Goudsche Courant, woensdag 30 maart 1870

mm loUn by c worden lea vcrlecne cnt Oepas den iieer ercu ann i 0 Maart der drie U van de e Doelen ok waard dijk werd Egmond vond aan i r kamer neps Ode 1 de heer iillonden HofJyk r G C blauwe hl uitmununze zoo ons het I i e zaak orger op h zeir te uor hsr Naar we kingen der in den ouder de mbr der I geheele die nu I eindelijk gsnhen af vooral Ivin t fir blieid tgcit koloniën lOg doen beid d a jcs waren ontwerpen h en een l I ge laren bevoegd dit drÏDin en dit e zou heen permissie Lwoordiger Il nileu zoo l lil waar it V 8ï I edieten ia enieeii een in t by t rdiet wiili ins over üe heer filmen lang of 100 ei de Gouhnlf mil1 van dezen t u ruASzen rtd yk aareid dagen I de Gouv Inlicid door It i openen aal honderd voor een Bu 7 00 op Vaar men 11 eds een lie afge ede die in t bijblad t nog eens t ifgevaar t ii Mogt t juridisch irrarische Uarische u7 Be K lit wel indiende bclecfil jegens de kamer die dit juridisch monster jjoedUunlo beleefd jegens de eerste kamer die ala het noodlot wordt aangewezen is deze oualifioatie zeker niet en t zou wel mogelyk zijn dat zij nog andere negatieve eigenschappen bezat Docli de k uner schijnt de kitt Ioorigheid van dezen afgcviuirdigde reeds gewoon te zgn er wordt niet Tcel notitie van genomen Hij ondervon I dit op nieuw want zelfs deze woorden Ik iioor den minister hier van mijne plaats overluid k iikzinuig zeggen Ik ben dat niet enz mankten boegenaamd geen indruk bij iemand Er was geen afgevaardigde die krttond de partij opvatte vau den beleedigde want dat was de heer v Sypesteïn zoo t Wüurd op hem gemunt was Niemand scheen t te hebben gehoord de heer V Voobtuuyzen bestreed de gevolgtrekkingen door den Haagschen afgevaardigde uil t afstemmen dezer credieteu afgeleid en zij werden allen bekrachtigd Onderwerpen van geheel anderen aard waren nu eerst aan de beurt Men hoopte dat daardoor de dreigende bui zou worden afgewend want buiten de kamer werd een ongelukkige uitval in een onbewaakt oogenblik geëxploiteerd tol alles wat t omgekeerde van liefelyk is Maar ie vergeefs hoopte mcu dit zelfs het debat over de belnstiiigswettcn werkte niet verkoelend op de atmosfeer zooals later zal blijken De minister van fin iiicicn is niet veel gelukkiger geweest in deze week dan zijn collega voor justitie in de vorige Het eerste ontwerp dat behandeld werd en dal het hooger beroep bij den raad van state betrof op uitspraken van gedep staten in zake van ryks directe belastingen werd ingetrokken toen art 1 was verworpen Men bestreed dat art waarbij lift recht van hooger beroep door den titel van t ontwerp reeds aangeduid werd omschreven op verschillende gronden De een betwistte de grondwettigheid een ander de noodzakelijkheid een derde had weer andere bezwaren en zoo kwam t dat art 1 raet 41 tegen 19 stemmen werd verworpen en t ontwerp toen ingetrokken Onder de legenstemmerr merken we op TimmiKcKr v Houtkk ue L vnge CouneLi Leming en de voorzitter Dulleuï een nieuw bewijs dat de partijdigheid der liberale meerderheid slechts een fantoom is in cunservalieve hersenen Het welsoiilwerp houdende nadere bepalingen betreB ende de indiening en de behandeling van bezwaarschriften tegen aanslagen voor de belasting op bet personeel of het recht van patent gaf toi geen alg beraadsl aanleiding Dii feit mocht wel in de parlementaire j iarboeken buitengewoon vermeld worden Men begon dan dadelijk aan de artikelen en de drie eersten vonden nergens bedenking doch het 4 dat schorsing ecner ingestelde strafactie voorschreef gedurende het onderzoek ven den administratieven rechter vond bij velen bezwaar Er werden niet minder dan drie amendementen op dit art voorgesteld door de lih Lenting v Hooten en HeemsKEKK Az doch deze werden allen verworpen en t art zelf deelde ook dit lol Toen werd t 5 art ingetrokken en de wet aangenomen met 55 tegen 7 stemmen Het wets ontwerp lot instelling van oollegiën van zetters voor s rijks directe belastingen kwam nu aan de orde Een zeer ingrijpend araendemeut was door den heer van Houten wigediend nl tot wegiieming van alle bepalingen die betrekking hadden op de verplichting om de benoeming van zetter aan te nemen De strekking van t amendement was dus om de aanneming evenals lot nu toe van den wil des benoemden te doen af hangen De geheele kamer op twee leden na vereenigde zich met dit amendement dat t kenmerk van liberaliteit droeg en daarom juist wel wat idealistisch voorkomt aan oude practici zooals de minister van financiën De wet wordt vervolgens met algemeens stemmen aangenomen Het wetsontwerp betreffende de grondbelnsling wordt daarop in behandeling genomen doch na aanneming van een paar artikelen uitgesteld tot den afloop van eenige andere werkzaamheden d w z tot ie week waarin wij nu zgn het verslag daarvan vindt dus in een volgend overzicht zijn plaats Vrydag toch zou overeenkomstig een vroeger besluit behalve eenige kleine wetten die allen met algemeene steramen aangenomen werden ook het ontwerp lot verhooging van Hoofdstuk VlIC der sluatsbegroüting voor 1870 Kosten van toezicht op het kerkelyk beheer bij de llervormden in behandeling koniCH We herinneren dat die kosten door de Kamer op voorstel van den Heer v Lijnuen V SaNüEHBUbq werden geschrapt doch de minister wilde het nu nog eenmaal probrereii hij had t de eerste kamer moeien buioven Hel was Ie verwachten dat de Heer v Lunuen ook nu veder zijne stem tegen dit onlwerp zou verhelt cn Hij bracht trouwens weinig meer ter sprake dun helgeen hij by de behiindeling der bcgrooling Imd lumgevoerd Met 1 October lüO J zijn de colleges van toezicht op t beheer der Hervormden van rechtswege afgc treden als staatslichaam Zgn zij blijven beslaan dun rust nu de last tot t bcstryden hunner kosten op de kerk üe vryheid voor de Hervormde kerk die ook door de andere kcrkgenaotschappen wordt genoten dit verlangt spr Er is uu coliter z i nog een grond meer om deze voordracht Ie verwerpen het is niet plichtmatig dut de kamer liaar vroeger besluit vernieligc en nu aanneemt wal zij voor korten tijd verwierp De heer JIoens besirijdi deze gronden Volgens hem brengi de billijkheid mede dat de staat al doel wat hij kan om den overgang van t beheer van den staal op de kerk gemakkelijk te maken Eene vroegere regeering toen de heer v N Linden minister van herv eerediensl was had de afdoening binnen den gestelden termijn 1 Ocl ö J onmogelijk gemaakt door geen antwoord te geven wanneer het college vroeg wat moeten wij donn De heer van Houten meent dat de omstandigheid dat de parlij van den heer van Lïndfn deze voordracht bestrijdt doet vergeten dat het een liberaal beginsel was dal bij de vorige afstemming zegepraalde De voorstanders toch der scheiding van kerk en staat zullen op deze wijze hun duel niet bereiken Hij zal dan ook de aanneming van dit ontwerp beschouwen als een terugtred op den goeden weg dien men reeds ingesl igen had Door de meeste sprekers echter werd dit niet beaamd het was niets dan een maatregel van overgang die werd voorgestiilu en die dus uit den aard der zaak slechts tijdelijk zou zijn lao meende ook de heer TuoBUECKE dat er op dit oogenblik geen reden tot intrekking der subsidie beslond Het ontwerp werd leu slotte met 33 tegen 28 stemmen aangenomen De week werd besloten met een drietal interpellatiun en t losbarsten der donderbui waarvan wij reeds in l begin van dit overzicht melding maakten De eerste interpellatie was van den heer Vibuly die betrof een belgisoh wetsontwerp tot verhooging der invoerrechlen op t gedisiilleerd waardoor het tractaat lusschen ons land eu België zou warden geschonden Ily vraagt dienaangaande inlichliugen omtrent t geen de regeering ten deze van plan is te doen of reeds geihian heeft De ninister van buiteninndsche aken antwoordt dat wijziging van t traotaat zonder de beginselen te raken is voorbehouden en dat in dien geest reeds onderhandelingen zijn aangeknoopt De tweede interpellatie van den hee Hebm keiik Az gold de telegrafische verbinding van Java met Aus die en wel de wijze waarop deze verbinding lot stand zou komen De min van kol plaatste zich o i op t juiste standpunt door te verkh ren dat de concession door hem te verleenen geene monopolicn waren reeds in November was aan alle aanvragers medegedeeld dat niemand uitsluitende rechten kon verkrijgen Was dus de lijn over Ceylon misschien spoedig toegestaan dat sloot dit volstrekt niet uit dat ook andere lijnen concessie konden erlangen 1 dorde iulerpellatie kwam van den heer DE Caslmbhoot die over t sohip Argus inlichiingeu wilde hebben Keeds van t eerste oogenblik af bleek de algevaardigde een weinig opgewonden tvant hij veronlsohuldigde zich bij de kamer over zijne liile inlcrpellalie omdat hij had verwacht dat de riyeeri ig zich door hare vrienden zou hebben laten interpelleeren De partijdigheid van den liberalen voorzitter bhjkt tüoh steeils zonneklaar ui alles walde oppositie aanvoert Zun de heer van Heenen eene dergelijke uitdrukking geduld hebben De Jrgus bcsiemd voor den dienst in Indie bleek niet zeewaardig te zijn want hij was reeds tweemalen weder binnengeloopen met averij Hiervoor formuleerde hy eenige vragen erwijl hij ten slolie de hoop te kennen gaf van met parleinen aire wellevendheid te zullen worden beantwoord Hij vordert dit vooral met l oog opeen onbelamelijken uitroep van den min van kol toen een mede afgevaardigde aan t woord was waarover spr verontwaardigd was hij acht de waardigheid der kamer door dien niiiiisler geschonden Daar was de bui dus losgebroken van Dinsdag lot Zaterdag bad de afgevaardigde zijne verontwaardiging opgekropt maar nu moest hy eindelijk toch aan den aandrang van zijn gemoed en van de vriendjes in en builen de kamer te genioet komen doch hy vergit zich zoodanig dat de voorzitter met alle strengheid hel reglemenl op hem moest toepassen hij roept hem lot de orde omdat hij gelooft dal de gebezigde itdrukkingeii beleedigend zijn voor een minister drs konings De heer CE Caskmiiiioot trachlle zich te verontschuldigen door de opmerking dat de voorzitter zeker de uitroep van den minister niet heeft gehoord want dat hij anders toen reeds f ou tusschen beiden gekomen zijn doch de voorzitter m rkt hem op dat als dit zijii gevoelen is dat hij dan ook de beoordocling van dcn gang der beraadslaging aan hem mueil overlaten Zoo dreef de bui over zou de lucht er door zyn verfrisclit Toen de kalmte hitsleld w s ging de iiiler ellatie van stapel on nu blci k dut de Jryiis ontworpen was onder I vorig ministerie dat zij ijobouM d wbS op een purlicnliere werf te Feyenoord onder behoorlijk loezichl dat echter uit t onheil dut dit scheepje trof iiieis afgeleid kan worden omtrent den buuw op particuliere werven want dat er omtrent de zeewaardiglieid van t scheepje niels is te vreezen daar l reeds zeilende is Daarop nam men tot maandag afscheid POLITIE Gevonden en aan het bureau van politie gebracht een porlemounaie met cenig kopergeld rechthebbende kan die terugbekomen bij den heer Commissaris van politie Laatste Berichten CreUZOt 8 Maan De arbeid is heden duur een groot aantal werklieden hervat Parijs 28 Maart De heer Jules Ferry heeft in hel wetgevend lichaam een wetsonlnerp ingediend dat uil een artikel bestaat en luidl als volgt Het liooge hof van justitie is afgeschaft Parijs 28 Maart In de zitting van den senaat heeft de heer Olliviereen senalus eonsull ingediend waarin de welgevrnde macht door t vee kamers worden gedeeld en de arit 33 lot 57 der conslilutie worrlen afgeschaft De senatoren zullen door den souverein worden benoemd Hun aantal zal kunnen vermeerderd worden De stemmen over het budget zal blijven behooren tot de bevoegdheid van het wetgevend lichaam De heer Ollivier zeide liy de indiening Uwe macht zal verminderen maar gij zult dat offer aan het land brengen en daardoor uwen souverein aan Frankrijk de vrijheid helpen geven Toejuiching De senaat komt Vrydag bijeen tot onderzoek van den senalus consult Geiiieii le Hcrichteii De onderzeeschtï tclfgranf communicatic tusschen Engeland CU iitdie IS thiitits oltoüid door het leggen vsn den kabel van Uoinbay over Adun tot Suez Het Hu iovcriiaiiachc Ivgiocu is du werkelijk oiirbonden In Italië ducht men eene algemeeoe republikeiusche baweguig De kamer dor aigevaardigdeu te Washington b ft een wetsontwerp aanftenouun tegen de veclwijverij der MormoneQ Men m1 op dt tiiats sjKiurwegen in den Noord duitschen bond wngciK der 4 i klasse invoeren L e itttli nicu nutin hel verzoek tot de kamir vuu aTgeviiaidigdcn om ieh te matigen m het langdurig gebabbel dat ook dii ir oo goed nis liur en elders aan de orde is liet stoirelijk üveischüi van jNtijjolioi Il hertog a Ileichstadt zal van Weeneu overgebnifht wordt n naar Parij lü Üadeu hebben de iifgc anrdigJcn hit bndget van uiwlog eenparig goedgekeurd l e Üostenrijksche regeel ing verklaart zich voor de invoering van het cellul nr geviuigt nisslLUil Te I ippii bij Tenieswar ui Hongarije liieft de zwijnenhoi der een traetenient vuu 4BÜ tl de sclioolmeester slechts 450 II Op dit üügetiblik studeeren te Zurich 16 vrouwelijke itudeiilen lu de inclieijiien Is onlangs geintld dat er iu du kopcrinijn flau het Iloveuniecr iu Nuovd Ainenkii een stuk gedegen koper va 4 JU0 centners is gevonden thans bericht men dat aldaar in de mijn Fhociiix een mRFsa gedegen koper Ib aaugetrofren van 2U meters lung 10 nieters hoog tn ti decimeters dik Twee derde deel van deze 12 10 kub meters is zuiver koper De ie massa wtegt 150ÜU centners Het geheele Maiisfi lilsche küperbergwerk Irnert gi dureiide een geheel jaar slechts 4 m tal zooveel als in genoemde mijn op eene plek ligt opgehoopt Burgerlijko Stand Gfhüui N 25 Muiiit Maria Cornelia ondeta 1 Hieshnar en O A Niekel 2 1 lolianiict oudi s J Mikkers en J vnn Hoon NV la Cornelia oiulers A Lens en M J Kepiron Leonai dns Cm nelis ouiiers II Kiie en A Ver fiic 27 l lii udo n losepJHis Uilhelitius ouders L J Pieters en G A Kaïiipu Maria Louise Johanna ouderg G Lant eKluiHVr en L H Oo t ecn Ovi KLiutN 25 Maart A Flux huisvr van C van der Mans 63 j 2G M Uontestiijn huisvr van J J Verdries 42 j G vnn Leeuwen 30 j E Kelder 32 j P Hüoabeek lm 27 S H van der Krnats 9 m L vau Delh 3 j 28 N Mausveïder liuiavr vau A Gerritsen 40 j ADVERTENTIEM t Heden beviel zi er voorapoedig van een welg Hclia eu Zoüu G A KAMPO geliefde Echtgenoote vtm L J PIETERS Gouda 27 MnaiH 1870 heiiii i I r ini icvinrf Bevallen van i i ii niiiisje L 1 l ANTZENIKiitKKER ioui A 27 Maart 1870 Oo tveen iiS missss s