Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1869

voor den ijk lïer matoii gewii litcii oii wcegwerktuigoii nna te wijzen Uottcrdiini voor hot rccKlerlijk nrrandissemenl van dien nimin mol uitzondering van liet kanton Sohiedam en voor het rechterlijk arrondiseement liriclle en te benoemen tot ijkers der malen gewichten en wce nverktiugen te Ilottcrdam do hb dr M C Mensing en 1 Dobbe Men verneemt dat eenige officieren van het S reg inf zich als commissie gevormd hebben om te bewerkcji dat voortaan even als thans door het rijk Icu behoeve van de mindere militairen geschiedt ook voor ofScieren de benoodigde kleedingstukken by aanbesteding worden geleverd ten einde by de bestaande moeielijkheid om met hunne traotementen toe te komen eenige hoog noodige bezuiniging in het aanschaffen hunner ULiformen te brengen lie genoimde commissie heeft de medewerking eu loetreding van alle officieren bij de corpsen en de wapens te voet tot dit doel ingeroepen T Voor de gemeente Franekcradeel is naar men btrioht eene afdeeling van hel schoolverbond geQOnstituecrd Onder de vele middelen die aan de bfin4 werden gedaan om het schoolverzuim tegen te gaan werd inzonderheid gewezen op de wenschelijkheid dat de loet reding tot het verbond zoo almeen mogelijk was en dat ieder in zijn kriug en naar plaatselijke omslandiguede ten ernstigste de kwaal van het schoolverzuim traonuc te heslryden Ook werd krachtig aanbevolen geene bedilary vin welken aard ook te steunen en voorts bes oteu van wege de afdeeling eene circulaire aan de fab iekdnten en landbouwers in de gemeente te doen l ekomen met aanbeveling en verzoek om geene kinderen beneden ISJarigen ouderdom in dienst tj nemen evenmin de ouders die het schoolverzuim hunner kinderen niet tegenwerken Overzicht van t behandelde in de zittingen der Staten Geaeraal 1869 1870 Zittingen van 17 21 Det 1869 Staatsbegrooting voor lt 70 De alg beiaadsl ovf r de hoofdst voc oorloff en marine werden gecombineerd Meer dan ooit is tegenwcordig op de hooge cijfers der eersle begrooling vooral de aandacht gevestigd Baardoor achten wy een eenigszin uitvoerig rapport over deze discussie niet ondienstig Zes adressen tegon de hooge defen iekosten worden eerst bij monde van den heer l E Lange mi degedeeUl en door de kamer besloten die ter griffie te deponeeren ï e heer DK Rou v Aiuehwehelt is geen voorstander van cijfer vergelijkingen men laat daarbij onmisbare elementen buiten rekening en ïergelijkt enkel cijfers vergelijkende onregelmatige grootheden Alles komt aan op de vraag of met minder uitgaven in de verdediging des lands kan worden voorzien en hy aarzelt niet dio vraag toeslemmend te beantwoorden ja nog meer hij acht l mogelijk om met minder geld tot eene betere defensie te geraker In dfi eerste plaats spreekt hij oyer de inrichting van het leger Resumerende zou ik dus wenschen dat de militiewet werd veranderd en dat de samenstelling van ons leger in dien zin werd gewijzigd als aangeduid wordt door de vijf volgende grondslagen die ik icn einde eens en vooral goed begrepen te worden kortelijk zal formuloreu 1 scheiding voor zooveel de infanterie betreft Tan de uiili iiens en de vrijwillig dienende soldaten r 20 vorming overeenkomstig den geest der grondwet van eene naümale militie waarin ook de gegoede slauden vertegenwoordigd zyn mei kaders gedeeltelijk permanent gedeeltelyk uit de militie zelve getrokken 3 verkorting althans voor een deel der militie van den tijd van eerste oefening doch jaailijksche samenkomst overeenkomstig art 183 der grondwet zooveel doenlijk van alle lichtingen 4 geleidelijke verbinding nanvankelyk alleen van de officieren der troepen in Indie met de corpsen vrijwilligers hier te lande dienende 50 minder kostbare inrichting der cavalerie en vervanging der rijdende artillerie door veldartiU rie Op de e wijze geloof ik dat wij voor minder uitgaven kunnen hebben een kra htiger defensiewezen dan wij tegenwoordig hebbon Vervolgens komt hy lot de vraag door een der leden onlangs gedaan of door al ilic millioenen onze onafhankelijkheid gewaarborgd is Absolute zekerheid bostiiat natuurlijk niet Alles wat men kan verkrijgen is eene lirtnhhfifle veiliglieid t Is er me lo als mol lie slolrn cii grrrulols iii cr leuren inoct men onidut d V0 gi on absolute voiüsli id g Ven tot t lieslnit komen ile doiiren iiiit ic ïlnili ii Alles komt ten slotle neer op den n t lU a volks dour stceils Ie roe pi IC MJ ijn iii i litilcKjs iniiki ii we ons niachlelüos en g eii vicinide mogeiulhcid zal t wagen ons te overweldigen znolang wij doordrongciwiji van dit denklicdd V n ro A i ns V aiincxés De hoer w BiKniiKSTi iN bespreekt voornamelijk do militiewet Hij verklaart zioli tegen de afschalling of beperking der plaatsvervanging o heer v SïI Iïsteitn heeft allerlei vragen Wanneer zal de wet nopens de defensie woiilen aangeboden Waarom is de begrooting van marine zoo laag Waarom zijn do schoenen zoo slecht enz enz De begrootiug voor oorlog vindt hij niet te hoog vooral niet omdat hij gelooft dat wij ons daarvoor kunnen verdedigen en vcreenigt zich grooteudeels met t stelsel ven den heer üe Roo De heer Cuemehs die in eene der vorige zittingen als lid is toegelaten voor t district Zuidhom gevoelt zich verplicht een waarschuwende stom ie doen hooren Hij acht het eindcijfer de er begrootingon op deu duur te hoog Hij detlt dan ook niet het gevoelen van den heer ue lioo dat de eenit e vraag is hoe kan t goedkoopst in de landsverdediging worden voorzien Daar naast staat deze vraag hoe hoog kunnen wij die uitgaven opdrijven zonder de Pnancieele krachten des volks uit te pullen De vergelijking met sloten en grendels ga it ook niet op want zoo wij daardoor geruineerd zonden worden dan is t beter ze niet aan Ie schallen Voorts komt hij er legen op dal de beweging tegen deze groote defensiekosten van liberale of radicale zijde zou komen Door lieden van allerlei richting en kleur o a door den heer de Bosch Kemper werd geoordeeld dal deze uitgaven te hoog waren Ook de heer iu iTAMA verklaart zich daartegen vooral omdat door deskundigen beweerd was dal bezuiniging kon geschieden De heer s Jacob kwam ook lol hel resulUal dat de uitgaven ie hoog waren maar als de miiiMler hein nu t normale cijfer der begrooting ku i opgeven dan zou hij om den minister te helpen om zijn s elsei uit te voeren er wellicht nog voor kunnen Memmen De heer BE Casembuoot verklaart z ch tegen debegrootiug voor marine omdel de mil isler te suinig IS geweest De heer Knoop zal voornaraelijk sf reken over de noodzakelijkheid van een leger voor ons land Wg worden bedreigd hel onafliankelijk bestaan van alle kleine stateu de on c vooral lok p evuar Ons leger moei dienen niet om Ie veroveren maar om te beletten dat wij veroverd worden kttnnen ons verdedigen wij tiioeltii het De verbinding tiisschen het volk en het leger moet nauwer worden algemeene dieualplicht moet regel worden Verbeter maar breek niet af voord i ge verbeterd hebt Met uilzci derinp van hetgeen dor den heer UE lloo is ontwikkeld over de cavallerie kan liij zu h met toverige van di ns rede geheel vereenigen Hel krygswezen moet op d n inees l zuinigen voet worden ingericht maar die zuinigheid mag me tot onvoorzichiighcid leiden De heer f TiEj TJES volgde grootendeels het voetspoor der hh de Roo en Knoop doch hij vond t eindcijfer der begruoliiig niet te hoog en kon in weerwil daarvan zijne stem niet aan de begroeiing van oorlog geven omdat de minister z i den verkeerden weg inslaat De heer Storm v s GllAvrsANUK is van oordeel lat de defensiekoslen zich niet moet regelen naar de financiën maar dal betaald moet worden wat noodig is En al kwamen er honderd adressen hij zou dit blijven zeggen üe adressanten en vele leden der kame hebben er geen verstand van Hij verdedigt vüorls de financieele zijde van t stelsel van den minister tegenover dat vnn den heer de Roo hij gelooft niet dat dit goedkooptr zal zijn Do heer ViitfLï Vkiuiuiooe moet opkomen tegen de bewering dat zij die de oorlogsuilgaven Ie hoog achten het land iiicl zouden willen of kunnen verdedigen Dat is door niemand althans in de kamer beweerd Op den poedeii geest van t volk komt alles neer zeggen de h ren UE Roo en Knoop Spr deelt hun gevoelen maar meent dal juist door die ontzaggelijke oorlogskosten de geest des volks niei goed blijven kan Van de cijfers maakt de heer de Roo zich al zeer gemakkelijk af zij beduiden niet veel Spr gelooft meer aan de bewijskracht der cijfers en deelt daarom uit de Amsl Courant de bedragen mede die gemiddeld per hoofd in onderscheidene siateu worden betaald In ons vorig ii werden die cijfers overgenomen Wij staan daiirbij zeer hoog Spr besloot luet deze woorden van L iniartiue Il est evident qu un pays se di fend mieux mamtenant eu se peuplnnl en s enrichi sniit en se can ili Miit en se mIlonnanl de routes ju eii se couvrant comnio les Seylhes de liriix iii icocssible i d inondations do forI iilicitiiiiis et d ohMiiclein ili rlek De heer v lloiilN lirtivi u liet iirgumenl dooT de lili Kmioi cm Stokm iiaiige oenl dit de kleine laieii door de gruoieii Hoiden bedreigd Er zijn lenige l uit che n li iliaaiiselic staaijch verdwenen maar de zucht lul vereeniging bestond m die lan den sedert jaren Do znchl tot nnnexeeren beslaat volgens hom niet Tegen den lieer SlouM vodde hij nog aan dat do c uit eenzijdige vourliel de vuor t militaire vak onbillijk werd De kracht der nationaliteit ligt in de bevolking Met sterke verdedigingsmiddelen en een zwakke bevolking loopt de nnlionalilcit toch gevaar Ook de heer Guatama bestrijdt helgeen door den lieer Stüum was aangevoerd de laatste meende dat de eerste persoonlijk werd en gaf daarover zijne gevoeligheid te kennen De heer v Voobtuuijzen wyst opeen land waar slechts 3 B0 per hoofd voor oorlog werd betaald Hannover De heer Tiiokbecke begint ook met den heer Stüum het onhoudbare zijner beweringen aan te toonen Hij heeft grooteu eerbied voor het lastig ras der specialiteiten maar de kamer wordt door de uitsluitingsmeihode van den hoer Stoum in een mooügk conflict gebracht haar werkkring toch is zoo afwisselend dat steeds de specialiteiten weinigen moeten zijn Wanneer burgirs van oordcel zijn dat de defensiekosten niet in evenredigheid zyn met de productiekosten der natie en ge voegt hun dan toe dat kuut gij niet beoordeelenl dan overtuigt men hen daardoor niet Spr meent dat sedert I860 do ouafhankelijkheid van k b me sUlm meer dan ooit gevaar loopt De manifestatie tegen deze begrootiug zal ei niet toe leiden om den minister 6éa penning te onthouden van de som die hij voor ecu goed defensiewezen behoeft De minister toont aan dat bezuinigd is wat bezuinigd kon worden Er was eene vergelijking gemaakt met de begrooliugen van 1848 1850 maar de reden dal alle volgende hooger waren moet en in de duurte der levensmiddelen én in de vermeerdering der behoeften worden gezocht De sol datensoldij is van J5 op 28 et het r iaien brood van 5 op 7Vj el gebr icht hetgeei z l ongeveer een verhooging van 4 Ion bedroeg u ze voorbeelden vermeerdert de minister met nog velt anderen waaruit hij de onmogelykheid lol meerde e bezuiniging afleid Vervolge gaat hy over lul de behandeling der speciale punten waaruit wiJ alleen releveerej dat de minisier tegen legerorganisalie by de wet is doch dal de wet op de vestingen waarschijnlijk in Februari zal worden aangeboden Tegen de legerorganisalie by de wet verklaart zich ook de heer Reuomann die vervolgens in eene verdediging treedt van de handelingen van l vorig ministerie waarop de heer Stieltjes een blaam geworpen had De heer Hafpmanns kan t gevoelen niet doelen dat er geen gevaar voor kleine stalen bestaat Hij wijst op Hannover eu op Deiicm irken De hoeren DE Roo Storm Stieltjes en v Sïpesieïn ontwikkelen nader hun gevoelen De heer FiiiNSEN v D l L TTE waardeert de speeiali eiteii maar hij komt lol de eoiiel isie dat deze l allen oneens zyn De heer Knoop is t niet eens met den heer DE Roo en deze niet met anderen Liever 14 iniltioen voor goede defensie dan elf millioen voor ondoelmatige dal is sprekers gevoeleni maar ook daarin zijn de speeialileilen t niet eens Wat is noodig die vraag eischt antwoord De debatten die spr uu reeds jaren heeft bijgewoond brengen hem tol dit antwoord eeii zeer geconcentreerd verdedigingsstelsel Als de regeering dal aanbiedt kan zij op zijne medewerking rekenen om haar daartoe te dringen zal hij tegen debegrooling van oorlog steramen De heer V D LiNDEN vraagt wat is er nu ei geiilgk met al die millioenen gedaan die achtereenvolgens ziju gegeven Welke pun en zijn in orde De Llsclvestingeii P Nijmegen De inundatieu Er is geen vast plan hij zal even als elk jaar vieèr tegenstemmen In vredestijd moeten wij zorgen voor den zenuw van den oorlog dat zijn de financiën Nadat nog door verscheidene leden en ook door de ministers gerepliceerd was werden Zaterdagavond tamelijk laat de algemeene beraadsl gesloten en een aanvang gemaakt mei de begrootiug voor marine Hel voorname punt waarover gehandeld erd was het bouwen op particuliere werver waarover reeds zoo dikwijls gesproken is Verscheidene leden maken liiiii stem daarvan afhankelijk doch de minister blgft volharden dat zoowel technisch als financieel het bouwen op particuliere werven voordeeliger is Hij is dan van zoo doordrongen dat hij zii h bezwaard achtte zich met de uilvcering te belasten wanneer hel beginsel van verpliohleu aanbouw op rijkiworven verd aangenomen De heer Il a TRAsz st It daarop een amendement voor dat do strekking heft om ile kamer ov r deze aangelegenheid laler een if omlei lijk oordeel te doen vellen Hij slell voor iet bednig met ƒ 3 0 00U lo verminden n llieroier zou miwindiig ilc strijd beginiien want l s I ij li ilf iHaall zeide de voorz I ai de sirijd duurde lang Bijna do geheele zitting Herd er aan bi leed De minister en enkele