Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1870

b pcussien plants en vidgeiide lurlie I ophelderingen der t over tot de orde eft de heer Praxjirb j h t plaatsen 1 lingWiiden et voairfnicht zal Idiüg hierliij ge t met het oog op regeering denkt di oussien over legen Kochefort rilde dat hy niet met het onder Hij wenschtdus de kamer zelve ƒ 1 houden j want Iquaeslie zoo spoe bimen Voor het g te verliezen dat heer Bochefort jeii ZÜ kan zich geÏDcrimioeerde It uitgevoerd wor aty werd daarna 39 I C machtiging tot et hel oog daarop tillen bealoten die voor de regeeZij luidt thaua de in de WHakIri peering en de Il ift lomen tot uufi uiel dat het ng Ie verleeiieu volgenden brief van den maao jschalk Canrobert dere bladen over dat dit verspreek het dui van Victor Noir t dat zijn vader lie zaak tegen Eiillen tiechts eeti et gerucht dat to vorderen ia te kennen dat Grévy deken I Kollin in dezt aanzien verkrC geworden In kilevreileii op Hold in de MarstUdoen ontstaan ail om het vulk inderdaad zijn het dat hij ia il daarvan af te Neiiilly in een g hel bosoh van vimelde aan den verken van Pargs Ie Seine omgeven pliy leidl De eo voie waar 6 tot waren gestaliokr Parij ill n t ri van Pary levan verzet ware Than verklaart men den opstand I voornemen daarnd il en dat het irij in te nemen der zaak noudvin de nooilige iken juslaaf loi gemaakt en Matt Naast ikerzijdc moeten i fïijde niet vereen einde maet i radicale blmleii ipstanil Ie brcii l l lie radicile r fden is uilcrt men baar geheel vrij ht pn gclntcn dat dr maniftslalie van Oct waarvoor zjj zich zooveel moeite gegeven had per slot van rekening ellendig e belachelijk schipbreuk geleden heeft en dat zoo een deel vnn Piirija naar Neuilly naar de begrafenis van Victor Noir gegaan is hel niet de revolutionaire pers maar het pistoolschot van Auteuil is dat hen daarheen deed stroomen De Marttillaite deelt mede dat een barer redacteuren Pascal Grousset die aan prin Pierredoor Victor Noir eene uitdaging zjnd bij den rechtervan instructie geroepen is Hij weijjerde echterdaaraitn gebuor te geven omdat hij de justitie onderde Huniiparios niet wil erkennen Hij is daaropgevangen genomen Nog gekker is de volgendeproolanialie in hetzelfde blad Wij leden van derevolutionnaire Loiidensche gemeente in Parijs verblijf houdend verklaren tegenover het nieuwe misdrgf dat weder de ontelbare schanddaden der Honaparle vermeerdnrd heeft ons van alle ilrelnemiiig te zullen onthuudcn aan den tegenwoonlisen statusquo wij betalen dlis de belastingen wij erkennen de ejustitie niet wij onthouden ons van arbeid en radenalle republikeinen on voorbeeld te volgen fle Réveil verzekert dat Tihaldi dadelijk nazijn terugkomst uit Cayenne een aanklacht zal indienen tegen de minislers van binnenlandsche zaken die hem gedurende 11 jaren gevangen hebben gehouden in weerwil van het decreet v amnestie dat ook op hem toepasselijk was DÜITSCHLAND I e democratische partjj in Wurteinbcrg heeft eene agitatie tegen de wet op den krggsdieiist iu het leven geroepen Ten gevolge daarvan zyn een aantal petitien aan de tweede kamer in omloop gebracht De voornaamste bezwaren zgn gericht legen den diensttijd eu de sterkte an hel jaarlijksch contingent doch naar men zegt is di slechts een voorwendsel en ligt het bepaaldelijk in Ie bedoeling de gcbeele wet omver te werpen De achttien personen in Noord Sleoswijk vanwie het denkbeeld was uilgeiraaii om eene deputatie naar Berlijn te zenden ten einde bij den koning aan Ie dringen op de uitvoering van het 5 artikel van liet Prag r vrtdesiraetaat zijn allen lotgeldboeten en in de kosten veroordeeld op grond datzij tot de behandeling van die zaak en de benoemingeener deputatie eene bijeenkomst hebben gehoudenzinder voorafgaande kennisguring aan de polite O O S T E N R IJ K De Ntue l resae meldt van 15 ilc er dat de keizer hel intilag van de minderheid in het kabinet graa TaallV graaf Potooki en dr Berger heeft aangiiiiiiiifn Eerst na de discussie over het adres vanantwoord op de troonrede zal tot de vorming vaneca nieuw ministerie worden overgegaan 1 1 l acpi t ZWITSERLAND e bondsvergadering is tegen 31 dezer tot eene buitengewone vergadering bijcingerocpen ter benoeming van een lid een voor ilier rii een vicevoorzitler van den bondsraad Naar men onlangs beweerde bestond lift plan om in die buitengewone zitting de quieslie eener liertiening van de bondsconslilutie ter sprake Ie brengen Htt blijkt evenwel dat dit een voorbarig gerucht is geweest de bondsraad heeft allhans bcslutcn de verschillende afdeelingen van bestuur tot 31 iMaarl in de gelegenheid te stellen om hare opinie kenbaar te maken ten einde eerst daarna te beoordcelen of en in hoever de quBslie bij de bondsvergadering aanhangig zal worden gemaakt A i2 5 ii KERKELIJKE STAAT Er Inopt een gerucht dat de paus voornemens is eene algemeene amnestie voor politieke misdadigers te verleenen en aan alle uitgewekenen vergunning te verleenen om naar Uome terug te keeren Het getal der Inatsten bedraagt acht duizend Hetzelfde gerucht waa evenwel ook bij vroegere gelegenheden verspreid maar is telkens onwaar gebleken Üe omstreken van Home en een groot deel der stad lijden veel van de oversirooming die ecu gevolg is van het snelle wassen van ili ii l ibt r De landbewoners zijn voor ci n gruiit ilii l naar de stad gevlucht liet Ghello staat gil iid üiiilcr water BINNENLAND JOMM 1 1 v l KI In de zitting van dr ursti kanui van yalcrdag nas aan de urüe liuuliUi dip tiiii hiiiiir iil zaken der slaalsbcgrooliiip Algemeene beschouwingen daarover werden niet gevoerd Afd medische politie gaf tot eene korte discussie aanleiding Uitvoeriger discussie werd gevoerd over de afdeclingen waterstaat en onderwijs Omtrent den waterweg van Rotterdam naar zee deed de minister gunstige mededeelingen t w dat het ingesteld onderzoek had aangetoond do vermeerdering der diepte van den noorderdam bij den hoek van Holland de diepte aldaar was reeds 6 el 20 duim Het hoofdstuk is aangenomen met 31 tegen i stemmen In de zitting van de eerste kamer van gisteren is de begrooting van het dep van marine metalgemeene stemmen aangenomen In den loop derberaadslagingen verklaarde de miiiisler van marinedat hij op nieuw tijding vnn de kust van Guinea heeft ontvangen waaruit blijkt dat de onzen eengeheel dorp hebben vernield en een schitterend succes hebben behaald Zes Afrikaansche en Europesche matrozen zijn gekwetst terwijl de vijand Si gesneuvelden on gewonden heeft behalve dat zijnog vele gewonden hebben medegenomen De begrooiing van het dep van oorlog is aangenomenmet 29 stemmen tegen 1 die van den heer Jecrtsema Door vele leden werd aanmerking gemaaktop het liooge eindcijfer Het hoofdsiiik nationaleschuld ufTil nangpiiomen niet algemeene stcninien Over het hoofdstuk financiën is de discussie begonnen De minister van koloniën heeft ter kennisvan belanghebbenden gebracht dat met den 1 september dezes jaars twee jongelingen zullen wordenbeslemd om volgens hel daaromtrent vastgesteldereglement onder het oppertocziuht van den heerdr G J Mulder oud luioglecraar te Utrecht teworden opgeleid tot militaire apothekers voor dendienst in Oost Indie en dat wanneer ouders envoogden hunne zonen of pupillen daarvoor verlangen in aanmerking te doen komen deze op maandag 80 mei aanst des voormiddags ten acht ure ten huize van den voormelden oud hoog leeraar teBennekoin zullen worden loegelalen tol hel nlleggeiivan een vergelijkend examen De op zegel geschreven verzoeken tot deze toelating moeten voor 1 meiaanst bij hel ministerie van koloniën zijn ontvangen De adspiraiilen niocleii op 1 aept 1870 denouderdom van IK jaren bereikt hebben en alsdanniet ouder zijn dan 2U jaren Naar men zegt zou het wefs ontwerp regeleiiile de defensie door den minister van oorlog bij diii raad van slate zijn ingezomlon Ook verneemt men dat dezelfde minisier vooriicnifiis zou zijn de garnizoeneveranderingen Ie ilücn ophouden en wel met hel doel om ile militie te hicalisceren In verband daarmede zouden ook de chefs der verschillende regimenten worden uitgenoodigd de miliciens zooveel mogelijk in te lijven bij do korpsen welke in of nabij hunne gewone woonplaats iu garnitoen liggen MidJelb Ct De verkiezing vnii een lid der tHeede kamer te Vraslerdam ter vervanging van mr M 11 jüili fiui die zijn mandaat heeft niilerfii legd is door den minisier op den 8 febr gesteld en de herstemming zoo noodig op 22 febr Bij de regeering is een aanvraag ingekomenvoor de concessie van een spoorweglijn van denhoek van Holland naar ltolteril ini met het makenvan een berghaven aan den hoek van Holland enwel van de hh L l incoH a en iiir 1 van WeelIe Hotterdam Th J Slielijes Ic Delft S KaphaelSi C Ic Anistcrdara en B Kiiphael Suns teLonden Te Botlerdara heeft de kies creeniging Burgerplicht n iilal mr v Kaalte gesproken had overde inkomslenbelasting en daarover was gedebatteerd met 33 legen 13 st het besluit genomen de vergadering is overtuigd dat aan de inkomsten belasting een plaats moet worden ingeruimd iu onsbelastingstelsel In If eekblad m het Hajt leest men De grootste misdadigers müetcn onschadelijk gemaakt worden Krgo de doodstraf Maar wat zijn groiile wat zijn kleine misdadigers Overigens i uor logisch Is echter die onscliadelijk makingslcer wel te vervullen i Hoe zal men b v den groolen misdadiger beletten te ontvluchten vóórdal hij veroordeeld is Kn toch dan gaat het veel gemakkelijker want de ondervinding leert dat gioote CU kleine misdadigers veel beter den we r weten te vinden ii iar de maatsi liappij uit de huizen viui prevenlieve up luiliiig dan uit de uichthui en V t W ilin ni iiir iVn raihkaiil niiildil dat Ic eh inisseliieii el al heel railikaal is Men moet die groole inisdaili ei luiiiir KUiiile pede ophanjipii zomier vuriii i iii pruee Anders helpt hel niets De voorstanders van de onschadelijkinak Iheoric gelieven d ook tegen opzien P tigt de middelen kleine boosdoeners lijk En zou de ook die liever in te wachten tot zij inga of opruimiugs of afmakiugsus eens te overwegen of zij daar Misschien niet Het doel wet Maar dan blyven nog de Of ocht men die niet gevoarvoorzichtigheid niet medebrengen tijds onschadelijk te maken dan van klein zijn groot geworden Men schrijft ons uit den Alblaaserwaard dd 16 jan Als een opmerkenswaardig verschijnsel doelen wij mede dat gedurende ongeveer H dagen verbazende scharen wilde zwanen meestal in noorilelijke richting voorttrekkende worden waargeno men Zij vliegen ongemeen hoog en men heeft scharen opgemerkt die verscheidene honderden sterk waren Omstreeks een uur vóór zonsondergang vertoonen zij zich het meest Men schrijft uit het VVesterkwartier der prov Groningen de graagte waarmede in den laalstenlijd het vee van hier werd weggekocht en wel totbnitei gcwüon hooge prijzen schijnt er toe te zullenleiden dat hier en daar in deze streken de bouwerijvoor veefükkcrij zal plaats maken Hel sohijnt tochvoordeeliger te kunnen zijn bouwland in groenlandte veranderen Van den anderen kant achten sommigen de voordeelen der vlasteelt niet groot genoeg mn daaraan meer uitbreidiug te doen geven in dezeprovincie en bepaaldelijk in dit kwarlier Men bericht dd 13 ji n uil Breda de sPioping dezer vesting wordt met snelheid voortgezet Reeds aan twee zijden der stad ip een groote menigtewerkvolk sedert eerige eken druk bezig en vooralaan de Ginncksche zijde is het wonderlijk te zien hoeveel in korten lijd reeds van de reusachtige werken is omvergehaald In de volgende maand verwacht meu ook reeds de aanbesteding der sloopingaan de Waterpoort bij hel rijks telegraaf kantoor Erzal door dit alles terrein genoeg komen om bij hetgroot gebrek aan huizen alhier Ie bouwen Zeerte wcnschen is het dat zich hier eene bouwvereeiiiging vornie want zoo ergens dan zouden hier aar een groot aantal Oostersche familien en gepensioneerden verblijf houden daarmede goede zakente maken zijn Laatste Berichten Rome 17 Jan Meer dan 300 concilievader hebben geweigerd de petitie ten gunste der vaststelling van de onfeilbaarheid te onderteekenen terwijl vele andere een ontwijkend antwoord hebben gegeven De oppositie heeft besloten eene petitie in tegenovergesteldeu zin in te dienen Berlijn n Ja Heden is de onderhandeling tusschen de Pruisische regeering en het Chineesohe gezantschap geëindigd met een krachtige verklaring van gr aaf voii Bismaick ten guusie van China ala antwoord op eene depêche van Burlingame Munchen I7 Jan Bij de opening van den landdag enlen in de troonrede aangekondigd voorstellen bel rellende de kieswet in welk het directe kiesrecht tol grondslng is aangenomcu en een ontwerp betrefl ende de ürganisatic der schutterij De troonrede vermeldde overigens dat ondanks een zuiniue raming der nilgaven de regeering toch het bnilgel niet kan doen sluiten zonder de belastingen te vcrhoügen Bntrelfcnde de Duitsche politiek wordt de kommer dat de reehimalige zelfstandigheid van Beieren gevaar zou loopen geheel ongegrond geheelen jetrouw aan liet alliantie verdrag met Pruisen zeide de koning zal ik met mijne machtige bondgenoolen voor Dnitschlands en daarmede voor Beieren s eer inslaan wanneer onze plicht dit gebiedt Hoe ik ook het herstel van een nationale verbinding der Duilsche staten wensch en hoop zal ik toch slechts aan zoodanige vorming van Duitsohland mijne toeslcinmiiig geven in welke de zelfstandigheid van Beieren niet wordt bedreigd Parijs 17 Jan In het wetgevend lichaam stelde de afgevaardigde Estancelin een motie voor om over Ie gaan tot de orde van den dag van den volgenden inhoud in vertrouwen op de kloekheid van den minisier en recht doende aan do maatregelen welke de regeering genomen heeft om de openbare rust te bewaran betaamt het de ver volgingen tegen Uochofort in te trekken Olliviur verklaart dat het rainisterie hel voorstel niet aanneemt en overweegt wat gebeuren kan wanneer de autorisatie om Itochefort te vervolgen welke hij vraagt geweiijei d wordt Dit zon heni dr vuorl eltiiig van hel oiiileriioiueii viert oiimiii elijk maken Kochefort zegt dat zekere inoiird laiivalleii leeht geven om alles Ie zeggen Do meiiifjle r beiveren ua f