Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1869

a s f t + m m mJ ü lllW i f i H W W W Vrijdag 24 December 1869 N 832 GOÜDSCHE COURANT Iieuws en Adverlentieblail voor Oonda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namidaags o den dag der uitgave n 1 een Meisje ii zoo spoedig luogelflk llllge Verkooping iotari8 G J SPRUIJT r a d IJssel bjj veiling KNSDAG denSJANUIslag en conibunatie op JANÜARIJ 1870 beide ten 10 ure ten huizo BN Bkroh Logementfvif m Gowda van ZONING nog een HUIS vmanswoning en diver o 0I en BOUWLAND e gemeente Berkenwoude aren 87 aren 32 centiare i EI HOOI enBOUW Be gemcent Stulwijk te ren 57 aren 49 centiaren Ijre perceelen als omschrei 4us kosteloos te liekomen NTUM Zoon te Gouda m5N Bekoh ten kantore J Snel Advocaat te Jkantore van genoemden ö wien benevens bfl den iiunvragp nadere inforn Gebouwen en Erven op Lfuulerijen op den 22 Feh 1870 v erkooping I Notarissen MONTIJN en 28 DECÜMBEE 18 ö Irt in het logement De in eeue groote part JKLEEDEREN voor dit fSKINS LAKENS TRI ZIJDEN SHAWLS i it het nagazyn van dan lAN te RottenUtm en te rcn iASCH o i zeer voordeelige voorvoorraad strekt te verlok te Gondii bij DE WERK aldaar Lw Geel 1 p f ik do aandacht van lek op ie uiterlijk iken mijn r M A L Z de vele namaaksels innellen k FF sche MALZ BON V II v P 1 1 E li met ing voorzien per pakje ï iiur lallr liluemmni kl bij de ïitiHierdam ifKrijpcn Ie Gouda bij J ie Wveriien by Hknui J I III A BiliikuiaH De uitgavo dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG on ZATERfXftG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Kennisgeving De VOORZITTEU van den Raad der Gemeente Goudii brengt r t openbare kennis dat Run de ki zers in Afix gemeente zgn toegezonden de oproepi gsbrieven en atrmbtljetteu tot het ber oeiuen van een Lid vun den jemeenternad tei vervanging van den Heer J B PEEÏERS overleden en dat wanneer eenig kiezer zijn stembrielje verloten of er geen mogl hebben ontvangen by zich tot bekomiiig ilaarv in ter l Uiatselyke Seiiretaric zal kunnen vervoe ieo dat de inlevering der stemuriefjes i aanvangen op den 28 Decembe anuttiinnde des morgena ten negen en eindigen des nnmiddaga leii vier u t dat het atembrieQe schnftelgk ingevuld door den kidzer ia peraoou io de itembui moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwclV van bet Geiniiente pgel voordien is ning worden gebruikt dat d in het briefje in te vullen persoon duidelijk met nmim en voornaam moet woriieu aangewezen j dat het briefje niet onilericekend mag zijn en geene andere briefjes omvtteu of daaraan opzettelijk zgo vastgehecht Gouda den 21 December 1869 De Voorzitter voornoemd Van BERGEN IJZENDOOP N De Maatschappij tot nut van den Javaan Vcrtolg en Slot Twee belangrijke voorstellen waren op den beschrgvingsbrief vermeld vooreerst een voorstel van den heer de Bruijn door het hoofdbestuur overgenomen ora de mafctschappij het initiatief te loen nemen tot het aanleggen van groote irrigatie werk en in de landschappen Demak en Grobogan ten anderen het overwegender vraag ifde maatschappij haar stem niet zou doen hooren om zoo mogelijk te voorkomen dat het thans aanhangig wetsontwerp omtrent de suikerregeling aangenomen werd zoodanig als het daar is waarbij is voorgesteld om den Javaan op memo nog 20 jaren ciiT ingarbeid bij de aiiikerkulluur op te leggen Zijn deze twee voorstellen Je oorzaak van de verbülgenheid tegen de luaatHchappij Dit kan het geval niet zijn liet oorsti voorstel wi hI voor poiii j i di s ll il iiliiiits Ind ilimr het hoofdbestuur iugotrokkeii en zoo werd di beschuldiging dat de maatschapjiij een vernionidc landboiiwoiidonii inmg mocsl Udidrii door de vcrgadt iiug gulogciulrult i c ehvele maat schappij kan toch niet verantwoordelvjk fssteld worden voor een voorstel door enkele leden gedaan Het tweede voorstel speciaal tegen een wetsontwerp van den tegenwooïdigen minister gericht werd afgestemd omdat men oonleelde dat de maatscha pjj zich moest blgven bepalen om de publieke opinie te leiden en zoo doende do regeering te dringen om de tot heden gevolgde koloniale pohtiek te laten varen en den weg van eerlijkheid wi rechtvaardigheid in te slaan De behandeling van v it voorstel kan dus ook de klacht van den minister niet motiveereni de algemeene vergadering toch wilde zich ni t rechtstreeks tot de wetgevende niaclit wenden dat als een politieke demonstratie zoude kunnen aangemerkt worden Tj de handelingen der algemeene vergadering is dus niets dat recht geeft om een afkeurend oordeel over de maatschappfl uit te spreken Zij wil zich bezig houden met de verbetering van het onderwijs aan inlanders en dus een zaak ter harte nemen door het gouvernement maar al te zeer veronachtzaamd zy wil zich ni t met de pohtieke quaestiën inlaten al behoorde de zaak waarvan sprake was naar veler opinie tot haar roeping Zij wilde eindelijk zich in geen landbouwondernemingen wikkelen of die aanbevelen om daardoor niet verdacht te worden van geheime bedoelingen Zijn misschien de geschiften van wege de maatschappij uitgegeven in strjjd met haar reglement in strijd met de handelingen der algemeene vergadering Kortel jk willen wij dit nog nagaan Maandelijks ontvangen de leden der maatschappij een vel draks waarin o Ier het motto Wij strijden voor waarheid en recht In Nederland is de triomf aan t geweten vraagstukken omtrent Java behandeld en Indische schandalen ter kennis van het Nederlandsche publiek gebracht worden dat niet in de gelegenheid is Indische bladen te lezen Vreemde dingen trelt men onder die varia aan en liet 1 eer uel mogelijk dat du openbaring daarvan iiii i het gouvei iieiiieiil minder aangenaam is Kan die openlitiniig editor medewerken totverbi tenn vau liet verkeeide id tot herbtul der grieven ila i moet men de redin tie vau het ADVERTENTIEN worden gqilaattit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VIJF CENTEN maandblad veeleer dankbaar z n als zj do regeenng op bedriegeryen schandalen en inconsequentien opmerkzaam maakt Misschien ligt de grieve w l in de open verklaring in een der stukken dat Nederland niet het minste recht heeft op het batig slot een qusestie die ook voor vele liberalen nog volstrekt niet is uitgemaakt Toch vindt men in dit zelfde stak Dit is de taal die een minister van den koning der Nederlanden voegt wat anderen ook zeggen mogen dit is rond en eerlek gesproken Alleen zij die geen moraliteit in het staatkundig leven erkennen kunnen daartegen protest aanteekenen Dat zal de ministor toch geen uitschelden noemen Men moge zoeken hoe men wil van het zoo vischmarktachtige uitschelden geen woord on wij willen die uitdrukking dan ook licfot 1 aar vergeten en liever nog korleljjk terug komen op hetgeen de minister verder zeide Wordt lid der maatscbappy zeide hjj om daardoor de kwade inv eden te bestrjjden om den geest der maatschappij te leiden om die richting ten goede te wijzigen Een uitmuntende raad van den rainiste die door velen moge opgevolgd worden si zyn do motieven die tot toetreding bewegen juist niet dezelfde Uit haar handelingen nit haar geschriften heeft de maatscnappij tot Nnt van den Javaan zich doen kennen als een philanthropisch genootschap dat op onzijdig gebied de belangen der Ja anen wil verdedigen wanneer deze door een eigenbatige politiek worden aangetast een genootschap dat zich boven de politieke en godsdienstige partijen stellende recht vraagt voor den Javaan en voor dezen optreedt wanneer zijn rechten miskend worden De maatschappij is geen nieuw zendehng of traktaatgenootschap dat de Javanen door zendelingen of tractraatjes wil trachten te bekeeren maar evenmin kiest zij ook partü tegen de zendelinggenootschappen Zjj staat naast deze hun werkkring is een geheel andere zij st lt zich zelf voorloopig niet eens met de Javanen in betrekking zij wenscht vooreerst het Nederlandsche volk aan te sporen tot iienseh waardige gevoelen s tot hniideliiigen overeenkomstig do beginselen vim ivclit en iMlIijklieid De hier te limde licer sclieiide malaise ten