Goudsche Courant, zondag 6 februari 1870

iiiteriialioiiidc banl Hel i sinds lan grUlcken d it de erkkniig vai de heide bestaanile iiimi lliii i n niet meer aan de eischen van Hamburg s steeds loeneinenden h imlel en nijverheid beantwoorden Hel gebied van hare werkzaamheid werd door ilc statuten dier inrichtingen meer of minder beperkt la leidende gedachte bij de oprichting der nieuwe bank stond op den voorgrond de handel van Duitschland Hamburg onafhankelijk te maken van Londen en Parijs De elfde gemakken welke de groole firma s thans in den vreemde moesten zoeken zullen haar voorlaan door de nationale bank harer woonplaats worden verschaft voorts zal de internationale b iiik eene werkzame rol spelen bij de oprichiing van nieuwe spoorwegen stoomvaartlijiieii en verschillrnde industrieele ondernemingen om Hamburg overeenkomstig zijne kapilaalmacht in hel vervolg een grooler voordeel in deze aangelegenheden te verzekeren dan tot hiertoe kon geschieden Ten derde zal de nieuwe instelling bij do sinds langen tijd als wensclielijk erkende vestiging van entrepots een stelsel van wirrants bevorderen en eindelijk de grondeigenaren faciliteiten aanbiedea die voor beide partijen even voordeclig beloven te zijn De werkkring der nieawe bank is mitsdien zeer ruim en een grondkapitaal van 15 millioen thnler schijnt onder deze omstandigheden niet te hoog genomen Van dit grondkapitaal dat in 75 000 actiën a 2Ü0 ihl verdeeld zal worden zal vooreerst slechts de helft met 7 500 000 thi en wel in recepissen aan toonder met iO pCt storting worden uitgegeven De geheele som is reeds door de Noord Dultsche en de Vereinsbank alsmede door de stichters der nieuwe instelling volteekend DUITSCHLAND Niet onaardig noemt men de iegenwoordige godr igslijii der l ruisiM he regeeriiig het naakte deipotisine met een vijgenblad Du gronilltek van het regeeriiigsbileid m l misen is onbeperkte alleenhcer ching onder den dekmantel van conslitutioneele instellingen Zeer trclïend komt dit uit in de aanhangige gemeentewet De afschaffing der politieinaelil van de groote landbeziiiers is werkelijk eene belangrijke verbetering die geheel in den geest dezer eeuw a in de willekeur der adclijke hceren een einde maakt en de ongelukkige boeren van een knellend jak bevrijól laar wat komt ilaarvoor in de plaats Eenvoudig het absülulianic der regeeriiig De koning wil de gansche politie ten lande in zijne hand nemen en tien K reishauptmann benoemen Do liberale fractie der vertegenwoord ging ver et zich daariegen en heef reeds de verkiezing van dien hoofdman door de kiesgerechtigden doorgezet Maar de regeeniig l iat den moed niel zakken Zij heeft aan vele leden der kamer verklaard dat zoo die bepaling in stand bleef er van de gansche wet niets kon küinen en als gehoorzame onderdanen hebben die volksverlegcnmoordigers van hunnen kant betuigd dat als de koning er zoo over dacht zij zieh dadelijk wilden onderwerpen Vm Kreuzzeitung toont in een artikel aan dat het doel der volkspartij is het huoge huis van Hohenzollern van zijne voorvaderlijke macht te bctooven en den troon van Gods genade te vernietigen De hooge achting waarin dal bl id aan het hof slaat is wel een bewijs dat de constitulioneele begiuselea daar niet diep zijn ingedrongen De katholieke priester Anton Eschenfeldervan Eschbach is door de rechtbank te Landau in de Pfalz lot een jaar veslingstraf veroordeeld omdat hij zich aan majesteitachennis heeft schuldiggemaakt in eene preek had hij gezegd AU Godeene gemeente wil straiien dau geeft hij haar eenslechten burgemeester en een liederlijken zieleherder en wanneer hij een land wil kastijden geeft hij heleen kind tol koning De rechtbank vond in dezeonweersprekelijke waarheid eene zinspeling op helgeëerbiedigd hoofd van den staat en veroordeeldeden prediker Uit Munohen wordt aan de Auijiili Mig Ztg geschreven dat de koning bestolen heeft de adressenvuD antwoord der kamers niel aan te nemen eadat alle pogingen van Hohenlohe om hem van ditbesluit f te brengen vruchteloos zijn geweest In eene correspondentie uit Berlijn wordl omtrent de laatste deWtten ilet Beierscho kamer vanafgevaardigden het volgende opgemerkt De parlicularisten hebben zich beyverd om hun wrevel luchtte geven tegen de steeds voortgaande ontwikkelingvan den Noord Duilschen bond Van eene anderezijde werd geklaigd over stilstand in de DiiitschequiBstie en over eene onvoldoende toenadering vanPrutsen tot Beieren Anderen zijn van oordeel datde tegenwoordige positie der Zuid Duitsche statenten eenemale onhoudbaar wordt maar zij zoeken deoorzaak daarvan alleen in Hohenlohe en niet in dennatuurlijken loop der omstandigheden De particularislen hebben omtrent den toestand een juialer inzicht dan de overige partijen maar even als deze falen zij in de middelen om dien naar hun wenschIe veranderen Het begrip eener Duilsche eenheidtegenover hel buitenland wint intussohen algemeenveld en dat is de hoofdzaak waartegen elk kamer lebatkrachteloos wordt De Nord Deutache Allg Zeitung geeft hel gevoelen te kennen dal de tegenwoonlige beweging in Frankrijk len gunste van hel beschermende stelsel nog niel gevaarlijk kan zijn voor het beginsel van dcii vrijen handel In Kiigeland hcerschl eene dergelijke beweging maar geen persoon vno eenige werkelijke beteekenis heeft aldaar zijne adhaesie er aan geschonken Voor Frankrijk zou eenealwi king van de moderne handelspolitiek ook zelfs na de opzegging van het tractaat met Engeland niet Ierstond mogelijk zijn daar dan loeh nog altoos de tractnten met België Zwitserland Italië Zweden Nederland hel Tolverbond den Kerkelijke Staat Oostenrijk Portugal en Turkije van kracht blijven Sommige dezer overeenkomsten vervallen eerst omstreeks of met het jaar 1880 In elk geval ia er dus geen dadelijk gevaar Uet bericht dat de koning van Beieren vermoedelijk de dcputatiuu uit de kamers lot indiening der adressei van antwoord 0 de troonrede niel zou ontvangen heeft zich nu reeds in zooverre bevestigd dat de deputatie uit de eerste kamer niet ten gchjorc is toegelaten De hertog Karel Theodoor en de overige leden die legen het adres haddon g2stemd zijn tot een diner ten hove nitgenoudigd terwijl aan de prinsen Otto Lodewijk en Leopold die er voor hebben gestemd een wenk is gegeven om vooreerst niet ten hove ie verschijnen l lvenals te Berlijn houdt men zich te Hamburg ijverig bezig met de oprichting van eene groole f é OOSTENRIJK In de Donderdag gehouden ziiting van den rijksraad heeft de minister president het programma van het nieuwe kabinet ontwikkeld Daarin wordt onder anderen gczegil dat het ministerie den vreile dei rijks hooger zal stellen dan het doordrijven van iiidividneele opinion en dat de regeering de materieele en geestelijke ontwikkeling des volks zal bevorderen KKRKELIJKE STAAT Uil Rome wordt onder daglcekening van 21 Jan aan den MonUeur Uiiiversel geschreven vin de zitting van hel concilie welke heden werd gehouden heeft Mgr Ptrossm iyer in antwoord op de rede van Mgr de Dreux Brezé den bisschoppen Dupanloup en Darboy groote loftuitingen toegezwaaid en het Franache Episcopaal len krachtigste aangespoord om bij de beginselen van de Gullicaansche kerk te volharden aangezien d iaruit het heil van het katholicisme in Europa zal voortspruiten Mgr de Monipellier bisschop van Luik die na Mgr Strossmayer het woord voerde heeft de liberale parlij in zeer bittere bewoordingen bestreden Onder dag eekening van den 21 Januari wordt aan de Times geschreven dat als het dogma der onfeilbaarheid wordt aangenomen de Gallicaansche parlij met de bisschoppen van Parijs en Orlean aan de spits benevens il Oostenrijksche en Hongaarsche bisschoppen Rome zullen verlaten Hun vertrek vóéir de aanneming zou gelijkstaan met een protest doch verlaten zij de eeuwige stad onmiddellijk na het votum dan kan ilaaraan geen andere beteekenis worden gehecht dan dat zij zich afscheiden GoiiD 4 5 Febeuabi In eene gisteren avond gehouden vergaderingder voorloopige commissie voor het schooUerbondalhier is o m het resultaat medegedeeld dat tot nutot deze afdceling zijn toegetreden 305 leden diezich verbonden hebben tot eene jaarlijksche contributie van ƒ 207 25 Naar hel Vaderland verneemt zijn de leiUnvan hel voorloopig hoofdbestuur van het schoolvei bond tegen O dezer te Utrecht bijeengeroepen ter vaststelling van den dag der coiistitucerendevergadering en ter bespreking der ingekomen nanraerkingeii door de afdeeliugen op het ontwerpreglemcnl gemaakt Het zou dus wenschelijk zijn ook voor de doudsche afdeeling als zij bezwaren heeft ze voor J dezer te Utrecht kenbaarte maken ii leren morgen U uur had alhier de plechli n trraardebesiclling plaats van hel stotlelijk overschot van den heer J J van Leeuwen muziek i t bcU fkrnemle xcriiiidoniif c ii in h i prr ioiicc dor prijIecU ii w iiiruintirut ilc lrli r ial l iiiBda j gewag iiiTl t gcm iiikl Sorninigc prufi clcii dit verplaatst ziju licbbt ti r U CM guedt ii ruil gcditan ünilor anderen 1 heer Itoyer aan wii ii de heer Cléramt uvern ii8 zijne vertieiing heeft te danken De heer Iloyer Is namelijk vcrpliialst vnn liet departement der Buven Alpen naar Ajaocio waar egt de Ve ial hel beier ia dan te lap liet lilad imopt Iiu maar dat spoedig ecne goi dc kic4Wi t zal worden ingediend die de vrijlieid d r vcrkieaiigBii volkomen waarborgt l e iiilerpelliitie van den lieer de Krratry overhet verdwijnen van stukken uil liet rijks iirehtef isniet vruelitelüos geweest Men meldt allliaiis datde ontvreemde sliikken belrelfende den a in l ig van Boulogne in liet archief lenig gevonden of lieverweer geilepoiiecrd ijii De C w W H 7 tiei lit een opmerkelijk artikel aarin nadrukkelijk de ar clialliiig van den eeil wordt aangepre en liet is vervaardigd door den heerKobert Mitchell De eed heet het daar is de l iatsictoevlucht en het shibbnleil van eene inaalschappij die de meiisehelijke daden stelt onder het toezichteciier bovennatuurlijke macht In onze dagen heeftmen die wereldbeschouwing laten varen Verlaagiltot eeno eenvoudige formule vooral op politiekterrein is de eed eene heiligschennis voor hen diein iod gelooven maar een voorwerp van spotternijvoor hen die da geloof hebben verlorci I t Publk en andere ilagbladen ineencn te welen dat bet dagbladzegel geheel zal worden afgeschaft en dat het bedrag van den borgtocht voorde dagbladen eene vermindering zal onilergaan 1 ComlUutiomel bericht echler dat het zegel niet geheel zal worden afgeschaft maar voor l arijs tot opdrie centimes en voor de departementen tot op ééncentime zal worden verminderd Enkele dagbladen waarschuwen aanhoudendtegen Orleanistische invloeden in h kabinet Eenministerieel blad zegt daaromtrent Men zie ma irvan welke zijde die verdachtmaking komt t dan begrijpt men hare beteekenis De vrienden der vrijheid weten dat het de parlementaire staatshuishouding de parlcmeniniie vrijheid is wat thans onderden naam v n Orieanismus gehekeld wordl Naar men uit Konstantinopel meldt blijft ernog altijd spanning bestaan tusschen de Porte enden onderkoning van F gyple hoewel de laatste zijnepnnlserschepen en achterlaadgeweren aan de eersteheeft overgedragen Door de Torte wordt geklaagdover de gasi Jrijheid die enkele hoofden van denopstand op Candia in Eirypte genitlen over de zooinnige betrekking van den onderkoning met denGricksohen consul en over hel ontslag aan Turkscheambtenaren gegeven Welke afdoende ophelderingende onderkoning ook moge geven het baat hem niet de porie blijft achterdui htig en vermoedt dat deonderkoning bij de cei sto gunstige gelegenheid den ultan het hoofd zal bieden Aan do Hcfortiie meldt men uit Londen tlat uidaar op 2li jan eene internalionnic meeting is gehouden ten einde lucht te geven aan de verontwaardiging welke de manslag van Auteuil bij de democratie heeft opgewekt Volgens dal schrijven is die meeting door ongeveer 3Ü00 personen bijgewoond en zijn bij acclaiualie eenige bpsluiien aangenomen bij welke men zie i verbonden hecfv om Victor Noir te wreken en z icli voor de algeheele uitroeiing der Bonaparte terstond na hei proclamoreu der republiek verklaard heeft Dooi den dood van St Jean d Angely is het aantal maarschalken tot acht verminderd De drie generaals die als opperbevelhebbers hel leger voor den vijand hebben aangevoerd en dus de eerste aanspraak hebben om lot maarschalk te worden benoemd zijn de graaf van Palikao Ijeboeiif en Trossard De wet erkent echler in vredestijd slechts zes maarschalken en geeft aan de regerring het recht om als dit getal tengevolge van een vroegeren oorlogstoesland overschreden is één maarschalk Ic benoemen nadal drie overleden zijn Er moet thans nog een maarschalk sterven vóórdat de keizer van dit recht kan gebruik maken Henri lloehefort heeft den termijn die gesteldis om van do vonnissen der reclilbank in hooierberoep te komen laten verstrijken zonder appèl aante teekenen liet Journal de St V irshmirg logenstraft hetgeruchi dat de nieuwe Russische leeiiing in verband oet gebracht worden met de Oosterschc quiEslieen m onderhandelingen lusschen de mogendhedenbelrelfei le het bijceiilrekken van Turksclie troepenaan de greii en van Montenegro Ten op ichle derOosterschc quiesiie zegt genoemd blad weusehenalle groole Mogendheden den vreile Tcgfiiovcrdeze eenparige en met nadruk te kennen gegevenbegeerte knii de Turksclic regecrirg niet moedwilligeene crisis te voorschijn roepen welke hare eigenbelangen zoomcdc die van Europa zou benadcelen H Mllil il l WMnli isiilhiillimiliKtaWopi 7j filanlitlitiiliiilUk h taiiitk litaiï ui tailik litaiï ui ti o 1 1 iliial riij 1 4 fc IS mwi taliiÉit tm n mi iuii V il IH Éi èlééi P fcih kt Ui 1