Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1869

ta I h If op iehte der koloniale i olitiek wil ij r oo kraciitig jiwgeljjk bcstrijdoii ij wil do tiaiiwcu van harte wakker schudden m hot Nodtrlandscho volk doon gevoelen dat de tegenwoordige toestand in Indie niet langer houdbaar ia Twee duizend leden zya sedert tie oprichting dei maatschappij reeds tjoege red i f mogen spoedig velen den raad dea ministers volgen en overeenkomstig de beginselen in htjt Je4er die daartoe ip 3 b dimngt verdieiii dus 4sn flank 4es vadeilftjids ea volstrekt geen m iïrfübmdo bejegeningen Die maat chappij trooste zich met het spreekwoord dat het niet de sjteqht te yr ichten jn waaraan de wespen knagen Algemeen Ovcrakiit Gouda 23 December Nog It d duaist i e Parga het onderzoek voort deü geloofsbrieven en geeft telkens aanleiding tot hevige discussien en tooi 0eleu van verwarring De schandalen die dnarbij aan het licht komen getuigen treffend van het diep yerderf der keizerlijke regeerin en moeten het isgehaelu volk vervullen met de diepste ver achr ting voor do handlangers van het zedelooze bewiftd Mttap wat moetyn wjj zeggen van de meerd rvoHli dio ondanks ellie betere overtuiging d oflicieule ciwdid ton toelaat en de vertegen wourdiging tot eene bespotting maakt Het nieuwe ministerie kan niet tot stand komen men vertrouwt elkander niet en boyenal wantrouwt men de bedoelingen des keilers Ook a il het niet mogelyk zijn de hervormingen rustig tot stand te brengen als het geschieden moet met eene aldus zamengeatelde ka r er Het eenige wat vertrouwen kan inboezemen is de spoedige ontbinding om zonder iumenging des bestuurs eene nieuwe kamer b een to roepen die eene betere uitdrukking zal zijn van de ware gezindheid des volks Prim heeft Lmg volgehouden maar eindelijk laat hij doiirscliemeren dat al die ophef over den hertog aii Goiuia op niets zal uitkomen eu nu u zou mogen vragen of dat alles dan slechts hi eft iiiooti u dii ueu om het volk af te matten en volk te bevvegen hem te dwingen iiii iih lil lie iMli ippi te lattii elj t ilkii want hy heelt liet ge A gU viui de U jmliliek zal in geen geval spriiko ijii Do vtraiulenle gezindheid van koning Victor Emanuel wordt toegeschreven aan den invloed van Napoleon Ten aanzien van Portugal verkeert m ii in onzekerheid terwijl sommigen beweren dat oene omwenteling in aantocht is houden anderen vol dat niets de rust bedreigt Het is in Oostenrijk liet veel anders de rijksdag zal dsjw moeten beslissen het ministerie is verdeeld en onzelfstandig d i quifistien eischen oplossing de tegenwoordi toestand is onhoudbaar en de keizer munt boven allen uit door onzelfstwidigheiQ Het uitstel in Beieren kan ook niet leiden tot goode uitkomst Pruisen heeft een koning die weet wat hij wil voor yn volk de handhaving van de oude orthodoxie en voor zich zelven het vol genot van elk soldateuspel Jammer di t het volk den vooruitgang huldigt n vdch tracht te ontworstelen aan geestdoodeud gezag en verfoeilijk geweld ENGELAND De heer Olway oii ler a cretiiri9 vau atant voor Ie buitenlaudsche zaken heeft eriiq rede ecliuudcn tot 71JI10 kiezers te Chutlain Hg heeft by die gelegeiihei o u gezegd dut Eugelaiid in ü beste versliiud houding stiuit metde groote mogendheden Uii land h efi de meett gewenschie iiilichlingeii gegeven tea aan ien van de uitbreiding van rijn gebied in MiddeuKiir Met betrekking tot de Alabatn i quosslie heeft hij medegedeeld d it de goede veratiiiidhouding lusschen Engrl ind en Noord Anienka het uitlicht openen op eene spoedige beslechting De Engelsche diplomatie heeft door hare nelnilleiidc tiisschenkoii t veel toegebncht lol de oplossuig der Belgische spoorweg quiEslic Door de gematigdheid v in Napoleon die terecht ren vriend vau Uiigeland mug worden geheeKii is hel coulhct tusschen den sultan en den onderkuiiing v in Kgjple perf en uil deu weg geruimd dr uKslekeude raadgevingen vanden minister Cl iriiulon onder mens beleid de y iken iijii gere lcl heeft 7eer ste daartoe bijgedragen Te llubliii hebben de priesters eene uaii chrijviiig brkuiiieii dat hun in hun belang woidt aangeraij n i wr geldelijke bijilra en en geestelijke hulp medw te crkni tot de in trijlieidsielling der gevangen feniaiis Doen ij dit dan uilen iij eene 3rop e vermeerdering in de kcrsmis giften tot onerstand der kerk vinden Wjigeren zg dit dan zal men hun lederen penning onthouden want het volk zal verhinderd worden de jaarlgksche giften te storten De fenians oefenen een te grooten invloed op het volk uit om zich niet verzekerd te houden dat aan deze bedreiging uitvoering zal worden gegeven s=r ï 4= OK 2 s 5 = P R A N K R IJ K De Patrïe deelt o a tiet volgende mede betreffende het ooneilie te Rome Het bevestigt 7ich dat tot den h vader een eqibiedig protest 1 worden gtricht strekkende om voor het concilie het recht te handhaven om yne bureaux samen te stellen en de orde zyner bgcenkouisten te regelen Een ontuerpreglement zal worden ingediend met eerbiedig verzoek om dit in plaats te slellen van de door den paus uitgevaardigde norma concilii Hoe dit door den h vader zal worden opgenomen weet men met maar wel dat reeds meer dan 100 leden van het concilie verklaard hebben dien slap te zullen ondersteunen en dat dit aantal nog dageIgHs aangroeit De bisschoppen vergaderen thans behalve i i de congrcgatien ook in afzonderhjke bijeenkomsten der verschillende natiën ten einde Ie overleggen welke houding zg ten op ichle vjin verschillende vraagBti kl en zullen aannemen DÜITSCHLAND ïe Munchcn is de heer von Drauii raadslid bg het dopaitement van koophandel tot miuisler van biiinenl zaken benoemd De heer Lut raniisler van justitie heeft de porlefcnille van eeredicnst aainaarii OOSTENRIJK Dl iniiusicr presiili lit heeft iii hit lii i riiiluils geantHOüid op de iiili rpellatic littriflindu de bijicn Lomsl vau crklu den nelkc op den dag der opening van den rgksraad plaats gehad heeft en door welke u iic petitie om uitgebreide hervormingen ingedieud is De minister ziide dit de regeering de uoodige voor urgiUiiatregelen tot verzekering der orde genomen h ld maar dat zy de plechtigheid van den dag niet had willen storen door een veibod der byeenkom i hetwelk al licht tot een botsing aanleiding zou hebben kunnen geven Op de petitie der werklieden zou door de regeering niet geantwou j worden SPANJE Men verzekert dat het gouvernement bg de hervatting van de werkzaamheden der cortes een termgn zal vaststellen na afloop waarvan de candidatuur van den hertog van Genua cal worden opgegeven wanneer alsdan het Italiaansch gouvernemcut met olTicieel zyne instemming met die candidatuur zal hebben kenbaar gema ikt Er loopt en gerucht betreffende eene toenadering tusscheu den hertog van Montfiensier en de exkoniugin Isabella Als dit gerucht bevestigd wordt zal er bij de meeste leden der liberale unie eene toenadering lot de progressisten plaats hebben Tjiatslleden zondag hebben te Paradas in de provincie Sevilla eenige kleiue onlusten planlü gehad wanrbg de kreet Leve de republiek I werd aangeheven Een persoon is daarbij gearresteerd KERKELIJKE STAAT Maandag hu ft het concilie eene derde algemeene vergadering gehouden Van de vaders die de afdeelingeii voor zakeu des geloofs zullen uitmaken gil er 14 benoemd Voornamelgk behooreu hiertoe de aartsbisschoppen van Kamerrgk Utrecht Posen MccheleUj Pallimore en Uestminsler de bisschoppen van Poitiers Jaen Sion en Faderborn de primaat van Hongarge en de Patriarch van Armenië De vergadering heeft 24 leden benoemd voor de afdeelingen voor zaken van tucht TeieiiB IS uitgevaardigd eene apostolische bul van 12 October krachtens welke uit inmerking van den geest des tgds het aantal gevallen ouoiirworl en aan gceslehjke censuur eene beperking ondergaat BINNENLAND GoijüV 23 DEd MBEE Gisteravond Ie vgf uren liad eene algemeeno vergadering der liberale kiesvereeniging plaats De opkomst was betrekkelijk zeer gering er waren geen 40 ledv n tegenwoordig Nadat door den Secretaris verslag was uitgebracht over den toestand der vereeniging trden de heeren A A G lan Ilerson eu Mr M A Pareau als leden van t hoofdbestunr herkozen Een groot aantal voorstellen tot wijziging van t reglement moest uitgesteld worden omdat het aantal leden noodig om reglementen te maken 50 niet aanwe ig was De bedoelde voorstellen zullen nu later worden behandeld doch intusschen ter kenni neming san de afdeelingen worden gezonden In de zitting van gisteren beeft de 2 kamerde volgende wets ontnerpeii met algemeene et aangenomen wijziging van de hoofdstukken IV V en I VI der staatsbegrooting voor 18fi8j naturalisatie vfln J P Eiscle en 7 anderen het VW hoofdstuk A nationale schuld der staatsbegrooting voor 1870 bg art 5 van dit hoofdsti k is uitgetrokken 220 000 voor interessen en kosten van sehatkistbilletten eu voorts de wet op de middelen raming voor 1870 de laatste echter met 78 tegen 3 stemmen De algemeene beraadslagingen over het VIl hoofdstuk 13 departement van financiën dienstjaar 1870 vingen aan Het noord voerden de hh Borgmann van üoltstein van Voorthoyzen van Houten Id erda Ilasaelman en de minister van financiën Over de onder afdeelingen voerden mede ersphilJende leden het woord de minister van linaucien heeft in den loop der beraadslagingen eene vvgziging der postwet toege egd en medegedeeld dat in bewerking is eene wet tot het aanbrengen van verbeteringen in de wet van 25 Juli 1814 betreffende vreemde loterijen Het hoofdstuk is ten slotte anngenonien met 47 tegen 30 stemmen Heden 18 het hoeofdstuk kulonitn aau de orde By koninklyk besluit van 20 dc cr No 17 is met ingang van 1 Januari 1870 aan een aantalarroiidissLineiits ykcrsder in iteu en genichten negens eiiie nieuwe regilmg van het dienitvak waartoe zijliehooren behoiiilens aanspraak op pensioen of wachtgeld ervül ontslag uit lidiine betrekking als zoodanig verleend in daaronder am den lir D Dobbeallii i en by bisiuit van 20 dc er No I S hcift Z M godlgevonden nis sUiiiilplaals van een der kantoren Voor tuigdij nrroii 11 het kal diueml malen lie hb 1 8 rei OBi tel het rijU Bchiedt dtugstu einde traclenij bezui A brengen werking corpseuj benoht institif gaan lgkhei l neen naar pV kwaal Ook vi nelken wege dl on land met aaj beiiedca evenmii kindereg Ove De al marine tegen ol ting vuq Wjj een niet oud iekosUii Lanok ter grid De k slande onmisbal enkel heden uitgaven voorzienl te beantf om met raken iflrichtip wen schel de samel gewgzigj grondsla goed bel l sol ni de 20 V wet v goede gedeellell zelve getl S van deu samenkoq looreel 4 gel de oflicif vrijwilli 50 ra vervangi Op uitga rei 1 wezen dal komt liij j gedaan Igkheid 1 ualuurli kf eene bel Ie slol i dat de e sluit koirj komt tdi üteeds t ons mai li m