Goudsche Courant, woensdag 30 maart 1870

van de gron lwct dal zij artikelon bevat die nii 20 jaren nog uiet voür de lintktijk go schikt ijn Ook do bepalingen omtrent het armbtstttur zijn onverbeterlijk De bepaUng is zeer ruim gorttokl en laat alle nadere regeling aan de wet over zegt de N B C Toch wordt in de grondwet bepaald Het armbestuur is een onderwerp van aanhoudende zorg Ier regeenng Of dit beteekent niets en dan kan het gemist worden of het beteekent te veel omdat het naar ons gevoelen verkeerd is dat de staat zich bij voortduring met de armver orging blijft belasten Het spijt ons door de aanmerkingen van de N R C niet overtuigd te zijn Ook wij houden de grondwet in eere zonder te vreezen haar aan kritiek te onderwerpen Wanneer de feiten verandering noodzakelijk maken ih het niet zelden te laatl BUITENLAND ENGELA ND Hel lagprluiis heeft waterdag alle artikelen der bill tot handhaving der rust in Ierland in eomilógeneraal aangenomen Het lagerhuis hield Zondag fcne buileiigenonezitting om te slemmen over de bill lot hanclh ivingder orde in Ierland Na verscheiden onbeduidende ipendementen werd de l ill voor de derde maalgelezen In Si James hall werd eeiie meeting gehouden waarin het ontwerp op het l cger oiidprwijs werd behandeld e w rd door een talrijk publicK waaronder vele vrouwen bijijewooml De president viin de Londfiiscneafdeeling van den onderwijsbond opende de jyeenkorast met eene rede waarin bij de voordeden aanprees van het onkerkelijk onderwijs Mf n had ge zegd dat dit in Anieriki en Nederland slechte resultaten had m i ir de lieer Thurlow lid van hel Engelsche ge anlsch ip in Nederland had hem verzekerd dat in dit ip ioht de wet populair was in Holland Vervoliiens kis hij het getuigenis voor van een heer in Ainsierd ini wiens rypinie zeer verdiende in overweginj Ie worden genomen en eindelijk verklaarde liij dat men door te ijveren voor een systeem als het hollaiidschc arbeidde voor iets dat men wel uu kunnen gedaan krijgen Aan de vergadering werd toen voorgesteld te verklaren dat zij met genoegen de verzekering van den heer Gladsione had vernomen dat het gedeelte van het welsiontwerp zou worden lerujjgeiiomen waarin aan de schoolcommissie de bevoegilheid werd verleend bijzondere kerkelijke scliulen Ie sliehlen op kosten van den slaat Onder de sprekers die dit voorstel ondersieiiuden was ook J Stu irt Mill Hij meende dat de wel nieltegensi iiiiide de concessien der regeering de ongelijkheid lusschen de belijders der verschillende jjodsdien leii bevuidereii iou De bepaling dal onderwijzers inojjeii i iiii esi l I orden op kosten der genieenie ora ondeiriclil te jjeven in een geloof da slechts door een ileel der gemeente beleden wordt sleli de jieesielijklieiil dor staatskerk lu de gelegenheid oin de kinderen m hun eiyen godsdienst op te voeden op kosten v in het publiek terwijl de geeslelijkheid van andere keikgenoolschappeu dat onderwijs sleelits kan geven op eigen kosten Mill acht het beier d it ieder zijn ei en godsdienstonderwijs betaalt wat voor de rijke staatskerk zeker geen beiwaar kan ije en door welbegrepen vrijheid van geweien gevorde d wordt De ComtituVmmd egt dat Aulonclli in zijn antwoord tracht Ie bewijzen dat de strekking der 41 canones niet is die welke Frankrijk er aan toekent Hij zegt dat de debatten van liet coiieilie ze belangrijk kunnen wijzigen De kerk denkt er volstrekt u ct niiii ieh in de politiek Ie mengen De canones waren niet van dien aard dat zij Frankrijk zijne ontliouding inoesien doen laten varen Antonelli hoopt dat Fraiikiijk na die ophelderingen gelooven zal geen grond meer Sc hebben om op zp vraag Ie blijven staan De heer Grandperrel heeft alerdug 71J1 requisiloir uitgesproken in de zaak van prins l ierre liun ipaue Hij neemt daaibij aan op gioml van de verklariiigeii van Ic FoHviellc zelf dat de prins een slag van Victor Noir ontvangen heeft vóór hij op ictor Nüir vuur gaf Stcml hij toe dat de prins is geprovoceerd hij ontkent dat deze zich op wettige wnze heeft verdedigd Ue prius immers heeft gevuurd om zich over den ontvangen slag tn het aangezicht to wreken en voordat hij door Fonviclle werd bedreigd Do heer Grandperrel eindigde met de leden der jury Ie verzoeken dut zij geen vrijspraak zouden nilbrengen De zitting werd voor een half nur geschorst Toen ZIJ der geopend was prolesteeide de heer Leroux legeu de lasteringen welke tegen den beschul ligde sedert zijne gevangeiiiieiuing waren uitgestrooid hij vertelde hoe zijne levenswijze was en bewees dat hij den 10 Januari zich rechtmatig verdedigde spreker eindigde met aan te dringen op vrijspraak De lieer Floquet zag van verdere repliek af De heer Dem mge sprak eeiiige woorden ten gunsie van den beMdiiilrlijjde De zitting weril toen kwariier over 6 uur opgeheven en verdaagd tot zondag middag wanneer de jury uitspraak zal doen De Jury heeft zich zondag te Tours ten een en een half ure verwijderd om nilspr iak Ie do n in de zaak van prius Pierre Bonaparte Ten circa due ure keerde zij in de gereohlszaal terug De prins is op alle punlen van de aanklacht vrijgesproken De advocaat Laurier heeft toen uit naam van deu heer Louis Noir civiele partij eenc schadevergoeding geeischt v 100 ÜU0 frs uit te keeren aau den vader van Victor Noir De civiele eisch is len deele toegewezen De prins is namelijk veroordeeld tot het belalen eener vergoeding van 25 000 frs en verder in de kosten ITALIË Het officieel orgaan zegt dat het gouvernement kenteckeneu ecner ophanden zijnde republikemsche beweging opgemerkt en de aandacht der stedelijke autoritcileu daarop gevestigd had waarna hel bleek dat het gouvernement ten deze niet had misgezien In denzelfden nacht kwamen een honderdtal personen Ie Piaeenza onder het aanheffen van oproerige kreeten voor de kazerne bijeen en eischlen dat de soldaten hun aldaar toegang zouden verschaffen Na vergeefs te hebben getracht de deuren open ie breken is de toeleg mislukt Twee personen werden gearresteerd Daarna is het weer rustig geworden Donderdag morgen kwam eenc bende uit ïucnza te Bologna Uit de vandaar ontvaiit eii bericblen blijkt dat er werkelijk een coihplol bestond om dien nacht aldaar een aantal gewapende jongelieden bijeen te doen komen doch ook die poging is tengevolge der genomen maatregelen verijdeld en het is er verder rusiig gebleven GOLDA 29 Ma viit In de zitting der 2 kamer van 22 Maart jl bracht de Commissie voor de verzoekschriften o a dit verslag uit bij monde van den heer Smitz Aan uwe Commissie is verzonden een adres van dr A Luyien lid vau den gemeenteraad van Gouda Adressant geeft te kennen dat de gemeente Gouda zich vcrpligt heeft gezien om den toegangsweg tot hel spoorwegstalion welke weg het eigendom is van de Rhijnspoorwfg raaatschappij te bestralen beplanten verlichten dat de gemeente vooraf heeft getracht geinelile mi aiseli ippij door tusschenkomst van den miiiisier v u biniienl zaken te bewegen om een en ander ie haren koste te bewerkslelligen dat deze piigiiig bij gebrek aan wettelijke bepalingen deswege is mislukt en alleen ten gevolge heeft gehad eene bijdrage door die maatschappij van ƒ 1200 dal de velschillende uitgaven tot verbetering van bovenbedoelden weg de kosten van verlichting en onderhoud gekapiialisecrd eu de ƒ 1200 toelage niet mede gerekend zullen bedragen ongeveer ƒ 20 000 waardoor de gemeente zeer wordt gedrukt Naar aanleiding van het vorenstaande verzoekt adressant dat uwe vergadering het initiatief neme lot aanvulling der wel van 21 Augustus 1859 in dien in dat aau den minister van binnenlandsehü aken ook hel toezigt worde opgedragen over Je uilgangen v m de slalions naar den publieken weg door de spoornegmaalsi h ippijen aan te leggen Uwe eoiuinissie heeft de eer voor te stellen dit adtes te deponeren ter griffie Ier inzage voor de leden De verg idering vereenigde zich met de voorgeslelde eonelusie De minister van binncniandsche zaken heeft aan den seii iat der hooge chool te Jroningcn een selirijven geiiidil inhouilende dat zij die in de raedieijncn willen slndeereii kunnen aanvragen om van de lessen in de oude Inleii die zij mootM by wonen alvorens lot hun vak over Icgaan t worden vrijgesteld en dat die dispciisalie zal worden verleend als zij blijken gcnoeg amo algeireene ontwikkeling te he bbcu Men meldt ons heden uit Oudewater Gepassecrden woensdag 21 maart reeds werdeii den heerJ Putman alhier de eerste kiewiets eieren aangeboden Men schrijft ons uit Oudewater dd 26 Maart Gisteren avond had alhier de laatste der drie jaarlijksohe vergaderingen met dames plaats van de rederijkerskamer Borger De zaal van de Doelen nas fliiik bezet t Was het opkomen dan ook waard Het Tafreel uil 1574 van W J Hofdijk werd evenals het Uurtje op t kantoor van Egmond flink afgespeeld Voor de rest werd de avond aangevuld met voordrachten van enkele leden der kamer Zoo droeg de beer J Meerman van L nneps Ode voor van de vader aan zijn eenig zoontje de heer H van t Kruijs vergastte ons op Tollens Hondentrouw de beer A C van Aelst Jr gaf Hofdijks Graf heuvel bij Noorddorp terw jl de heer G C van Aelst dt voordrachten met liurlages blauwe scheen besloot Ook deze sinkken bevielen uitmuntend Waar in eene kleine plaats als de onze too weinig amusementen van dez en aard zijn is ons het beslaan van zoo n kamer geen onverschillige zaak Wij voor ons wensohen dan ook dat Borger op den ingeslagen weg moge voortgaan zich zelf te oefenen en hare contribueereude leden door hat voorstellingen meer genot te verschaffen Naar we vernemen moeten ook de gewone vergaderingen det kamer nog al animeerend zijn daar men in den laatsien tijd o a hel improviseeren ook ouder de geregelde werkzaamheden heeft opgenomen WËKELIJKSCH OVERZICHT van t behandelde in de Tweede Kamer de Ötaten Geueraal 1809 1870 28 Maart Onweerswolken hebben zich gedurende de geheele week samengepakt tot een dreigende bui die nu eens dezen dan genen kant uitdreef en zich eindelijk op den laatjten dag ontlastte en den Haagschen afgevaardigde UK Casi mbiioot trof Het was vooral zijn collega v Sypesteyn die de woede van t firmament had uitgelokt De vooringenomenheid tock die hem bezield tegen den minisier van koloniën heeft hem voor de hoeveelste maal uil t oog doen verliezen dal er nog eene adcre waardigheid dan die vau t regl v orde bestaat Nadat dinsdag een paar onleigeningsweljes waren aangenomen waren aan de orde de wetsontwerpen tot bekrachtiging van 10 oredieten in 1S68 en een in 1869 door den Gouv Generaal van N I ge opend boven de begrootingen voor die jaren Hiertoe nu is de Gouv Generaal volkomen bevoegd Hij heeft t recht wanneer t land belang dit dringend vordert de begrooting Ie overschrijden en dit is zeer rationeel omdat er te veel tijd mede zou heen gaan wanneer hij daartoe eer t oe noodige permissie uit den Haag moest vr igen De vertegenwoordiger des konings in Indie moet allhans zijne handen zoo ruim hebben dat hij terstond handelen kan waar dit noodig is Daarover nn maakte de beer v SïPESTEYN voornamelijk oppositie Die credielen in t algemeen en die bevoegdheid in t algemeen een crediet in i byzondr r en de bevoegheid in t bijzonder tot het verl enen van dat eene ereiliet wisselden af met weKicht behngrijke doch althans overbekende feiten 1 aarbij natuurlijk eenige pogingen om den ministe te kwelsen niet ontbraken De heer v Syi j sïj yn is zelfs naif ge eest Dagen lang worilt hier over een post van ƒ 10 20 of ƒ 100 op de Indische begrooting gedebatteerd en de Gouverneur Generaal opent credielen van een half milHoen te gelijk Die klacht uit den mond van dezen afgevaardigde die met zijne vrienden NiEUSTit vszea DE Casembkoot ha meest spreekt is werkelijk aardig Wy vinden goed over een kleinigheid dagen liing den kostelijken tijd te verbenzelen en de Gouv üoneraal ontneemt ons daartoe de gelegenheid door cicdielen van een half millioen te gelyk te openen Een half millioen dat is niet alleen vijfmaalhonderd duizend gulden maar dat is ook de bron voor een dagenlang debat en die bron wordt nu zoo op eens geslopt want wat baat discussie waar mea niet kan afstemmen omd it het eigenlijk reeds een afgedane zaak is Zoo ongeveer sprak de afgevaardigde reeds bij den aanvang zijner rede die in weerwil da irvan toch vier kolommen van t bijblad inneemt Dat ook de agrarische wet het nog eens moest ontgelden is mede natuurlijk De afgevaardigde koos daartoe deze humane bewoordingen Mogt hel iwojhl voor Nederland willen dat het jurictkch nionUer de wet die mei gewoon is de agrarische wet te noemen maar die mm fmiijonl de IkarkcKe e OU h H eii in h wordt goedgekeurd enz Be leefd jegens den minister des konings die de wek