Goudsche Courant, vrijdag 18 maart 1870

MARKTBERICHTEN voS Tw rogge en bruine boon u ru m vor ge t r vve1 ooi cl e per 2400 kilo 310 Roo le KI f IT ZeTuwsche io we 8 a ƒ 940 Mmdere fiir u TüO Oude ƒ H II ƒ U 85 ZK ko ooru a i ƒ 7 40 Mu il r ty 5 i ƒ 5 75 dito o er 4 25 w lcorte ƒ 3 23 i 4 70 dito lange 2 60 Bo kw it l r nsol e per 2100 kilo 300 i ƒ 210 NoordBr ƒ 2 5 ii 240 Bruine booiien 10 af 10 puike 13 r 13 40 mindere Witte booiipn H ƒ 14 25 Erwten puik i de kook 9 u ƒ 9 50 afwgkcnde 7 ü ƒ 7 50 Graauwe erwten 11 50 a 12 40 Capucijners 14 a 15 60 Paardeboouen 6 75 a 7 50 Duivehoonen ƒ 7 50 k ƒ 8 De prijzen ter veemarkt waren hoo maar de aanvoer weder gering en de omzet weinig geanimeerd De liandel in magere varkens en biggen levendiger Kaas niet aangevoerd Boter 1 26 II 1 30 was iets Stand D ni Vreu Burgerlijke Gebobrn 11 Maau Jiieutje Maria ouders L mingen en C üroes oeek 13 Johanna ouders J Kriek en J Hiurclanr Alexander Hendricos onders A H Kulick en N Kromme Cornelia ouders C Lofeber en E van Ëik Julm Maiia Petronella ouders L Groeiicndal en P A Herman de Groot H Ai ie oudeis J Ihnee en M do Zeeow Maggiel onders J Buerc en J A de Graaf Gerardua Jolmooes ouders G Geerlinga en A M bouwman 15 Joseph ouders J C Lerrin tvcld en C Verkleij Jnn onders A Zorg en W V van Leest 16 Hubertns Martinne ouders A C C Nei ijlcn u J Jaspers Henri Juban Willem Jacob oudeis i do Jong en C W E Busgers Ovi RLMifcN 11 Maart W van den Eng l l d V Zcverbooni 10 w M Ijiurier 2 j 5 in 12 L G Polbarst 8 j M von der Urijdeii lil j 13 D van Vreumingcn 5 m M Boer 11 m H H de Peer ö w 15 A J W Roaeatralen 1 j 11 m J J Nieuweubuizen 43 j Gehuwd 16 Maart C M Gondriaan en H C llecrkens ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Zoon 0 W EVEKINK BUSGERS geliefde eclitgenoote van P DK JONG r TDA IG Maart 1870 Lokaal ut en Vermaak BUITENGEWONE en EENIGEIVOOUSTELLING DOOll HBÏ llJliwmsch Hiilion i il ooiifelgf flsfhau van ANTWEIiPKy onder Directie van den Hoer ELOY LEMAIRE Met medewerking van Mej C Beersma s Op ZONDAG 20 MAART 1870 Groot succes van den dag FROU FROU OP EEN DRAMA UIT HET HEDEN DAAG SCHE LEVEN Cuincdie in 5 Uediijvcn door 11 Muiiiac en Lrn II i v y Aanvang te 7 uren Bureau geopend te 6 uren Prijzen der Plaatsen 1 Rang 90 C nts 2 Rang T O Cents H Bij den Kastelein der Sociëteit ligt eeno hjst ter inteckoning Ue loting dor plaatsen voor HU Inteckenarco zal plaats hebben op Zaterdag den 19 des morgens te 10 uren precies en kunnen op den dag Oer Voorstelling verdtr plaatsen besproken worder tot des namiddags te 3 nrtn Tegen primo MEI verlangt men cene BURGERWONING tegen een hmirprijs van ƒ 7 5 ït ƒ 100 Adrea letter S aim liet Bureau duzur Courant i H 1870 1870 Voorloopigo Dienstregeling DKll Stoombooten VOLHARDING Aanvang nemende Maandag Maart 1870 AMSTERDAM V V Dienst van LEIDEN langs Van LEIDEN naar AMSTERDAM MAANDAG ochtend ten 4 ure dagen ten 5 ure In Corresijoudentie met Gouda ZONDAG BUITEN Van AMSTERDAM naar LEIDEN De overige MAANDAG namiddags t n 2 ure De overige dagen namiddags ten 2 3 ure In Correspondentie met Gouda DIENST AUriIEN naar ALPHEN naar GOUDA v v Van LEIDEN naar GOUDA MAANDAG MAANDAG DINGSDAG s morgens ö j en t ure Dienst van LEIDEN langs Van GOUDA naar LEIDEN MAANDAG s morgens t n 4 en 9 s na middags l j en 47 s namiddags l a en 4Vi ure WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG JZATURDAG s namiddags V en 47 ure I Van AMSTERDAM naar GOUDA s morgens ö s V donderdag namiddags 1 en 4 VRIJDAG smorg 4 en 07 s namid 47 ZATURDAG smorg 5 en 97 s namid 47 Van GOUDA naar AMSTERDAM MAANDAG en VRIJDAG s morgens ten 4 ure MAANDAG s namiddags ten 2 ure De overige dagen ten 5 ure De overige dagen ten 272 ure ZONDAG BUITEN DIENST Corresponderende diensten op de aankomende en vertrekkende diensten der Ned Rijnspoorweg te Gouda De DIRECTIE SPEt IALITEIT VAN Kaapsche Wijnen Merk P W en B M 7 = Deze tegenwoordig zoo zeer gezochte ECHTE WIJNEN worden voortdurend volgens Prijscourant geleverd in kistjes van 12 heele en 24 halve flesschen door de ondergeteekendeu J L W F STERN te Huarlem cu Wed VAN HAANSBERGEN en DUTILH te Leiden alsmede bij J C G DUTILH Agent voor Gowh en omstreken Goudsche Woerbaarheids Vereeniglng HEEREN BEGUNSTIGERS en LEDEN wordt berigt dat de schiet oefeningen wederom zijn aangevangen en de gelegenheid daartoe bij gunstig weder is opengesteld voorloopig des AVoensdags namiddags te 4 ure eu Zondags morgens te 8 ure De DIRECTIE ONTVANGEN DE EAU DE COLOGNE van de Heeren DEESER en PELETIER Hofleveranciers van H M de Koningin idsmode te verkrijgen EAU DE COLOGNE in HEELE en HALVE GROENE WIJNFLESSCHEN en ook de ECHTE KEULSCHE Wed A C SCHOUTEN Markt A N 69 Men verlangt voor een Jongen van 14jaar HUISVESTING in een fatsoenlek gezin Opgaaf van conditiën wordt verzocht onder letter P bjj d en Uitgever dezer Courant 272 taats LoteriJ De Trekking der EERSTE KLASSE begint op MA A NDAG den 4 APRIL 1870 Ter genezing vun de racest iiigeworlelde Rliumntiek rhumatisclie tniid hals eo hoofdpijn rhumalische Itmmp en aandoeningen in den rug de zijde enz door Icoude ontstnan bestnat er tot nog loe geen heilzamer en tevens goedkoper middel dan de krachtig werkende ABSIIAUBBIN S op een der beste standen tegen 1 Mei a s BEN BOVENHUIS bevattende 5 KAMERS KEUKEN en ZOLDER tegen matigen huurprijs Te bevragen bij A C SCHOUTEN Haven te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping te MOERKAPËLLE ten Fterfhuize van den Heer ARIE t HART in den Polder de iiondebu MORtiEN aldaar om contant geld van een NARRENTIKKEll een BELLENTUIG eenige BOUW en MELKOEREEDSCHAPPEN MEUBILAIRE GOEDEREN INBOEDEL en andere roerende GOEDEREN op Wocn sdiHj 13 April 1870 des voonniddags ten 9 live Alles tl bezigtigon DIN iSl A i 12 APRIL 1S7 niidcre inlichtingen bij der Notaris A N MOLENAAR U Zuid WMtdin rwoi of ANTI RHUMATISHE WATTEN Ieder lijder zul de geuenschie uitkomst ondervinden van deze heil aame VVntte wanneer hij slechtszorgt zich van de eclUs Anti Rhnmatische Wattente bedienen die kenbaar zijn aan de witte kleur aan de fijne kwaliteit aan het formaat aan de stevige pakking en aan de ondeiteekening der blaauweomslagen welice daarenboven nog met twee naamstempels zijn voorzien van den Bereider en HoofddépSlhouder A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrijgbaar heeft gesteld voorden prijs vnn 30 Cents bij T A U VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen J W ILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhoven A KAULING Ali hen J GOUDKADE lioxkoop J H KELLKH Westc Wngestraat TJo art aw A KEIJNAUDT Oostpoort OTTO UOOtiKNDl JK Cai elle l Lhsel luuilii IJl uk van A iJMukiuaii 1870 De ui Een Van over onze verkregen Maanden wijls vonnis deel over veel striding te w gelyk telijke wordt de vaar Waar rechth wets diend streden ben lucht Mei heflFen qusöstië belang Hl wel blij De Nog de men toestand is tijd zonder de dacht geni ge st nie i dit Piii M SBESWi