Goudsche Courant, zondag 3 april 1870

BinTENLAND ENGELAND Volgens den correaponderit van de Ttiiwii Ie Dublin begint nu reeds in weerwil van uc afkeuring der bcleiigclingswct door de dugbladen liel krachtig op ret en der regeering een woljadige i invloed uit te oefenen da ir zooais hij meldt de er ie verscliijnscluu van de bcsmellelijke Kiekte der ijtrarische misdaden aan het wijken zijn en het w aarschijniijk is dat de ongelukkige patient onder eene zorgvuldige behandeling tot z jn verstand en lot rust zal kunnen worden lenigaebracht De I ali Mali Gazet e laat mede niet na aau hare veroulwaardiging luchtte geven uift betrekking tot het voiini door het llooge Hof te Tours gewezen III de oogen van de meeste Kiigelschen zer het blad is dit reelitsgeiliiig een p irodie op e gerechtigheid ei een blaain up de Europeesche beschaving Niets is duidelijker dan d it een groot aanti 1 der getuigen ii decharge valsehe verkl iriugeii heeft afgelegd jendarraen politif beaiublen verschilltiide personen die op de een of andere wij e het brood van den slaat eten alles legde in roerende eendraohtigheid den eed af olschoon elk den ander egenspruli omtrent de feiten die hij bezwoer Allen hadden de kneuzing a m s Prinsen gelaat opgemerkt doch de een had haar op de wang de ander boven de wang een derde aihter hel oor en een vierde op hel oor bespeurd Zelfs de geneesheereu in plaats van rondweg hiiii r ippori uit te brengen hadden blijkbaar den moeil niet o u hun ware meeniug te uilen en spraken van tijd tot tijd zichzelf tegen P F A N K R IJ K Do Moniteur zegt onverholen dat alle rooeieli kheilen die bij het ontwerpen van het Sena lt lle luit zijn ontstaan van den heer lioul er zijn gekimen Indien men de Fran ai kan gelooven dan is prins Napoleon niet tevreden over het seisaalsbesluil Hel blad meent dal men de reden daarvoor heeft te zoeken in het handha en der bepalingen omtrent iet Regentschap i e opheldering van het iDiuisterieele blad zullen velen ondeugend vinden Dat het antwoord van Kardinaal Antonelliop de depêche van den lieer üaru ontwijkeuil is isbekend Men verneemt ihans dnt de l auselijke nuntius den last heeft ontvangen om de quacstie betreffende het Concilie verder inonili liug met den heer Daru Ie regelen en de dipl raaat heeft zijnbest gedaan om onzen minister aan t lersland Iebrejgen d it het enden van een gevolmachtigdenaar de Kerkvergadering tol niets zou leiden De commissie voor het hooger oudeiwijs heeft eene bijeenkoc gehouden waarin het ont erp zooals het is vastgesteld is voorgele en Art 1 bepaalt dat elke Franschman in hel he it der burger geren burgerschapsrechten bevoegd is oni navoorafgaande kennisgeving aan den Minister van onderwijs zich Ie associeeren lot het stichten van instellingen van hooger onderwijs De Universiteitbehoudt het recht tot het uitdeelen van iloi lorale graden maar zij die het verliingeii kunnen ter verkrijging van een doctoralen graad zich ook aan een examen eener bijaondere jury oudernerpen Over bet ontwerp in zijn geheel zal de commissie in eene volgende zilting 8temin n Volgens den ïraitfais is de 6naneieeie toestand der hoofdstad hoogst ongunsiig en gaat hij alleste boven wat Ie grootste tegenstanders van denheer Hausstnann ooit hebben vermoed De nieuweleeuing van 250 millioen zal volgens genoemdblad niet toereikend zijn voor de voltooiing derreeds aangevangen werken en voor nieuwe werkenis niets voorhanden liet vieurigsie van de eu toestand is dat noch de gemeenteraad nouh de secre tarisgeneraal va i de prefectuur der Seine daarmede ten volle bekend zijn De Marseillaise heeft met buitengewoon groote letters e volgende volzinnen onder elkander geplaatst Pierre Bonaparte is vrijgepiuken Victor Noir ligt in zijn graf Ulrie de Fonvielle is inde gevangenis Paschal Gronsset is in de gevangenis Henri Koeliefort is in de gevaiigruis Millicre Rigaud H izire Dereure zijn in de gevangenis Pierre Bonaparte is vrijgesproken Prof Tardiei heeft zijne colleges niet kunnen Toorlzetten üoo luide gaven de studenten hunne afkeuring over zijne houding in hel proces vanïours te kennen On er het gebchreeuw van Korsikaan Bonapartist Oa naar de Tiiilcrieën 1 verliet hij de collegekamer Hij heeft gedreigd zijn ontslag te ïiillen nemen iS sJi X n = OOSTENRIJK In de l ndcrdag gehouden zilluig van den liijksdag biekl de voorziller lezing van de verklaring der nfwe ige roolschc IcJci Daarin wordt door de n gc egd dat de pogingen lot nitbreidi ig hunner autonomie vruchteloos zijn gebleven j dat zij derhalve in het belang van den slaat besloten hebben hunne mandaten neder te lef gon Hierop las de voorzilter een verklaring van uen Bakowiner afgevaardigde l etring eu van de Slovcensohc en Istrische afgevaardigden voor die eveneens om dezelfde reden van hunne mandalen afstand doen Gouda 2 Apkil De Commissie van Examen volgens art 56 der wet lot regeling van het Middelbaar Onderwijs belast met het afnemen van bet Bindexamen voor de burgeticholen heeft in hare zittingen van den 2S 29 en 30 Maart zeven jongelieden gecxaminceiJ allen leerlingen der Burgeracm dschool alhier en aan vijf hunner het Getuigschrift uitgereikt wegens voldoend afgelegd examen in de Rekenkunde de Meetkunde de Mechanica de Natuur en Scheikunde de Technologie de Geschiedenis de Nederlandschj taal de Staathuishoudkunde het Handteekenen en het Rechtlijnig teekenen De namen der geslaagde jongelieden in alphabetische volgorde zijn Akie llf LA van Gouda Cobnews Jouannbs CouNELis HooüKNDUK van Z Waddinxveen LeenDBBT Jansen ALBEitT tis Eeuhl Jan van Waabde alle drie van Gouda Uit het voorloopig verslag nopens het wetsontwerp tot vereeniging der gemeenten Beeuwijk en Sluipwijk met opheffing der gemeente Stein en de vereeniging der gemeenten Noord en Zuid Waddinxveen m t opheffing der gemeente Broek blijkt dat dit ont v erp w het eerste punt betreft verre aD algemee vond neu bij va Het wetsontwerp omtrent de vereeniging der gemeenien Noord en Zuid WaUdinxveen met een üeel der gemeente Broek en de toevoeging van eeb ander deel dier gemeente aan Gouda daarentegen vond bij de groote meerderheid bijval In het verslag der commissie van de tweede k ner over de inlichtingen van den minisier van justitie op het adres van den predikant H Ph Culkoen betrekkelijk een door het prov gerechtshof van Utrecht ten laste i m Dirkje Veldhuizen gewezen arrest wordt gezeg l Er blijkt alzoo gelijk de procureur generaal in Utrecht doet opmerken dat een meisje van 15 jaar ten onrechte is gebracht naar een tuchthuis dat zij is verwezen tot e doodstraf waartoe zij in geen geval mocht zyn veroordeeld en dat zij heeft terecht geslaan voor het hof waarvoor zij niet mocht terechtstaan De commissie besluit haar rapport aldus Eene rechterlijke dwaling is begaan De dwaling is van zoo grooteu invloed op de zaak dat daarom alleen hel arrest van den onbevoegden rechter niet raag worden ten ritvoer gelegd Niemand betwijfelt dit Om de zaak Ie herdoen is geen middel Herstel is dus onmogelijk Schiet er dan wel iets anders over dan ha i viaarvoor verkeerd recht is gedaan van alle gev ii eu van het vonnis te ontheffen Is men niets verschuldigd aan iemand die zonder recht is ter dood veroordeeld Niols aan het kind van 15 jaar dat zestig dagen lang in afwachting heeft gezeten of zij den volgenden dag zou worden ter dood gebracht Is het nu genoeg te zeggen het is haar eigen schuld als geenerlei onderzoek plaats heeft gevonden en het geringste onderzoek in hare woonplaats de dwaling had kunnen voorkomen Is hel genoeg de schuld van het verkeerde recht alleen te doen drukken op een jong meisje uit den behoeftigen dagloonersstand en waarvan men niet eens weet Loe het met hare verstandelijke vermogens gesteld is Uwe oommissie heeft de eer voor te stellen dat de kamer besluite met toezending van dit verslag den minister van justitie in overweging te geven 1 aan Zijne Majesteit voor te stellen Dirkje Veldhuizen te ontheffen van al de gevolgen van het arrest van 2S Juli 1869 De heer II C van der Wijek heeft in t zijne brochure over de Agrarische icet het D ighlad eengek figuur doen maken Nadat toeh f iioemd bladin eene reeks van artikelen die brochure hemelhooghooft vorhoien komt de heer van der Wijvk mitde verklaring voor den dag dat hij bedoelde welafkeurt omdat zij uUra conservaüef is Men schrijft ons uit Moordrecht d d 1 April Door eene commissie u t de leden der nfdccling van het Ncdcrlandsch schooUorbond werd heden morgen een bezo k gebracht in de openbare sohool Door de onderwijzers werd een geregeld overzicht gegeven van den ga ig van het onderwijs en de leorlingin Icvordeu eenigo proeven van hunne bekwaamhed Hieriin werden door de leden der commissie aan die leerlingen die in de laatste drie maandeu oe school het meest geregeld hadden bezocht prijzen bestaande in boekwerkjes en kleedingatukken uitgereikt Het was recht aangenaam die door de belonningen zoo blijde kindergezichtjes te aoischouwen en de hartelijke woorden door dea president der afdeeling san allen gericht aan te hoeren Met het zingen van eenige welgekozene dichtstukjes werd dit schoolfeest besloten dat naar men hoopt bij de leerlingeni lang in aandenken blijven en voor hen een prikkel tot getrouw schoolbezoek zijn zal De afdeeling geeft zich alhier veel moeite voor haar werk De gemeente is door het bestuur ver deeld in 7 wijken en v or elke wijk zijn twee leden met een bestuurslid aangewezen die door huisbezoek bij de ouders het schoolverzuim trachtten te bestrijden Daarbij is een volledige statistiek der schoolgaande en niet schoolgaande kinderen opgemaakt die geregeld wordt bijgehouden en waarin de redenen van het verzuim nauwkeurig worden opgeteekend Van een en ander hoewel nog sinda korten tijd ingevoerd zijn reeds enkele justige uitkomstan aa i te wijzen Ook stelt uen zich veel posds vour Vfin den maatregel door n melijk at n ieder kind dat in eene week geen schoollgd heeft verzuimd eene kaart uit te reiken Vier zulke kaar i n worden ingewisseld vooreene grootere kaart en voor eon genoegzaam aantal hiervan wordt eene belooning geschonken Hetgeen van dezen maatregel uit andere gemeenten wordt gehoord geeft alleszins recht tot die gunstige verwachting De jV Hott Ct wenschl de fabriekskindereuin Nederland in bescherming te nemen door bgde wet grenzen te stellan aan de zucht om te jeugdige kinderen aau den arbeid te zetten en aan denduur van den arbeid raet inachtneming van debelangen van ouders en industriëeleo De Maatschappij tot exploitatie der Staatsapoorwegen heeft een zieken en ondersteunii gsfonds voor al het bij luar in dienst zijude personeel opgericht De beambten uit de 3 en 4 klasse moeten daar 11 deelnemen en genieten kosteloos geneesen heelkundige hulp benevens geneesmiddelen en geldebjken onderstand De overige beambten zijudaartae niet verplicht maar kunnen wel deelnemen in het fonds tii ontvangen levens kosteloos geneesmiddelen De inkomsten van het fonds zullen bestaan uit percentsgewijze contributie der declgenooten geheven van hunne bezoldigingen voorts uil boeten bijdrage der Maatschappij rente van belegde gelden giften en onvoorziene opbrengsten In hel Zeidsc i Dagblad lezen wij in een ingezonden hoofdarlikel de belasting op de inkomsten o a het volgende Natuurlijk zijn aan iederebelasting zwarigheden verbonden zoo byv drukkende ineu uitgaande rechten op den handel de apcijuzeu op de ngverbeid het personeel op den gezeten burgerstand het zegel en de registratie op derechtspleging enz maar tot nog toe is men nogniet op het denkbeeld gekomen om den slaat zonder belastingen in stand te houden dus ia het nualleen de vraag of eene belasting in vergelijkingmet andere bronnen van inkomsten is aan te bevelen of te ontraden en indien men die vraag tenopzichte der incoraetax stelt moet het antwoord onzes inziens aleliig zijn zeer aanbevdenswaard Vooreerst is zij in t geheel niet onbillijk wantieder zal in die belasting betalen naar gelang hij meer inkomen heeft en met opklimmende procenten zoodat bijv iemand die duizend gulden inkomenheeft minder per 100 betaalt dan iemand die tienduizend te verteeren heeft omdat hoe meer men heeft hoe men meer betalen kan Ten tweede is hare invordering zeer gemakkelgk ieder belastingsohttldige kan zich zelf taxeeren en wordt naar zijneeigene opgave in eene of andere klasse gebracht Natuurlijk zal men dan niet geheel tot eene mathematische juistheid kutnen geraken maar bij welkebelasting is dat het geval Zoo iemand verdachtwordt zijn inkomen te laag te hebben opgegeven kan men hem den eed opleggen dat hij geengrooter inkomen heeft Ten derde is die belastingvatbaar om naar de omstandigheden te wordenverhoogd of verlaagd zonder dat daaartoe een omslachtige regeling noodig is Eindelijk konden zichbij de invoering der inkomsten belasting de grondbelasting en patentrecht in haar oplossen waardooreene groote onbilüjkheid zou worileu weggenomen Nu toch beninii de grondoigenaars en patentpliohligen behalve do belastingen op hunne vertenngoii eene vermomde iikomsicn belasting waarvan