Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1869

1869 N 835 11 sterfhuize van ïvGE aan de Brug en 5 JANUARU nre precies van gemaakt GOUD T JUWEEL bezigtigen te verkrijgen ten MOLENAAR Vrijdag 31 Decemkr GOUDSCHE COURANT Diieuws en MverleiiüeWad voor Gouda en öinsirekcn De Inaending van advertentien kan geschiödan tot éón uur des namiddags op den dag der uitgave ooiiin AKHOUT t raat weg Öouda op WOENSDAG rmiddags om ll j van Mej de Wed t openbaar te ver en Boomen er geschikt voor II Hakhout de bermen van geei even voor jij de HET VOORT cianus ATER watar it een var dt wireld hetzelve bezit niien verbeteren elke miere omstBiidigheden nfmatting prikLeliiig ui iende oogen welke kende drukkend in sspnnn ii zien of 11 of aderen ook ci al bij koud weer en of bij schel licht nist n meer andere oogge enwater hersteld i legfo u i eureken t wen tot in hoogen un Hetzeltre is ver n bij la den enstroat Rotterdam l WTEE olenslran CO Utrecht 1 18 ryk Cr Attest uis FRANZ STOLLiiiLEU B d R jn heb zoek hg Kicken heret uitstekend gevolg iilleen vrij van ieder heiden zich ook vaa r I itere CacRo gehalte ur en duurzimie hoe HTviuding steunend iKKiindo Chocoladen l o t n alle anderen vouinkl Staf Arts ii goedf eki nrdc Choiljiiiij te Gouda b j li uiki t OU Kook UiiidiiiM De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 anco per post ƒ 2 Wij maken onze lezerb opmerkzaam op de geschikte gelegenheid om au ons nummer van Zaterdagjl Januari hunne jaarwenschen aan te bieden ADVERTENTIEN voor dat nummer worden VRIJDAG ingewacht 1869 Weuschen w dat de naelen van vrede en vrijheid meer en meer in Europa mogen zegevieren Moge li artoe het nieuw ingetredm jaar medewerken dan voorzeker zal het onder de gelukkige jaren niogen gerekend worden Zoo eindigde hij het begin van dit jaar het eerste laV va dit blad Zjja die wenscheu in den loop des jaars vervuld Kan 1869 tot de gelukkige jaren geteld worden Is er nog veel duisters overgebleven zouden wiy nog veel zeer veel anders wenschen dit jaar heeft ons toch ook reden tot verblijden f egeven Langzamerhand ontwaakt een andere een betere geest de geest des gewelds wijkt meer en meer voor ideeën van vryheid van beschaving en van broederliefde De heerschappij van den de den Napoleon op geweld gegrond door geweld in stand gehouden is dit jaar ingestort Napoleon moge nog OP de Tuilerien zetelen het is dezelfde heerscher niet meer die on 1 Januari de hulde van FiUropa ontving Het persoonlijk gouvernement is bezweken voor de iksstem De weinige niimnen die tot kort geleden de banier der vrijheid in het Ftansche wetgevend lichaam hielden opgeheven zijn tot een macht aangegroeid en het keizerrijk ligt vernederd onder de schande Het onder oek der geloofsbrieven mocht tfldroovend zgn het was zeker zeer leerzaam Frankrijk weet nu hoe een wetgevend lichaam de zuivere uitdrukking der volksstem kan zijn Europa kan zien wat van het algemeen stemrecht te wachten is Hoevele theorien beantwoorden in de prak jk niet aan de verwachting Duitschlaud wacht rustig den tyd dat het militaire Pruisen plaats zal maken voor een vrij machtig Dintochland niet gegrond op het geweld uiet gesteund door naaldgeweer en bajonet maar krachtig door don vrijheidszin en den wil des volks Ueeu rrulsische wapeninacht geen Oosteiirijkschc listen kunuen dat j op don duur tcfr iilRnidcn Do tijd dor dyniis j tien is voorbij de volkeo zijn mondig geworden De toestand van Zuid Europa is dit jaar weinig veranderd Het non posmmus verhindert de voltooiing der Italiaansohe eenheid Turkye sleept zijn treurig aanz n voort Spanje tracht nog steeds Europa en ichzelf wfls te maken dat een koning nqodzakeljjk en een republiek een onding is en dat zy die dien regeoringsvorm wenschen of onnoozele dwazen of grove egoïsten zijn Teleurstelling hebben de koningmakers in ruime mate undervonden teleurstelling zal het doel hem z jn diehet eenmaal zal wagen den Spftn chen troon te bestogen De r isdaden der vujferen wordtó bezocht aan de kinderen treffend wordt het bewaarheid als men het oog vestigt op Engeltmds toestand Jarenlange mishaudeUog en verdrukking vindt geen genoegdoening in de eerste pogingen die tot herstel der grieven worden aangewend Gladstone s kerk bill heeft geen vrede gebrpoht maar slechts een klein gedeelte der grieven weggenomen de land qnsestie verheft meer en meer haar hoofd en vraagt oplossiug Zal het Gladstone gegeven zijn de Fenians te bevredigen en zoo den kanker sg te ntii cn die aan Albion s macht dreigend knaagt Door woiten hoe goed hoe rcchtvtt irdig ook kan helaas geen vergoeding geschonken worden voor eeuwenlange verdrukking Amerika de groote republiek der overzijde dat uitgestrekte grondgebied waar de democratie met haar deugden en gebreken den schepter voert nat bedaard voort op den goedmi weg en beschaamt tal van ongunstige voorspellingen Wat men moge eegge i van Awerikaausclie verkiezingen van bedriegerij en omkooping het groote keizerryk heeft getoond dat zoo iets niet alleen aan repuWicken eigen is Grant heeft de van hem gekoesterde verwachting met heschaamd spoedig zullen de wonden door dan burgeroorlog geslagen geheeld zijn en een tijdperk van bloei en weivaart op nieuw aan Europa tooneu dat do ropublikoiiisclie ret oeriiigsvorni ook geschikt is voor dozen tjjd en voor ecu groot laud Do zomer vorkiozingoa in ons land hebben wi dor bewo7 ou dat do kom dor bevolking de liltor iU beginsolou i loogodaan Ui ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centfln üKOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTES bestanddeelen gesloten heeft de liberale partg gezegevierd en is aanraerkeljjk versterkt in het parlement Het liberale ministerie kon gesteund door den volksgeest rustig en bezadigd voortgaan en de afschaffing van het dagbladzegel kan niet anders dan gunstig werken op é ontwikkeling des volks De slirijd tegen ons openbaar onderwijs gevoerd heeft vpler oogen geopend Op den aanval door de agitateurs is een krachtige verdediging gevolgd Aller aoadacht i thans op het onderwijs gevestigd en de oprichting van een schoolverbond strekt ten bewflze dat de gevoerd strijd nog iets goeds heeft uitgewerkt Grootsche ondernemingen zijn dit jaar tot stand gebracht De khedive hf eft een aanzienlijke schaar uitgenoodigd ter bijwoning van de inwijding van het feuez kanaal velen zijn getuigen geweest van de overwinniug door den menach op de woestijn behaald en al moge nu cok het kanaal uiet aller verwachting bevredigen een nieuwe weg tot verbroedering dér volken ia geopend de inwijding van het Suezkanaal waarbij zoovele volken vertegenwoordigd waren zal eeu nieuwe schakel zijn in den groeten keten die alle volken verbindt Heeft de oude wereld zicli zoo een nieuwei weg gebaand de groote spoorweg die den Atlantischen met den groeten Oceaan verbindt is in de nieuwe wereld een waardig tegenhanger Het plan zelfs in Amerika voor dolzinnig uitgckreten is volvoerd Het ar weH huldigt in den voortsnell tiden locomotief het beeld der beschaving Machtig dringt zij voorwaarts zij overwint de helefpelcn door vooroordeel en onkando tegen haar opgericht en brengt tot één wat sedert eeuwen go cheiden en verdeeld was Ilet jiiar IHO I is voorbijgesneld de ontwikkeling dor volkeu de ware vrijheid zijn weder vooruit gegaan Is er titrijd gevoerd is er veel gebeurd wat men anders wenschte moedig voortgegaan lu inde moet de overwinning scheuken aan dut ut wiwir recht on goed is Voor eou tijd voor laiigoii tijd moge dikwijls vorkoordo liogiiwcliMi o i ioroii de zon dor wiiarlioul Idot iiioli oiiiilolijk do iiovolon vorduijiioii Pit ij 0011 Irons vuur do ongodiil li j oii dil ij oi ii li iin vinr ilo ll uiwoii vim liiirlo