Goudsche Courant, zondag 19 december 1869

hcid van het keizerlijk bewind in hetiioldcvstilicht te plaatsen en het gcheclo volk vcraterkcu den diepsten afkeer van de onwaardige dwingeland die Frankrijk gedurende 18 jaren vernederde Algemeen is de klacht over do duistere onbestemdheid der openingsrode van den Oostenrakschen keizer De oorzaak ligt wel in het gemis van ouderlingen zamenhang van het ministerie maar deze vindt haren diepsten grond in den verwarden toestand der Oostenrijksche monarchie die uit de diepe duisternis van absolutisme en bigotterie Veder geboren moet worden tot het licht van don tegenwoordigen tijd en dasrbij den stiijd dernatioualeitenmoet bevredigen de uitgeputte financiën herstellen en den geheel veranderden staatkundigen toestand regelen De financiën worden niet ongunstig genoemd en toch is het budget 21 300 000 hooger dan het vorige De vooruitzichten z n dan toch duister vooral als men let op de beweging onder de mindere standen Jp den dag der opening van de zittingen waren volgens de minste beifkening 8000 werklieden opgekomen om etn dreigend adres den minister te doen aanbieden en men waagde het niei ook in het geringste de onwettige samenkomst te belemmeren Het geschil tusschen den sultan en den khedive is gesust en tot nader uitgesteld het oproer in Dalmatie verdaagd tot het voorjaar Engeland neemt ernstige voorzorgen tegen dreigend oproer in Ierland De Sjanjaarden zullen het zoeken naar een koning wel eindelijk moet n opgeven nu de schooljongen hun zelfs ontvalt en het zoeken naar de gestolen kroonjuweelen zal wel even vruchteloos blyven Het concilie houdt geheime zittingen en onmiddellijk verneemt men van groot verschil in meening Wie zal zeggen wat er van aan is of men moest per analogie besluiten dio heilige vergaderingen hebben in het verleden altgd aanleiding gegeven tot twist en verdeeldheid En zouden wij in dezen veel bewogen tfld van eenzijdige pogingen iets anders kunnen verwachten BUITENL AND ENGELAND Uit lirlnrd blijven de berichien hoogst ongiinsti en de regcering acht het noodigom de noodige voorzorgen te iieinen ten einde een opstand onmiddellijk l kunnbn onderdrukken Lord Strathcnirn die als air Hugh Bose in den liidischen opstand is beroemd geworden heeft bevel ontvaigru zeven mobiele colonnes met uilgelezen oliciercn aan het hoofd gereed te houden ten einde op het eerste sein te kunnen vertrekken naar het bedreigde punt I uilendien worden dagelijks schepen met troepen naar Ierland gebonden liet 2üsle regeraont is te Kingstown geland ïwoe escadrons van het l regement dragonuers zijn naar ïipperary gezonden liet lOstecn de helft van het 80ste regement zijn in de westelijke graafschappen verdeeld en het 243tc regement moet de oriie bewaren te Cork De grootste cavalerie miichl is bijeen getrokken te Derry en Iiiramefick waar twee reg pinpnlen huzaren in de erkhui en geUremcerd yijii In het graafschap Me ilh heeft men bij herbiiling op Je voorbijgaande treinen gescliolcn lermjl Ie Oastletown de rentmeester van den heer llumidye vermoord is Door lc Oranje vereejiging van Monnghan is het lolgeadi besluit genomen OH met goedkeuring van de grouto Or iiijc logc in lerl iiid afgekondigd Dank wordt a in de n inhnftige hceren en conservatieve kie ers van Tipper iry betuigd omdat ij zich v m dl iicii cming aan de jongste vcrkie lng aldaar lubben iiilhoiidiii ou al oi nar ilc fciiuuis en andere bcalrijdcrs der regeeriiig gelegenheid heb ben gegeven om den ministcricelon candulnnl sraadclijk af te wijzen en om hun recht tot het kiezen van den man hunner keuze staande te houden Zut doende hebben de conservatieven van Ïipperary d oen uitkomen dat zij de algemeene handelwijze der bewindslieden verfoeien en dat het ecne ijdele poging is Ierland tot vrede te brengen door toegeeflijkheid voor den oproergeest in den lande Volgens den correspondent van de Times te Some is een groot aantal der vaders van het conciliehoogst onlevredcn over het door den paus vastgestelde reglement van orde dewijl het middelen zou opleveren om den weg voor oppositie te sluiten envooral over de samenstelling der commissie totvoorloopige toetsing der voorstellen van leden dewijlde voorstanders van het leerstuk der onfeilbaarheiddaarin de bovenhand hebben Volgens een telegrafisch bericht in de Times is de veranderde zienswijze van koning ViClor Emannel omtrent de candidatniir van den hertog vanGenua voor ileii Spaanschen Ironn toe te schrijvenaan den invloed van Frankrijk Volgens lat elfde bericht heeft ook de aartshertog Lodewyk Victor voor die candidatuur jjedankt F R A N K B IJ E De Reveil en Re orme halen geheele stukken aan uit het boek van den heer Victor Hugo Napoleon Ie Petit en de chevalier de Chatelain heefi een boek uitgegeven oor rekening des schrijvers genaamd Konees et Chardons in hetwelk liij den kei er elk irlieldwoord naar hot hoofd werpi dat men bedenken kan Hg noemt hem den beul van het volk den keizerlijken bandiet den sohandelgken dwingeland lie een ongeluk is voor geheel Europa De menschhcid moet wanhopen aan de voorzienigheid als de moordenaar die het bloedbad van 2 december aanrichtte als een braaf man zou sterven even als zijn medeplichtige en halve broeder de Morny die op een donzen bed zonder berouw te toouen den laatsten adem uitblies DÜITSCHLAND Door de Pruisische regeering is aan de kamer van afgevaardigden medegedeeld dat zg zich wat betreft het in beslag genomen vcrmsgen der voormalige souvereinen van Hanover en Keurhessen niet verplicht Boht tot het doen van rekening ann den landdag vermits de ontvangsten en uitgaven niet voor rekening iler stiatsk is jnaar voor die der van hun be it ont etle vorste geschieden Wat met name de uitgaven anng aal gou Int gebruik van die sommen welke besleed worden om een waakiaam oog op de tegen Pruisen gerichte woelingen te houden uit haren aard niet voor openbaarmaking vatbaar zijn Zy mcinde echter de algemeene mededeeling te moeten dotn dat ovtreenkumstig de door haar bg de bernadsln ingen over do inbeslagneming geuite verwacliliug de uitgaven tot reehtstroeksche of middellijke afwering van vijandige ondernemingen in de nieuw verworven land treken te aanzienigk zijn geweest dan dat er overschotten uit de opbrengsten der gesequestrecrde beuttingen zouden hebben kunnen verzameld worden SPANJE In de zitting der Cprtes heeft de minisier Figuerola op grond van doeumenten uit de archieven des rijks geconstateerd dat na het vertrek van koning Jozef van de juweelen der kroon voor eene waarde van 22 millioen in hst paleis was achtergebleven llij hield vol ilat alleen koningin Christina den inventaris dezer kostbaarheden na den dood van Ferdinand moet hebben doen verdwgnen De £ poca deelt in haar bijvoegsel een brief mede van den secretaris van genoemde koningin aan den heer Figuerola De secretaris spreekt daarin de beweringen van den minister tegen en tart hem om de zaak voor den rechter te brengen Met 130 legen 7 stemmen is besloten tot de benoeming cener commissie van onderzoek in dezaak der kroonjuweelen = si== aaÈ 3 gs RUSLAND Tegen het naderen van de jaarlijksche rccrntenlichting die in den loop der eerstvolgende maand in het koningrijk Polen moet plaats vinden neemt een niet onbelangrijk aantal dienstplichtige jongelingen de wijk over de grenzen Üm nu hieraan paal en perk ie stellen heeft de llu sisclie regeering verordend dat de gemeciiten voor elke onder haar ressortecrondcn vluchteling fcn ouin v m tOO zilveren ricliils ijiidc het bedrag van den loikooppnjs v m don dioiiil uilen iicbbon te betalen liigcvolf e bep diiig heeft itiic dor l oolsohe grciisgiiniM i 1 eiU tOOO zilveren oelicU moeten uit kci 11 11 BINNENLAND Gouda 18 December Gisteren avond is in een der lokalen vnn de Sociëteit Vredebest vergadering gehouden van de afd Gvuda der liberale kissvereeniging voor het hoüfdkiesdistrict De opkomst der leden was tusschen de 30 en 40 De aftredende leden des besluurs werden met overgroote meerderheid ingekozen Vervolgens was aan de orde het stellen van een candidaat in de vaca ture van den gemeenteraad veroorzaakt door het overlijilen van den hr B Peelers Slechts twee candidalen werden gesteld en daaruit na korte discussie met groote overeenstemming tot candidaat gesteld der vereening de heer M L A KOCK Na vele disoossien is heden door den gemeenteraad alhier met 8 tegen 5 stemmen hesbten een toegangsweg te maken tot het station van den Khijnspoorweg De hr Viruly bleef buiten stemming Donderdag had de aangekondigde meeting iazake het schoolverbond plaats Tot Ket vrg talrgkpubliek werd door den algemeen geachten Directeuronzer Hoog re Burgersohool Dr W Julius eentoespraak gehouden ter herinnering aan het doelende slrekkiijg vat dezen bond Hij hoopte dat ook zij üie als eenig middel tegen schoolverzuim schoolplichtigheid weiischten en zy die volledige hervorming van t schoolwezen in zijn geheerverlangdei zooden toetreden Binnen den aangewezen kring wasnog genoeg werk aan den winkel De leidingder vergadering werd verder aan den spreker opgedragen en weldra was de Afdceling Gouda vanhet schoolverbond geconstitueerd De voorloopigecommissie zal een reglement ontwerpen en dit ineene volgende vergadering ter tafel brengen Eergister avond hield de maatschappij van Landbouw afd Gouda en omstreken hare gewone najaarsvergadering in het kolüjhnis van den heerW Lampe aan de markt alhier Na Icing v in de notulen der vorige vergadering on eenigc ingekomen stukken werd bij monde vanden afgevaardigde den heer Buitens Brack rapport uitgebracht van het ver handelde op de alg 3ieene vergadering dit jaar te Purmerende gehouden waarna gen heer de dankder vergadering word betuigd voor dit wel opgemaakte rapport terwijl ni toiiige bespreking bi f uit een ter tnfel gebrachlen rooster der afireding vanhet bestuur dat die niet op den bepaalden t jd hadplaats gehad en bijgevolg met 1 januanj a s nog twee bestuursleden moeten aftreden in plaatsdier aftredende leden de hh E Ovcrbosch en D C Samson werden benoemd de hh J A vanHonweninge te Oouda en dr P de Wilde te Heenwijk waarna laatstgenoemde heer tot president ende heer F II Bulseus Brack tot secretaris penningmeester is benoemd De Frifsclte Courant zegt o m De vaderlandslievende houding der provinciale staten van Groningen vestigde meer bijzonder de aandacht op de schrsmelgke verkwisting van schatten aan hetgeen het budget van oorlog vjn de natie eischt Niet vreemd dat bij de algemeene bespreking tot inleiding der debatten over de uegrooting gezegd is Oorlog kost te veel geld Stoutwcg werd toen geantwoord Maar uit hel budget van oorlog kiin niets gesohmpt worden wijs dan eens eert post aan die uit de begrooting kan gelicht orden En de militaire pretentie bleef triomfanic ijk het gebied behouden bij de algemeene discusaiu Toch weet een ieder dat de overtolligheid van het wapeii der knvallerie door den heer de Roo van Alderwerelt in 1807 in de kamer en daarbuiten duidelijk is aangetoond toch neet men nu dat het regement rijdende artillerie den lande jaarlijks evenveel kost als de drie akademien te zamen en evenwel kan men voorspellen dat het budget van oorlog ook dit jaar weór glansrijk zijne schreeuwend hoo e sommen uit de schatkist slepen en aan improductieve uitgaven toewijden zal want weder zal hethceten wij kunnen niets van dat geld missen En dat is wel mogelijk zoolang men het oude stelsel bij oorlog blijft aankleven zoolang er geen minister van oorlog komt die genegen is van battery te veranderen als de vgand andere positien aanneemt zoolang de kamer ongenegen blijft om van haren kant hei ministerie te noodzaken van stelsel 10 ver iniloreii door sommige posten op het budget af te stemmen Door den gemeenteraad van Amsterdam ia iu zijne Woensdag gchouil u vergadering het voorstel v m de hh liuchner en zijne drie raedevoorslellers lol opnoliling eencr Iwogero burgerschool voc meisjos mol Iweijaiigcn eursiis als direole aansluiting 1