Goudsche Courant, woensdag 16 maart 1870

X3 1870 Woensdag l i Maart N 867 GOUDSCHE COURANT Nieuws en idverlentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gesïhiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VI IP CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot éêa uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter kennis van nlle Patenlpliglifte ingezetenen wier namen voorkomen op de uppleloire regisiers voor het dienstjaar 1869 70 dut de patenlbladen in gereedheid en op de secretarie dezer Gemeente verkrijgbaar zijn wanneer zij zich daartoe persoonlijk aanmelden van en mei Maandng den 1 l Maan lot den 3Ü daaraanvolgende des vaorraiddags van lU tot des namiddags l ure de Zondag uitgezonderd pullende overeenkomstig Z M besluit van 17 Ooiober 182U de binnen dien lijd door de belanghebbenden niet afgehaalde Paicnieu door ilen Deurwaarder der Directe bflastingen aan hunne hui en tegen betaling van tien centen norden uitgereikt terwijl de nalaligcu vervallen in eeue boete van vijftien gulden bijaldien nij aangevraagd wordende hun l atent of een aftcbrift van hetzelve niet kuuneu vertuonen Gouda den 11 Maart 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DKOOGLEEVEU FORI UIJN yan HKliGKN IJZEXDOOtlN Bultcislaiidsch Overzicht Gouda 15 Maart Nadat de Frausche ministers open en rond uitgekomen zijn voor hunne liberale gezindheid schikt zich alles tot kalmte dat algemeen in Europa een weldadigen invloed uitoefeiil en goede vruchten belooft zoowel voor de uiterlijke welvaart als voor maatschappelijke hervorming Het vertrouwen keert terug handel en nijverheid beginnen zich daar en elders op te heffen uit den gedrukten toestand waarin zij sints lang verkeerden Het proces van den neef des keizers Fierre Bonaparte is het eenige wat tot eenige onrust aanleiding zou kunnen geven Overigens is het ministerie de beweging nieeiter en heeft zelfs in de kamer niets te vreezen van de reactionaire keizersvrienden wie toch zou achterblijven nu het hoofd van de teger standers Jeriinie Diivid op hoog bevel eensklaps liberaal is geworden Het militair bestuur iii Algerie zal door ecu burgerlijk verviuigeu worden de vrijheid der verkieziiii en zal bevestigd worden door een herhaalde verandenng van personeel de gioiidsiiigen worden gelegd tot diinrzaiiie veniiiiidering le legers en lal van hervorniiiigen zullen nog ingevoerd worden om de sporen te vernietigen van het opgegeven 2 personeel bewind De lersche bndbill is in het lagerhuis ten tweeden male gelezen en alzpo het beginsel aangenomen en wel met eene overgroote meerderheid Algemeen wordt dit wetsontwerp beschouwd als de grondslag eener duurzame bevrediging van Ierland waar de toestand geheel onhoudbaar werd Met kracht worden de bemoeiingen doorgezet ten aanzien van het onderwijs Deze aangelegenheid brengt het land in eene weldadige beweging Dit is wel een slechts op tijd werkend middel maar ook het eenig afdoend middel om de nuiatschappij te bewaren tegen de rampzaligste omkecring Indien het ministerie slagen mocht om eene goede schoolwet tot stand te brengen dan zal het zich onvergankelijke eer verkrijgen Over het algemeen vertoonen zich de gunstigste vooruitzichten In verschillende landen worden pogingen beproefd tot de inkorting der overmatige krijgstoerusting en dit niet ten gevolge van diplomatische onderhandelingen die meestul gevaarlijker zijn dan doeltreffend maar die geheel op zich zelven staan en die getuigen van de diep gevoelde overtuiging van de dwaasheid en de ongerijmdheid van het beginsel des gewclds Engeland en Frankrijk gaan vooraan Italië volgt al is het ook slechts gedwongen door geldnood In Saksen Baden Wurtemberg doen krachtige stemmen zich hooren en zelfs in het door Pruisen overachaduwde NoordDuitschlaud doet het gezond verstand zich gelden tegen den Oud Pruisischen militairen waan Waar het volk wakker wordt moet het ilespotisme wijken waar de slavenzin vervangen wordt door zelfgevoel eindigt de heerschappij van vooroordeel en bijgeloof Spanje blijl l nog altijd verkeeren iu ceuen oumogelijken toestand Pnm heeit nog eens verklaard dat hij nimmer zijn toevlucht zal nemen tot onwettig geweld De eonstitueerende Cortes zullen eindigen en overgaan in eene gewone vertegenwoordigende vergadering Serrano zou regent blijven imi hekleed worden met uitgebreider gezng want men kan niet komen tot hel kiezen van een koning Moiitjiensier lioo ite nog altijd het oiiiiiogelijke maar zal nu el vnor goed alsclieid moeien nemen daar hij dezer dagen zijn bloedverwant Henri de Bourbon in tweegevecht gedood heeft Eindelijk begint men algemeen in te zien dat het conciUe in z ne uitkomsten de kerk meer bedreigt dan zij die ooit bevorderen kon De katholieken achtten den paus onfeilbaar en de protestanten verwierpen die stelling de katholieken zullen geen stap verder zjjn en de protestanten het gezag blijven verwerpen De kerk wordt bedreigd met scheuring eindelooze twisten zullen het zekere gevolg z n En de geest des tijds dio de sterkste banden verbreekt zal de volkeu vrijmaken van de onwaardige kluisters die de geestelijke ontwikkeling tot nu belemmerden BUITENLAND ENGELAND Men meldt uit Washington vnn 2 dezer Gisteren avond heeft de senaat met 32 tegen 10 stemmen het voorstel van Sherman aangenomen om den minister van financiën te machligen lol de nilgifte van 12tlü millioen dollars in bonds kapitaal en interest aflotbiiar iu goud vrij van belasting en verdeeld in drie klassen lUU niilliuen renlende 5 pCi nflosbaar ia 10 ii 40 jaren inwisselbaar ii pari legen onbetaalde 5 20 bonds 400 millioen rentende 4 Va pCt nflosbaar in 15 ii 40 jaren in ii selhaar legpii alle niet betaalde obligaticn met een hoogeicii iii gund bctrialbaren interest 400 millioen rentende 4 pCt aflosbaar in 20 il 40 jaren iinnssrlii iar met beneden pari tegenalle iiiel bpta ikle obligaliun der veroeiiigde staten Verder wordt iii het ontwerp dcininistergemachtigd Tot den verkoop van bonds overeenkomstig de bepalingen van liel ontwerp t pari in goud Om Ie opbrengst Ie gebruiken tot amortisatieil pari van bonds die niet afgelost en door de houders niel ter inwüjveling anugcboflen yijn Om aan de ngenten in Amerika of elders 1 2 pCt te voldoen voor het ncgolieeren van bonds Op die ij e die hem minister het best voorkomt do nilgiflc der 4 pCis te vermeerderen iijL Cval ilu hm ge idiieilfii zonder dat het lulaal der naliüiiale schuld daardoor vermeerdert Het lagerhuis heeft vrijdag avond nadat de heer Di racli loli voor de tweede le iiig der lersche laiidhill veiklanrd en de heer iladslone eene rede uitgesproken had die tvieede le iiig aangenomen mi t 44 2 tegen 11 slenimen F R A N E R IJ K Niar men r ek i heeft ile lieer Allic t de Uroglie gcHcificid l i mil tijk op de kerkvergailenng te vcrIc gi iiudoriligcii liücli lic lieer l liiiTS die een gi ouuii iiivloiil cip hem lierfl doi t ijii best em hi iii villi dit bisliiii Icing te brcnjicii