Goudsche Courant, zondag 2 januari 1870

Konlnldljke Ncdcriandsflic Sloombool Maatscliapplj De Directie der L ONINKLUKE NEDERLANDSCllU STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ heeft de eer te bcrii ftcn dat er oj DINGSDAG en WOENSDAG 4 en 5 JANUARIJ 1870 andermaal gelegenheid zal bestaan tot inschiijving op eene LEENINO ten laste dezer Maatschappij groo f f 000 000 rentende 5 pCt s jaars verdeeld in Obligatiën van ƒ 1000 en 200 uitgegeven wordende krachtens besluit der Algemeene Vergadering van Deelhebbers gehouden op 11 October 18G9 Van deze leening werd bjj eene eerste Openstelling in October 11 ruim de helft geplaatst Door haar tan tweeden maal bij Pubheke Inschrijving aan te bieden voldoet de Directie RAn het dringend verlangen van vele belangstellenden vooral ook van de Heeren E H KOL Jkhr C HARTSEN C T STORK en Mr D J Baron MACKAY gewezen Icdeu van het te Utrecht gevormde COMITÉ TOT BEVORDERING DERSTOOMVAART OP AMERIKA onder voorritterschap van den Oud Kapitein ter Zee M H JANSEN van welk Comité zfl zich hebben losgemaakt omdat het hun voorkwam dat de gevolgde handelwijze niet tot de wezenlijke bevordering van het voorgestelde doel zou leiden Van den uitslag dezer vernieuwde poging zal het afhangen of de vaart op Amerika al dan niei zal tot stand komen Bij ifolteekening zal de opbrengst dezer tweede Inschrijving geheel worden besteed tot den niiiibouw van Trans Atlantische Stoomschej om daarmede in de eerste plaats eene lijn van VHsuhujen op New York te openen MogI echter ouk ditmaal de leening niet volteekend worden dan zou de Directie de nieuwe Insehrijving n niet mogen aannemen Met bescheiden aandrong veroorlooit zij zich derhalve alle Belangstellenden te verzoeken de zaak thans door hunne medewerking te willen steunen De Obligatiën worden uitgegeven tot 90 pCt De terugbetaling geschiedt tot 100 pCt bij jaarlijksche uitlotingen in 25 jaar De eerste uitloting heeft pUals op 31 December 1870 ProspeotiHsen waarin de verdere bepalingen Dmschreven staan zijn verkrijgbaarte Gouda bi de heeren W l KNOX DORTLAND HOFFMAN C VAN DLB DOES C HamtreAt den Heer J G BROUWER NI TIIOFF Moordrecht J 1 SNEL Ouderkerk aid TJ I G T SPRÜIJT Woddlni vfeu A N MOLENAAR ten wier kantoor mede de Inschrijvi ig wordt geopend Amnterdow December ISoO DE DIRECTIE Het hjdt geen twgfel of de er dagen liebken de Hen Weduwenaar metééne dochter van fatsoenlijke faniilin H G niet nbemiddeld zoekt eene JUFVllOUW of WEDUWE uit den fatsoenlijken Burgerstand dejielfde Godsdieust Uelijdeude niet beneden 40 jaren zacht humeur en eenig vermogen om bij nadere kenüismaking tot Mi doel t geraken Reflecteren den worden vriendeljjk verzocht zich met franeo briever te vervoegen onder letters A Z bij den Boekhandelaar P C MAAS te Gouoi P S Briiren morden desverkiesende teruggezonden De ondergeteekende brengt bij deze z nen hartelijken dank voor het aan hem sedert het derde eener eeuw geschonken vertrouwen en maakt zijnen geëerden Begunstigers bekend dat hjj nwt 1 lanuarij zijne zaken heeft overgedaan en wel z ijne BEHANGERSZAAK en WINKEL in allerlei BEHANGEliSARTIKE LËN enz enz aan zijnen Zoon H J van dbe BEN waarin tevens ook zijne beide andere Zonen zullen werkzaam zijn terwijl hij zijn TIMMER ÏANSWINKEL aan zijnen Broeder 3 A VAN DEe BEN heeft overgedaan welke beiden hij in UEd gunst aanbeveelt Üw WclEd Dienaar W VAK DKa BEN Mij houdende aan de advertentie mijns VatJers beveel ik mijne zaak in het bijzonder nan zjjne Begunstigers en in het algemeen aan allen zoo binnen als buiten deze stad Oeleefdelijk aan terwijl ik zoowel als mijne Broeders het vertrouwen dat onze Vader zoo ruimschoots heeft mogen ondervinden ons oo waardig hopen te betoonen Uw WelEd Dienaar H J VAN JKK BEN Mij houdende aan de ad verte atie mijns Broeders zoo heb ik de eer mijn TIMMERMANSWINKEL oowel aan zijiu i e erde BegunsHgers als in hot algemeen aan mijne geachte Sfcadgenooten aan te bevelen Uw WelEd Dienaar J A VAN DKE BEN 0 ciibar Viijwllliaic Vcrkoopiiig ten Dverstaop van den NoUris G J Sl Rri IÏ esiderende te Ouderhrk aid IJi el bij veiling en verhooging op WOENSDAG den 5 JANUARIJ 1870 ijx bij afala f en corabiinatie np WOENSDAG den i2 JANl NRIJ 570 beide dage des voormiddaj s ten 10 ure ten huize van den Heer C F vas dbn BKiiüH Logonieuthouder aan Sto wijkirduix bij Gouda van ïïeneBOUWMANSWONlNG nog een HUIS mede ingerigl toi Bouwinanawoniag en diverse perce len WEI HOOI en BOUWLAND staonde en gelegen in de gemeente Berkenaoude te zamen groot 28 hectaren 87 aren 32 centiaren En diverse perceelen WEI HOOI en BOUWLAND gelegen in de gemeente Stohoijk te zamen groot 20 hectaiea 57 aren 40 centiaren Ba zulks in zoodanige perceelen als omschreven zijn in eeiie catalogus kosteloos te bekomen bij de Heeren J van Biintum Zoov te tfowffa genoemden Heer van uen Beuoii ten kantore van den Heer Mr P J Snki Advocaat te Moordrecht en keu kmtore van genoemden Notaris RPRIJIJT hij wieii benevens bij den Heer Snki op fmm o aanvrage nad infor matien te bekomen zijn Te aanvaarden de Gebouwen en Erven op den 1 Mei en do Liinderijen op deu 22 Fobruarij beide des jiiars 1870 De ondergeteekende zjjne SMEDERIJ metprimo Januarij aan don Heer L WELSCHilNovergedaan hebbende betuigt bij deze zijnenhartelijken dank aan al zijne BegunsHgers zoobinnen als buiten deze stad voor het hem zooveelvuldig geschonken vertrouwen en bevoeltbij de e zijuen opvolger in dezelfde welwillendheid aan T KAMPO Gouda l Januari 1870 De ondergeteekende volgens bovenstaande adverteuKe de SMEDERIJ van den Heer T KAMPO op de Lange Tiendeweg alhier overgenomen hebbende beveelt zich in de welwillendheid van zjjne Stadgenooten en de Begunstigers dier affaire aan en hoopt door eene accurate en soliede bediening zich hetzelfde vertrouwen waardig te maken aan zijn voorganger steeds zoo ruimschoots geschonken L WELSCHEN Gouda Lange Tiendeweg Geneeskundige Goedkeiiiing Ik attesteer bij deze dat de STOLLWERCKsche BORSTBÓNBONS bij ligte eatarrhale keel en borst aandoeningen benevens daaruit ontstaande heeschheid en drooge hoest zeer aan te bevelen zjjn Overigens moet nog in het bijzonder daarop oplettend gemaakt worden dat in deze Borit Bonboiis met wier znmenstelling ik bekend ben geene voor de gezondheid nadeelige stoften aanwezig zijn Dr LEMKE koninkl Opiier Staf Arts De Stollwerck sche Borst lJonbons zijn in verzegelde pakjes met gebrniks aaiiwijzing steeds te vi rkrijgen te Gouda bij den Ai oth J W BOERS te Am s mAM ij J K OOSTKRLING te Oudewaler bij F J vw VliEÜMlN iEN en te Sehoonhovin bij A WÜL1 F be rot Ie ABSHAUBBIiNi S of Aiiti llhuinatische Watteo ueder uitmuntende diensten bewe en nan vele Rhumntisclie Lijders die bij lijds de voorzorg namen om terstond de gevoelige platUen van hun ligchaam met de e Watten te beleggen sn ieder die nog verzuimde om van dit even eenvoudig ala goedkoop middel gebruik te maken om zich van zijne Bhumatisehe pijnen verlost te zien worden zij met vol vertrouwen aanbevolen Geen middel dat tot heden bekend geworden is is zoo proef handend en IrnehtlUdig nerkeiK de duizendtallen die er jaarlyks van verkocht orileii en het groot aantal der vleijendste certifie ile an herstelde lijders zijn daarvan de l i te be ij iu Men lelie er voor il np dit naen de pi lMe bekome door e illeen te koopcn in de bekende Depots en iich te overtuigen of zij gewikkeld ijn m lieht bhinuw papier w iarop benevens de gebruikeannuiji ng ook de namen der 260 Depótbonrters zijn vermei en ouderteekend ie door den Bereider en Houfd Uepótliouder A BREETVELÏ Az te Delft Die deze Watten vonr den prijs van 30 Cent perpakje o n verkrijjrbi nr heeft Besteld bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zerenhuicen G WILHELMUS Woerden T W ULV UIL Schoonhoven A KAULTNG Alphen J GOUilKADE Boskoop J H KKLLER Weste Wagestraat floWmfam A ÜKIJNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle a d Ussel CoiHa Druk n A BriiikiDBn nut M iMrtBi niiii i u iiènilail itin isi t i P jkpal Ijl nMèwiyi i iiililriM iitsbi iidff 9É i j te kt iÉè m faê Wtlfltié i