Goudsche Courant, vrijdag 11 maart 1870

P R A N K R IJ K In liet iiljiemeeii is do liipcrc l ni iscli gccstclijkiield iniiiilor on Ier den iiivlucil viin het iiltranioiilaiiisiiie d m du hisscliu i H ii Natuurlijk echter heeft hel dogmii der onfeilb iuiheid ook jdanr yijne voorsliinders Zoo hebben de er dngen de knpitlels der dioecscn Vvipiiion on l crpignnn oen donderend protest uiigevnardiiiil tegen ulle tegenstanders viin dat dotjiiiii De iVcsst heeft eenige bijzonderheden omtrent hel proces van prins l icrrc lionaparie mededoolende gezegd lat oo vijandig als de kamer van liet hof die over de vervolging des vorsten moest beslisseri was zoo gunilig gestemd het hof is dat vonnis zal moeten vellen De procureur generaal Grnndperret h i l in ijn i onclnsien gooisoht dat lan het misdrijf geen dubbele basis zou worden gegeven blijkb iar met hot doel om de taak der venle liging te veriicliteii Maar de kamer had dien eisch verworpen i e verdediging zal ecliler van den luiar gegeven enk gebruik maken en het bewijs trachten te leveren dat de prins is getergd Voor dat bewijs zullen twee koffiehuisbediendcn optreden die den heer do Koinielle zouden hebben hooren zeggen Hij heeft ecu duchligen klup ontvangen De straf op lil misdrijf gesleld is van 6 maanden lot 1 jaar geviingenis en men vermoedt dat zi voor den prins met meer dan Ü maanden za bedragen Het vordt meer en meer beve ligd dit de regcering voornemens i zich in de aaugelegenlicden van het concilie te mengen indien du de Kransche wetgeving of de dynaslien door hel algemeen slemrecht gevestigd veroordeelt Mei Home schijnt men overigens niet op den bc ioii voet te si nan gelijk de benoeming van een Gallikaan lot aartsbisschop van Lyon in cer il van het verlangen des pausen he ijst DÜITSCHLAND De parlij ueht bij de palriottisch uliramontaiien in Keiercu gaat thans zoover dat in onderscheidene plaatsen een aantal personen zich gereed maken om naar Oostenrijk te verhuizen Hel zijn meesl jongelieden die zich op de Beiersche volksregisters laten afschrijven onder verklaring dut zij voornemens zijn hunne uaturalisalie als üoslenrijksche slaaisburgers aan te vragen Hun doel is daardoor vrij te komen vao den Beierschen mililaireu dienst Zij verklaren wel de wapens voor hun vaderland Ie willen opvatten maar niet te willen dienen onder hel tegenwoordige Pruisische stelsel Liever willen ïij aU vrijwilligers hij de Oostenrijksche armee iu dienst treden dan zich te onderwerpen aan eene regeling die ook in het voordeel van Pruisen is De directe sloomvaartverbinding tusschen Slettin en Nieuw York zal met hel begin der volgende maand in werking treden Daardoor zullen de landverhuizers uit de provinci n Pruisen Posen enz veel goedkooper naar Amerika overge voerd kunnen worden Graaf Bray de nieuwe Beiersche minister van buiteniandsche zaken is in IS geboren Zijn vader een Fransch edelman trad in lieicrsohen dienst Hij stierf in 1832 en heeft een werk over LijUand geschreven Zijn zoon trad vroeg in den staatsdiensten was reeds in 184li en in 1818 minister vanbuiteniandsche zaken Laatst gezant te VVeenen vervulde hij vroeger die betrekking te Berlijn Hijia erfelijk Beiersch rijksraad t iS S 2j 3 OOSTENRIJK Van de militaire grenzen wordt gesehreven dat de onrust daar wat tot bedaren komt daar de meening veld wint dat er vooreerst aan eene inlijving bij Hongarije niet gedacht wordt en dat men daarmede lot 1878 zon willen wachten om Ie zien welke resultaten de inlijving bij Hongarije van de districten die reeds onder burgerlijkbestuur gebracht zijn in dien tijd opleveren INNENLAIJD GotJUA 10 ÏLVAllï Naar wij vernemtn is door den kommandercndeii ollicier der dieiisidoPiide schutterij alhier onder de leden der schiiUerij eene scherpschuttersvereeiii ing ipgericlit waarvan hel kommando en de leuliiig is opgodiageii aan den kapilein A Norticr zijnde liet bcsluur behalve de kommaiidant der veieeiiigiiig aiiiciigesleld uit den luilenanl J M Noothoven van Goor den iergeant inajoor M Woerlee den schutler V Ikgocr en deu muziokanl C irouncndaal terwijl de vereeiiiging thans reeds 42 leden sterk is ccn bewijs dat onder de loden der sohuttcrij alhier oeiio goede ge indheid beslaat oiu zich in hel schieten naar den schijf to oefenen Si M heeft aan den inspecteur van den waterstaat J A Beijerinck op het daartoe door hem gedaan verzoek een eervol ontslag verleend under dankbetuiging voor de vele en trouwe diensten den lande bewezen en met toekenning van don titel van hoofdinspecteur van den waterstaat en heefl benoemd lot inspecleur van den waterstaat den hoofdingenieur der 1 kl jlir J Orlt van Schonauwen en o m tot ingenieur van den waterstaat der S kl den adspiranl ingenieur K F W Rooseboom Zijn wij wel onderricht zegt hel Uhl dan zal er bij de opening van de lijn a HagcGouda Amsterdam van den Uijnspnorweg ten gevolge van hel door de iugezelenen van VVoeïden bij de regcering gedaan verzoek wederom veraiiileriiia van nisselplaals jilaals vinden daarin beslaande dat in het vervolg iiK l meer Harmeleii maar Woerden de wisselphiats zoowel tusschen EmmerikHotterdam s Hage aU Amsterdam Rotterdam s Hage zgn zal Alle sneltreinen zoowel als de gewone zullen dientengevolge alsdan te Gedeputeerde staten der provincie Zuid Holland hebbeu besloten hel door elke gemeente te dragengedeelte van het aandeel dezer provincie in deIe leveren manschappen voor de lichting der nat militie van lb7ü te bepalen ls o a s Gravrnhage 21ö Delft 70 Rollerdara 297 j Schiedam 53 Leiden 116 Gouda 4ü en Dordrecht 60 De gunstig bekende sch ijfster Agatha heeftde hoofdredactie van 0 is Streven op ziih genomen Medewerking nan het blad is toegezegd o a door de dames Anguslina Charlotte ïryfosa Mevrouw van VVesthrcene door de heeren Ch Boissevain Cantor J H C Heijse dr S Sr Coronel J A van Dijk mr G A van Hamel P Haverkorn van Rijsewijk D F van Hcijst A E J Holwerda dr l Hooykaiis P H Hugenholi Jr dr N M Kam prof A E J Modderman W D Stalius Muller dr U Oort Henriijuez Pimentel J Sleijnis Gz dr K L Verweij Wij kunnen als zeker mededcelen dat behalve deze nog vele andere medewerkers zich aan Ons Streoen hebben verbonden Spoedig zal er een gedetailleerde lijst publiek gemaakt wi den waarbij tevens zal worden opgegeven welke rubriek ieder der medewerkers op zich heeft genomen vrci bij tot de betere rtploilalie dor zaak vooral ook tot de betere bewerking dor mestspcoion Eu dit hnlsle is eene hoofdreden dat die stollen hier zooveel opbrengen Onze landbouwers toch weten oij ervaring dat die loffen veel meer waarde hebben dan die van elders verkregen De talrijke rampen welke gedurende dezen winter onze zeeplaatsen getroffen hebben zijn hoogstwaarschijnlijk door nog eene gevoelige vermeerderd Immers hel loggerschip Dolph jii van de Haagsche zecvisschcrijmaatschappij Regt door Zee onder directie van den heer L de Jager m et vermoedelijk in den storm die verleden maand gewoed heeft zijn verongelukt Men zal den omvang van deze ramp kunnen besell cn als men weet dat dit vaarluig 12 man aan boord had waaronder verscheidene vaders van huf gezinnen die eensklaps van hunne verzorgers zij i beroofd De stuurmaa Pieter Buis en twee raatrozen behooren te Scheveningen de overige schepelingen te Vlaardiugen te huis De stuurman en de beide matrozen an Soheveningeu laten 3 weduwen en niet minder dan 17 kinderen na Van de Vlaardingsche matrozen waren twee vaders van huisgezinnen Redevoering ven den Goudschen afgevaardigde Jhr Mr W M de Bbauw den 2 Maart jl by gelegenheid der algemeene beraadslagingen over de agrarische wet gehouden Mijnheer de Voorzitter ik ben geen vijand van hervorming ook niet iu Indie Ik verklaar mg zelfs bereid op gevaar af van minder homogeen beschouwd te worden met hen die men inyne politieke vrienden zou kunnen noemen tot zoodanige hervorming in Indie mede te werken Dit neemt niet weg dat de hervorming die men wensoht iu te voeren op goede gronden behoort te steunen in overeenstemming behoort te zijn met den oestand van hen ten wiens behoeve hervormd wordt en een goed doel voor oogen behoort te hebben In zoover ik in dit wetsontwerp die vereisohiea aantref zal ik mij met dit wetsontwerp kannen vereenigen Ik heb evenwel eenige bezwaren Ze ziju niet nieuw anders toch zou het onbeusch kunnen genoemd worden die nadat de minister gesproken heeft te openbaren te meer omdat gisteren alle gelegenheid heeft bestaan tot spreken v rin ik toen echter door byzoudere omstandigheden verhinderd werd Ik zal de discussie opvatten op het punt waarop zij thans is gevorderd De heer d U J Spijker die sedert eenigenlijd ernstig ongesteld was is eergisteren nacht overleden Hij w is vroeger predikant bij de Ned Herv gemeente te Amsterdam en laatstelijk administrateurder hervormde en andere eerediensten behalve dieder R C Men schrijft uit Dordrecht Naar men verneemt heeft de heer L Dnpper Wz in de afgeloopen week hier ter stede overleden bij testamentaire beiohikking zijn vermaard museum van schilderijen vermaakt als volgt De schilderijen van oude maesiers aan hel rijksmuseum Ie Amsterdam en de schilderijen van meesters die in deze eeuw geleefdhebben au Dordrochls museum henevens ƒ 100 000 aan dit laatste om daarvoor schilderijen aan tekoopen Voorts zijn nog door hem vermaakt legatenaan verschillende instellingen alhier wxaronder ƒ 7U 000 nominaal ï ü P t N W S aan de Nedorl hervormde diaconie alles vrij van successie rechten Een bc waar dat bij mij tegen dit wetsontwerp bestaat is de groote latitude die bet aan de uitvoerende macht laat Ik weet wel dM de uitvoering van iederen regel door de wet gesteld aan de uitvoerende macht moet worden overgelaten Ik weet wel dat wij in menige onzer wetten de bepaling vinden bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur te regelen Ik begrijp dan ook dat wanneer men in een regeeringsreglement voor Nederlandsch Indie beginselen en regels stelt deze door koloniale ordonnanlièn zullen moeten worden uitgewerkt Maar er dienen toch eenige limites te zijn waar binnen de uitvoering moet gesehiedeii men moet by de uitvoering niet zoo vrij ziju dat men de regels het doel der wet zou kunnen doea verloren gaan Dit vrees ik dat met sommige van deze bepalingen het geval zal zijn Men schrijft dd fi Maart uil Groningen In de raadsvergadering alhier Zaterdag laatstleden gehouden is door B en W een advies uitgebracht dat ook voor vele andere gemeenten in ons land van groot belang kan zijn Dit advies liep over de wijze waarop de verzameling en de bewerking van het vuil en de belooning van den directeur der reiniging alsmede van den eersten opzichter en den stoopop ichter den opHchter der mcstplaats alhier geregeld zijn en de gelukkige gevolgen van die regeling zoo in het belang van de openbare zindelijkheid als van de financiën der gemoenle en van den landbouw lulSfiO heeft de opbrengst aan vuilnis bedragen ƒ 80 1 iH 7 Ti Siiderl 7 Januari ISfi i wordt door bovonslnaiide aniliieiiuren aan de inrichting verbonden behalve hunne vns e bezoldiging genolen zeker aandeel in de opliri ii sl der viiilnia boven de ƒ 10 000 sjaars In l lii bedroeg do c nog slechts ƒ IG 212 iiiVa De e evtra bclooning nu brengt onlegcnzeggelijk De minisier beantwoordende hetgeen daaromtrent gezegd is heeft aangevoerd dat de gouverneurgeneraal alleen bij de uitvoering niet zal beslissen Hij zal dit doen in overeenstemming met den raad van Indie of ook overeenkomstig door hel opperbestuur gegeven bevelen De minisier heeft echter uit het oog verloren dat de strekking der opmerking niet deze was dat de gouverneur generaal het alleen zon doen maar dat te weinig perken gesteld zijn voor de uitvoering en daaraan wordt niet door de samenwerking van den raad van Indie of hel handelen op bevel van hier te gemoet gekomen Neem ik het wetsontwerp in handen dan zie ik dat de gouvernenr generaal volgens regels bij de algemeene verordening te stellen gronden in erfpacht afstaat De eenige beperking is dat hij zorgt dat geeuerlei afstand inbreuk make op de rechten der inlandsohe bevolking maar eene juiste aanduiding van die rechten ontbreekt Een gevolg dezer bepaling ou dus zijn dat naar mate de uitvoerende macht de rechten der bevolking begrijpt er afstand van grond in erfpacht zou kdimcii pliais hebben liet hangt lus Kcliool af van de subjeciive meening der uitvoerende macht welke gronden zullen worden uitgegeven en of daardoor al of niet rechten der bavolking zullen worden gekrenkt Imiuois waar is de regel ïcii aanzien van den verhuur bestaat dic althans in art 62 Onder de gronden die de gouverneurgeneraal in huur kan uilgeven mogen niet begrepen worden de zoodanigo door de inlanders onigoniien if als gcmeeiio weide of uil ccuigcn andoieii hoofde tol de dorpen of dessa s behooreude