Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1870

1870 Woensdag 19 Januari N 843 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverlcnÉhlad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe NomiL s VIJF CENTEN De Inzending van advertentien kan geschieden tot éön uur des namiddags op den dag der uitgave Eene Surprise De eerste kamer der Staten Generaal heeft zelden de eer om de aandacht van het Nederlandsche volk te trekken Wanneer eene wet in do tweede kamer is afgehandeld beschouwt men haar gewoonlijk als vastgesteld en van de beraailslagingen daarover bij de eerste kamer neemt men hoegenaamd geene notitie tot dat een onverwacht besluit van dat vergeten deel der volksvertegenwoordiging er aan doet herinneren dat ook zij niet voor niets in onze stnatsregeliug opgenomen is Wanneer er kans bestond dat onze grondwet weldra aan eene noodzakelijke herziening zou worden onderworpen waartegen zich tot nog toe echter de meerderheid schijnt te verzetten dan zou t dienstig kunnen zjjn de oor aken van die impopulariteit onzer hoogst aangeslagenen in s Rjjks directe belastingen na te gaan waarvan dan wellicht dit de slotsom zou wezen dat de eerste kamer als anti nationaal onnoodig nutteloos en schadelijk zou gekenmerkt worden en op afschaffing daarvan worden aangedrongen Nu we echter het vooruitzicht hebben nog menig jaartje met het vijfde rad te moeten sukkelen nu kunnen we voorshands niet meer doen dan de bouwstoffen te verzamelen voor dat toekomstig betoog Dezer dagen is die collectie vermeerderd door de aamienilmj van de begrooting voor de hervormde en andere eeredienslen behalve de roomsch katholieke en de ierwer piiiff van de begrooting der staatsspoorwegen Wjj willen daarmede niet zeggen dat de eerste had moeten verworpen en do tweede aiingenomen worden maar wij bedoelen dit dat de eer ste ondanks de bezwaren der meerderheid werd aangenomen om geene stremming in den geregelden dienst te veroorzaken en dat de tweede ondanks de goedkeuring der meerderheid werd verworpen en du de gei ej chUMliciisl toch werd gestremd Ki ii kuiiier die aamieemt wat zij verwerpi ivilde oiu niet te stremmen en die stremt door te veruerpcn wat ij aannemen wilde daarin is de vernUMTdering im er collectie gelegen n de tweede kaïiier mm I n liixir een uniendement de i elden ijexi lirüpt die ui e riikKen waren voor liet algeineciie en de prosinciale colleges van toezicht voor de zaken van den hervormden eeredienst Van onderscheidene kerkelijke colleges waren daartegen adressen bij de eerste kamer ingediend ten einde van haar eene verwerping der l egrooting om die reden te verzoeken Voordat de kamer bjjeeu was werd dan ook reeds op de mogelijkheid eener verwerping gewezen en de aandacht was althans eeiiigszins op dczé kamer gericht toen zij over deze aangelegculieid beraadslaagde De slotsom was dat met eene meerderheid van negen stennnen deze begrooting werd aangenomen Onder hen die voor stemden ontwikkelden een viertal do redenen waarom zjj tegen de begrooting zijnde er toch hunne stem aan gaven Men mag op grond vau het verslag aannemen dat onder hen die hunne stem niet motiveerden er enkelen althans gevonden worden die het voorbeeld van dit vi Ttal volgden en zoo reikte in dezen de eerste kamer aim haar zelve een getuigschrift van ouvenuogen uit Een der voortreirelijkste leden van dit lichaam de heer Domakr van Twist formuleerde dit gctnigsehrift aldus Sommigen verlangen deze begrooting afgestemd te zien omdat het subsidie er niet o t voorkomt Wat wil men daannedeï Wil men de tweede kamer dwingen om het subsidie toe te staan V Maar men kan de tweede kamer niet dwingen Een subsidie uit de staatskas behoeft de toestemming der drie takken van de wetgevende macht en zoo er een tak is die het subsidie weigert kan het met verleend worden Do eene tak der wetgevende macht kan de anderen niet dwingen Van at temming van dit hoofdstuk kan ik geen ander gevolg zien dan wellicht verwikkelingen waarvan het einde niet te voorzien is Stemt deze kamer dit hoofdstuk af volhardt de tweede kamer bij haar gevoelen en volhardt ook de e kamer bij hare meeiiing danzal daarvan liet gevolg zijn dat geene uitgaven voor de lierMirmde en andere erediensten tot dit lioofdNluk beliDoreiide znlleii kunnen worden gedaan Is dit een weiisi lielijke toestand Zal daarmede het hervormde kerkgenootschap zijn gel Kit V lil andere c iiistitntliilieele liindeii bestaan middelen om wiinneer de beide Kiuiiei s van gevoe1 11 verselulleii tot een uitweg te geraken De beide kamers treden dan met elkander in direct overleg en komen daardoor gewoonlyk tot eene soort van compromis Maar zoodanig middel bestaat hier te aude niet Ik weet njet ho j mtn hier tot een eiuds zou komen bjj een conflict tusschen de beide kamers omtrent eene wet die er dan toch voor een geregelden gang van zaken zijn moet Ik geloof daarom dat wjj zoolang mogelijk moeten trachten zoodanig conflict te Termjjden Toen dit incident aldus was geëindigd werd ook verder geen aandacht meer geschonken aan de zoogenaamde werkzaamheden eener onvermogende kamer Zij zou in eenige dagen da verschillende begroothngen nflroflblen en dan weer voor eenige maanden uiteen gaan want tegen geen ander der bjj de begrooting behandelde onderwerpen was ernstig bezwaar gerezen Ter nauwernood werd dan ook opgemerkt dat den dog volgende op dien waarop de kamer zich zelven dat getuigschrift had uitgereikt de begrooting vcor de staatsspoorwegen werd rerworpen met eene meerderheid van twee stemmen De reden der verwerping moet gezocht worden in den post voor de haven te Harlingen Niet dat men bezwaar had om die naven van s rijkswege te doen aanleggen niet dat meu lettende o den financieelen toestand zich tegen de uitvoering vai dit kostbare werk verklaarde neen bijna alle tegenstemmers waren gunstig gezind voor de haven bijna niemand had tegen den kostbaren aanleg bezwaar en ongetwijfeld zouden de gelden zijn toegestaan wanneer die maar niet waren uitgetrokken op de begrooting der staatsspoorwegen Sommigen wilden den post overbrengen op de begrootiug voor binueiilandscho zaken de moesten wilden deze zaak regelen bjj eene afzonderlijke wet Het was dns niets meer dan eene quaestie van vorm Men was t eens over de zaak maar men wilde deze uitgaven liever afzonderlijk toestaan in jilaats vun op de begrooting en daarom wenl deze afgestemd Nu zal natuurlijk de tweede kamer andermaal de spoorwegbegroiiting en tevens een ontwerp van wet voor de haven te Harlingen in behandehng inoetcn nemen en de uitvoering dier werken zal daardoor iiatnnrlijk vertraagd worden Wederom ld een deel van den tijd voor de vergadenngeii liestemd wtirdwi vers iild door