Goudsche Courant, vrijdag 18 februari 1870

am iw KtWIBSaw iBs I den vcr Itierroiin wekt iiigcl j il de n de rivier diiarloe gereed eigen oogen ij de visschcn incubatie zgu Ikkelde jongen lums vin vvus U oorwegmant edecld wnarop oor den koning In voorden inin au Amsterdam liilfen mei een Daarby is de kjareu verplich I vraag belrekPoach waarom versehillende tnverp vpn overnrlemenlen van n aanzien nog alste algemeene lolf Vcreeniging Ibf de verdienti i ii hte van de loien de 500 aki te bestemop de nieuwe It de bedoeling Irrc van de ge en waar hij tn mocht staau Ivureenigiiig ge al afgeweken in acht genolivven van kerk te Amsterdam Ciiyper prcd te generaal heeft I herval Het Jkiesdisirict Amlaii Beenen heeft Ir zijn lieu weisdie ineerendiels en tot wijziging bn uniform porl verlof verkregen II ministers van Ihtingen te vragen In lig naar zee van lens is de kamer larer nfüeelingen piii raad Ie Halen einde eeu handelingen van assislent resident loek is afgeloopeD het district Sail hare krachten zindelijken staat leii verder noodig d der kaïnponga In haar ontheven lende verplichting eredienst te oo 1 gevormd onder I rins Hendrik der eren G J Boelen daarstelling eener iva door het ka i l der commissie D spariiig van lijd Kebruikelijkc teis Ie joede Hoop l e ld kaap wordt be i liuiercis op 1U8 Suez de uitreis V igen hetgeen dus dagen oplevert feid van het tijdstip o lading en los rdt berekeml De iians per zeilschip betaald wordende niibijkonien Bij liet tot stand komen Ier ouderneniiiig waarmede men zich vleit nilliüufde vuil de aanvankelijke dcelneining en onderslcuning is het voornemen iu 1871 cene geregelde stoomvaart Ie openen en voorttezettcn met een vertrek om de 31 ii 45 dagen zoodat deze stoomschepcn iu ieder jaar gezamenlijk 8 ii 10 uiten t huisrcizen zullen doen Meu meldt uit Winscho cn Professor Tjailen Modderman hield dezer dagen in t I ut alhier cene voordracht over de koffie t Was eene les in de kunst van koffie zetten waarbij na cenige wcleiiM hiippelijke raededeelingen over koffie thee en chocolade spr o a deed uitkomen hoezeer in dezen de in Duitschland in zwang zijnde meihodc de voorkeur verdiende boven de onze waar door hoog branden grof malen slechte wij e van laten ufirekkcii enz het beste uit de kotfii zuek ging Goede biiuiien licht branden of liever roosteren en telkens bij kleine hoeveelheden goed bewaren fijn malen niet lang laten koken maar snel en goed trekken waren in dezen hoofdzaak t Uit den winkel halen van gemalen kofRe werd door hem ontraden ook dewijl dit de deur openzette vo r velerlei bedrog Als een gemakkelijk middel om wilde men toch gemalen koffie halen bedrog ie ontdekken gaf hij aan de hand op die koffie kond water te gieten dewijl dan de koffie bovendrijft en de vreemde bestanddeelen gebrande en gemalen eikels kastanjes enz zich op den bodem verzamelen Ook beschreef hij den kleinen in Duitschland in gebruik zijnilen en doelmiUig ingericlilen brander voor huiselijk gebruik Ten sloue zette spr zelf koffie mei eene koffie machine een soort van stoom machine van lage drukking eu van hoogst doelmatige constructie Men schrijft uit Bergambacht dd IB Febr In deze welvarende gemeente wordt veel gedaan tot leniging van armoede en gebrek bij die gezinnen welke door de nijpende koude en gebrek aan werk verhinderd worden in hun onderhoud te voorzien Niet alleen zijn zoowel door het bestuur van het H Geest gestieht als door het Diaconie armbestuur colleetrii langs de woningen der ingezetenen gehouden om bnitengcwone uitdeelingen te kniinen doen maar ook helilien eonige gegoede ingezetenen aan de behoefligen brandhout turf brood rijst enz verschaft Te Ammerstol zijn in de afgcloopcn week Ier markt gebracht B zalmen van K tni i halve kilograininen prijs ƒ 1 70 per j kilogram De ziilmvisscherg staat sedert 7 dezer door de vorst stil Laatste Berichten Londen Ifi l ebr in de zitting vnn het lagerhuis heeft de heer Gladstone de lersche landbill ingediend De minister heeft daarbij gezegd dal het groote kwaad waaraan Ierland lijdt de onzekerheid is omtrent de liuer vnn het land De vrijheid vanden boer om zich door een contract van de liuur Ie verzekeren is zuiver nominaal liet parlement moet dns in overweging nemen op welke wijze er eene beperkte zekerheid üiulrenl len duur van do pacht in het leven kan worden t eroepen Natuurlijk moet er inbreuk worden gemaakt op de privilegiën van de eigenaren die in den regel oorzaak waren van de agitatie en het misnoegen in Ierland Het wetsontwerp bevat bepalingen omtrent de pacht en het verkrijgen van groiidberit De staat zal gelden voorschieten aan zoodanige pachters die geneigd zijn den grond aan Ie koopi n die door hen bebouwd wordt De pachters kunnen geene schadevergoeding eiscbeii indien hun de pacht wordt opgezegd door den landheer als zij in gebreke blijven de pachipenningen Ie betalen Evenmin kunnen zij de vergoeding eischen voor de verbetering van het land als zij geen borgtocht hebben voor 20 jaren Daarentegen moeten hun de door hen gebouwde vaste eigendommen worden vergoed Hel gouvernement zal tot het verpachlen van gronden niet dwingen maar wel aanmoedigen Ten slotte riep de heer Gladstone de medewerking van het lagerhuis in Do bill werd daarop voor de eerste maal gele en De discnsaien zijn verdaagd tot de tweede lezing die waarachijiilijk den 7den maart zal plaats heldien Wöenen dj Febr De ochleudblailen bevestigen dal de heer v licust naar aanleiding van de onlangs bekend geworden 21 canoiies van hel concilie ernstige vcrtoogni tot di ii iiaiiselijken stoel heeft gericht en de pauselijke ngeering verantwoordelijk lu cfl gesteld voor de cvemiu ele gevolgen van liet luiniienu ii dier camniij Marseille H l c if l vee Spaansche republikeinen die in het bezit waren gevonden van cumproinilleerendc papieren zijn van het IVansche grondgebied verdreven en hebben naar Zwitserland de wijk genomen Bayonne Ifi Febr Het gerucht loopt dat heden een Carlislische opstand Ie Santander en Burgos zul uitbreken Napels D5 Febr Eenige bankiers der woe kcrbanken zijn gearresteerd tengevolge van verschijnselen waaruit men het aanslaande faillissement dier banken kan opmaken Andere bnukiers worden gesuneilleerd Madrid Ifi Febr De Imparcial zegt dat in de ülHiieele telegrammen de geruchten betredende onlusten in Cataloniu worden tegengesproken Havana is Febr Een Mexicaansch genenial is van liet eiland verdreven en een vreemd schip geladen uiet wapenen voorde insurgenieu is in beslag genomen Gemeurde Berichten De 49 biiimubuhc proviiicïcu zulle ingekrompen ordcu tot 15 Ecnigu ilaiiu a te Zwolle wülcu opricliteü eene Crèche of kleine kiiuliTtu bu Minrplnut8 Tl Muj L l lit t ft eiïiit extra wiutcrcüUccte nnn eetwaren en neld ƒ 20Ü0 üp brnilit Miiau lit hcrft te Uijs ujk ecu fcUe bniitd gowocd nQ bij t L C uuiibchcu en vtlc iuikU ren uiiikwiinien Tc Aiuaterdam is een liüutzangmolen veibrund Te Ziuindain xijn zuU idii i naelil liegen pereeelen verbrand Te Henuekom zijn twee l uiTenv oniiigeu verbrand Te Uitirt bij Zuidlund is 11 bucreiiwoning verbrand De opstand in Mexico is toegenomen in omvang Prniseu al zijne meerdere lukomstcu besteden aan de uitbreiding der murine Itusland vraagt van Zv itserlnnd de uitlevering van een gBnienz ferder MoiitpenBier heeft ceu dng vertoefd te Madrid om Prim eu Topete te spreken De v rienigdc staten van N A hebben het protectoraat op y ich gfUüiiien van de republiek S Doiningi In het noorden des lands waren dinsdiig reeds meer dan 180 ijsliardrijdcrijen aangekondigd en aan premien uitgeliot d ruim ƒ 16 000 Ue yiberisehe pest woedt vrij hevig te Motiiou In het Eng lagerhuis is voorgesteld aan de Aiiglikanniehe bisschoppen het recht te ontnemen vun zitting in hut hungerhuis liet Uongaarsche Ingrrhuis heeft aan bet nationaal toonecl cene subsidie toegestaan van 5 000 tt In ISfiU aijii uit Friesland naar Noord Amerika vertrokken 548 laudu rhuizers VEUOADKKING van uen UKMEENTKUAA Dinsdag 15 Februari Tegenwoordig de hh van Uergcn Uzeiidnorn voorzitter de Grave Viruly Piinee Braggniir Rcnij Unchner UroogIcever Kisit en van ötraaten De heer I njten heeft kennis gegeven d it hj L c nululeu der vurige vergadering worden tiU ui ni gcarjesteerd Door len der leden is er oeht dat de bii uojniiigi n zouden volgen op de spoed verei ehende zaken Oe oor iller deelt mede dat ovtrledi n is Vcikuk sehipper in het ovcr etveer aan der IJsel llenoeming in cene volgende vergadeiiiig Ingekomen drie missives van fiedep blaten mededeelendc dat de nangevrnagdö rijkssubsidie vvuidt toegfstann voor de Jan Kalli nhrugen voor de verbetering van tie Conwckade rn goedgrk nrd voor 25 jaren de voorgestelde helhng der düorMiarlueiitvitenz liiform cene missive van regenten van het W eea en Klemoezeniershuih mzeudendt eene 8npi leloire begruoting Viin ISOÜ fen ovLTBchrijving van verschillende posten wordt algemeen gütdgekeurd De hier Uentinger verschijnt ter vergadering een adres van den heer J Kooseboom zich beklagende over den hungcu piijs van het gas dat uu nog hoewel minder dun iu IbtU honger te slaan komt in verhouding tot de groiuKtof en verdoekt de benoeming eeuer commissie van onderzoek gesteld in handen van lï en W enz ceu adres van Slappciidel verzoekende benoemd to mogru worden als schipper in het overzetvecr Benoeiniug nader I Aan de orde is Vooistel tot wijziging der pi belasting op de inkomsten a lungduri e discussien waarin door versehillonde leden de gebreken der tcgenwourdigc hefling werden aangewezen wordt door de vergadering aangenomen een vooistel van deu heer Keutinger om voorloopig de helling op den tegenwoordigen voet te doen voortduren Dit besluit ia genomen met 7 tegen 5 htemmen die dtr hh vnn Straaten vim Ütnnep Kist I n i gleever en Kemy ü Op liet adns vnn de Wed Smit ter bekoming van een pensiorn wordl dour B cii W gc ilvit eenl toe te slaan eene graf ifirutie voor eens van f M vn 8 Aiir 8 van de fubr van t lODIVIlilkt l ii wordt tot de weigeiing besloten met 10 Mleiniiu U een ligeii en CL builen leiiiiniiig Thans worden aan do orde gesfeld de brnormingeu en 1 fïeküzen tot leden der j l HehooIeiHiinii ie de hh lir J i Itoüseboom V M Montijn en A W Itojaards t Tot gaarder der rechten op het bevaren der iouwo M J 1 Hilmijo ü Tet Bchippers vru het overzctveer aan deu IJacl Kool CU Slappemiel De heer Uemy Tcrlant de vergadering 4 Nu zijn aau de orde adressen van de hh C Kerkhof C vau der Slui i eu Blom om in gebruik te hebbeuden giond achter hnnne huiïeu door riolering verkregen 11 eu W adviseeran gunstig ten aanzien vii Kerkhof cu V d Sluis op de gebruikelijkf conüitiun en tegcu 5 c per centiare eu ten aanzien viui Blom meteenige bijzondere voorwaarden dueh tot dciizeUdeu prijs Ku wordt dit algemeen goedgekeurd 5 Adres van D Weerlee c ora afotand van grond gelegen bij de Kurncmelksloot tu3s hen de eigeudommeu vande hh J Goedkoop en A Verhoef om daarop woningon tebouwen De eoniinissit van f ibrieage v aurmcde B en W zich verecnigen adviseeren ongnn4ig en wordt daarop afwijzend bebell ik t met algemeene stemmen f Clp het adres vnn 1 Smit ora afstand van grond in het Klooster tot hetzelfde doel talt gelijk afwijïend besluit Adics van J W Blom om afstand van grond in hetplantsoen bij den kleiweg om een paardpustal te bouwen met gelijk advies wordt na eenige discussie tot later aangehouden Op het adres vnn P Molenaar en andere steenbakkersaan den IJsel zich beklagende over het kleiu getal IJselsteen dat gtberigd wordt voorde gemeentewerken is besloten naar aanleiding van ceu advies d r commissie van fabricage t6 antwoorden met verwij ing op het geleverde in 1869 en heti i 1870 te leveren getal dat de klacht ongegrond ia Na verleende machtiging lot uitvoering zonder rcsumttö eindigt de vergadering MARKTBERICHTEN Gouda IH Febr De omzet bepaalde zich weder lot eenige kleine verkoopen van dadelijke behoefte ïnrwe Zeeuwsche per heet puike ƒ 8 75 a 9 26 mindere soorlen ƒ 7 00 ii ƒ 8 00 Rogge ƒ 4 ii 4 75 Gersl ƒ 4 25 ii ƒ 5 75 Haver ƒ 3 ii ƒ 4 De aanvoer ter veemarkt was zeer gering dochde handel ving Kaas schapen en varkens uiel aangevoerd üolcr ƒ l i il ƒ 1 38 Burgerlijke Stand GmoitKN 14 l V b Ajïstha ondiTs H OviTiiiiiii er M 1 11 Kurec Maiiu oiiilirti J rirutletiilitck en J Huis OvKKi HJi N 14 VVb A l uuk U m 15 J J i tnii dur Gceat 15 m ADVERTENTIEN KSR V rMIIHKSBKHVIIWK H VMAMnJKi MnKK XV HU oil Ondertrouwd C THIM 5 Wejuwnnar vnn C A van dui I indt e n A C LOMAN IP Gouda 16 Februarjj 1870 öp Reveptie 20 Pebruarij a s i Ét op ACTIE HOVEN GOEDKOÖPElüZIËJT voor Piano Solo Uitgave van F KOK SM A ie Franeker Hofleveraucier van H M de Konitigin Paust Miirchen aus schoner Zeit Wal er C ƒ 0 00 lia Violette Mazurka D C 0 30 OsiioitNK La pluie do perles Valse B 0 50 Paüt ow Knelume Polka C 0 30 Sii Avss La biiUo HélOno Quadrille O 0 40 riiuTsiiiKi Wanderlied O 0 40 Vo ss Di i Tyrolor uiid sein Kind H 0 40 loiniilctii Oiilalo nHsen iUATlH Ml iiiiiiniu rH dc or Uil ave ijii tpi d s voor Imiidcii bij di U liockliiindclaar 1 X K M A V Ie lomh