsbelangen Ik ontken de moeiclijkheid van de regeling dier zaak niet De minister heeft èn ten vorigrn jare èn dit jaar in de memorie van beantwoording te kennen gegeven dat hij bereids aan dat werk de hand geslagen bad en daaraan de band slaande tevens partiele voorzieningen in t leven wenscht te roepen waar het noodig mocht zijn Van die partiele voorzieningen hebben wij nog niet veel vernomen iulusscheu is de toestand van dien aard dat het dringend noodig is dat dergelgke voorzieningeu gemaakt worden Ik zal een paar gevallen aanhalen waarin de minister daden op zijne verantwoording heeft genomen die naar het mij voorkomt niet wel te verantwoorden zgn daden waarvoor hij geen regel in de wetgeving vindt en die de belangen van particuliereu en van een publiekrechtelijk lichaam gekreukt hebben Het eerste geval heeft zich voorgedaan met eene afdamming bij de werken aan den Hoek van Holland die noodig is om het water van de rivier te brengen op de nieuwe uilmonding van de Maas die men aan de Noordzee is begonnen te graven Ten einde die afdamming tot stand te brengen moet men den dam vasthechten aan de gronden van eigenaren op het eiland Rozenburg Wat beeft men gedaan De staat heeft b j Insiiiuutic aan de eigenaren laten aanzeggen dal incn op hunne gronden aan hunner oever werken zou komcu maken De eigenaren hebben zich ilaar onmiddellgk tegen verzet en men heeft alzoo het voornemen te kennen gegeven om via fucti op die gronden werken te maken tegen ikn zin der eigenaren Ik wil de noodziikcIgUieid vnii l t wi rk met ontkennen ieder begrgpl dal als er een dam gelegd wordt deze zich nioi t aansluiten aun den oever Maar ik kom op trgcn lic wyzc waarop men gemeend het II ik zog