Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1870

v a N C at 3 M 3 a o ï3 3 I BEKROOND i 1865 i I ü u R r ü I Ü ILVl KIN VIIUAim êï H HllMl KM S1 l3 M p BEKROOND 1867 I P A R IJ S I i nKüN t MHJMl 1 P M Belangrijk Berigt De voortrelTüh ke uitkomsten elke het gibruik der Schmidtsehe Anti llheuraati3che W ildnolWatleii n 25 en 50 et het p ik Dennenn i ilden Olic fi 10 en 80 et de flesch aan duidende lijders van 1 cht en llheumaliek heeft opgelev id niettegenstaande ille andere geneesmiddelen te vergeefi beproefd aren de bij ondere a inbevtlnigen van Hll jeneoskundigeu geven voldoende bewijjeti det iltugdtlijWheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook d oo alom beroemde WaldwolGezond hci ls k leediugstiikkLii bekend als behoed en geinesmidilel legmalle Jieht en Hbemnatisehe aandoeuingeu Schmidtsche BOUSl BOMiOiNS i iO et de doos ijnde het beste middel vooi Slijm Hoest Vcikoudlitid Astlinia bcniauwde Borst enz KlhFKIliWDHL rOMAUE a üü et de llacun is een goedkoop en lieil aam middel tegen llhenmatische hooldpijn zwakheid der hoofd enuwen bet uitvalbn van bet Haar en het vioeg gujs won n verschillende Ualdwol Artikelen olg is pnjscuuiant Hoofd Agent vooi Ncdcil ind M J H VM Vtncht ie GOVDJ Mej de u liOSJUV Jlyluai h A AKOSSIEAII Z Tfos ioe 1 GOUDIvADK llurmde W O KIJRVKRS Hazeniiutt le it e J GWUkKUKEN Moii Jooit J A lAtÜlSI Oudetiahr J vvn Lll U LAND RoelofHuniiducn II NAPEBMAN Ro taclam Wid 1 DE KOSTER Süiooiihoun Wed WOLFF en ZOON ll oadai Ueb = PFENNING ll oiil iigge A df WILDE ITswhtem i B MOLLE I ll veidere Depots op de gebiiiik3ianwij7ingep in raag om HEl flj iij M J C HAM VbecU Per Pakje 30 Cent Tegen keel en bor tlijden B iir etd M deit vele pii ii Itgen linesten lieestlilieid jinldtelen van het vetvlies eu de keelknobbel ja tegen alle ongemakken der ademhalings erktulgen Men gelieve om zich voor de vele vervalschingen te wachten op de onderstaande Depots te letten Te Gmda bij den Apotheker J H Boeils te Haa edit bij J K Oosterling te OudewaWr bij F J an VitÈ VMiw i N en te hoonhocen bij A Wou mmmmmmÊiÊm 1 wn irsehuwt do regcering niet voort Ic gaan met onhandiijhcdcn Want het h de lepubliek dio profijt rekt uit de foiiien van het ki i crnjk De heer l icird keurt de vervolging af en belreurt het dat cm dergelijk terrein gekozen ia voor het opwerpen m een knbinel U c lie De minislcr Olliner rischie dat de autorisatie lol de cr olging ou norden verleend Hijwil clde volstrekte vrijheid der pers maar gelooft uiet dat liet met die vrijheid oiereenkonil dit de pers een beroep op do jpens dnit Dit ia eene laid die het gouveriiemeiU vtrvolgcn al i rnijl ij de hernieuwing met dnlden zal van hi iceeii men genoemd heeft dagen der reiolntie Het gonvernement wil geenerlei revolutie maar verzoening en ontwikkeling van alle vrijlieilcn Nadat niig de heeren Jules Sirann en l iré het XI oord hadden gevoerd hu ft de kamer maehliging verleend om Jloelicfoit Ie vervolgen Het besluit werd genomen met iih legen ól stcuiinen Parijs 17 Jan Kaepail u eer ziek hjt staan eeiiige groepen tiieuv 3gieiigen vndoin bet gebouw van het uelgeveiul liehaam Men verzekert dat ei eeiiige agilatie heersehl te Belleville De voltrekking van het doodvonnis aan Troppmnnu zal naar verzekerd uordt morgen plaits hebben Gemengde Berielitcii Men beneeft Jat pitcr l Aciiitlie te Ro ne i3 Den 2fi dtcpinber jl is Je buoyesthoul te Butharest uificw jd door vorst Knrel Mni beweert dnt Ousttnnjli Montenegro lUn ooilog U au lideen Nog oUijJ worden spfltiutehc troepen gezonden iionr Cuba Wtinr uu 40 1i0 ninn bijten al ijn De politiek an liet iiiLuwe griLkochc muiisti iie znl iju de liandhavmg van dtn mlJi lu lat ou lcn In de dne Inatste maiiiuk i van 18 i ijn in LngelniiJ ingevoerd 10 unllioin unteiuinis grnim of metl De MarseiUitisr eu de Rnppil btbbtn pub inschnjvnijj gcopiiiJ tot oprichting van un gtdmlvttLktn op het ymt flu In het Pmuo dil M ij iio in de Apptminen heeft teiie bi laugrijke nnrdstortuirï pints givondin au door viel bobcbland 18 gcbouwpn in werden bedolven fcen der grootste fiiiiia s te CrefilJ handi lende op hpfui n Chitia isgefaiHurd met eu passuf van 4 800 000 th In 1847 bedroeg de Franaehe ntvocr naai Engeland iliiu anrde van 280 nniliuLu thans bereikt die cene Haardn vau 1800 miUioen Uochefort bt oekt bet volk om kalmte aau e raden Najtoleou de soldntin om heo tot trouw t wikken Te Giithonin is efti viouw binnctt eU iiiiuudLii tweeinnal van tweelingen bivnlbn Te Wi tnen wfdi n iii Int atads slatlilbuia gednitndc ISCö 1555 paarden gisbtht Eene boerin tL Nijmcfien meende wmilijk d it al du moeite met de nuuwc nniat leeds eui gtvulg was vnn het LUiieiht Üc üphun bt der gewom mid Ubn beeft m 18fi9 beilrageu 33 ton inetr dm de raming m 2K ton intei dan in IbHS De l oinologi lie virmiiLiu Le htjskutip al etiit t rlütin honden vim httslers vrui hlboorncn en OÜO lotin en even xooveel pnj n oot f 7100 al bit tnreiii X ri bet piku voor H t btar eu darter llolil ti ilubtiiiMid llill nabij I oitdt n ji door brand vornield de Jtii tdir it iii de vintinnen oiiigekofneu De inetnllatie vm dtn lord niiyir i lu londm lu 34 duiren gubb n grkost De Parijwhe tigiro hmt nn iu kroonprinb uit nini de juilgBt £ ntvbt an kn t ini iig v Hongnrije ijii no dÜOO gi iiifi iilt u vemtoken van onderwijs N an men beweert I Cinbildi doddiidig jl te Parijs Bargerlijke Stand ikltoutN 14 Jau aa oudtfh P v m en H üiik Cornells dnaidni ondel C 1 van Willem en I ifcber 15 ItoüHje oudiis I Mui l eh n l C als Mnrm Jolmnui oinilia oudus P J Mnldir en E Km nier Ifi ïounlis ondi rs P lanruren I Kettnti Franeifcns oiiJeih 1 ww d r Nout n A P KettlvijlUr pKtirnelli Mina ond rs II Knsttlnn rn M de llniin 0 tUlt l l 17 nn P n de Water lu ADVEBTEHTÏEM De DIRECTIK dei Bi itulvor ckfunif Mnatacliappij Ai niMnni UI liquidatie lireiigl hiermede ter lifiiiiih diit don Heer J T BKA ï JAAR op ijn veiv nek een eervol ontilüg ia gegeven iils Agent van genoemde M int ïchappii en dat de liquidtitie der valvcn iinei A reiit mr is opgedragen aan den lieer II 1 VOOKDUIN yofaui te ïoiii ü b j wien alle vereisclit wordende inliclitiiifj on ipi te liokninen 7i iide de opdragt dnarvnii donr den Hui HKAOtlAAll aan den Heer MONTI IN gedaan Imiteii liiiie voorkennis en goi dKi n nu sm m 1 111 d De DIHl l 111 iHiMh iii eind sGiiA bMiA t 12 Iaim iii l ro De ondergeteekende als daartoe door hen speciaal gemagtigd adverteert bi deze dat de Vennootschap tussehen KLAAS LOEF CohnlLis üDN en JÜUANNES di JONG Jloomkiaeifis te Boskoop onder de firma LOEF de JONG aangegaan heeft opgehouden zullende al oo alle handeh igen z ju voor privé rekening vnn hem die dezelve aangaat Wordende elk die iets verschuldigd is aan of te voideren heeft van gezegde firma verzocht daarvan ten spoedigste opgave of betaling te doen aan den ondergetaekende of aau den Notaris MONTIJN te Gouda J D 1 1 BOCK GouDV 14 Jannaiij 1870 Ilccr i i J G V Fractie Tandmeestor V u 1 en Zoo spoedig mogelijk j eiieve mijtiiK i iid n A igge derlij tLcte Anatheiiii MondHaier en 5 doobji gge ïijt doosjes Tandpoedci Even als de vonje beieiiding verwacht ih htt besleUe polgeiis ile tlve ule uilge onden Levens op de ehe pourwaanien Bij ileiee heb ili de eei U Ie lieriglen let höt Anatherin Moiadwator met gunstig gevolg steed gebriicht is zoo dot ih mot twijfel of het debiet zoe voort durend zoe nemen 1 ene Neieuive nilsliie humt en iit fiaiujtrvoim liad ih gaaineerbij nit e en paliigd Bueliljes voor Mispraiding exln iibij 1 lloogiu blind Uelf Nl U V lv ul l o linar W Sibflnijh Tc lerkiijgtn te londa bij L Silienk winkiliu op de lloogblraat n ijk A 12c Ie Rjlleidini bi h E VIII Santni Kolll apoili en A Sihippi in i blirtu e poitllelinviiikel li Openbare Vrijwllilsc Verk oi ln op MAANDAG on 7 FEBRÜARIJ 1870 des voonniddags 11 ure ten overstaan van den te jouda govestigden Notaris MONTIJN in de Nieuwe Herberg bewoond door Romeijn binnen A onrd Waddinrveen onm ddelflk naby Boiliooji van een hecht sterk en vóór weinige j uen nieuw gebouwd HUIS met Hooiberg Schuur en Erve alsmede drie Perceelen uitmuntend goed TUIN ELD alles in de Biezen binnen de gemeente Bjskoop in 4 perceelen te aniengioot 1 Hectare 22 Ares en 95 Centia es kad sectie B N 1233 tot en met 1239 282 285 10 4 121 en 053 Alsmede li v clfdt n dage en zoo noodig den volgenden 1 1 des avonds 6 ure ter zei der jhwt e van het PLANTSOEN en de GEKUILDE BüOMEN en gewassen aanwezig of wassende op due perceelen volgens bekend te nmken Specificatie beneveus vier KALF OP VAARKOELTEN eene partij Hooi Mest Bouwgerei dschappen enz Alles breeder bij biljttten en nadere inforniatien te bekomen zoo ten kantore van genoemden Notaris MONTI jN als van den Notaris MOLENAAR te Woddinneeiu Wordt ten s oedigste GEVRAAGD een allivins B KWAVM SMIDSKMECHT met BOEKEN en RI ITUIGWERK bekend Adus m Pel soon bi L WELSCHEN Ml Sun 1 Lange TiendewiiT Govda ERRATUM 1 inil 11 UI h ft iiii illinilit 1001 ile eilawt II n li h I i I k u 1 iiitt oiiila iliuLlit van jJuUpi lil link timd i SpT Tl aHli i a lilMHk ml Hlll MiÉpii 4 ini nwbi MlAsialitMi a tM blil liStaitiillijèmklipi AnnikfiiBHiuk p iw öPifM fc II ihniui liiliiWil mm Met Ml é i IMf 1l iil J in 4 li Wf K h UBita prii 4i i É g J Hl ili i kwii a 4j h1 4 c i c i i iw i M wttt m m