Goudsche Courant, woensdag 6 april 1870

Originele Staats Fremic Lotciif mogen volgens de wet overal gespeeld worden Slechts 3 50 Ned Ct kost ueii teliM l Origineel Lot in do ilcor de IloOf e Stuiits Rcgerinj geautoriseerde en gegarandeerde praclitige Geld Loterij waarvan de trekking reeds op den 20st en April e k ploikts heeft en WAARBIJ OP IEDER GETROKKEN LOT ONVOORWAARDELIJK EEN PRIJS 1 V UUn ÏV A HUL JJUlUiv jj I MOET VALLEN en de navolgende prij ï zen als eventueel Mk 250 000 200 000 190 000 175 000 170 000 165 000 162 000 160 000 1 58 000 156 000 153 000 152 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 25 000 I 20 000 en ongeveer 30 000 prijzen ü 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 enz enz moeten uitkomen Gefrankeerde bestellingen worden tegen toezending van het bedrag of van post wissels zelfs naar de meest afgelegene plaatsen stipt en onder geheiraliouding ten uitvoer gebragt door het niet de verzending van bovengemelde loten belaste Handelshuis in Staats Effecten A jOLDFARB Hoofd Kantoor te HAMBURG Getuigschrift Ier guiistine werking van hel AI ATI1RIII MOXOVViVTEH van Dr J G POPP Dc orHlcrgpieckrnde verkliinrt door dezen aan het Anntherin Moiiihvaler van dr J G l opp te Weenen het behoud te d inken te hebben van eene losse kies en eene lusse liind welke door het gebruik van dill Muiidualer de n inMirlijke vastheid licbben gekregen zoodat ze lot hel gewoon gebruilc ten volle weder geschikt zijn geworrlen Dit mondwater hem be orgd zijnde door T G van der Wal dü iulhonder te Konduni geeft aan de en volkomen vrijheid vin dil attest het noodig gebruik Ie maken leii einde de heilzame werking van dit mondwater aan alle tandlijders bekend woida KoUDUM 9 Maart 1809 Mr 11 J de CAKPENÏIER Te verkrijgen Ie Gouda bij L Schenk winkelier op de Uoogslrnai wijk A 123 te Uollerdam bij F E van Santen KollV apoth en A Schippcreijn C bla wwe porceleinwinkel Ie s Hage bij J L F C Snabilii apoth Ie Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij F van Wiiidheim C verkoophnis Ie Oudewater bg ï J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Woltf alfsmagënT PRIMA QUALITEIT toebereid en gedroogd voor de KAASMAKERIJEN Commissiën hierop gelieve men te zonden poste restante A B 1 EMMERICH aan den RIJN Kaderslooniboot d IJSSKL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens V j uiir Van ROTTKliDAM o gelijke dagen sniini 2 ureu Daijetijks liilourkaaHm Laatste Berichten Madrid 4 April Er is gisteren een ministerraad gehouden om te beraadslagen over de miuislerieele crisis Daar men lot geen resultaat was gekomen zou s avonds andermaal eene vergadering worden gehouden De meerderheid in de kamer van afgevaardigden zal eene bijeenkomst houden waarin vermoedelijk zal worden besloten een votum van vertrouwen voor te stellen De vorming van unionistische en progressistische centrums is aangekondigd De loting voor den militairen dienst heeft plaats gehad zonder ernstige wanordelijkheden ïe Bejar hebben 60 personcu ouder protest tegen de loting de stad verlaten Weenen 4 Parijs i April jisteren avond en heden morgen is ministerraad gehouden In de politieke kringen is men van meening dat de regeering heilcn zal verklaren dat zij zich niet legen de interpellatie van den heer Gróvy verzet Zij zou hoe langer zoo meer genegeu zijn het oordeel van het volk over de cunstilutic te vragen en deze door een picbisoit te wijzigen Cm nu het volk vooraf genoegzaam door middel Ier illscussien in de kamers voor Ie lichten zou de regeering goedvinden dat de interpellatie van den heer jn y in behandeling werd genomen Parijs 4 April Men vcrickert dal de regeeriiig besloten heeft naar Ilomc een tweede nota te zenden welke tegelijk aan den paus en aan het concilie zou worden mcilcgedeeld Hot rechter en het liiikercentruin hebben eene bijeenkomst geliouilen om eene beslissing Ie nemen over hetgern hnii te doen staat bij de mededeeliiig welke men van liet ministerie te gemoet ziet In het welgi vcnd lichaam heeft generaal Leliujuf aangekondigd dat de regeering liet contingent van 1869 tot 90 000 man al lerugbrenge i Het budget viin Parijs voor 1870 is ingediend dr stad zaleen leeiiiiig sluiten vnii ongeveer iOO millioen Te t reuzot arbeult geen enkele mijnwerker de rust blijft er ougeatoord T n het schoon te hebben gehoord Richt ilus nan onze hoogeschoulen leerstoelen in de tcsthutick op en de Toortrult elijke kuustcuaar zal niet van staatswege geijkt of onderhouden behoeven te warden Ook deze art virerden Aangenomen eii daarop het geheole ontwerp met 53 legen 12 sleiumen Er deed zich bij de behandeling van art 12 iiog een incident voor dat we niet willen verzwijgen al wan t maar alleen om der onpartijdi heid wille De heer v llouïKN had melding gemaakt van t college in aesthetiek van prof Jonckhlokt fom geacht medelid uil Winschoten welk college ook door spr met belangstelling was gevolgd al was die belangstelling dan ook door de lUustrirle Zeitung wat overdreven Men herinnert zich t porlret an JonckBI OET met eene biogniphie in de UI Zeitung die op lit punt wat overdreven schijnt te zijn Over deze woorden had de heer Jonckbi okt de onhandigheid van zich gepiijueerd te gevoelen In weerwil dat spoedig na le woorden an den heer v IlouïKN het koffie kwartier aanbrak kwam hij later op de qucestie terug Hel verwonderde hem van politieke vrienden op dien onverdienJen lof aanmerking te hooren maken Hij meende dat zij dil maar over moeslen lalen aan hen die lnfliartig genoeg zijn om te gelooven dat een adikel dat iemand lof toezwaait alleen uit eigen pen kan zijn voortgevloeid of aan hen wier nijd en afgunst door dat artikel het hoogste toppunt heefi bereikt O mijnheer Jonckbi okt wat zijt gij leelijk door de mand gevallen Wat heeft uwe kitteloorigheid u een leelijken streek gespeeld Leer t versje vau v Alphen nog maar eens van buiten Een vriend die mij mijn feilCn loont Gestreng berispt en nooit verschoont Heeft op mijn hart een groot vermogen Och zal een gemoedelijk kamerlid hebben gezucht de schrift zegt i al kennis maakt opgeblazen en geleerdhei l voert lol ra ernij Doch de voorzitter roept den heer JoNfKliLOET lol de orde en de zetter ons Gemeiij de Herlcliteii Tc Wai schnu zijn gci illea voorgekomen van cholera Tc Duljlin ïijn uit Kn cland iiigevoerile kisten met uapeneii ill lu bln genomen Op Ie laiidhoutt loutoonstolKiig te Purrecdpore in Imüe komcii vuur 77 soortiu an rijst Pi nis l ieiTi jiaiit n iiir Havre en uiil naar Amerika om ich te puif ctioiu tri n lu het seliieten ni t Jeu rf olver Sot itili ltielie bcwLumgen in ypmijr bedreigen ile repnblikciuschc purtij nu l eene schnuing Men Tttacht te Tarija dat het bematsbcslutt door een plcbiiïCit gevolgd zal Te lerti aiem is dr lii ngersnood dreigende droogte vervangen door ovcrvloi digcu regen In soiumige gedct Uen au Spanje vertooncn zich weder carli stiM hr bcndin Te Uünie tjii veracbeidene personen gearresteerd verdacht van det lunmng aan de onlnston te l avia en Plaisance Uet veikücr duor hft kanaal van Sue vermeerdert l c lii UTscbe kamei handbaaft ouk tcgtn den nieuwen liui tor d bezuinigingen op de oorlügbko tcn Turkije weigert ijne guedkcuiing aan de bepalin en omIr Mit de inlernatiüiiale rechtspraak over treemdelingen in Egypte vastgesteld De conees iie voor deu spoorweg Tilburg Nijmcgcu is verlengd tot 1 juli Burgerlijke Stand GtBOUfN 1 April Adrianus Cornells ouders W G vaa der Geest en A Uouwmau 2 Francina Susanna Maria ouders G de Moree en D M van Dam 3 lïcndricus Anlhc ins Jacobus ouders W Uroii en A van Uunren Curnt lis Theodorus Ldde A A Tholens en A Dongelmana Maria ouders W Zegveld en 1 Koopman Cornelia lühanna ouders W G Hanss en A vun Minnen 4 Kluabeth Sophia oudeis L de Mooij en J de Weger 5 Johannes ouders K Tecuwen cu l la Force Ovhiti HihN 1 April L H Oostveen huisvr van G Lantzendtirffer 25 j P Slangm 51 j 2 M J Boot 5 j 3 N Mroekhui eu 15 d A S vau der Wal huiflvr van A de Jong 58 j 4 J Ueetmnu 1 6 m ADVERTENTIES V Heden beviel mijne geliefde echtgenoote CATHARINA ELISABETH de KLERK van eene dochter C V KNAAP GouTu 5 April 1870 Het wetsontwerp over de haven te Harlingen kwam daarop aan de orde liet was het oude in nieuwen vorm We achten ons dus omslagen er veel over mede te deeleii De lejjcnkiinting kwam van dezelfde zijden en op de ellde gronden als vroeger terwijl het ontwerp iviet 4S tegen 19 st werd aangenomen De conclu ie in de treurige zaak van Dirkje Veldhuizen door onze courant re ds medegedeeld werd daarop in btliandehng stenomen De minister van justitie had al weder onaangenaam uur door ie a thiui ligluud wiarmede liij ijn stilzitten l n deze verdedigde zoo er v ni vuriledigi ig nog sprake kan zijn bij de weinige woorden die luj sprak De conclusie der commissie ad hoc werd wat het 1 gedeelie betrof om aan den minisier in overweging te geven i M voor te stellen Dirkje Veldhuizen van si de gevolgen van t onwettig arrest te onlhetfen met 38 legen 23 en t 2 gedeelte omtreul de noodzakelijkheid van wettelijke voorsclir en ten einde van dwalingen in slraf aken bij rechterlijke onderzoek te kunnen doen blijken en op verkeerde gewijsden terug te kunnen komen mei algemcene stemmen aangenomen Wat t eer 4e gcileelie aangaat was men wel algemeen van govoelen dat dit t cenige middel was om het kind het onrecht te vergoeden l r aangedaan maar velen meenden óat dit gedeelte Ie veel greep in de uilvoerende macht het regt van gratie een prerogatief van de kroon moest worden uitgeoefend zonder praeadvics van de volksvertegcnwooidiging Hiertegen werd echter aangevoerd dat men alleen den te de nr zake verantwoordelijken minister iu overweging J den raad tot hei verleenen van gratie te geven en daarmede vercenigile de meerderheid zich Kiur il toen de onverschilligheid van den minisier niet de minste gerustheid gaf omtrent zijne plannan met deze vijfiienjarige die ter dood veroordeeld werd legen de wet en die door een anderen rechter daartoe werd veroordeeld dan die volgens de wet over haar moest zitten De week eindigde zooals de vorige eindigde met eene interpeltatie van den heer de C vskmbuoot over de Argus Het schip was alweer ii Engeland binnengeloopen Het slingerde en was dus tegen de zeereis niet bestand Er werd leaucoup de bruU door de e omelette gemaakt zelfs werd t in sommige courant met vette letters geannonceerd in één woord het mogelijk mislukken van dit vaartuig fterd als een middeltje gebezigd tegen den minister van marine De heer Stoum wees vooral den heer DE Caskmbhoot flink terecht door op te merken dal zoo opposiiie miiken ook hierbij niet meer t doel ware dan achter do waarheid te komen dat men dan veel eerlijker deed door oiulcr vier oogen den minisier te vragen wat is dat toch met de rgus Publiciteit heeft toch len deze hoegenaamd geen uut j zij agileprl slechts Of zou dat t nul zijn dat de heer m Jaskmbiioot cf in zocht jr