Goudsche Courant, zondag 13 maart 1870

Zondag i t Maart L870 N 866 GOUDSCHE COURANT Mmm en Adverlcndeblad voor Gouda en Omstreken Do inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave i 11 S lp N Actiehoven N en BOOMGAARD den Kotterdamscheu vsoon of met fra7 co J GREDIUSteV B0K8Tte öo a UK COMPTtT ilytgeven AARDIGI G TSYPEBKI È onis op de Gouwe rraagt EID Len en huiswerk NHUIS HS des verlangende K daarbij Franco ndelaar A Bbink egen borsten longlijden legen rerouderde hoeat iegen maagli walen geu alge iQceoe lig cIiBa m s zwakte egen vermagering 5 05 88 lleuclien die en ille Bloem e Amsterdnm douda by S bij Henri mijn iandvieesch token Pijnlijk en lin gehemelte ich tlikkeu moeijelijfc P os en staken nas v e ch en ebruikte vele be den geeue w r fiiig effect Ein Mondwater 1 m gevoelde ilr en paar malen iitstckinp op en welke ik vroe kunnen halen er broodkorsten lin Verheugd in wonder AN 4THERIN mijn harte I Ier kan aan d ame werking n van tand derhoorigen de hting VWADZKI lt winkelier l crdam bij p ippereijn C j f L F o i f e Utrecht van Windsor bji T J V Wolff De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAft WOENSDAG 011 VBTJDAG Tn de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goudd brengen Ier nigeuiceiie kcums dat de Obligatien groot ƒ iOO enlende p j pC s jaars genommcrd 2 L ha i J 11a 17 en SOa der bijzondere gehllceningen gedagteekond 31 December 1858 en 1850 zijn iiiigcloot om met den 31 December 1870 te worden afgelost Wordende de houders van gezegde Obligntien opgeroepen om a i op den 31 December aanstaande des voormiddags lusschen 9 en 12 ure te vervoegen ten kantore v in den pinieenle ontvanger alhier ten einde tegen overgif e der Oblig itien met de niet verschenen coupons het bedrag der Obligatien en de daarop tot dien dag verschuldigde renten te ontvangen rullende na dien tijd geene renten meer worden Ie goed gedaan Ingeval de houders dier Obligntien verlangen mogten dat die atiossing vroeger pl ials heeft dan kan dit geschieden doch worden de renten alsdan niet langer uitbetaald dan tol den dag der aflossing Gouda den 1 Maart 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOtil KEVEIl r OKTfUN van HKKGK N IJZEN DOOIIN KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt hij Afie ter kennis van de belanghebbenden dat door den lieer Commissaris des Konings in de Provincie ZuidHolland op den 21 Eebruarij 1870 is executoir verklaard het kohier voor de belasting op hel i personeel N 6 3 kwartaal dienst 1809 1870 Dat voormeld Kohier Ier invordering is gesleld in handen van den lieer Ontvanger dal ieder d i irop j voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet Ie voldoen en dat lieden ingaat de lermijn van drie maanden binnen welke de reclames behooren Ie worden ingediend Gouda den 11 Maart 1870 Do Burgemeester voornoemd V iN BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING BURGE MEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda ontvangen hebbende eriie missive Tan den lieer Commissaris des Konings in do Provincie Zuid Ho land van den 15 Eebruarij 1870 A NO 1028 2 afd luidende als volgt De Heer Minister vin Bii nenlandache zaken deelt mij mede dat ten einde zooveel doenlijk mede te werken lot het lauHakkeren van de leh bI meer en meer voordoende lust onder de jongc lingschap om in den wapenhandel ie worden ge roefcnd en ook om hun die laltr bij de miliiK of seliull iij dieii lpligiig uoidei het oüiiiii ig te c ieiiiii diil nii t alleen de füinfUiJi hi paliiig nopens een k i len oi Ti ntngstij I ij de iiiiliia voorkonieiiilii iii dr iii rlii iivm v ui lid l e irlc meiit van Doilog d l I l iljiii iiij IM iN nH V en opgenomen in het Keceuil militair van dat jaar bladz 3S op hen word toegepast maar ook dat zij des verkiezende spoedig als korporaal of onder oflieeier bij het leger of bij de sohnltcnj kunnen optreden de lleer Minister van Oorlog het ensehelijk heeft geacht in die plaatsen waar Infanterie in garnizoen ligt aan jongelingen tiis scheu de 18 en 20 jaren oud gelegenheid te ver vschaffen ora bij de korpsen kosteloos onderwijs in den wapenhnnclel Ie ontvangen het ij afionderlijk of vereenigd met de overige manschappen en waar Voor hun van wege het kurpt de noodige wapenen cn raunilien zullen worden verstrekt l e Heer Mini iler van Oorlog heeft de bevel hebbers der Infanlerie knrpsen bereids hiervan ver Wittigd en hen verzocht aan den hier bedoelden maatregel de meest doelmalige nitvoer iig Ie geven Brengen haren inhoud Ier algeroeene kennis in het vertrouwen dat van deze gunslige gelegenheid om kosteloos in den wapcniinndcl te wonlen geoefend door vele jongelingen gebVuik zal wordm gemaakt Gouda den 11 Maart 1870 Burgemeester en Wethouders voorcoenm De Secretaris De Burgoiiiees er DüOOCl EEVERFOUTl lJN vin BEUGEi IJZI MOOliN licterc bcdieiiiiii voor iiiiti le i el l Er is zeker niemand wieu de toepassing van dit opschrift voor zijne particuliere zaken niet wenschelijk acht Goed en goedkoop daarheen is t strevun van elk producent gericlit daarheen strekt de w iSch van elk consument zich uit Is meu dank zij de heilige concurrentie van de waarheid dier woorden in t particuliere leven volkomen doordrongen in t staatsleveu waar t natuurlijk monopolie veelal den schepter nog zwaait schijnt die waarheid minder iu t oog vallend Althans men beru st er in wanneer de dien sten die de staat zelve voor hare rekening heeft genomen goed worden verrich t en eerst diui wanneer er van nadeelige saldo s of vermoedelijke te korteu sprake is let mi u er op of t goede soms voor te hoogcn prijs wordt verkregen Bezuiniging is vaak de leuze zonder dat nauwkeurig wordt nagegaan of de gewenschte bezuiniging ook grooter schade berokkenen zal dan de meerdere uitgave Veelal wordt t goedkoope opgeollerd aan t goede soni ook t goede aan t gocdK 0 M ijrl vitIiuh 1 tiissclien beiden dat de ei iii iiriTcn iiilc i ii ticilliei eu itict giird f ovolg orLi ii uoidl door Icu hliiat iiiono ioli l voorbij ryiüui al ligt t ook op zijn i g ADVERTENT lEN worden geplaatst van 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Versterking dezer meening vonden we in eene dezer dagen verschenen brochure van den heer J J van Kerkwijk hd van de 2 Kamer der St Gen die niet zijn stokpaardje andermaal de rondte doet door t land Andermaal want ook in 1868 deed hij een dergelijk ridje heeft t toen niet veel gebaat de noodkreet dat t einde der vette jaren nabjj is zal wellic it thans meer aandacht op dat diertje doen vullen Het verdient dit bijzonder Het is een stokpaardje van zeer goede hoedanigheden dat nooit hfilt eu zelden doordraaft dank zij den voortreHelijken berijder Vereeniging van den rijkstelegraaf met de posterijen ziedaar de naam van dit ros De heer v n Keukwuk acht het wensclielijk dat de staat zich dit dieraanschaife eu hij is onvermoeibaar iii taantoonen der groote voordeelen die het den lande zal bewijzen Doch genoeg wellicht reeds te veel gebruik gemaakt van eene vergelijking door de brochure ge inspireerd Deze is merkwaardig genoeg om in zijn geheel te worden gelezen maar dit neemt niet weg dat eene korte verineldiug vau t daarin ontwikkelde lan wellicht kau medewerken om in zake posterijen üU telegrafie betere bediening voor minder geld tlverkrijgen Op de meeste kleine jdaatsen van ons vaderl md bevindt zich geen telegraafkantoor terwijl daar waar zij wel bestaan de uitgaven veelal de inkomsten overschrijden Ook de postkantoren konden in t belang der ingezetenen aanzienlijk worden vermeerderd want de zoogenaamde hulpkantoreu derpost rij zijn slechts palliatieven waarvan t voordeel bijna door t nadeel wordt geëvenaard We zullen voorzeker ontslagen zijn van de vaarheid dezer stelling diit ruime vcr spreiding zoowel van telegraaf legraafals postkantoren in t algemeen behing i i De meerdere o n ieliting wordt echter door de groote kosten bi lemmerd deze zijn zoo aanzienlijk dat vele IJi ini kantoren der telegrafie schacle i it eu zijn oor den lande terwijl daarneveus op die ellile il iats nog een io st of hulpkautoor i gcvcsligd In lH i2 is met den a inh n vim riiKsl li i r irc i in mis land een begin e ina ikl de n r k iiiloveii Avonicn dcu I l enMiil i r iii il il j i n i i it iid lil i iit lijdsti t il aan lirt ii i Min rii i lürli il siliiilkist oji de triigr iüe i cUi i riuni tHee