Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1870

In eene vulgcndo vergadering zal een definitief besluit worden genomen Aan eene ontbiniliiig der kamer schijnt de regeering nog niet te denken ook al uit vrees van daardoor de bevolking iu onrust te brengen In de lilierU wordt het besluit iler regeering verdedigd op grond dat de onder hel vorig sysleem benoemde amblenaren onmogelijk in liberalen geest bij de verkiezingen zonden kunnen hanilelen uil eigenbelang niet zouden w moet volgens dal blad door d jwillige duidelijk gemaakt worden dat 1 en het ook doen Kerst erwijdering vnn de gewillige w rktuigen der tlespotie de bevolking duidelijk gemaakt worden dat met hel systeem der lamste 2U jaren voor goed gebroken is Het is dan maar Ie hopen dal de minisier van binnen 1 zaken niet langer aarzelt om door te tasten nu hel meer en meer blijkt dut de uitvoerders der bevelen van Rouher niel geschikt zijn om een parlemenlair sysleem te dienen I ierre Hij zal De instruclie in do zaak van prin Bonaparte is ten langen laatste afgeloopen terecht staan voor het hooggerechtshof aangeklaagd 1 van manslag op Viclor Noir en 2 van poging tot moord op Fonvielle beiden gelijktijdig bedreven Het hooggerechtshof zal i Maart te Tours bijeenkomen Men zegt dat de instructie nan den dag gebracht heeft dat de prins slechts onder sterke provocatie gehandeld heeft ministervan binnenlandsehe Zaterdag heeft de zaken bij den Senaat het ontwerp ingediend lot intrekking van art 57 der constitutie waarbij de benoeming van maires aan liet uitvoerend bewind Is opgedragen BELGIË l e Senaat heeft Zaterdag het wetsontwerp op de roilille aangenomen met 31 tegen 5 steramen Mij is daarna tot Dinsdag uiteengegaan De speciale commissie in wier handen het wetsontwerp was gesleld op de bezillingen der kerkfabrieken heeft dicnzelfden dag In den senaat rapport uitgebracht Het concludeert tot aanneming van liet wetsontwerp DUITSCHLAND Terwijl het bericht betreffende de aftreding van prins Hohenlohe als minister president van Beieren zich bevestigt verneemt men tevens uit Munchen dat ook de staatsraad von Daxenbergcr die ad interim met Hohenlohe s funclie is belast zijn ontslag heeft gevraagd Men zegt dat graaf Bray Bciersch gezant Ie Weenen die reeds in 1818 en 1849 met de portefeuille van bulicniandsche zaken was belast ihaiis daartoe weder in aanmerking koml Van 80mmi e zijden wordt stellig verwacht dat hij als opvolger van Hohenlohe zal optreden c XsJ Sjl £ OOSTENRIJK Het ministerie heeft gevolg gegeven aan een aanzoek uit Bohemen lot onderhandeling over een vergelijk met de Czechen Daar het zich tevens bereid heeft verklaard lot concessiëii aan j iltlcië vordt Ihans In de Weener bladen aan de miiilsiers verweten dat zij nu juist den elfden weg inslaan waarop zij eenmaal verklaard hebben hunne vroegere collega s niet te willen volgen Volgens den Weener correspondent der Jugsb Allgem Zeitung maakt hel Oostenrijksohe rainisierieeen wetsontwerp gereed hetwelk ten doel heefl aande lagere geestelijkheid eene belere positie te verzekeren en wel naar men meent in dien zin dalzij van staatswege bescherming zal genieten tegenover willekeurige maalregeleii vnn het Episcopaal Prins Sanguszko lid van den lijksraad protesteert In een open brief aan zijne raeilcleclen legende samenstelling van hel le enwoordig ministerie Hij heefl gemeend dil op deze wijze te moeien doen omdat de voorziller der kamer van afgevaardigdenhem geweigerd heeft lol zoodanig protest het woordte voeren Zijn bezwaar legen het ministerie ligthierin dut het bestaat uit mannen van ééne en dezelfde nalionuliteit en dal het niet slechts uil eene bepaaldelijk Duitsche kaste maar zelfs uit eene bepaalde coterie is gekomen Hij begrijpt niet hoemen den moed heeft gehad om bij die keuze zoopartijdig te werk te gaan en hoe de tegenpartij zoollauwhartig is van niel lliukweg daartegen op tekomeu Hij gelooft ook dat het ministerie zelfsmei den besten wil niet zal slagen in eenige poging tot een vergelijk tusschen de verschillende nationaliteilei Trouwens de iVesw en de Neue FreieJ rene hebben omtrent dil laatste ook al geene grooteverwachting ZWITSERLAND De rechtbank te Zurich heeft uiispruiik gedaan in de zaak van Emil Seharr kashouder bij de Ziirisclic filiaal der bondsbank Gelijk men weet was I ï esteerd wegens verduistering v n gelden ten Sag vl 3 2 O OnO francs Uil J v frïIe be stond en dat hij daarvan gedurende ceu ge r n bruik heeft gemaakt door gefingeerde posleu c roUe andere achterwege te houden en zoo öende verschillende gel len tot particuliere specu c op buitenlandsche beurzen aan te wenden IliJ s Ihans lot elf jaren tnchthuisstraf veroordeeld BINNENLAND Gouda 22 Pebii uari De overgroole meerderheid der by het sectie onderzoek van de tweede kamer aanwezige leden heeft nopens de nieuwe voordracht der begrooting van uitgaven voor de slaalsspoorwegen dienst 1870 het gevoelen uligesproken dat de wijze waarop dit wetsontwerp is ingericht niet gescliikt is om de aak tot een goed en regelmatig einde te brengen Ofschoon de post voor de haven van Harliugen nu slechts pro memorie is uitgcirokken en uit de onvoorziene uiiguven ten behoeve daarvan niet kan worden beschikt zoo was het toch duidelijk in de eerste kamer vooral gebleken dat men die zaak geheel afgescheiden wilde hebben van de spoorwegbegrooting en behandeld in eene afzonderlijke wet zonder eenige prejudice door een begrootingspost De overgroote meerderheid verklaarde zich dan ook tegen het behoud van ari 11 slechts door enkele leden is de tegenwoordige vorm verdedigd meenende dat de verbetering van de haven Tan Harlingen een noodzakelijk cAmplement was ran den Hoorderspoorweg Uit het eindverslag nopens de agrarische wet blijkt juist het tegendeel van hetgeen sommige bladen geroeid heblien nopens het verlangen naar een nieuw sectie onderzoek Niet de meerderheid maar de minderheid achtte dit noodzakelgk waarschijnlijk om tgd Ie winnen en door uitstel nl slel j le bevorderen De commissie vau rapporteurs bestaat uit de heeren Hasselmun van Sypesleyn Thorbecke Franssen V d Putte eu Mirandolle Het Vaderland bevat een woord aan mijne landgemolm van den heer J J Cremer waarin hij een po ing voorstelt in het belang der fubrickskindeten De min van binnenl zaken heeft gezegd nog geen welsuntwerp lot regeling van het toezicht te willen voorstellen Eerst moest de openbare meening zich kruchiigT uitspreken Om die openbare meening te doen spreken stelt de heer Cremer de teekening voor van een adres vau dezen iiilioud Sire Nu de toestand der kinderen werkende in defabrieken is gebleken slecht te zijn tengevolge vaneen Ic vroegen eu Ie langdurig voortgc elten arbeid nu naderen wij uwe in ijesteit met eerbiedig verzoek dut het uwer inajeslells regeering moge behageneene wel iu t leven te roepen die het arme f ibriekskind tegen een onredelijke exploitatie beschermen en het zoo mogelijk de gelegenheid tot een behoorlijke ontwikkeling vau lichaam en geest verzekeren zal ü D Door don heer Herman Heijermnns is zoowel in zijne betrekking alschef de burcui van de reilaclie der jV Hult Cl als In die van hoofdredaclcur van het Zottdagsblttd bij den offi jier van juslilie te llottcrdain eene plaiule ingedien tegen de Maasbode de Rolt Cl en hel te Araslerdi n uitkomende dagblad Uel Noorden welke plainie hierop berust dat in leze bladen opstellen voorkomen waarin hij Herman Ueijermans is beschuldigd van daden die als bij ze werkelijk had bedreven hem zouden blootstellen zoo niet aan lijf boctslralFelijke vervolging toch zeker aan de verachting zijner medeburgers en welke opstellen in ieder geval honend en beleedigeud voor hem zijn Men schrijft dd 16 Febr aan het Noorden uit Alblasserdam Heden avond hield de afdeeling der Maatschappij tot Nut van den Javaan Insulinde Ie Alblasserdam en omstreken eene vergadering waarin een paar besluiten genomen werden wel de moeite waard publiek gemaakt te worden Kr werd een voorsiel aangenomen om voor het optericlitcn schoolfonds dier maatschappij gecne lijsten te doen rondgaan maar op elke vergadering een bus te plaatsen tot ontvangst van giften tot dat doel eu wel dat zulks beschouwd moet worden als een ernstig protest tegen de regeering di de particuliere liefdadigheid behoeft om in het ondc rwijs lo voorzien vau de reeds 250 j ircn door ons verwaarloosde Javanen Eindelijk werd er besloten dat deze afdeeling con verzoekschrift ou ciiden aan de tweede kamer om de eerstdaags m behandeling komende suikcrwet niet aan Ic nemen alvorens de bepaling vnn den dwangarbeid van nog2Üjaieii belangrijk gewijzig l werd In t algemeen zal ut dat adres tevens het cuKunratclsel als verderfelijk n voor Nederland én voor ludlü afgekou d wordcir wSeiykschToverzicht van t behau delde in de tweede kamer der Staten Generaal 1869 1870 21 Februari In de afgeloopen week werden slechts twee korte zittingen gehouden tot regeling der werkzaamheden De kamer was dan ook alles behalve compleet hetgeen van invloed geweest is op de keuze van voorzitters der afdeelingen Onder hen die kennis gaven van hunne verhindering om tegenwoordig te zijn behoort ook de heer de BlEHEiibTElN wegen ambtsbezigheden Hoe lang zal t nog duren eer ditexcnus voor absentie niet meer geldt De volksvertegenwoordiger behoort door geene ambtsbezigheden van zijne plaats te worden gehouden maar in die betrekking behoort hy zoo noodig een behoorlijk middel van bestaante vinden en zijn ambt gedurende dien tijd ter beschikking te stellen vanden staal Een brief van mr M H Godefroi uit Parijs waarin hij mededeelt dat hij zijn ontslag als lid der kamer heefl genomen zal hoewel oud nieuws onder den Indruk van do laatste verkiezing te Amsterdam bij velen t gevoel van leedwezen over yn vertrek wederom hebben opgewekt Amsterdam doet een slechlen ruil V Reenen voor Godefroi want eerstgenoemde zal nu weder zitting nemen t Schijnt dat de rust sedert September door het oud lld oudpresident en oud minister genoten zijn lust heeft opgewekt om nn eens van een andere plaats dan den voorzltlerszetel de beraadslagingen bij te wonen misschien wel er aan deel te nemen Een aanlal missives en verzoekschrlflen waren ingekomen o a 44 tot adhtesie aan de voorgestelde wijzigingen in de armenwet en 39 tol behoud van de doodstraf en ook een van Dr A Luijten lid van den gemeenteraad van Gouda tol aanvulling der wet op de onteigening ten nigeraeenen nutte Bij de loting voor de afdeelingen ipeelilc luM lot aan hirt kiesdisirict Guudu een leelijken poets door zijne belde afgevaardigden Iu dezelMe sectie Ie plaatsen hun invloedrijke stem had dubbel nut kunnen doen I zoo t wreede lot t had gewild Daarop gingen de afdeelingen over tot het kiezen hunner voorzitters en daarbij vooral viel de gebrekkige opkomst zeer icn nadeele der liberale parlij uit want hoewel zy in de voltallige kamer de meerderheid heeft zijn in drie cler vijf afdeelingen voor illcrs oan de ovs rigen gekozen v Lundkn H vsselman eu ue Bll uw Uit eene vergelijking van de leden tegenwoordig iu de afd waar beide eersten gekozen werden in t duidelijk dat de afwezigheid der liberalen hun benoeming bewerkte maar wat te zeggen van den laatste die in de B afd tot voorzitter werd gekozen in tegenwoordigheid van Sloeï v p Hucirr Hefmskerk Bz de Uoo Viuuly en ZïLKEll terwijl sleclils U leden tegenwoordig waren Hier moit courlo sie tegen de minderheid in t spel zijn geweest De vcorzllters der afdeelingen vormen met den president der kamer de centrale afdeeling door welke de werk2a imheden der kamer worden geregeld De uitslag lier verkiezing is dus waarschijnlijk zonder beieekenii maar loch kon er nadeel uit ontstaan b ï ddor t uiislcllen der behandeling van ingediende welsoulwerpen De mol ie van den heer DB Koo over de gelden door t tiiinisu iic van o rlog van concessionarissen van spoorwegen gevorderd en eene Inlerpellatle van den liee Fransen v d Putte over den toestand van deti watenveg van Kotterdam en Dordrecht naar zee zullen met de gewijzigde begroollug voor de slaalsspoorwegen en de opmaking der nominatie voor een lid der rekenkamer onder t cersie werk beliuoren Als t van den heer van Houten had afg hangen dun zou er zeker nog een wetsontwerp tot regeling van den rechtstoestand der vereenigngen van werklieden bij zijn gekomen Hij had er iilthans een in den zak maar toen hij van den mil ister van justitie vernam dat deze binnen eenige ulagen mol iets dorgelyks gereed zou ïijn wilde h j gaarne de eer van t werk aan zijne cxcellcnl e laten Het komt ons voor dat deze afgevnardi de een goed begrip vau den werkkring eens vertegenwoordigers heeft hij arbeidt geregeld door Heeft de minister geen tijd gehad de begeerde 1 et te ontwerpen dan kan hij met zijn arbeid voor dm dag komen Zogt de minister binnen ccnigo lagen het ontwerp toe dan kan bij zon ler nadeel lerst dien arbeid nfwachlen Er wordt op die wijze ün vriendelijke pressie gebruikt om den minibtericclcn ijver niet te doen vorllauwcn en liera toch nist met werken te overladen llcl kan ecu