Goudsche Courant, zondag 23 januari 1870

D ÉsëUSÊmÊmm TBJS lfc J0PIN6 1870 Zondag 23 Januari N 84Ö MEN vassende op liet an de Goudkade 24 JANÜAIUJ half 11 Ure ten lu het ScHipPBES GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken kkelp to vervoetu bezigtigen des aris MOLENAAR De uitgavfe dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS vyortlen berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één tiur des namiddags op den dag der uitgave liuaken dit product emalen koren Tet kaat hetwelk voor Ibriekant hieronder ffabriek in haar ge icht door gedurige het gereed zgnde ne voor de gezondApothekers alsook ï welke in koekjes van Nederland ver leveranciers lOOIIBIGBN X koopt geen kwak HILE U per contrait J li weder te doen geld dan mag men I wondenngswaardige In goud te betalen is lu Uitval van Haar Ibetalen na VOLKO le flacon b THEOWi St Nicolaasstraat EN NATIONAAL VEIU HAP tot het uitkeert leven in tijd van V rwonding en na Ie en geschikte persoGouda en omstreken roegen zich in persoon Gouwe C 54 te Gouda N VIJSSEL ttif en Dinsdag a morgens Ixlagen s morg 7 uren i P gelijke lajfcn anam lidoui Laarfni lUiiiliu Kenmsgeving BUBGEMEESTER en W ETH0UDER3 vta Gimda beiinnereu deti beUnghebbenilen de artikelao S 4 en 7 van de Verordening op de invorderiuK der belasting op de Honden in de gemeente Gouda Taalgesleld den 31 October 1866 luidende als volgt Art 2 leder eigenaar of bezitter van honden aan de belatting onderhevig is verpligt daarvan jaarlijks roor den 31 jannnrij bij den ontvanger aangifte te doen Die anngifie geschiedt door de inlevering van een behoorlijk ingevuld en dior ilen aangever onderteek end biljet dut van den 16 december des Torigen jaars kosteloos ten kantore van Jen Ontvauger verkrijgbaar it De betaling der belasting geschiedt dadelgk hy de aangifte tegen quitanti onvcrminderiï het rej t om zoo de aaogifle later ouJMist bevonden wordt daarvan herziening te doen jilimls hebben Art 4 Bij de betaling wordt iloor ileu onivnnger kosteloos voor eiken hond ren keniri ken uitgereikt volgens een model door Burgemeester en Wethouders vast te stellen Daarop wordt het jaar waarvoor het uitgereikt wordt en een deorloopend volunummer uitgedrukt Dit kenteeken wordt vnslgcmiiakt en gedragen asn een halsband waarvan elke houd behoort voorïien te zijn Bovendien mogen honden jiariroor de belasting van ƒ 1 25 voldaan is nitt langs de straat of den weg loopen zonder aan een touw geleid ie worden Art 7 Honden niet voor ien van het bij art 4 voorgeschreven kenteeken worden beschouwd voor de belasting niet te ijn aangegeven en wanneer de eigenaars niet bekend zijn ter beschijcking van de politie gesteld Eu worden de belastinüschuldigen aangemaand om zich den tijd voor de annglfte en betaling ten nutte te maken ten eind alle voor hen nadeelige gevolgen te oorkomen Gouda den 19 Jnnuarij 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGtEEVER FORTllIJN ViS UEKGEN IJZENDOORN De Arbciders quastle Vervolg Is het nog noodig liet hemelsbreed verschil aan te wjjzen tusschcn het drijven der politieke partijen die van de arbeiders quaïstie sedert geruimen tijd een wapen maken om elkander te bestrijden en de qmestie vuu arlxiid en loon de quastie van den toestand der iii bciclers zelf Wordt door de politieke partijen om do gunst der massa gebedeld tracht men dt e to winnen door nllorlei soliooiisclijiix iido Ix lol lcii is men daaraan de quiostie van hot alg iiieoii stoinrechl verschuldigd oen roilit slechts weinige arbeiders het belang zouden begrepen indien het hun niet door politieke drijTWS als verboden goed werd voorgehouden de srbeideni qtuestie heeft met èo politiek niets te maken hot is een sociale ecmmaatschappel ke qusBstie even goed als de eraiincipatie der vrouw en zoovele andere sociale qusastien die door de politieke partyen gebruikt worden tot bereiking van verschillende oogmerken op staatkundig gebied Voor geen zaak is de politiek zoo nndeelig geweest als juist voor de arbwders qusestie Na de afschaffing der gilden na de vaststelling van de rechten van den mensch en de afschaffing van alle privilegieiv idie de geljjkheid in den weg stonden door de Fransche omwenteling werd spoedig van de ontevredenheid der arbeiders gehoord Hun toestand werd meer en meer besproken Eenigon tijd beheerschten zjj zelfs den toestand van de nijverheid maar men schreef alles aan de oorlogen van Napoleon toe men verwachtte herstel van den vrede Napoleon viel de vrede werd in geheel Europa hersteld maar de toestand van den arbeider verbeterde niet Nu werd het geweten aan de machines de niachinei maakten handenarbeid onnoodig de machines namen den arbeiders het brood uit den mond want zij waren de oorzaak der lage loonen duizenden handen mankten zij nuttoloos locale woelingen en ongeregeldheden het vernielen van fabrieken waren van die beschouwing het gevolg maar spoedig leerde de ondervinding dat de machines den handen irbeid niet onnoodig maken dat zij integendeel den handenarbeid in waarde doen rjjzen Eindelijk moest men we overtuigd worden dat de oorzaak der quaestie dieper lag dat deze niet opgelost kon worden door het wegnemen van lokale beletselen dat de maatschappelijke toestand zelf de oorzaak was en dat een hervorming der maatschappjj een sociale revolutie alleen redding zoude kunne brengen In rankrijk vooral werd toen ijverig in dien goest gewerkt Socialisten Communisten St Simonisten volgers van Ciibet stredc om hiin beginselen te doen ogevicron on mankten an de sociale maar al te dikwijls oen Kilitieko qiuestio Van diiar do vorseliilleiido opstanden on lor Loilowijk Kilips van danr die luiliouule o i phlatsell als iiitvlooisol dor ropubliok van 1848 Hun aller drijven was echter vruchteloos Hier en daar in Amerika mogen nog overblyfselen gevonden worden van de toepassing bunuer stellingen zjj zgn voor de maatschapipg onvruchtbaar gebleken In Engeland werd een meer practische oplossing der qusestie gezocht Daar kreeg men de eerste arbeiderswiukels waarvoor de geld n door de arbeiders zelf werden bijeengebracht Arbeidera vereenigingen op groote schaal volgden en de goede gevolgen diei vereenigingen voor den arbeidenden stand hebben het voorbeeld door de Engelsche arbeiders gegeven op het vaste land doen volgen lu de meeste Engelüche fabrieksteden heeft uen aansaenl ka winliolgobouwen met vereenigingszalen voor arbeiders door de arbeiders zelf gesticht en bestuurd en deze vereenigingen beschikken dikwijls over aanzienlijke sommen Hadden die vereenigingen hoofdzakelijk ten doel de uitgaven der arbeiders te verminderen en hun meer genot te versehaifen andere vereenigingen waren werkzaam tot verhooging der loonen en tot vermindering der werkuren die voroenigiugen waarvan de kassen gesteund werden door wekelijksche contributien zjjn de oor aak der strikes grèves of werkstakingen waarvan in de laatste t den zoo dikwerf sprake is en die even noodlottig zijn voor de arbeiders als voor de nijverheid Treurige bijzonderheden zijn omtrent die vereenigingen in Engeland openbaar geworden De leden blind gehoorzamende aan hun hoofden hebben zich somti ds aan misdaden schuldig gemaakt indien dit door die hoofden gevorderd werd de maatregelen door die vereenigingen genomen hebben den arbeiders dikwgls aanzienlijke verliezen berokkend en niets bjjgedragen om do arbeiders quüpstie op telossen Alleen kan men zeggen dat door die vereenigingen de aandacht op verschillende bestaande n iisbtuiken gevestigd werd en in verschillende staten wetten zijn vastgesteld tot regeling der werkuren in liet algemooi en die van viauwen en kinderen in hot bijzonder Als wapen in do hand der jiolitioke partijeji ijii die veri onigiiigon hoogst noodlottig hoofi dat in hngclaud weinig wzwaar ni Duitschlaiid is do strijd ui do iii lioiilors veroniiiginf eii iiuuw verbonden mei ilon strijd dor politieke