Goudsche Courant, zondag 23 januari 1870

Jw iaS üBt TM iartii u I ll iliiarann fxrhvi Diidi r oscliikt Ook tiilir lus lii i l t men firii ii liissiiii dm socialo Huaistie ti vcrwailiti ii van die V ri L nif inp Ui Nd woiiiijf vooruitzicht bisataat er lat do so i ili licrvoriiiinj aaiistaaiido is ni maud zal vio wel ill staat zijn ei u luifrilbaar middel op t 0 f rvoii d bulan yn die vereenip d moetitu wordou zijn inden t j i iiW oi di i ii toestand nojf te veel met elkander in strijd Wat evfiuwel nu kan en moet ffodaan worden is te zori eii dat ook d arbeiders alom voldoeiidi niderwezen worden Zij moeten zoover ontwikkeld zijn dat zij ware van valsclie vrieiidên Kiiniieii ondefj elieiden Neemt de algènieene ontwikkeling toe dan zal do macht van vercenigiiigen als de Internationale meer en me eiveriiiindoreii de arbeiders zullen leeren inzien dat met geweld geen verbetering te verkrijgen is en dafc de middelen door schijnvriondeu aan de hand gedaan tot nadeel van den arbeider uitloopen Zij zullen leeren begrijpen dat alleen hervorming mogelflk is met medewerking van allen Jaan do regeeringen voort dé albcidende klasse te ontlasten worden alom mnatr egelfen genomen om den toestand dier klasse te voi i et iren breidt men de middelen iiit om de otitwikkeling en het onderwijs te bev j deren d in zoude het niet eens zoo vreemd zijn als langzamerhand de strijdige belangen werden vereenigd en eenmaal de dag aanbrak dat ioniet buitengewone middelen vreedzaam en Stil de arbeiders qnaastio was opgelost Uuitviiiandsch Ovcrziclit GoüDA 20 Januari Te Parijs is uitspraak gedaan in de zaak Vrtn la Iti forhie Behftlve de dhikker zijn vier jonrnahstcn tot eene gevangenisstraf van eenige waanden veroorileeld het zijn Vermorel Clément Malc spiiie en F Pyat Een onheilspellend begin ieiiev nieuwe rogeering Nu volgt Rochefort maar deze verklaart dat hij niet veïschijnen zal voor eene rechtbank die niet voortgekomen is uit het algemeen stemrecht Het wetgefend lichaam beraadslaagt over het vrijhandelsatelscl dat bij velen in Frankrijk hevige bestrijding ontmoet Te Crenzot is eene werlfstaking van 10 000 mijnwerkers die voor loopig wel een rustig aanzien heeft maar waartegen toch reeds troepen zijn afgezonden uit Lyon Het is overigens vrij rnstig te Parijs en de ofiloopen die zich telki ns herhalen hebben geen dreigend aanzien toch is de toestand zorgvol hol proces der prinsen Murat en Pierre Bonapcirte zal zeker de gemoederen der volksmenigt in hevige ontroering brengen en niemand khn voorzien hoe schijnbaar toevallige incidenten tot eene uitbarsting voereh die bij de verijiéliwde verbittering de schromelijkste govolgeii kon hebben voor de keizerlijke lielangen In Saksen zal de eerste kamer de ontwapening in discussie brengen maar stellig minder gunstig daarv oor gestemd zijn dan do tweede in elk geval hangt de beslissing af van den Noorddnitschen Bond In Oostenrijk heeft de commissie van den rijksraad de lichting voor 1870 goedgekeurd toch zal een lid Figuly bij de discussie voorstellen die te bepalen op 00 000 man om 20 millioen te bezuinigen Maar Oostenrijk zid niet wijzer zijn dan do anderen de nitjmtting moet nog altijd verdi r gaan de belastingiui luoeteu overal drukkender worden en dan zal men volkomen weerloos zijn door de overspanning voor do defensie Wij zien in die zwakke en verachte pogirigen ter ontwapening het begin van het einde en dat einde is de afschafling der staande li gers en de regeling der volkswapeniiig In weden is do rijksdag geopend daar wil men de bidaatingen met vier millioen verhoogen ter uitbreiding van het spoorwegnet Het is een arm land en zonder crediot Rusland heeft beter slag om aan geld te komen en zelfs Turkije weet te leenen zonder iemand vertrouwen in te boezemen De khedive legt het hoofd in den schoot te Triest althans is een pantserschip uitgeleverd aan de Turksche agenten dat voor rekening van Eypte gebouwd was In Pruisen is de breede beraadslaging over do districtsregehng verdaagd door een verschil over do aanstelling van den Amishauptmann Een voorstel van Duncker en Eberty tot opheffing van de beperkende bepalingen op de drukpers is door de afgevaardigden aangenomen zouder veel kans om wet te worden en de Sleeswijksche quiestie is bij de veranderde regeling der buitenlandscbe zaken aan den Bondsdagter beslissing opgedragen Zal Noordduitschland billijker zijn dan Pruisen in de uitvoering van het Prager verdrag V ENGELAND Het gaat de Timen die in de laatste dajjen geregeld een harer hoofdarlikelen aan de Fransche toeslanilcii ijdl als vele andere bladen die beweren e gflooven aan een liberaal keizerrijk en in hel bewind van Ollivier c s ten pewicliii en stap op den weg van vouniiigang willen zien Met de meesle alfeclatic verklaren rij dal hel sink in d Marseülaise waar men Koe ifort om vervol inike liederlijke taal beval als zi nooit gehoord hebben Verbeeld u roept de Timei uil Rocheforl zegt ik dwaalde toen ik meende dal een Bonaparte iets anders kon zijn dan len moordenaar l e Times slaat versteld Ver ret de Times de slaclitull ers van len coup ductal Als wij ons niet bedriegen was de Times destijds verontwaardigd over die hmdeling Thans is de fimts ontzei over Rochel urla iaal Het is Waar dat Kocheforl geen hoogjieplaalsl persoon is plijk de anieur van den coup d état die reeds president was Meer en meer zien wij in hoi groüleii invloed het gezag ook op hel gebied der logica heeft Door de regcering wordt eene nieuwe poginggedaan om eene uitzondering te verkrijgen op denregel dot de inoord ianslagen in Ierland ongestraftblijven Zij heefi van het hof Ie Dublin iniichtiginggevraagd en bekomen om de gi icihtelijke vervolging van Barrel wegens den mooilaanshi op enheer Lambert voo r de jury te Dublin voort Ie zetten en wel dj grond dat de gezworenen te Galway alwaar de vervolging jegonnen maar aanvankelijkmislukt is ïouden raeenen zich zelven aan levensgevaar bloot te sleilén door eene schuldigverkla ring uil te spreken De heer CarUvrighl deelt aan de Times hel volgende mede als eene bijdrage lot de kennis vanprins Pierre Napoleon s karakter en waarin levenswordt gemeld waarom den prins het verblijf op Corfu werd ontzegd Ik was toen deze maal regelwerd toegepast ambtenaar der Britsohe regeeringop Corfu en sta voor de waarheid mijner mcdedeeling in zegt de schrijver D prins hiuirde op orfueen boot om op de Albanisehe kiisicn e jagen Tweezeelieden van hel eiland vergezelden hem op dezentocht Op het oogenblik dat de boot Ie Sajad s opde Albanischc kust landde trachlle eer commiesaan boord te komen om zich ie vei c issen vanwaar de boot kwam zonder dal daarloe de minsie aanleiding bestond werd die commies een grijsaarden vader van vele kinderen d ior den prins gedood De boot wendde uniniddelijk den sieien en keerdeiinnr Corfu terug Den prins Aerd iia een inge sleld onderzoek bevolen het eiland te verlaten en de lanische regering schonk aan de familie van den ongelukkigen arableiiaar eene goede som golds bij wijze van schadcloossleliing De Times de Jiconomist de Money Muriel Review en andere financieele organen waren het in dea laafsten tijd niet eens over de quffislie of de renten die in deze maand zijn vervallen zulk een gunstigen invloed op de geldmarkt zoude uitoefenen dat het discoiilo eene vermindering zon onderga ui De meening der optimisten is niet verwezenlijkt In plaats dat de geldmarkt ruimer is geworden nam de vraag naar geld toe eu blijft toenemen Intnsschen zijn weinigen i6a pessimislisch dat zij spoedig eene verhooging van hel disconto tegemoet zien tenzij de specnlatie kooris die weder ter beurze woedt zeer toeneemt De speculanten schijnen thans de grootste voorliefde te koesteren voor die fondsen wier rt de waarde eerst na verloop van jaar en dag zal k i ien worden bepaald of voor die welke sedert lang geen crediel meer genieten of verdienen Zoo doen de aciieu van nieuwe telegraafmaatschappijeu onmiddelijk opgeld onverschillig of de ontworpen kabels ons met de Japanners of Chinezen dan wel met de bewoners van Chili en Vuurland in verbinding zullen brengen en wordeii er steeds hoogere prijzen besteed voor die fondsen welke onder de lü pCt slaan genoteerd Natuurlijk zal vroeg of laat de reactie zich doen gevoelen en sommige kleine kapitalisten zullen zich bitter beklagen dat zij zich door den maalstroom hebben doen medesiepen F E A N K R IJ K Donderdag heeft in de ziliing van hel wetgevend lichaam eene discussie plaats gehad lusschen da heeren Brame en Kslancclin waarbij o a sprake was over de egfers die in de gisuren gehouden ziliing te berde zijn gebracht De heer Jules Simon betoogde dal Frankrijknog zoo arm niet is als wel gezegd wordt en datde kwijning der industrie niet aan de vrijheid deahandels moet worden loegeschreveu Hij wei schiedat alles zou worden aangewend om aan ilen ongiinstigen toestand een einde te maken en S dielstedien lueslaiid vooral met betrekkirg van den sctier psbouw den handel in ijzervvaren katoen enz Doorvoorniigang door welenscbap en door vrijheid wilhij Frankrijk in staat stellen om met hel huiienlandIe wedijveren In zijn verder vertoog loonde hijaan dal de Fransche industrie de concurrentie tegenEngeland kon volhouden Frankrijk bevindt zichlen dien aanzien ook in eene oordeidiger posiliedan Kngeland uitgezonderd w it den prijs der i leenkolen betreft JIcl handelsiraclaal met Engelandstrekt ten voordcele der lundboiiwende klasse diein gelal lU maal sterker is dan die der nijverheid Er raoet voo al gewerkt worden op het voordeel vanden verbruiker en hel behoort zoo Ie zjjn dat debehoefiige riiet moet belalen voor de bescherming die aan eenige grooie induslrieelen verleend wordt Vrijheid van handel is uooi ig voor allen Deredevan den spreker erd levendig toegejuicht De heer Uiiilleniain trachlle aan Ie looiien dat de haiidelstraetatcn gunstig werken voor den landbouw die roegcr altoos voor de indiisdric moest wijken De hr Clement Duvernois zeide dat de beschermende rechten niets anders dan duurie hongersnood en i llcnde doen ontslaan F ehler wil hij niet Ie snel düorlaslen ina ir angzamerhand de tarieven en het Iraiisport jen veijeicren Zijns inziens is er eene pa riem en tl re cii uGle lioodig alvorens er een handelslrajiuai km worden opgezegd De heer Hieenackers laakte ze Cf hfet soliouwspel d tt gislcrea de executie van Troppmann had opgeleverd hij meende dut het niet te pas kwam om een tiental personen mi de gevangenis toe te laten om nn Hllei getiige Ie zijn De spreker verlangde dal er een einile zou komen aan dergelyke tooneelen en cal de uitvoering vnn vonnissen binnen de nuiren Ier gevangenissen zou plaats hebben De ieeren Lehon en PiriS vereenigden zichmet den wf f sch dal de lerechlstellingen voortaan binnen de muren der gevangenis zullen plaats hebben De heer Jules Simon deelde mede dal hij eerlangeen voorste zal doen tot afschaffing van de doodstraf De Gazette des Tribnnaux zegt dal de instructie in de zaak van prins Pierre Bonaparte eeneonverwachle nilbreiding verkrijgt ten gevolge waarvan er meerdere getuigen zullen worden opgeroepen In het departement de Haute Saone is dehcnog de Marmier tol afgevaardigde gekozen Danieuwe vprkiezing had plaats len gevolge van de nietig verklaring der verkiezing van den heer Gourgaud i iiu door de regcering in bescherming wasgenomen iourgaud had zich thans weer candidaat gisiild maar nu liet gizag zijne pressie op de kiezers hcefl lalen varen is hij gevallen De hcrlog Jl K 1 Kil f i l w iy fiita l U i il l l lllH P tl WtahWi l iiiiliiiiiilliBk 1i l I iidiilniiliiittiiiiaï ijjjj I IJM 11 rrfaiiWi life bil I j gj BièUiililiiHifii iiHÉ 1 1 im i t knjptm ui irjn WklMl lil kiiénk uil lil fc Si wiiriij H fc y i M Ni hN Il 111 7 11 I ii V t II ft s s i ï r MF mmm KCÉM