Goudsche Courant, zondag 26 december 1869

ifiipii w ren trocns liinrva tohoiik bnre iifi tal kleine wela Niitionnle Schuld inii hoofdstuk VII U eft v t cea aangomakkelijk is afgeko iiR zal voorzeker by T de geÜKchte dat Ik redevoeriug al iu bewareu zal tot Jin ztlf l t er uu voor Iv IB ffbn enkele ophier en daar vluchtig 1 en zoo deed men fen als men t tot nu ililuk VII A wordt middelen met 75 bet 4 7 l geu 30 ilem ler veel van te zeggen e leder dqidejijk dat llden in de plannen Jdiiu ook hel laatste li administratie niet daarvan nar scHerp stelsel van den mi ig druk met bet tot Iste zijsprongetje mocht 9 hn ik moet den i iett anders nan de klaar te kpmen maar voo liCt r w q iusdag haofdat voor onvoorI slemmer aangenomm Ibcgrooling Koloniën positie verklaarde zelf tisKBKK Az dnt met ii tijd des jnars sea werd gevoerd het l J geheele morgenzitkgingen werd besteed llachieu als in Nov piilnad aast ar reeds et de vraag waarom dat de mG e Blussé i beleid van dezeu mi nomen Oe minister C ia weg te gaan heeft het votiun bedrogen looren wilde nu doea Veinrneu en eerst de begrootiii bo aangenomen en ver pr de onderdeelen der DK deze met 47 legen 7 oo ia men met kunst 13 nog klaar gekomen I roeping gescheiden Bcussie over deti aaukriiculiere werven zéide I specialiteit hen in hot mij in de e discussie argevaardigde uitAl In heeft herinnerd aan I iaken al uu ann de en dit h eft mij te d9 iu de perste kamer Tgelegd hjeb Ik was Echl doo een hoogge viik die zoo goed waa leeiien a iruU ik veel ook 9ver dat bouweo iTven ft gesproken van 60 Il dens den oo log in lii uliere werveo zouden IJ maar te hebban ge Igelschr admiraliteit in gedurende dien oorlog Japen meer ko iden wor at toen die 10 groote rrven gebouwd waren It zij zoolang zij bij do i ziju geneest den lelibcn geilrageii omdat ibleii vereisohten p pailiouliere wc ven lenen maar omdat er al om een schip wanr worden toevertrouwd 11 ai moest een schip libhele koslrn Daarom lennnen r r i Laatste Berichten Parijs 2 + Üec Ue I uMic meldt dat de volgqi de ministcrirele lijst aan do goedkeuring des leeizers zal worden onderworpen Kmile Ollivicr binnenlandBohe zaken en ceredicnst Boiijean justitie Mège of Dupuy openbare werken Louvel koophandel en landliouw Chr sseloup Luubat buitenlandsche zaken Leboeuf oorlog Magne fipantién Genouilly marine De heer Ollivier zou voc ns den heer Richard als miuisier van ondo rwgs voordragen ij arijs 2 1 Dec In den senaat heeft de heer Tlouhnid naar aanleiding van het concilie de regeering gevraagd welken maatrecol lij denkt te nemen tot handhaving van het concordaat en van het nationr al recht Parijs 24 Deo In het wetgevend lichaam is de verkie ing van den heer E9 uiros geldijj verLlaard De voorzitter der kamer verklaarde dat de buitengewone zitting maandag a s zal gesloten orden waarna de gewone zitting onmiddelijk ee aanvang zal npmen De kamer kan alzoo den volgendei dag haar bureau benoemen en vervolgens een besluit nemen omtrent het verdagen der zitting Cattaro 24 Dec Oistereii is eene deputntif uit Zeppa bij graaf Auersberg gekomen ten einde hém een verzoek aan den keiz er om gratie ter hand te stellen De deputatie verklaarde dat de bevolking bereid is zich aan de wet betreffende den militairen dienst Ie onderwerpen Andere plaatsen zouden het voorbeeld van Zeppa weldra volgen ienieii lc Berichten Hei uniformport s ti gpii 1S71 ia anntocht Do spaansche repubUktiiDeii zijn uit Parijs verwijderd De vereen statea hebben du Samnna baal gepacht vau Haïti voor 60 jaar tegpn 150 000 doilars in het jaar Hel i misische hefrcnhnis wil Je presentie gelden der afgevaardigden argcschaTt zien Op L jan a s zal te Moutpellier een protcstautscïi dagblad uitgegeven viordcn nndtr dun titel I e Camisard Vau I juli 1 ui t zjgu in de N Amunk havens aaugekomen 101 342 laiidverhuizera De exkoning vnn Na eln is in groote grid verlegenheid daar jiijiie nmandulijkacfie inkomsten niet inccr bcdrag q dan IS yoO frs bedragen Met keritmis wurdt Fdter Hynchiute te Parijs uit Amerika terugverwacht De provincie Groningen leent 7 ton voor kanaliB tiewerken l riuses Marianne beeft naar aanleiding van het tienjarig bostaitn van bet Ned gasthuis voor ooglijders te ULrecht eene bclaog ijke gi t geschonken aan die instelling De Pog lugMsrh miuistor vno oorlog generaal de Silva heeft zgue porlefeuille nedergelegd Vit Nimes protesteert men tegen het oprichten van eon standbeeld vau Voltaire aldaar Het wetgevend lichaam heeft lot nlgeraeene verl azing t 7e verkiexiogeii veniletiKO Ingezonden Gouda 18 1 ember 18G9 In de Nieuwe Rotterdao ie courant van heden komt een ingezonden tuk oor betrekkelijk de nog al veel geruchtmakende ges liiedenis der schoolcommissie hier l r slede Hei ligt niet in mijn plan een enkel woord over deze zaak t zeggen eene bekwamere peu moge xii h hiertoe geroepen gevoelen Slechts één volzin die niet alleen de betrokken personen geldt maar eene i ter uitgebreide bttcekenis heeft is ook voor mij uiet van belang ombloot bij is dezet Viij wat rfieer waarheid is het dat er in Gouda meer dan genoeg personen worden gevonden die zich in velerlei opjchten veel te veel aanmatigen Zie mijnheer de Redacteur dat s s oed gezegd daar zit leering in en ik denk my die les len nntle te maken Heb ik van tijd tot tijd ik merk het DU pas wel eens de verwaAn eid gehad om miji oordeel over publieke aan jilegeu eden onzer gemt e te schrijven voortaan zal ik dit niet meer doe liever wil ik een stil en bedaard burger worden zender morren mijn belasting betalen en a la Brave Hendrik de oomes beleefd groeten Voor hel laatst echter verzoek ik u nog een klein plaatsje voor het volgende het zal niemand ergeren het heeft eeue olgemeene beleekenis Iu het nu bijna afgeloopen jaar werd er te Weenen een congres Mi l uden van Duitsohe journalisten De minister van binnenlandsohe zaken Dr Giskra niet Kochefori heeft daaraan deelgtnomen en bij die gelegenheid de volgende rede gehouden Ik ben niet aan lc journalistiek verbonden ik kan u derhalve niel als mijne collega s beschouwen manr ik kan u de verzekering geven dat ik zoodr ik lot de jaren des onderscbeids was gekome i alle vrije beweging van de drukpers toegejuicht heb en thans nu ik deel nilmaak van een parlementaire regcering reve l il inij nog nader tot u dan ooit te voren Ve mi cuu i aire regeerhigworm pnl lijne kmihi U til opiii mra meeiuitij Dit is lóó w iar dat een paileuieiilaue lueerdeihiid en al oo ook ecu ivirlemeiilaire regeering op den duur niet kan bc laan zonder deu steun dor publieke opinie gelijk die zich openbaart in de periodieke pers De regeering behoort mitsdie i steedn naauwkeurig op de uiting der openbare meetiiug te letten en een staat welks ministers aldus deuken en handelen moet vooruitgaan Wat zou Dr Giskra wel zeggen van de waardeen den invloed van het petilionnement Jf Gouda 22 December 186 Nadat gisteren avond iu eene departementsvergaderiug der maatschappij tot nut van t algemeen do aan de orde gestelde zaken waren afgehandeld deed de heer van Kooteu het voorstel om eene leeszaal voor het volk te opcneu waarin de winteravonden nuttig en leeraam konden worden doorgebracht Eene door den voorzitter benoemde commissie zul in eene volgende vergadering hieromtrent een priE advies uitbrengen Vervolgens werden besproken de dezen winter opniiuw geopende volksvoorlezingen aan welke tot opwekking van ruimer bezoek dan iu het vorig saizoeii muziek en tooneelvggrstelling nerd verbonden De heeren Eoosbuoom Vohst man Remï en HaVEKKAMP Beqeman keurden deze toevoegingen ten slerkjle af eu waren van oordcel dat behalve het minder geschikte om deze le ingen tbans op Zondug Bvoud te houden deze nutiige zaak in den zuiveren zin zoo als de miutschappy haren werkkring omschrijft niet moet vereenigd worden met aankondiging van allerlei nieuwe verinakelijkhedcn die zoo als hier by de laatsie lezing is gebleken een getal raenschen op de straat bracht van dubbele grootte dan het lokaal kon bevatten Daardoor ontaardt naar hunne meening de strekking van mlktvoorlezinge en bereidt aan het Departement eerder nadeelige gevolgen dan geW Misclite heilzame vrucht Heftig werden deze bezwareu bestreden en aan groote overdrijving toegeschreven eu ofschoon nu eenerlei besluit werd genomen waardoor voorshands het bestuur in de verder te houden lezingen verandering zal brengeu zou is het nogthans te wenscheu en te verwachten dat de uiigesprokene meeningen de herlialing au zoodanigen oploup zullen voorkomen als wa irrau de lï December II getuige ia geweest Het eerste examen der Stadsmuziek scbool te Gouda Maandag avond bad alhier bet eerste examen der stads muziekschoüi plaits eu waren y in de gelegeiiheid het geheele examen by te wonen Hel was aardig te zien hoc al de leeriingeu met vroolijke blijde gezichten hel orchest beir iiUn eu voor de toeschouwers was het i eu nirt minder a ir lig kgkje naar het orchest De ai l was vol Door de doelmatige maatregelen van de commissie dier school waren er voor de ouders der élèves plaatsen gereserveerd terwijl er voor de overige pla il en toegangkaartjes aan belangslellendeil waren uugereikl Hel exuneii begon mei een uprningsliml een welkoinsgroet mi Je ouders woorden van d en heer 1 Terpsir i en muziek den onderwij er den heer Jli Kwast Nadai wij jchoonl hadden konden wy reeds een aaugeuiimn avond voorspellen Voor leerling sn die nog eerst zoo kort onderwijs hadden ontvangen w iren leregt matige eischen te stellen Kletir en gehalte van toon duidelijk gearticuleerde nils praak van den tekst voor igtig en bestudeerd gebruik van adem het liet niets te wenschen over D iarna gaf de president der commissie de heer van tjennep een kort veralag over den toestand der school en bepaalde het audiloriuni op welsprekende wy e bij het verheven eu veredelend karakter der toonkunst VVij willen al de daarop volgende door de leerlingen geiongen n niet een voor een nagaan het is voldoeude als wij zeggen dat ij oii e verwachting verre overtroffen Het ontbr ik dan ook niet aan bravo s en applaus In de pauze werd den leerlingen door lojale besehikking van het gemeentebestuur eenige verversching aangeboden op het orchest en wig brengen lof voor de orde die daar beersohte Hel tweede gedeelte van den avond wen geopend met een instrumentaal intermezzo door de leerlingen der instrumentaal klasse Het ensemble stukje door beu gespeeld liep fliuk van stapel die kleine violisten kweten zich dapper Nu brak het oogenblik der prijsuitdeeling aan De commissie meende in het geheel 12 prijzen te moeten uitreiken door het lot te beslissen In iedere klasse konden dus slecht i pry en worden uitgereikt Wij hoorden in de 2 kl is s voor mei je3 de namen M Salverda A Middel 1 Kw isl A M Kük J i Draijer A W V Vrenmingen l i v d Garden L Lny en en N Kwast die allen aanspraak op een prijs hadden het lot beschikte gunslig voor 4 hunner en wel voor M Salverda A Middel A M Kok en N Kwast In de 2 klasse jongens werden twee prijzen toegekend de eerste builen loting voorbuitengewoneu aanleg eu ijver aan Isaac Monasch de tweede aan Joseph IJalverda met het lot tegen L C V d Werve In de eerste klasse werden ook 6 prijzen uitgereikt en wel 4 aan de eerste klasse mei je3 en 2 aan de eerste klasse jongens Ouk hier moest het lot beslissen tusschen de meisjes J A B ïerpslra F Goedewagen J Schouten M Belonje i UsselslLijn W v d Want J Messeraaker A Hardy er C v Leer B Monasch en A V Zeijlen Van dezen waren de gelukkisjen J A B Terpsira J IJsselsteijn J Messemaker en A Hardyzer Van de jongens die aanspraak hadden op een prys wareu hel M de Vries L J Belonje T Draijer H Roll E v Elden en C H Gabry Van deze waru het H Roll en S v Elden wien het lot gunstig was Tot slot hoorden wy d cantate van v d Wulp wanneer wjj dit gehoo 3 hadden van leerlingen die jaren lang zangonder wys genoten hadden konden wy het niet beter hoorea dan van deze jeugdige zangers en zangeressen Ea hiermede eindigen wy na vooraf hulde gebracht l hebben aau dei verdienstelijken onderwyter den heer J Kwast aan wien wy dien aangeuameu avond te danken hebben Een zoo b ikwaam hoofd aan eeue zoo nuttige inrigiing btzield met zooveel lust en ijver dan kan het wel niet anders of die school gaat eene schoone toekomst te gemoet eti zullen van daar krachten uitgaan die laier eeu steuii en sieraad zullen zijn van de verschillende Gsudsche muziekge elsc happen KF NIGE YOOU3TANDEH3 VAN ZANGONDEaWUa Burgerlijke Stand GhnoKbN 83 Cec Ctiri tutfct tacobas ouders B van der Linden co C M Ex lUo OviHLinFN 23 Dec T Kerper lö w r J C M Scliillin 4 1 j U W Simt 51 j ifc ADVERTENTJËltf Heden i het juist rgf en twintig jaren geleden dat DANIËL VEENING als smid en bankwerker in dienst getreden is bij den heer J VAN BERKEL thans de firma Van BÉRKEL GöTTE en zich gedurende al dien tijd onderscheiden heeft door goed gedrag ea vl tige werkzaamheid daarom was dan ook heden zijn werkplaats niet alleen doelmatig versierd maar heeft hg Tan zgne Patroons een FRAAI HORLOGIE ten gescheiïke ontvangen en zullen ook Zondag a s al de werklieden ter dozer gelegenheid worden onthaald Liberale li i iber 1869 ia lezing op 28 In de vergadei p door de verecnigfck vooï èa vëi December a s tbt candidaat voor den Gemeenteraad gesteld de Heer H L A KOGK die den Kiezers met vertrouwen wordt aanbevolen Het Bestuur L M VAN KOOTEN Vooratter C L WALTHER Ondervoorzitter D LULIÜS VAN GOOR Penningmeester K JONKER Dr C A TEBBENHOFF P GOEDEWAAGEN H W F BONTE Secretaris De Klezcrsverccnlgliig KONING EN VADERLAD in het Kiesdistrict GOUDA heeft voor de verkiezing van ÉÉN LID voor den Gbhkenteihai welke zal plaats hebben op Dingsdiig 28 December o k tot haren Candidmit gesteld tit beveelt als zoodanig aau den Heer M L A KOCK itiy