Goudsche Courant, woensdag 15 december 1869

J gcw cat om onic iJi vuligluil k li uiilli ivui lu ui wourcl om oii c iniiits c li ipptlijkc en slaatkuuiligc huishouding te groiidveateii PlorenCOi i I c l e Opunoiw declt mede lilt het miiiiiii iip iiUlus la s iinengcsteld Sella presidi iit CD minisler vnii finnutien Vcnosta buiteiilandacho znkcii Oadih biiiiieulaiuUche ikcii Caaipignola lusiuio Saratcio openbare werken orrenli üiiderwij liianchors M iiiiie Voorilc dcpartimpiilcii van ooilog en laii lbou h nop gtcii ileiiuUieve kiuie gcdaiu Lissabon H Dec Vin üriidnanscl c ny e wordt gemeld dat gnaf d Un de I lriKnyanpn in lerschiHtiidc ontmottingen ui lisiMi htefl en thins legcn gnatiir optitkl da 11 ilale veroltrkinï die Lope bCiU ij IS pi lull ikmr bo aLlien ui loor een wilde Tii hianHie btvolkiiig omgevin 111 Bra UK bc5i I Mint niiii ili ii nnrlo U ftoi indiïd en nunll iiitii i i ain n 11 11 hil icrugloppen Ur c 1 n liiiilii i hi Parijs 1 I eL De VLikic ingcn v in GiriuJ m Jolisl ijii c il ikturj In aiilwouul op cciio mlcrpollaiie in het wetgevend lithaiin btlrelUmlc dtn vcikoop van dagbladen op dun opciibiicn wtf hceft ilc niiiusler van binnciil iihKc u akcn f o egd d it de wellen op ichle v n dun vciküop diletit van bet jur l li en lilt liet lOUVLnuini 1 1 op ijin iigtii viiaiilwoordolijkhdd iia de virltinde iiiiuil 1 ik drukpers cene juheile vrijheid 11 it bchüudui m 1 ii d it hel op den openbarcdi mt fitii veikuop v 111 digbhdcn km la ilni i 11 1 kei ii il I l 11 Uuilie op Ciie Mil C a iiulc i ii v 1 r I n 1 iidUii Pe iidujKi L 1 I i I u iiiiui t I iitt gou iiiiK 1 gi J j Lic bt bj It mil Milichle kinsse dci biin I o h ill lecmt nut w g i It de andere kuisen b ii I uui dt poib loi woeling rtordLuaan gc e i ui igc FlOVeilC l tc I e G I c ik p ijiolj gl dat lict miii s i iic aldus lo iimn gtsteUi Liiua piLbideiit bi iiu iiK n Ktbc ii ou tUa rinanouii Li aabon i Ilec Do iglta beelt geheel en al upgelioudcn llet is ovcrd nib ig I IWM M l I I f I II IBIII ieiueüji üe Bcrichle In I ltj igu woijjt u uog vourtiliirt ud klciiic ge Lv t ii geltverd Pe htrtog an Otimn s uo nltijil ik door l i in vuoroj yQ ciit ittd dtaL aii I lim m jm Do kouuig m UrIic is dt I kI gtwordtn l N k I cl upeeiii rnj t u J u wideiüpbouw vnn licL tliLiUi It I lL Lü nOJJUK til w 1 a ülj oiidc b gruu tiu 110 SOOOOO Hi Ici Htt tilaiid Uhoili a oidt sicik bcvc LifTi Di tLltgnli Uio ïtiljnidiiij lu i h i KonsUniiuopii lu i B f dul 11 j i H111 Ikt iTviut It 11 iioemt de iii i I ttu oul lüu 1 il it UmIji 1 lict vuoi til 1 niJK I Li urn di üiuiuutitie vtu dt b nl3 a 5 iiijï uvi li i Ii tit bui ulijkc rtJituit tt itrtl 1 Lii 1 üüi dtii otmuuir il tL Muni n i b l J j lalen tu iiliitiiiü Unci 1 A ilcm IV I iii ii y VI m 1 ttiiii LU 111 1 lukutn inn ƒ 100 lu II Ml nil 1 dm diMUfï i I U li Ik i I ff o il m 1 i ooii di m riulitauc ditibtiairi bilf iiitl 111 vul ihd lin M 0 Hjikuuiit 4 biultuii ö tiiir pMM nuuiltrvt It Uri it 1 NiilubijL wuidtii opii iit t jtrui I iiitliLU i i r Dilnii tit Ü ul u om lilt c dttkti ui d i ik daai imui i t Hoii i ll tU j d ttrii Ih a oüiiibou ƒ tad liSflnit n is bij tTvtniaai piiüikai al dt opvnri rdt II ijn titd iUt k tktl ik t vbladd l btlulvs iitn hu n uit de kü minlijken du wiitld ook lijOiiigfU iiittk uit hrl koniug n k lods I t pitdikiiil ober IS le II n otu bcnorind tot diuittiii ni tiii atmiini i Uij biAtiit d il ten tluiülmn In ct nti d hocft om dt toiimut u Il lu tu diia ijii dubt vti iiunt 700 Inj bet dot t titiibo tii iju btiuioliuti uri tu düui oni cLD kiant oid n btgiijpcu Hit btlivaiiuk e tii ton ilit te N iptk ib oiilboiidin douid 1 itunp otiulal v i 1 rmikrijk btl liL iitd Ku i uti d ti I I rbrv n I Bui gorliiko Stand 0 11 N II 11 I Hull II tu ml n u iKis II tu ri iN 1 I i Sjjilii III Nl il 1 i 11 toll mill 4II I uudiis J J Vlll A lu LI 1 ll I I 1 IJ I lulllllll UlllUli a i s ll i I 1 1 I Mulliiit III f I V i 1 I 1 h 11 iliuii 1 K 1 I 11 III Hi I I I lii l ll ik 111 IOvi 1 lu HI i Ills W 1 vnu I I 111 ll lliuibilis juil 11 I Ml I 11 I k 1 W 1 Ml I 1 I I A DVER TENTIEN lieden overlood on e gchefde Bro dcv de TleeiG H van HOUWENINGE te Gortiiiliem J A VAN HOUWENINGE oiuiA 0 M VN HOUWENINGE10 Dee 1809 utN OumA EeiMje kenmsr evmg Heden overleed in den ouderdom van bijiia 55 jareu unjiio geheide echtgenoot JOHANNA ZANDIJK na cue iiitverecmgiiigvan 2Gi j jaar d VUIJK ioii v la December 1 0 lleddi ontvingen n liet voor ons smartelijli bengt dat onze eeiug geliefde broeder JAN WILLEM RAVESTEIJN MEDENBLIK den 20 October l 1 te Butaviu is overleden in den ouderdon van ongeveer U7 jaren C J M W KAVEÖÏEIJN MEDENliLIK W H UAVESTEIJN MEDENBLIK Gouda ld December 18G9 Openbare Aanbesleding DlJKl UAAF en IIEEMRADEN van den ll IpUnpultlci m Llii lcuid i ii vooinemensop WOENSDAG den 20 DECEMBEll ISt O des midd igs te 12 uren in het Posiuijib te Moot till hl bi enkele inschrijving aan te besteden Het bouwen van eene nitwatering sluis in den ontworpen leidijk door den hoogen boezem van dien polder De bestekkou zyn vun ai den 10 DECKMBER lSt 9 op Jrariio aanvrage tegen betaling any 1 per exeiajdaar verkriigbaar bij de Boekhandelaars J VA BENTUM en ZOON te roiidii Nadele iiilichtingea i u te bekomen by DIJKGli VKeii UEEMHADKN voornoemd ooliudi liij den Heil L EXALTO 1 Op i tcr des l oldevb te Mooiiln ibt die iunwij ing in loco ld doen op WOENSDAG den 2J = DCCEMÜLii 1S I ui dos oorimddags 11 tot des nauiiddags 1 ure lil tlianltinielanati OOGENWATER ll luu nrdcirbaar Oogtuwatcr i8 ceu van de iiiul j iti uitvindingen dn weield heUclve be it dl khi l I om idle oogen Ie kunnen veibeteren welke door dtn lijd ouderdom of andere orastaudigheden lijdindc iju aaii ver wakkiiig afmalting prikkeling hilsijïlitid blocdiuode en diuiptndt ougeii welke des 11 1 hia lockieven zware jeukende drukkende en stekende oogcn door lang inge p innen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook ungi 11 du dikwijls tl iiirn vooral bij koud vvcir en du ttdke bij ttn slirke luiht of bij sthcl litht met goed kiiiiniu uil al dc e en meer auileie ooggebiiken wordiii doüi dit Oogonwnter hersteld en wiiiboigt de pi onilc oogen tegin die gibreken ei houdt e m btiiiil iiudat men tot iii hougcii oiiilcriloni geen bril ilbtloiv n Hetzelve is veikrijgbur i 0 1 Is pi i l h uu bij r V v s 1 1 111 ÜuHih 1 1 Bl U 1 I II i l I 1 we Ie w i i i iint Iti irlnm Mij 1 V j 1 I ll Ouslnioli nitraat 1 1 l t LMlLl l N K u L nUU en uifir bik mie llipóls in ons rijk SGHOOLVERBOND De oudergeteekeuden noodigen hy dezo allen uit die mode willen werken om hier ter stedeeene afdeoling te vestigen tot tlat dool byccn to komen in het Boven Lokaal der Sociëteit VREDEBEST op de Markt op DonderdagIG December s avonds 8 uur Dr JULIUS Dr TEBBENHOPP P GOEDEWAAGEN Van KOUTEN Va ITEUSON Dr TERPSTRA A A KOCK VIRULY Van HINLOOPEN LABBERTON S B vvN LEER Ö 0 v d WANT SCIIELTEMA WESTERBAAN VA ZEULEN PMiTEiEiilÏK in verschillende Soorten i n te bukomen en bestellingen voor extra NETTE GESTEENDRUKTE il ƒ 1 de 100 worden ten spoedigste ingedacht by A BRINKMAN Lange Tiendeweg Een voorstander van billijkheid en gel krecht voor allen wenscht het bestuur der geineclite opini rkzaani te maken op het gemisvan genoegzame verlichting ui tie Boelekade Er is sedert cenigeii tijd een lantaarn geplaatst maar die slechts zeer gedeeltelyk m de behoefte voorziet d ui eene gelieele rij huizen is bygebouwd waar men des avonds bij donker wederzijn weg met weet te vinden en gevaar loojitin de vuik sloot teiegt te komen Men kan Zich overtuigen indien slechts een der ledenvan het bestiiiii het duister pad des avondsging betreden Zou het niet billijk zgn datde bewoners der nieuwe buurt deelden in delusten der gemeente waarvan 7 j toch ook de lasten dragen R KOOLASCH tot IIÜOGING IS op eer voordeeli e voorwaarden zoolang de voorraad strekt te verkrijgen aan het Aschliok te rtmdo Nadere iniormatien by P DE WERK aldaar Ik oiidergeteekende attesteer bij de e dat de chocolade tibriok vau FRAN ST0LLWER 5K en ZONEN a d Riju vooi de zuiverheid van hare fabriekaten instaat en hare bewerking vrijwillig onder de controle van de geneeskundige politie gesteld heeft dat de tot de bereiding vereischte grondstoffen en bestanddeelen zoowel als de gereed zipide diocoladen worden geanalyseerd en daardoor jegens de Consumenten voor zuivere chocok de cacao en suiker wordt ingestaan KiitLtN 1 September 1HÖ9 Dr IIERM VOIIL Bovon etiot mdi inet regt aan te bevalen t hocoliidui iju tecds vtiK Dgbaar gesteld bij 1 T 0111 SvMiiN liiiiik Ien Koekbakker op de irooti Maikt te u iula ii i iiA 1 uk I II A Uiinlman