Goudsche Courant, zondag 13 februari 1870

tisch on catechetisch onderricht te ontvangen zullen nu de kinderen te Cesena bekend gemaakt worden mot de rechten en de plichten van den burger il IV I Mtt I f si I Kiel M lllll mW ijini llllll l pa iiedf V BUITENLAND ENGELAND In lie lersclie landqufflstie is al veel licht gekomen dank ij de randige beriiadsUging en bespreking Men is reeds zoover gekomen dat men inziel hoe de verdedigers van de rechten der grondeigenaun en de ijveraar voor Ie rechten der pachters t in theorie meer oneens zijn dan in de pr ikiijk Zij atann iiider op bun eigen standpunt van wnar zij de ank beschouwen maar hunn beginselen leiden tot hetzelfde doel De vriend der l mdcigenaren heeft er niets legen dat de wetgevende mjchl lusschen beiden koiue om voor den pachter billijke pacht en coniraoteii Ie bedingen ten einde de en met dut verlrouvven te be iiden dat hij nu mist en toch zuo noudig heeft En de vrieml der pachters erkent dat de rpchleu der eigenaars behooren geëerbiedigd te ttor en en tevens een sneller en goedkooper middel bedacht om hun het beiil van hun groud te waarburgeii in geval van wanbetaling ongeoorloofde verdeeling des bodems en hardnekkige verwaarloozing D iarom is het geenszins onmogelijk voor een kundig staatsman eene oplossing der straks nog zoo dreigende quEestie te vinden die beide partijen bevredigt Onmiddellijk na de voorlezing der troonrede droeg Lord Hniilly in bet koslnm der Scholsche hooglanders gekleedj in bet huis der Lords het adres va antwuord voor Lonl Cairns heefi in strgd met de gekoesterde verwachting een strenge kritiek uitgeoefend op de troonrede w iirin hij het politiek progrannina door hei minisierie ontwikkeld in scherpe bewoordingen laakle Voornamelijk gispte hij het dat van de koloniale quaestie niet was gerept en voerde hij jiirldieke bu waren aan tegen de voorgenomen legeling der lersohe land qufflslie Deze leider der conservatieve partij betoogde dat de zoogenaamde Agrarische misdaden van veel groot r beteekenis waren dan die welke men vroeger ie betreuren had en beweerde dat de regeering zeer nalatig was geweest om maatregelen te nemen tot beteugeling dier enveldaden Dit belette hein echter uiet de regeering verantwoordelijk te stellr voor de agitatie die thaua in Urland heerscht Lord Cairns beweerde zelfs dat de door de regeering ïerleende concession die agitatie in Ierland h iddcn bevorderd aangezien daardoor bij de Ieren overdreven vcrwaehlingen waren opge ekt Lord Ciiriis was zeer bilier in ïijne kritiek De indruk daardoor teweeggebracht is hoogst ongun slig Graaf Granville nnt oordde namens de regeering zeer kalm De koloniale quaeslie was zeide hij niet aangeroerd ouiilal dil volstrekt overbodig werd geacht en hij he oog le dut in vorige jaren voornamelijk in 1852 in Ierland een veel ernstiger toestand heersch e dan nu het geval was ten slolie verdedigde hij de lersche landbill Na eenige parlementaire sohermulselinpen werd het oiitwerp ailies aangenomen F R A N K R IJ K De heer Ordinaire afgevaardigrle van Doubs heeft eene geestige brochure geschreven over de verbetering van het prefekiur ile ras llij meent dat men diar toe de beste prefeklen nemen en licn noodzaken moest zich naar bepaalde voorsehrifien te tenneiiigvnldigeu Vervolgens zouden hunnt kinderen eJer met elkander moeien trouwen en zoo zou men na vijf a zes geslachien raoilel prefecten beziiien Zoo doet men met het ras der varkens der ossen der liondeu en waaraan de heer Ordinaire niet heeft gedacht ook dat der koningen Iloeieel voorzorgen toch orden ten behoeve der sonvereinen niet genomen Zij worden met weJ rgalooze zorgvuldigheid bewaard Men jcvvaakt keizeriunen koninginnen onderkonin giuuen grooten nartsherloginnen prinsessen roet een zorgvuldigheid als die vun BulFon voor zijne boenders Men laat niets onbeproefd om het ras tuiver en onvermengil Ie bewaren Zooiira er in Europa ergens een prins is die lot manbaarheid is gekomen wordt hij aanstonds naar de eene of andere jeugdige vorstin gezonden om haar gelukkig te maken Een prins die er goed en gezond uii iel U van een goed huwelijk zeker En ook de priiitessen loopen geen gevaar als oude vrijsters Ie iiterven En toch is het wel waar dat duor al die ïorgvuldigheid het ras der koningen verbetert Helaas de natuurlijke geschiedenis leert dat wat men aan sommige eigenschappen wint aan anderen weer verlieit En zoo gaat het ook met het ras waarvan wij spreken De exemplaren zijn gezond z j hebbeu goede magen en statige buiken Zij zien er welgedaan uit maar cl die pliybieke hoedanigheden worden wel eens verkregen ten koste der geestesgaven Hetzelfde zou plaat grijpen met de prefecten als het denkbeeld van den heer Ordinaire ingang vond En dit zou eene ramp zijn datir de prefecten nu nog in meer dan één opzicht boven hunne meesters uitblinken Den dag na de gevangenneming van Rochefortlaa men in de Marseillaise Hij is gearresteerd toen hij zich trouw tot het einde in de vergadering zyner kiezers begaf Nooit is bluediger schimpop de wangen des volks gevallen Het is eeneherhaling van den tweeden december ditmaal gemeenschappelijk met de mannen van de rue de Poitiers uitgevoerd Deze aanslag treft de democratie In 1861 waszij slechts eene parlij thans in 1870 is zij het geheele volk Het is meer dan eene beleediging ihetis eene provocatie Mede arbeiders vrienden politieke gfcslverrtanten van Rochefort wy zulleu voortgaan de banier vast en hoog te houden die hij metons vasthield en die hij eens weer zal vinden indien men h iar niet aan onze handen ontrukt Deze banier is de banier der socialistische democratie der onverzoenlijke verge ding meiidication implacable Hel is de banier des volks die ons tot deoverwinning leiden zal den dag dat het volk zulkswil Dit stuk is door een 20tal personen onderteekend en vele anderen vinden het heel mooi dIjTt s c H LXiTb Donderilag is in de zitting van het huis van nfgevaardigilen eene oude fïnancieele qnseslie behandeld Het gold de uitgave van 720 000 thalcr voor de renlebetaling eener spoorwegleening Die uitgave werd door den vorigen minister van financiën gedaan in strijd met den wil van het huis De tegenwoordige minister verdedigde echter de uitgave als dringend noodzakelijk Uraaf von Bismarck erkende evenwel dat er bepaald gehandeld was in strijd met de constitutie maar hij hoopte dat nu de zaak volledig is toegelicht het huis het debat over leze qunstie niet verder zal vervolgen De discussie is lot morgen verdaagd OOSTENRIJK Bij de bevolking der militaire grenzen is eene nieuwe beweging ontstaan Deze beweging heeft ten doel om aan Ousiennjk ie doen blijken dat men wel genoegen neemt in de ophefBng der militaire verplichtingen maar niet iu eene vereringing met Hongarije De N Vri ie Presse is volstrekt niet ingenomen inci de verkliringen van den Beierschen minis terprc3idenl Holieiilijie omtrent zijne politiek tenopzichte van Duilschlaiiil Het blad zpgl dat hijhet te veel heeft l jen voorkomen alsof de vredevan Europa alleen van Beieren afhing en dat hijin zijne oorden eene alles behalve vriendschappelijke gezindheid jegens Oostenrijk aan den d ig heeftgelegd Hierbij wordt be eerd dal de PruisischeoHicieuse organen van liooger hand een enk hebben ontvangen om de bestrijders van Huhenlohe spolitiek voor te stellen als voorstanders van eenrijnverbond gericht legen Bruisen t tJ 8 0 ii 1 DENEMAREEN Ofschoon men dacht dat de regeering de queestie betretftnde de betrekkingen tusschen Denemarken en Ysilar d voorloopig zou la en rusten heeft thans echter de koning up voorstel van den minister van justitie een besluit uiigevaardigd krachtens hetwelk de stichlsambunan Finzen te Reikiavik op Ysland in eene bclrekkiiig wordt geplaatst nagenoeg gelijk stamde met die van den onderkoning van Ierland Naar men verneemt is de regeering voornemens verder op Ysland zoodanige veranderingen te maken dat de bevolking de noodige geschiktheid kan verkrijgen tut een zelfbestuur op gelijken voet als in de voornaamste Britsche kolomen ITALIË Onder de bezuinigings maatrcgelen wordt ook genoemd eene nanzienlgke vermindering der cavallerie en der berjaglieri Ti zware cavallerie zou geheel afgeschaft worden De Na ione meldt Jat de volgende wijzigingen in de provinciale en gemeenle et voorgesteldzullen worden De burgemeesters moeten uit degemeenteraden verkozen worden De betrekking van luivan den gemeente of van den provincialen raadis on vereen igbaar met die van lid van het parlement het opzicht over de slichtingcn zal aan deprefecten opgedragen worden die in bepaalde gevullen den gemeenteraad of den provincialen raadzullen moeten raadplegen Op het voorueeld van andere plaatsen heeftde gemeenteraad van Cesena besloten geen godsdienstondcruijs op de openbaic scholen meer te doen geven daar het niet met de roeping van hel gemeentebestuur overeen komi den eenen godsdiciisi bovenden anderen voor te trekken en ulks met de vrgheidvan geweten in strijd is In pluuls van dogma fjoiJiu 12 Fkbbu iui Z M heeft bg de dd shutt alhier op ijii verzoek eervol ontslag verleend aau den heer M Spruijt als 1 luitenant Door den kerkeruad der hervormde gemeente is gisleruvoiui dit zestal opgemaakl J II E Bloemers Waddinween Dr C 1 Ilo tede de Groot Kampen 1 Mol s ir ivesande E A Kemy Itenswoude DrA H Euijieiischild Oegslgeest J ï D van Veen Krimpen i d Lek Naar wij vernemen is een landbouwer uitBloeraeiidaal onder Broek Dn iilerdag legen denavond op schaatsen in de labgheid van het spoor wegstation door het ijs gevallen bij den Winterdijk en jammerlijk verdronken Men zocht hem inde stad maar vond hem eerst gisteren ochtend toen zijn lijk is uit het ijs gehakt Men schrijft ons uit Schoonhoven van gisterenavond r De rivier de Lek voor deze geraeeute zit tot gerief der reizigers ib de overgang zeer gemakkelijk gemaakt en wel als volgt voor voetgangers naar verkiezing te voet of niet gsschouwen en voo rijtuigen en goederen met de pont door middelvau een gemaakt slop Men schrijft ons uit Langerak 10 Febr Gisteren heeft zich het ijs op de rivier de Lek boven en beneden Schoonhoven vastgezet Door den lievigen wind werden echter hier en daar groote opene lakken gehouden Heden nacht ijn die vakkeu gedeeltelijk toegevroren In die opene vakken ver tooiii zich evenwel veel zoogenaamd naaldijs waardoor bij hel aanhouden der koude de rivier spoedig geheel met ijs zal bezet zijn De waterstand is lóó lerbazend laag dat zelfs zeer oude lieden zulks niet heugt Bij beschikking van den 5 Februari 1870 n 212 12de nfd is aan F K Woudsira teLemmer tot wederopzegging vernieuwde vergunning veileend voor een schroefstuombootdienst tussrhen Lemmer Amsterdam Gotda Rotterdam enSchiedam tot vervoer van reizigers goederen eu vee De minister van binnenlnndsche zaken heeft nnnr aanleiding van een advies der vergadering van de geneeskundige inspecteurs belreHende het verleeneu van hulp bij spoorwegongelnkken den raad van toezicht op de spoorwegdiensten uitgenoodigd dit onderwerp onder de aandacht te brengen van de direclien der verschillende spoorwegmaatschappijen en aan elk van haar drie exemplaren te doen toekomen van de als bijlage bij het rapport der genoemde vergadering gevoegde handleiding met afbeeulingcn onder aanbeveling om éiïn in plano geautographeerde teekening en handleiiliiig aan den wand van een der voor de conducteurs bestemde verirekkeu te bevestigen De handleiding met de al beeldingen hebben alleen belrekking tot de te verleenen eerste hulp en voor zooverre ieder in staat is die te verleenen na daaromtrent ingelicht te zijn Men bericht uit Utrecht dd 9 Febr Na r wij vernemen is in de heden ten huize van den heer llarling gehourlene vergadering der voorloopige lioufilcommissie besloten op de eerstvolgende algenieene vergadering alle leden van het verbond die zich daartoe aanmelden toe te laten De vergadering zal niet te Utrecht maar elders gehouden orden In het conceptreglement zijn verscheidene vereenvoudigingen en wijzigingen aangebracht om alzoo aau het do r velen uitgedrukt verlangen te voldoen zullen d afdeelingen minder geld in de kas van het hoofd cituiir behoeven te stollen In groote steden zal met meer dan ci ue afdeeling kunnen opgericht worden Als art 1 wordt nu voorgesteld Het Bchoolverbond heeft ten doel nllerwege in ons derland een geregeld schoolbezoek te bevorderen Door n heer van Bosse is onlangs in de eerste kamer d volgende niededeeliug nopens het aaiimuiiten gedaan Seileit lS49 of 1850 na de vermnnling is voor rijksrekcning nooit racer nangemunt behalve pasmunt de banken en de bankiers belasien zich met de moeite om te voorzien in Ie ijuudige hoeveelheid zilveren munt liet rgk heeft geen ander belang bij het voortdurend muntslaaii dan dat de mnntmeester alsdan geen tradement geniet hij geniet toch geen traktement zoo lacg er eene zekere hoeveelheid munt wordt ge 1 1 11 m p II iM Uinfi II Dllpl imik H i II 1 f f Hawk tl U i 5n iiji iiini anin a III 1 ml i il Wi i III an wliku 9 i wai lnjn II 111 H III at ontbu m la khéCtr u J ifi i iwiliijièi tupBiteittmiarjjstijns hrp TOM B iiianW a m pn nip ii taiM ii iii i I l i ia S B f wti r kill J 7 1 l T llll If V H Hn s h 1 r Hi 1 141 It ft i