Goudsche Courant, zondag 3 april 1870

Ö vreemde mogendheden gunstig zijn Tevens is eene wet op de verantwoordelijkheid der ministers aangekondigd CreUZOt l April Er hebben nieuwe samenscholingen plaats gehad Troepen vrouwen hebben sommige kolensehurcn bestormd om de welgezinde arbeiders mede tut werkstaking te noodzaken De raddraaiers hebben de taktiek aangenomen om de vrouwen en kinderen bij het plegen van gewelddadigheden in de voorhoede te stellen de aangevallenen schromen dan zich tegeu dezen te verdedigen Tot nog toe heeft de militaire macht de meeste gematigdheid aan den dag gelegd en het storten van bloed vermeden Er is een escadron cav tlerie oniboden ten einde te gemakkelijker de samenscholingen uiteen t drijven Augsburg 1 April De Augsl Mig Ztg maakt heden de belangrijksche bepalingen openbaar van het schema de fide gelijk zij op het concilie in stemming gebracht en hoogst waarschijnlijk aangenoicfii zullen worden De uit dit schema voortvloeiende canonen zijn hi jfdzakelgk legm materialisme atheïsme en pantheume gericht Noord Holland en alle plaatsen welke aan gene zijde dier provinciën zoo binnen als buitenlands zijn gelegen Üoor die afsluiting zal men reker geworden zijn van den waterstand in de Zuiderzee in zoo verre men het indringen der Noordzee heeft belet en nu kan men ovc gaan tol eene partieele vlroogmaking zonder eens anders belangen te krenken Men kan daarmede op vele punten aanvangen al het Hoornsche hop of de inham van Eiikhnizen tot Marken van de Sera in Utrecht te ten monJ van den IJsel die zijne vrije uitwateiiug moet behouden dan van den mond van t Zwoische diep of Kraggenburg tot aau deu hoek van Stavoren en van daar op eenigen afstand van de Friesche kust tol aan Zurich of den afsluitdijk alsmeile van Wieringen lot Medemblik waardoor alle inwaartsohe golven afgesloten en de hoeken tot elkander gebracht worden waarbjj de bestaande afwateringen blijven bestaan en zich ontlasten in den vernauwden boezem die ruimte genoeg 190 000 bunders erlaat om de scheepvaart ji stond te houden Een groot voordeel il het mede dal de uit vgf provinciën aangeI voerde slibs offen uiet met de eb in ie l oordzee verdwijnen m r bewaard blgven om den bodem der kusten te verhoogen De kosten van dien a sluitdijk met zijne havens en sluizen begroot de schrijver op HO millioen gulden welke som n 5 pCt jaarlijks milliuen aan rente moet kosten Deze rente zal al dadelijk veel verminderen door de bijdragen der provinciën en waterschappen die ontheven van minstens twee derden van hun gewoon onderhoud daartoe hun aandeel zouden kunuen betalen ledere inpoldering welke het gevalg zal zijn van deze afsluiting zou bij de joncessie iielust kunnen worden om voor jaarlgksch onderhoud pro rato dsr inpoldering bij te dragen Zoo zou na verloop van jaren zoo niel de t i heele intrest dan toch eeu groot gedeelt3 er v in worden gedekt De staat dient zich met de uitvoering te belasten en zal wel eerst schade lijden doch de e later vergoed zien Handel en scheepva rt worden door dal plan niet gestoord maar bevoiderd Geen provincie wordt schade aangedaan maar zij worden beveiligd tegen den oceaan eu hun ondergang verhoed terwyl de vrees voor dijkbreuken veel wordt verminderd Ziel daar den hoofdinhond van dit merkwaardig geschrift dat met kaart leehts 35 ets kost en dat wij gaarne der kennisneming van alle Friezen en verdere hndgenoolen aanbevelen De inhouil is belangrgk en de voordraclil zao belder dal hij door ieder kan worden begrepen Den sehrii komt daarvoor allen lof toe en hartelijk wens ii wij dat hij tot de uitvoering van het schooue plan zul mogen medewerken Geiiienji le Berichten Koningio Victoria heeft van den inalmrajah van Caschmii een hhawl ten geseheoke bekomen waanian 3 10 wevers drie juur j yncrkt hebben De Duithche bockliaadel heeft lu 18 9 uitgegeven 11 306 werkcH liet bestuur van Mcppel Uceft ƒ 500 dispooibel gesteld voor het feest bij Ge opening van den spoorweg iip Groningen en de ingezetenen htbben j ftcekend voor 700 a ƒ 800 Te Parijs ziju in 18C9 gesUicht 275b paaiden die 551 000 kilogrammen vleebch uitleverden De Füüvielle beeft kan om als afgevaardigde benoemd te worden Dinsdag heeft he cungrcs Texas wedi r opgenomen in de Unie eu ia het arnendemcDt betreffende het gtemrecht der negere goedgekeurd Ten laste van Pierre lïonaparte komen 120 000 fr proeeskoKten Ledru RoUin is teruggekeerd in Frankrijk eu heeft zich gcvrstigd te Fontenay D spaansche stiereng jverliten zijn te Lond n belet T ï fïcnemuidcn is men dag en nacht bciig met hooiperseu voor Duitachlaud welk bcdiijt zeer winstgevend wordt geacht Te Drlfzijl zijn cenige schapen dol geworden die 20 dagen vrofgir luor een hniA waren gebeten Ingezonden M Al zit ons uil den ouden tijd nog het wbI de heeren wijzen moeien de gekken prijzen eeu beetje in t bloed zoo kau er toch hel een en ander gebeuren wat tegen dat echt plebejiseh beginsel te hard stoot dan dat wij daariiaii liouw blijven het hoofd er bij neerleggen de hand op den mond houden kunnen VVij zouden dil beter kunnen wanneer onze arislocralie haar noblesse oblige indachiig toonde ie we en Nu mogen de dagen voorbij wezen waarin die arislukralie in l veld of in t kabinet een kring vond waiir zij eene pl iats kon innemen haarroaatscliappelijk standpunt wa irdig j om helderheid van blik edelmoedige vailerl indsliefde en ijver voor s lands belangen te tooiien is nog steeds ook in onze industrieele en Ijerekeiiende eeuw plaais en gelegenheid liet zij iniiider van on e eeuw en van onze positie om ali vroeger de hand aan den degen Ie slaan onze dagen die tot dusver dagen zijn van meer vreedzame ontwikkeling bieden grond om die hand In de geldkiot te steken waar het op s lands welvaart en belang aankomt En dan kunnen wij bet geen verblijdend verschijnsel rekenen dat het bijeenbrengen der gelden voor de Stoom vaart op het Suez kanaal zoo noode en welligt niet zijn bijeen te brengen Het mogen geene zekere geene schitierende voordeden zijn welke men zich daarvan kau beloven j zoo wanhopig is de onderneming wel niet dat men haar als en pure per e kan beschouwen Op het algemeen belang gezien aehleii on e t meest respectable haiidelsinaiiiien de onilerneming niet enkel wensehelijk maar iioodig Men sprak van een natuurlijken loop vau zaken en omstandigheden de mensoü i er niet opgemaakt om alles aan de natuur over te laten Dan zof het bestaan van ons land met zijne dijken dammen sluizen polders enz gelijk het is berei l8 onnatuur zijn Dat men nu die handelsweg is geopend de noodzakelijkheid iuziei om zich daarvan te bedienen getuige de onderneming die hier op het touw wordt gezet dat getuige Hamburg En van wie zou men nu in de eerste plaats deelneming en voorgaan mogen verwachten indien het niet is van on e a iiizieiilijl en in dm lande Ons vorstelijk huis ging voor doch wat doiMi zoovele loden van onze eerste kamer U tutti qunnli V in Niettepenstaiuide do pojiingen der vijanden van cPiic schielijke en zekere eigenhulp en hoewel gelijksoortige huismiddelen talloos verschijnen stnnn de vo gciis hel voor jchrift van den Professor in de medecijnen dr llAilLKSS en naar jieuden bereide STOLL VlilK K chc lïOUSTBONBONS tot bedeu volkomen o i v reikbii ir daar De lilljarige steeds tocnenierifïti Cl mtie is het zekerste bewys vonr de dengdf lijUjcitl van het fiibriekaat hetwelk aan idle borsllijii Ts niet se iO g kan worden aanbevolen Laatste Berichten Madrid l Apnl De discussie over de wet op du opuibare orde is afgeloopen De munster van koloniën heelt zijn ontslag genomen Hij zal vermoedelijk worden opgevolgd door Morel Weenen l April Volgens de Neue Freie Presse is de miiiiiierraad gisteren dadelgk na den alfoop der karaerzilling bgeengekonien teneinde te beraadslagen wat er moet gedaan worden nu de l oolsche en Slavonische afgevaardigden hun mandaat hebben neergelegd De miiiisierraad besloot eenstemmig aan den keizer machtigii g te verzoeken tot het ontbinden van alle landdagen wier afgevaardigden hunne zetels in den rijksraad hebben laten ledig staan Van het toestemmend of weigerend antwoord des keizers zouden de ministers het al dan met behouden hunner portefeuilles doen afhangen CreUZOt l April Er zijn heden veel minder arbeiders in de mijnen afgedaald dan gisteren lalrijke groepen slaan in den omtrek om den arbeiders de hervatting van het werk te beletten Madrid l April De heer Moret is tot minister van koloniën benoemd Tegen ondag is eene demonstratie beraamd tegen de conscriptie zoowel hier ter slede als in de pro viiicirn Lissabon l Apiil De konmg heeft de zitting der kuH r geopend met ceue troonreile waarin lig geconstateerd heeft dat s lands betrekkingen met lond werd heden I ipenbare sohool cregel l overwicht onderwijs en de bu van hunne be onr de IcJen der in de laatste drie regeld hadden beverkjes en kleeding c t aangenaam die indergezichtjes te puurden door den h gericht aan te üige welgekozene bpsloten dat naar I a ig in aandenken tot getrouw school veel üioeite voor lor het bestuur ver Ie w jk zijn twee gewciien die door üülvTiuim trachtten volledige statistiek lande kindereu op Kchouden en waarin a iuwkeurig ivordeu loewel nog sinds ds enkele gunstige stelt men zich veel door namelijk aan leen scboolt jd beeft ci ven Vier zulke f eene grootere kaart hiervan wordt eene vf dezen maat Drdt gehoord geeft verwachting e fabriekskindereu te nemen door bg zucht om tejeugzetten en aau den Iclitneming van de lireleu jiloitatie der Staats rndersteuningsfonds yijude personeel op1 = en i klasse moeen kosteloos gencesgeneesmidileleu en erige beambdjti zijn niien wel deeli emen ens kosteloos geneesh t fonds zullen hebulie der deelgeiiooi gingen voorts uit 11 1 rente van belegde i brengsten e en wij in een in Img op de inkomsten llijk zijn aan iedere zoo bijv drukken den handel de ap rsoneel op den gezedt registratie op de og toe is men nog om den staat zonidcn dus is het nu ling in vergelijking sLun Is aan te bevemen die vraag ten moet het antwoord aanbevdenswaard I niet onbillijk want l len naar gelang hg Iklimmende procemen ind gulden inkomen on iemand die tieniilat hoe meer men Ten tweede is hare lie er belastingschalTen wordt naar zijne leip klasse gebracht ƒ heel tot eene matheIkcn maar bij welke oi iooiand verdacht hebben opgegeven gen dat hij geen t ide is die belasting ïheden to worden fl I daaartoe een om iidclijk kunden ziuh l tielasting de grond r oplossen waardoor iTileu weggenomen Tfnaurs en palent I I op hunne verte ii beiasting wuarrnn de nndere burgers vrij iijn welke onbillijkheid nog meer in t oog springt indien men er up let dat Ie putentbcl isting allen deugdelijkcn en vasten grondslag nil en zoo veel bezwaren heeft dat zich telkens klachteu tegen haar openbaren De eeuige gridf tegen de inkomstenbelasting welke eenigen schijn van grond heeft is d de handelaar daardoor genoodzaakt zal zijn den jlaal zijner zaken binol Ie leggen iets hetgeen hij dikwijls zouder den ondergang van zijn krediet niet kuu doen M i ir dit bezwaar kan worden weggenomen indien de kuupuian slechts zooveel inkomen opgeeft als hij weuscht dat men hem zal toes hnjven Hij zat dan wel wat meer belasting moeten belaUn maar zijn krediet moet hem die opoffering waard zijn welke opoffering hij toch door de winsten van zijn handel dubbel vergoed krijgt en deze te hooge opgave heeft geen bezwaar want niemand zal behoeven te zweren dat zijne opgave niet te hoog is daarmede heeft de schatkiat niet te maken Onder dfn titel een nieuw plan van afsluiting en droogm kiug van de Zuiderzee komt in de Leeuicarder Cour het volgende belangrgk stuk voor Wie is er die in de laatste jaren over dit belangrijk onderwerp niet veel heeft hooren spreken niet veel heeft gelezen toen eens de mogelijkheid j was aangenomen en onderscheidene plannen het doel op onderscheidene wijze meenden te kunaen bereiken Keeds zijn er 20 jaren verloopen sedert het uitvoerig bewerkte out verp van den Ingenieur van Diggelen het licht zag en me verbazing werd gelezen dewijl het veler hoofd deed duizelen over Jie cijfers daar het totaal bedrag der geraamde uitgaven voor bedijking en droogmaking niet minder was dan de sum van 326 000 000 gulden waarvan en groot deel zou besteed worden aan gebouwen en werktuigen voor een vermogen van 23 000 stoompaardenkrachleu t l lnn scheen al te grout en kwam vooral met het oog op de afsluiting van onze diepe zeegaten velen onuitvoerbaar voor Meer bijval jnd in 1866 bet plan van den hoofd ingeuieur üfijebikck om niet de geheele Zuiderzee maar het zuidelijke gedeelte beneden de uillozing van den IJsel dour eeu dijk van Kampen over Urk tot Eukhiu eii af te sluiten en te bcpolderen Ja de uitvoering scheen erust eu zelfs verzekerd te zijn nadat de maatschappij voor grondkrediet zieh met het voorizelten der onderzoekingen belastte en de h ier Stii5Ltjk i zich met de aangeuomene grondslagen vereenigd en een gunstig rappoU over den aard der gronden uitgebracht had Maar de 7 ware bundel olTieieele bescheiden door die maatschappij in 1867 iii t licht gegeven maakte ook de bezwaren van den raad van deu vatcr staat openbaar elke in hoofdzaak hi rop nederkwamen 1 dat hei plan van den heer BeijeEINCK aanmerkelijk gewijzigd zou moeien orden om het zonder krenking van vele belangen uit te voeren 2 dat zijne begmoting van kosten Ic laag gesteld was dewijl dezf nagenoeg ƒ 120 000 000 zouden moeten beloopeu 3 dat de droogmaking geeue geldelijke voordeden kan opleveren en dus aan parlikulieieu niet was aan te raden en t dat daar er geene noodzakelijkheid voor bestaat de uitvoering door den slaat e i nmin was aan te raden Wel werden deze bezwaren door den ontwerper zoo veel mogelijk wederlegd en de oordeelen opgenomd die de stiat indirect en in de toekomst van de verwezenlijking had te wachten doch de zaak bleef in behandeling bij de regeering om deswcgeus eene beslissing te nemen Onverwacht treedt daar nu in eens op de heer K K KooiJ Landmeter Ie Sneek en lid vüu het dijksbestuur van Wymbritseradeel met eene J roeve van een ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee en daarna gedeeltelijke Inpoldering en Droogmaking Met kaart Deze kaart geeft in ééns duidelijk aan de hand dat het hoofddenkbeeld bestaat in het leggen van een zwsren afsluitdijk in de strekking van Zurich ten zuiden van Harlingen tot het eiland Vieringen en van daar tot deu Anna Paulomapolder n iiooxiHolland met oogmerk om daardoor de Zuiderzee tot een meer te maken een dgk van 30 000 el lengte die eene uitgestrektheid van 316 000 el zeeweringen in vijf verschillende provinciën voor een groot deel van het onderhoud zou ontlasten terwijl de dijk van BF ijr RINCK 42 000 cl lang slechts 1 52 000 el zeedijk zou ontheffen een dijk met een vuet van 100 el breedte en 4 50 el hoogte en 10 el kruinshrecdte voorzien an drie sluizen met een binnen en buitenhaven over welken een dubbel spoor zou kunnen gelegd worden om eene verbinding der staatsspoorwegen tot stand te brengeii van Harlingen over Zurich Wieringen en den NoordHoUandschen spoorweg rechts naar hel Nieuwedicp en links over Alkmaar en de Zaan naar Acaslerdara Hierdoor zou men het schoonste traject verkrijgen vuor een bpoedig en gemakkelijk verkeer der pruvinciun I Vicsland en Uroiiingcn met s H s ièMmmj