Goudsche Courant, vrijdag 28 januari 1870

di vlicid Imar wil wcnsclit op te dringen an de meerderheid der werklieden Tocjuicliiiigen Na den miuiater voerden nug de heercii loubcrt cri jambetta het woord Er 18 een ontwerp van wet ingediend tut het ia8 ellen cciier jury om uitspraak te doen over drnkperadelicten Do diioussic ia geopend over het ontwerp vnn vel lot het vorleciien van een krediet aan de stad l arga N i ecnige dibcnssien is het oiilvverp langcuomcii met al eniceno stemmen Madrid 2fi Jan Volgena de Corretpondnicia liddt tot nog toe het resultaat der vcrkie iiigen als V lgt vier uniuiiislen vijf deinooralen lien proKrcssislcn tien republikeinen een ubsoluliat on twee gekiizeneu wier politieke uvcrluiging nog onbekend is Parijs 2 i Jan De troepen 7ullen Cri uzot verlaten Slechts een half baUiillon zal er tut den 2 feliruari blijven De hertog de Broglie is gisteren nacht ovei oden Do bisschop van Orleans heeft een brief openbaar gemankt waarin hij bevestigt dat de llomemsche autoriteit de toestemming weigert om zijn antv oord op den brief van Mgr Dcschamps opmbaar te maken Weenen 26 Jan in de kamer van afgevaardigden heeft de heer Giskra verklaard dat hij over de voorloopige samenstelling van het kabinet als minister bet stilzwijgen moet bewaren doch dat hij nis afgevaardigde getuigeu mag hoe de ministers volkomen met het adres der meerderheid instemmen Verder wees hij er op hoe het tegenwoordig ministerie al het mogelijke gedaan heeft tot bevrediging van de nationale autonomie en verzekerde eindelijk dat zoo het zich uiet bij machte rekende de grondwet te wijzigen het toch ook met in onderhandeling zou treden mei hen die buiten de grondwet staan Steeds zeide hij hadden de ministers wel verre van een partij voor te staan voor het algemeen belang geijverd Ook de heer von Beust verklaarde dn hij zich na de afdoende opheldciingen van den min van binnenl zaken volkr men met het adres der meerderheid kon vereeuigen en van alle verdere polemiek omtrent dit onderwerp afzag Gemcnside Berichten De spoorweglijn GroningeD Assen Mcppel wurdt met 1 mei a I Toor het publiek vcrkuer geopeud aar lum verneemt aijn de burstelinakers te Amsterdam overgeef tot ceue werkatakiiig bo ir 1c uiti ü werkstaking te renzot lijdt ie firma Schelder Lo ceo verliei vau aiidurhalt miUioen franken Voor de noud ukelijke verjtrooting der Jdioten Bchool te Qravenhage zal en bik ar gilioudeii hoi den De onderkoning Tan Fgyptc beeft ceue buitengewone bcIftiting uitgeMhreven en wil daaienboven eene gedwongen leeDing heffeu van 15 milhürn lire Men wil een kan al graven van Frankfort oaarj den lïijn dat 10 ik 12 miilioen zal kotten Ue BruBswykscho landdag heeft besloten tot den verkoop der staatsspoorwegen hoewel aun cciie andere cüinbinatie dan aan de door de regeering ourgtgtelde L nrinstadt r bank Thiers heeft drie uren aehtereen zgne welsprekendheid verspild aan de bestrijding vnn den vrijen handel Ëeuige kweekclingeit zijn op Inst van den nitni ter van oaderwijs Segric vcrw derd van het Lyceum te Donai omdat zij 60 fr badden bijeengebracht oor eeii gedenkteekeu ter eere ïan Victor Koir Onder Winterswijk ia de totigblaar uigcbrnktn In 1869 iB het getal leeuitigeu met preinien in F uropa vermeerderd met acht Te Torncliffe in Engeland hebben ernstige ougercgeldhuUQ plaats gegrepen onder du unjuwerkirs waarbij gebruik wird gemaakt van de blanke w pfi cn cu onderscheiden personen gekwetst werden Het postulalnm voor de defuiiti m van bet dogma der onfeilbaarheid voert 410 ondcrteckeningen VersehillLiidc aongreuzendc polders hebben ec ue overeenkomit gesloten tot het atithteQ van een stoumgemaal te Futtershuek De Eng rïjksmarine werf te Woolwich zal openbaar worden verkocht In Frankrijk ducht men dtn invloed der oude weder opkomende Oileuuisiisclte paitij In de Pudangsche boveuUndeu nccint de veeziekte meer en meer toe Zondag had tuider de gemeente Waddinwcen het volgende treurig ongeluk plaats Twee jongcli ïdcn Ü Niemnntaverdriet oud 21 en J van der Aar ond 23 jaren in dienst von den heer K te Alphen die 7 icb met een nchuit hout van Alphen naor Gouda begaven hebben te Vaddinxveeu wilU ndu vernachten door koude verkleumd een vnur van gedoofde kolen aangemaakt Uvi luik gesloten hebbende zijn zij door de stikstof om het Uveii gekomen TeStratbunirn Sehotl iml ijnscliokken viina irdbevinggevoeld IJij het afbreken der ouilo kerk te Kcisil is onder het hoofdaltaar gevonden een ci iii i ins geschonden altaar hii Uqineiuschen oorsprong waarsclujulijk toegewijd aan Miner va Juno en UerLultia Het gciiieeiile bestuur van Mniiclicn lurft mrt 2 ï ti pen 6 stemmen het ee ebnrf ersrh i i top ckend aan uv Uullmgev egens zijne bcatiijdiiig der onlulbanrlieid MARKTBERICHT EN Ooilda 27 Jan Door het gesloten water worden weinig zatien g Maan en bleven de prezen alt in du vorige week Zeciiwsche tarwe oile 1Ü 7B II BO Nieuwe ƒ 8 26 ü JOÜ Voirtarwc 7 11 ii 7 25 l ogge puike leenwsche ƒ 7 10 ii ƒ 7 B Mi idere 0 00 i i ƒ 6 TB afwijkende it 5 40 angebod n icr t f 5 25 il ƒ 30 Haver f S nn a f Do aanvoer Ier veemarkt vui holdi gJi g ril alles werd tot hooge prij en vlug ve ko hl tgicn ook liet geval vas met vark mis m liggen Kaas Aangevuurd 18 partijen vlug srkooht van 27 00 tot ƒ 29 00 Boter 1 20 i ƒ 1 40 Burgerlijke Stand GfuoaiN 93 Jnu Ailrinna Coriiflm ouders J Vonken H J Flink Cnfiper loscphuB ouileiB W Tuner en M II J Struijf 24 I i k Johannes ouders D J Vecnendiiiil en A E Kleij 25 Magdalcna Gcdina ouders CJ van Kijk en J S Kok Ida l onisa ouders D van Kikf leiiborg en M E de Ras Cornelia ouders J Nicuw p A en V Ahbemfl 26 Jolianna Cornelia ouders H Spinijt en K NituwveM 27 Cathnrina Coruelia ouders 1 W do BcD on C W vau Maren OviRLiiDfcN 23 Jan P ijeirnncrt 1 j 11 m 25 C Ogier wed II J I ül t 68 j M vaa Vlaardingen buiavr van G I uijcndijk 51 j ADVERTENTIEN Getrouwd LEENDERT van KASTEEL van Utrecht ea CATHARINA van LEEUWEN Gouda 27 Januari 1870 Heden overleed tot i j droefheid van mjj en mijne Kinderen my je geliefde echtgenpote M van VLAARDINGEN in den ouderdom van bijna 52 jaren G LUIJENDIJK Gouda 25 Januar 1870 Voor de vele bewijzen van belangstelling bij mijne verkiezing tot lid van den Gemeenteraad betuig il mijnen dank M L A KOOK Gouda 27 January 1870 V De Heer W HOOGENDLIK Wi betuigt bij deze zijnen hartelijken dank aan allen welke bij het overlijden van zijnen Behuwdbroeder te Arkel bewijzen van belangstelling hebben gpgeven Bij deze breng ik alsmede uit naam mijner betrekkingen mijnen wolmeenenden dank voor de bewjjzen van deelneming zoo van hier als elders ondervonden bij het overlijden van mijne Echtgenoote J C MULLER Haastrecht 21 danuarij 1870 Voor de menigvuldige bljjken van deelneming bij het overlijden van onze geliefde dierbare eenige dodUer HENDRIKA ELIZABETH VAN ZANEN betuigen wy met deze onzdn welmeenenden dank H VAN ZANEN J C VAN ZANEN Raderstüomboot d IJSSEL V an GOUDA Maandag er Dinsdag s morgens G uren de overige werkdagen s morg 7 uren 2 uren Dagelijks RetourlMuiien Van ROTTERDAM op gelijke dagcu s nam PMHIE LMING ücrto nlojii BR UN SWIJK LotanvanTh 20 VIER riDiiJBKINC EN IN EET J AAR IJERHTi TREKKING b lvJRUAUI WD jbjj een prin vai tih bo C 00 Deze LO EN zyn zeoi aai bevelen waordig voor Gcldli egging en dagelijki te bekomen bij e Hsfn n vVed KNOX DOIITLAND die I iet dan verlcoop belast Zfln Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in heï bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zy zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der IIUIO zij in ZACHT LAXEUEND eu SLIJMAFDRIJVI Verzegelde doozen van 37V2 t en dubn e doezen zijn verkrijgb r r bij de hh Aarlanderveen J F AUart Milaaserdam M Pun W Alphen a d Ehijn C van Arkel Amsterdam M Clcban Ci droogiaten heilige weg D 321 en huidenstr KK n 278 Beiithiiizen C den Boumeeater Bleimijk S v d Kraat Bodegraven B Versloot Delft H V de Kruijff Deventer Gebroed Timan Gouda L Schenk op de Hoogstraat a Gravesaiide W v d Boom Haastrecht K Oosterling Lei den 1 T Torbmgh Haarleramerstr hoek Bakkersteeg Moordrecht O H Post Oudetcater H J Knijper Rotterdam A v d Toorn Weste Wngenst Schoonhoven A Wolff Tiel A F Faasseii Utrecht F Altcna op het Steenw over de Dou kerstr n 372 Woerden L Uuijlen ZevmL j ien A Prins He pot dezer echte Urbami Pillen sinds zoovele jaren met roera bekend en in algemeen gebruik is door ons Ie Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt iiistanteüjk ver ocht wel attent te willen tijn dat door ons bij niemand anders de UrbanusPillen bereip volgens het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierhoren opgegeven Sleden en plaatsen dan bij de hierhovengenoemde Depdthouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naarateekening van de vervaardigers Wed Keunen Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt ophet Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers injantelijk daar welop te letten en raden hun niin wel tOO te Zlenbij wien men de Poosjes Pillen haalt Alleen ieDoosjes waarin een biljet mei onze Handleekeningis zich aan te schaffen en zich te wachten voorhot gebruik van de vele namaaksels 38 i jiimiit iiii E liiBlitalifW 33 1 iiiÉ Ai ib i li jn i a isl ï Aièis MnèlkifiKspikMtat Ml pis niÉSfti Wdlijètoi 6 è r ma Ji iïö Itunttijs i T Hti ft Ui in H K