Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1870

i3 burgers in dfn weg stnnn oonls de inmenging der geeslelijlcrn in het openbiuir onderwijs Ue beperking der drukpersvrijheid enz De Kreuiteitung maakt aanmerking op hetgeen in de Beiersche kamer van afgevaardigden beweerd is omtrent de echten der Beierache regeering ten aanzien van bet traclaut met Pruisen Dat traciaut legt het blad heeft voor beide con tracteerende partijen in alle gevallen verbindende kracht Wil Beieren het nietig verklaren en daarnaar handelen dan zou het uiet den Noord Duitschen bond mniir zirh zelf groot nadeel toebrengen terwijl alsdan Pruisen zich insgelijks van alle in dat tractaat omBchreven vcrplichlingen onisliigen zou achten De tweede kamer in Saksen heeft bij de behandeling van hel budget voor buitenl zaken luel i9j tegen 31 steminen de daarop uilgetrokken posten voor de ge mtschappen vastgesteld Het voorstel dêr ForiBchritls parlij tot herziening der bondconatitutie is uiet in overweging genomen De kamerbesloot daaromtrent over te gaan tot de orde vanden dag Ue koning van Pruisen heeft cene som van 2000 Ihaler beschikbaar gesield voor den geograaphKiepert ter tegemoetkoming in de kosten zijner etensehappelyke reis naar Turkije en Syrië De geographische maatschiippy te Berlijn heeft hem daarbij 400 thaler toegewezen Hy zal op die reis vergezeld worden door een jong geleerde den heer Langerhaus die op eigen kosten zal reizen OOSTENRIJK De Preste verwacht dat het ministerie in de eerste plaats zijne aandacht zal wijden aan drie onderwerpen 1 nadere omschrijvins der bevoegdheid van den Rijkskanselier 2 opheffing van het concordaat en 3 de verkiezingen voor den Rijksraad Het eerste is voor velen niet recht duidelijk Zij raeenen dat de werkkring van het Cisleilhaansch en die van het gemeeuachappelijk ministerie in de Grondwet voldoende is omschreven zoodat eene bepaalde definitie betrelfemle de bevoegdheid van den rijkskanselier onnoodig is Gelijk men ich evenwel uit de rede van graaf von Beusl in de kamer van afgevaardigden bij de discussie over het adres van antwoord zal herinneren is dit luch niet zoo zeker Evenwel men schijnt nog iiiei in te zien waarom het ministerie juist op dit oo eiiblik daarmede voor den dag zou willen komen Ten opzichte der beide andere punten is dit duidelijker men begrijpt dat het zich daarmede bij eene groote massa der bevolking meerdere populariteit zoo verwerven Men gelooft evenwel dat het de daartefjenovei staande be waren niet te geriug moet achte i De opheffing Tan het concordaat zou na het onlangs gebeurde met de Duitsoh Tyroolsohe afgevaardigden te Weenen in Tyrol aanleiding geven tol een strijd op leven en dood tegen het ministerii terwijl de verkiezings quiEstie op dit oogenblik nauwelijki kan worden aangeroerd zonder dat mc Czeohisohe en Gallicische bevolkingen in beweging komen Dit laatste zou vooral gevaarlijk zijn nu de Gallicische landdag zich openlijk ver et teg n het denkbeeld van rechtstreeksohe verkiezingen voor den rijksraad Men gelooft dat het ministerie dus ook op dat punt voorzichtig moet zijn i K asei ZWITSERLAND Men schrijft uit Bern De malste conferentie ter zake van den Si Gothard spoorweg heefl een zeer gunstig gevolg gehad Het vereischt bedrag van de subsidien der Zwitsersche kantons is zoo goed als bijeengebracht Er ontbreekt althans nog slechts eene som van 950 000 francs die wel spoedig zal gevonden worden KERKELIJKE STAAT De Civilta CattoUca bevat een artikel onder hel opschrift de slechte politiek en het concilie Daarin wordt gewp en op de staatkunde die vooral in ka tholieke staten zich zou doen gelden ingeval het concilie dogmatische decreien of disoiplinaiie voorschriften zou aannemen die in strijd zonden we en moi den modernen geest Hel blad dringt er up aan dat de bisschoppen die bfdreigi i en zullen Iroteeeren Indien de gouvernenientcii wellen ontwerpen in striji met de decreten duor liet concilie uitgevaardigd dun zijn die wellen van nul en geener waarde Zij leggen den onderrir nen geciie verplichting op Zoo die wetten worden peliiinliaafd dan is dit een daad van de schandelijkste tirannie Indiende gouveriiemeiilon den slaat van de kerk scheiden dan zullen zij vrposelijke oinw Miteliiincii in het leven roepen waardoor die b itcii lo niet zullen gaan Het artikel van de Cicilta eindigt met cene loftuiting aan het adres van graaf Daru die in eene volle senaatszitting heeft verklaard dat hel Fransche gouvernement de vrijheid der kerk eerbiedigt Ook Frankrijk verdient volgens het blad geprezen Ie worden aangezien het schier de eenige staat in Europa is die getrouw is gebleven aan het concordaat Frankrijk kan zeker zijn zegt de Civilta dat het concilie dit in aanmerking zal nemen BINNENLAND Gouda 8 Februaui De diakenen der hervormde gemeente die hunne betrekking wilder nederleggen als protest tegen het onlangs opgemaalUe twaalftal van predikanten zijn van hun plan teruggekomen en zullen allhans het hcroepingswerk mede voortzetten De liefhebberij tooneel voorstelling van 2 Februari jl gedeeltelijk ten voordeele der nagelatenbetrekkingen van de verongelukte visschers te Katwijk en Noordw jk aan Zee en gedeeltelijk ten voordeele van de algemeene armen alhier heeft na aftrek van alle onkosten opgebracht eene som van ƒ 17 i J3 waarvan aan eerslgenoemden is toegekend 87 13 en aan laatstgenoemden 87 welke laatste gebezigd zullen worden tot uitdeelingvan brood en grutlen Z M heeft vergunning verleend aan den hr J F C Prince 1 luitenant bij de dd schutterijalllier tot hel annneiuen van de medaille voor betbijwonen der Abbyssinisehe expeditie hem door dekoningin van Groot Brittannicen Ierland geschonken Z M heeft aan H P Voorduin vergundzijne nolarieele standplaats van de gemeente Goudaover te brengen naar do gemeente Schoonhoven met be inliiig dat de notarisplaals te Gouda zalblyven onvervuld Naar wij vernemen hebben eenige jongelieden meerendeels leerlingen der alhier licstaanile hoogere burgerschool dezen winter lot eigene oefening en uitspanning een p iar tooncelstukjcs van buiten geleerd Zij zijn thans voornemens met loestemming van den E A heer burgemeester alhier e crstdaags in het openbaar op te voeren ten vooi IceK der Goudsch wte en Wij twijfelen niet of len liefderijken zin dien zij hierdoor eeds of iiinncn leeftijd aan den dag leggen waar eerende en willende aanmoedigen zullen vele ouders volgaarne voor hunne kinderen ter bevordering van het genoemd doel willen inteekenen op de lijst die hun spoedig door de jongelui zei ven zal worden aangeboden Wij maken onze le ers opmerkzaam op de hierachter aangekondiïde voorstelling au hel opereltengezelschap onder directie van dm heer Zimmeriaannmet medewerking eener Alheensche jlasvirluose eneene Zweedachc zangeres Van elders vernemen wijgunstige berichten en de versclieidenhcid der aangekondigile voorstelling zal voot eker belangstellingwekken bij ons kunstminnend publiek Men sclirijft uit ironingeii Sinds eenigedagen loopt hier het gerucht d it in hel wetsontwerp tot voltooiing van het vestingstelsel wordtvoorgesteld Groningen als vesting op te lieli en enalleen de Ulrerhtsche en NoordholliiiKlsclie liiiién Ie behouden Naar het schijnt is dit gerucht nietvan allen grond ontbloot Te Apeldoorn verneemt men uit goede brondat er kans beslaat op het verkrijgen van een spoorweg De Uollandsclie spoorwegschappij zoude concessie hebbeu aangevraagd tot den aanleg van eenspoorweg van Amersfoort door die gemeente naarZutfen Men schrijft uit Breukelen Naar men verneemt bestaai hel plan tot het uitgeven eener courant in hel naburige Maarssen Dit plan zou reeds tot begin van uitvoering zijn gekomen daar de aandeelhouders redneiears en uitgevers reeds gevonden ïijn en de uilgifle van het eerste nommer reeds in April of Mei te geinuet ge ien wordt De uitgave zal geschieden driem ial s weeks en het blad zal in le eerste plaats gewijd ijn aan het nul van den Javaan en levens strekken om ten opzichte van verschillende sociale vraagstukken den handwerksinan voor Ie lichten Door ged stalen is aan den raad der gemeente Bodegraven inachliging verleend tot het sluilcn reiier geldlcening van ƒ iOOOII liet bedrag dezer lecning zal strekken tot aanbouw van een postkantoor lelegrnafbureau en gemeentehuis met daarbij behoorende woningen zoo voor den directeur van het postkantoor als gemeente secretaris Door de errond reohtbank te Maastricht isde heer Jos Bussel drukker en uitgever van hetdagblad I ami du Linihourtj ter zake van laster tennadeele van den heer Pijls lid der tweede kamer gepleegd veroordeeld tot betaling eener schadevergoeding van ƒ 1500 en de kosten van het proces De Veroordeelde zal in hooger beroep komen Men schrijft uit het eiland Voorne Dank zij de betere weersgesteldheid van de laatste dagen is men van den boogen waterstand in de polders eeni szins bevrijd geraakt Die om het kanaal gelegen hebben dezen v inter weer niet weinig te worstelen gehad met het hooge water dat voor de scheepvaart gevorderd wordt Beikhalzend ziet men dan ook naar een goed stoomgemaal i it Men heeft nu eenige akkers met winterkoren bezaaid gekregen die door het ongunstig weder als auderszins in het najaar onbezaaid zijn gebleven Men meldt uit Docknm floor den Baad der gemeente zijn een paar IMsluiten genomen die het kenmerk dragen van den geest van vooruitgang die hier heerscht De beslaande armenschool is te klein en hare inrichting voldoet niet langer aan de eischen welke de tijd voor eene goede school stelt In hare plaats wordt eene nieuwe gebouwd op een gedeelte gronds van een tuin die aangekweekt zal worden de school zal daar vrg en ruim staan en in bet bezit ujn van eene groote speelplaats De Oostersingel wordt gedempt met de specie die zal komen van het llalvemaanspoort bolwerk dat geslecht en in straatweg wordt veranderd Da kosten vnor een en ander zgn geraamd op ƒ 12 608 maar norden door den verkoop der booinen op het genoemd bolwerk staande verminderd met 1000 Men schrijft aan de Leidsche Courant De klachten wegens den boogen waterstand zijn verstomd de polderniolenaars lot verademing gekomen De molens doen geen werk van aanbelang meer en de bezorgheid der ingelanden is voor gerustheid geweken nn de polders allerwege van het overvloedige water zyn verlost Hel vooruitzicht was d iii ook om schier aoedeloos 3 worden en er scheen geen val in het zoo hoog gestegen boezemwater te komen Maar de felle regen die een giool gedeelte van den zomer het gansche najaar en nog dezen winter haast dag aan dag nrderstroomde den akkerbouw belemmerde of het gezaaide verdronk de weilanden in drassige poelen herschiep en bet vee vroeger dan anders naar de stallen dreef heeft opgehouden Mei kracht van wind eindelijk is het water in de polders overmeesterd door bestendig weder ei gunstigen wind het hooge boezemwater naar zee gevloeid en alzoo op lagen stand gebracht In Bijnland en Delfland zijn polders eii boezems tot den gewonen staat teruggekeerd en nu het voorjaar is aangebroken zullen deswege naar men zich voorstelt geen ernstige bezwaren meer zijn te duchten Het l indleven begint Ie ontwaken en de grond ter bearbeiding geschikt te worden Laatste Berichten Parijs 7 Fehr Bij keizerlijk decreet is bepaald dat het stoffelijk overschot van den maarschalk Rrgn iiid in het hotel der Invaliden zal worden bijgezet Gisteren heefl te Bordeaux eene meeting plaats gehad iii hel belang van den vrijen handel De lieeren Vassy en Say hebben bg die gelegenheid het oord ge oerd De vergadering die druk bezocht was kenmerkte zich door ernst en kalmte Parijs 7 Fïbr Henri Bochefort verklaart in de Alantillaise dal hij op uitnoodiging van het parket zich niet gevangen zal stellen Hij zal wachten tflUlat hg door den sterkeu arm gedwongen wordt zijn vonnis Ie ondergaan Parijs 7 Febr In de zitting der kamer van afgevaardigden op heden heeft de heer Crémieux verlof gevraagd om de regeering morgen te interpelleeren over de executie van het vonnis ten laste van Bochefort Ds heer Ollivier verklaarde dat hij bereid was dadelijk Ie antwoorden op iedere interpellatie over dit onderwerp Hij voegde er bij dat hij den uitslag van zoodanige interpellatie niet zou afwachten om zijn plicht te doen De heer Crémieux is daarop in de ontwikkeling getreden van de vragen die hij der regeering wenscht te stellen Woenen 7 Febr In de zitting der tweede kamer van heden is een voorstel van den heer