Goudsche Courant, woensdag 22 december 1869

muar Frankrijk vroc t de lepiiblit k en liochelort zegt met recht daiirbij liet beeit gelijk want zü is uabfl Die toekomst is door geen leger nf te weren de zedelijke kracht van het rustige volk is sterker dan elk leger En is diui ook het gerucht der ontwapening heden niet gegrond woldra moet het waarheid worden De dagbladen v n onuitputtelijk in steeds herhaalde beschouwingen over het concilie Men hecht aan die bijeenkomst eene buitensporige waarde maar wjj kunnen niet gelooven dat het van wezenlijkeir en daurzainen invloed zal zjjn noch op den staat noch op de kerk of het moest zijn het verhaasten van den val van het priestergezag Waarin toch vinden wij den grondslag der meestal verderfelijke vruchteu dor vroegere kerkvergaderingen dan in de stuiitsbemoeiing in do kracht van den wereldlijken arm die de besluiten van co icilien en synoden ten uitvoer lag en handhaafde Wij ontveinniet dat de toekomst duister is en dat Europa groote hervormingen te gomoet gaat maar minst van allen vreezen w j tlians de lierstolling van het vroegere kerkgezag De vorsten hebbeu de hand n vol met de hervorming van den staat en zullen niet medewerken tot de vernieuwing van de suprematie der geestelijkheid en de volken worden onder de ontwikkeling der wetenschap meer en meer oiittrokken aan den dwang van bijgeloof en tooroordeel Blijft uu de politi k onzjjdig dan is het vrij onverschillig welk duister leerstuk door het concilie wordt vastgosti ld In Oostenrijk dreigt nog altijd de ministercrisis de minderheid zou nog eens haar ontslag aangeboden hebben In Beiereu komt de schikking niet tot stand men zal daar nog eens moeten bukken voor den dwang v het ultraraontanisnui s eu in Frankrflk staan wü aan het begin dyr politieke hervormingen BUITENLAND PRANKRUK Waar weu komt hoorl men vun de ministericcle crisis spreken Alle d iKl laden liouden er iek mede bezig iu de st itkun Ug kriujjen en in de couloirs der knmer circuleeren lijsten lii de kiimer wiis gelijk vaen denkeii kuii de auiidachl looral gewsligil op do cilididuntiDiiiisters Op idle lijtlrn vindt iiieii de namen vim Oilivier Sógria en Louvet die v ii Dikru en Bulfel oulbrekeu iii sommige coin iii ities Volgens een geruclit zou Dam ecne porlefeuille geweigerd hebben Hier ni duur werd zelfs beweerd lut den beer l icxrd cciie portefeuille i iinngcboilen Zuterd ig b ulden de oiulertcckciia irs vnn bel progrnmmii der 124 het rechler centrum eene bijeeukiimal ten huize van den beer Oilivier De e heefttoen eene rede gehouden over de kiuswel die opdit oogriiblik in de bijeenkomsten vnn de linkerzijde het onder cp der beriiadslagingen is en over demogelijkheid eener ontbinding van de kniner waartegen hij zich met allen nadruk heeft verklaard Er zijn twee nieuue verkiezingen uilgeschreven ceii in het diparli Mieiit Lot el Garonnne als uitvliicisel der beiiiieining an den heer do llicl enionl tol senator en de anilerc in de Veailee ten gevolge der lietigverklaring van de verkiezing des licereii de St lleriniiic DÜITSCHLAND Hei beercnbuis ie Ikrlijn heeft met schier eenparige aleinineii het ontneip van et aaiigenoineii tot consolideeriiig der l riiisisohe stiialsschuld Hel huis Ier uigev iiiriligdcn heult bet budget goedgekeurd De ge iineniijko ontvangsten wordengeMumd p l s i ril 7 de gewone nilgaven opl i 2 it Hr l de Imaengewone op ü l 5a2 vetmueilclijk balig ïlui 1 11 000 ihaleu OOSTENRIJK Ken correspondent te Wceucu die tot nu toe weinig geloof hechtte auii de geruchten betrell eude eene aldaar bestaande of verwachte luiuisterieelc crisis zegt uu dat er werkelijk iets van dien aard gaande ts maar dat graaf von Beust zich beijvert om eene voldoende overeenstemming tusschen de leden van het kabinet tot stand Ie brengen De correspondent gaat nu zelfs verder ru zegt dat graaf vun lieust het daarheen tracht te leiden dal ingeval de discussie over hel adres van antwoord op de troonrede zoodanigen loop nam dat eene ontbiuding van den rijksraad nood akelijk wordt het ministerie met eene slechts geringe wijr iging kon blijven beslaan De stichting der geestelijke zusters van de II Ursula te Weenen zijnde ecne inrichting tot oplci ling van onder ij eresscn hoeft den 30 november o geh uden als zooilanig te beslaan Ia plaats daarvan is den l december van ege den staat eene k tiek9chool voor oi derwij cresscu geopend Tt A L I E De kamer van afgevaardigden beraadslaagt over eene petitie uit de wijnbouwende districten waarin op de afschaffing van hel uitvoerrecht op den wijn wordt aangedrongen De minister van iiumeien veiklaarde dat de finaiieicele toestand des lands geen afscbafling van belasting toeliet De kamer hicfl oenwei besloten de petitie aan den minister Ie verzenden SPANJE De generaal l rim beeft op eene interpellatie van den heer Castelar geantwoord dat in de quaestie omtrent de candidatuur voor den troon sedert de vorige week geen verandering is gekomen De hertog van ienua zal wel iu Spanje komen doch zelfs als bij niet kwam zou de regeeriiig daarom nog met tut de republiek overgaan Ü0UD 4 21 DecKMIICK Donderdag jl is b j de openbare aanbesteding ten raadhuize alhier van de Icver iiilie van de tcii dienste der gemeente gedurende het jaar 1870 benuodigde materialen aiiigriioiwn 1 lloutieareu door de Jong en Zonen logen 1 pCl Ijineden het tarief 2 JJ trinri door A J J de Iluijter S C tege i 28 pUt beneden het tarief b Sjiijher ligtc IJ a iiami door J ioedew i igei tegi II 10 pC t lieiieileii hel tarief 4 m i I Zink en Sulitar door 11 van Heikel tegen Ui pC i lionoden hel t iuef 50 Firiniomi ni Glm door Ver eijeii Uópcke tCgen i A p i Iiencden hel tarief C Teer door de wed IJpolaar legeu 12l pCt burm het tarief 7 Tras niei loegewe en 8 Kalk door de wed 1 A VVerninck tegeu i pCi beneden het tarief a Grind 1 10 Zand I Uroere volgens het tarief II 7 m Lhnelmetselphveij door II C an llduweinijgc iLgeii ƒ 1 42 12 i m lilaaiiice IJa rlstraadlinkers Aooviï nzclfdc legen ƒ 29 Ki 100 m Ilardi l echhche StraatkliukeriHoppen Waalvorin nut loege o eii 14 50 ni y irfe S raaWeyVw door T Smits tegon 7h 7s Voorts is hel lleeuwijkschc verlaat gepacht door C Iluogerwaard tegen ƒ 6 iü cu het pakhuis niet gegund Wij i iaken onze lc rs opmerkzaam op de naiiküiidiging der voorblclling van de rederijkerskamer de üuudsbloem in ïivoli vooral ook om hel weldadige doel d lar de opbrengst bestemd is voor de algemeeiie armen Zitcrdag avond is in de nabijheid van Slolwijk een der timme liedeii van den aann mer Keuhl die van zijn werk aan de hervormde kerk hniswa irlskeerde in de vaart geraakt en jammoilijk verdroiikoii Gisteren zijn in de tweede k iner du Si jen de boraadslagingoii over hot hoordsluk Marine teneinde gebracht Hel nmendemeiil van deu heerIS iersIrasz om art lil met S JO OOO Ie leriiiinderen en wi ir uiii de minister eene orlelciiille iuiEsliehad gelieclii werd er orpcn niei II togen Lil slciumi ii I e geliiele begioolliig M iir in iiiiie is ten slotte aaii eiioiiien mol 54 leg Mi 2 steirinien Il den loop dir lieraadil igingen In oil de iniiiistcr vanmarine voiklaaid dal do benuütl laii i ommondah 11 111 de kust va tiuinca voor de euveldaden Ion op ichte der Ncderlandsche marine gepleegd een p ik slaag hadden gehad Morgen ua de pauze beraadslaging over het ontwerp belretl ende de toestemming voor het buwelgk van princes Maria met prins von Wied liet voorloopig hoofdbestuur van het Ncderlandsch schoolverbond beeft in eone bijeenkomst te Utrecht gehouden een oubverp reglement vastgesteld van hetwelk gedrukte exemplaren zullen worden toegezonden aan de afdeclingeu wier ontstaan officieel ter kennis van dat bestuur gebracht is of gebracht zal wurilen liovendien zal het vour belangstellenden binnen weinige dagen tol een gcringeii prijs worden verkrijgbaar gesuild Verder werd in de bijeenkomst besloten dat de coiistitiieerendc vergadering waarin over dat reglement zal worden beraadslaagd in de laatste dagen van Februari e k te Utrecht zal gehouden worden en dat daartoe zullen worden opgeruepcii twee afgevaardigden van elke afdeeling die ieb inmiduels zal hebben gevestigd eu van haar uiiislaan vóór den 15 Februari aan deu algemeenen secretaris den heer 1 Uarliiig te Enkhuizen kennis zal hebbeu gegciren Tevens werd bepaald datdio vergadering ook met recht van adviserende stem zal kunnen worden bygcwoond door leden vau het verbond die op plaatsen wonen waar nog geene aflceling is tot stand gekomen en dat te dien einde tijdig eene oproeping ia de dagbladen zal worden geplaatst Met belangstelling vernam de vergadering de mededeeling dat zich allerwege afdeelingen beginnen te vormen eu het nog niet volkomen geeoustiluecrdc verbond reeds een aanmerkelijk aantal leden tolt Volgens een vergelykenden staat in de Amst Ct bekleedt Nederland ten opzichte der hoofdelijkebijdragen der bevolking tot de budgets van oorlogeu marine de vierde plaats onder de natiën vanEuropa GrootP ittanje betaalt ƒ 9 49 per hoofd de Pauselijke staat ƒ 7 61 Frankrijk ƒ 6 70 Je derland 6 32 nl deardere rijkeu zooals Pruisen Oostenrijk llu sland enz betalen minder Het gemiddeld cijfer voor Europa bedraagt 4 63 Te s üravcnhage heeft zich eene commissiegevormd tot oprichting van een volksgaaikenkeu niet bloot ais phüantropische weldadigheidsinrichting maar als eene onderneming voor den handwerksmanen mindere standen om legen betaling goed engoedkoo Men te kunnen bekomen Het kapitaalder onderneming is gebracht op ƒ 25 000 Uit deeveiituocle winsten zal 5 pot worden uitgekeerd Een ingezonden stuk van de N Utr Cuurint bevat de volgende opmerkingen Onlangs zeide onze volksverlegeuwoordiger Kuoop van het budget voor oorlog sprekende mi moet ffeeii geldkuxidie maken van iets dat nimmer ieta andfr i wag zijn dun een kwestie van eer m vaderlandsliejdt Mooi gc egd in een deftig Gids i rl e 1 Leelgk te pas gebracht bij eene discussie die juist de kwestie moet uitmaken of eer en vaderlandslitfde gedoogen dat jaar op jaar sobatteii wordeu verspild aan ijdelheid eu praal aan routine en pedanterie I Een genernal majoor met ƒ B500 traottment of meer met fourrage voor zooveel paarden met reiseii verblijfkosten en God weet welke kosten nog meer moge zich in eer eu vaderlandsli fde koesteren en de geldkwestie builen beschouwing lateu de kleine burger boer of ambachtsman denkt er anders over In hun strijd tegen den ontvanger en den honger paan eer en vaderlandsliefde te gronde als ze bg de worsteling met untbcring en gebrek als ballast niucten worden over boord geworpen Onder die fraaie leu van eer ju vadcrlandslijfde werd de natie uitgeput van 1830 lot 1839 Ouder die leus werden nu telooze en schaJelijkc vestingen lot op heden onderhouden en zelfs uitgebreid Milliuenen koslte dat onderhoud duizenden thans weer de blüoping en de natie zal zich moeten tevreden stellen met de machtspreuk van den heer Knoop als andere volksvertegenwoordigers hun stem verheffen legen verspilling en overdaad Eén man van t vak zal met een weidscheu uitval een rhetorische Bguur hunne argumenten beanl o leii Mannen van t vak bouwen forten die verzinken viiür dal ze voltooid zijn Wat staat ons te wachten van de voltooide forten als er ouit op of zelfs maar uit geschoten wordt Inundatielinión zonder water verdedigingslinicu ronder retraite verzinkende forten maar in compensatie daarvoor kolbakken eu pluimen nestels en kwaaien met jaarlijksche verandering van decoratief on armoeile voor allen die in do gelederen staa beneden den rang van majoor zoo ze geen verniogen licbbcii ziedaar de vruchten van slecht begrepen gevoel van eer cu vaderlandsliefde Overa ziti Zij Ou8 gel ttedcdeelif Gouda en derwerpcnl moeten dC raal iu t De nall nationale j Niet dal versmalt 1 dat nici volgden iJ avoudziltid deze kamel De eerste f ting voorJ dieueu oml en daaroif in wtertvil en van hal zoo bijsteiT De gtvi tingen zijJ hFerói tonder wil dat dj ia t wafd 2 Ond vcrnorpepi kleine rivl omdat lijtl laste bun f prak teg eenige riv een wet die door heer v d zegt dat etaatsdomd meon W zullen stremmen ThorbelkI anders zuiT drie lonJ weg Ine tl vooi al 5 Aan Zeeland j met 46 tJ loofd hodl voor en Overeuil werd de soben diel 4 Fer band me wegnet ad met 40 verdedigiJ TH0BB£cd Ue meest den toe viertjes wl 6 De net 54 ld 6 Uet oussie dai hebbeu f bare sclio tanvallcrsl revolutioni Wassena zijn zak lijnde d itj ontwikkeliT gaat ovun bogrootiiia terstond vj op nieuuj de hh 1 om van onmogebj A propos Wassen i zakP kwam ij I jiu meendl motie zou blikkclijk vare verj beraadslui zitting er De alg